Kansli

Kansliet ansvarar för akterna i anhängiggjorda mål och för den dagbok i vilken samtliga inlagor antecknas.

Kansliet tar emot ansökningar, svaromål samt övriga handlingar som parternas advokater och ombud ställer till domstolen. Kansliet ansvarar för all skriftväxling i förfarandena vid domstolen.

Ingivande av inlagor

Ingivande med post

Elektroniskt ingivande

 

Europeiska unionens domstol
Domstolens kansli
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxemburg

Tel: (352) 4303-1
Fax: (352) 43 37 66
E-post: ECJ.Registry@curia.europa.eu

 

Ingivande med post

Inlagor och alla skrivelser avseende mål som är anhängiggjorda vid domstolen ska skickas till domstolens kansli med angivande av ovanstående adress eller lämnas direkt i kansliets lokaler i domstolsbyggnaden. När kansliet är stängt kan inlagor och skrivelser lämnas i domstolens reception.

Inlagor som skickas via fax eller e-post beaktas i fråga om de frister som gäller under förfarandet under förutsättning att de krav beträffande överföring och efterföljande ingivande som uppställs i rättegångsreglerna är uppfyllda. Inlagorna ska skickas till ovan angivna faxnummer eller e-postadress.

warning E-postmeddelanden som överskrider viss volym (cirka 4 megabyte) medför tekniska problem. För att vara säker på att sådana meddelanden verkligen når mottagaren är det således lämpligt att skicka den skannade handlingen i flera omgångar eller att skicka den med fax.

e-Curia

 

Elektroniskt ingivande

Ombud och advokater som är behöriga att uppträda inför domstol i någon av medlemsstaterna eller i en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan ge in en inlaga via e-Curia om de innehar ett användarkonto. Samma inlaga behöver då inte därefter skickas in med post. Några bestrykta kopior behöver inte heller skickas in.

 

 För ytterligare information:

 - Förfarandet
 - Domstolens datasystem e-Curia

 

Enregistrer

Enregistrer