Kohtukantselei

Kohtukantselei vastutab menetluses olevate kohtuasjade toimikute ja kõiki menetlusdokumente sisaldava registri pidamise eest.

Kohtukantselei võtab vastu, säilitab ja edastab hagiavaldusi ja muid Euroopa Kohtule esitatud menetlusdokumente, mille on temale edastanud poolte advokaadid või esindajad. Ta vastutab kogu Euroopa Kohtu menetlustega seotud kirjavahetuse eest.

Menetlusdokumentide esitamine

Esitamine posti teel

Esitamine elektrooniliselt

 

Euroopa Liidu Kohus
Euroopa Kohtu kantselei
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Tel: (352) 4303-1
Faks: (352) 43 37 66
E-post: ECJ.Registry@curia.europa.eu

 

Esitamine posti teel

Menetlusdokumendid ja kogu Euroopa Kohtusse antud asjadega seonduv kirjavahetus tuleb saata Euroopa Kohtu kantseleisse ainult ülaltoodud postiaadressile või toimetada dokument või kiri otse Euroopa Kohtu kantselei asukohta või väljaspool kohtukantselei lahtiolekuaega Euroopa Kohtu valvelauda.

Menetlusdokumendi eelnevat edastamist faksi või e-posti teel võetakse menetlustähtaegadega seoses arvesse tingimusel, et dokumendi edastamine ning sellele järgnev esitamine on kooskõlas kodukorras sätestatud nõuetega. Dokumente võib eelnevalt saata üksnes ülaltoodud faksinumbrile või e-posti aadressile.

warning Teatud mahtu (ligikaudu 4 MB) ületavate dokumentide saatmine e-posti teel tekitab tehnilisi raskusi. Selliste dokumentide korrektse edastamise tagamiseks soovitatakse seega saata skaneeritud dokument mitmes osas või kasutada faksi.

e-Curia

Esitamine elektrooniliselt

Esindajad ja advokaadid, kellel on õigus esineda liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi kohtus, võivad juhul, kui neil on e-Curia kasutajakonto, esitada menetlusdokumendi selle veebirakenduse kaudu. Sel juhul ei ole pärast selle menetlusdokumendi edastamist dokumenti ega selle tõestatud ärakirju posti teel vaja saata.

 

Vt lisaks:

Menetlus

Euroopa Liidu Kohtu veebirakendus e-Curia

Enregistrer

Enregistrer