Euroopa Kohtu külastamise üldtingimused

Turvanõuded ja käitumisreeglid

Turvakontrolli tõttu palutakse külastajatel külastuse kellaaegu rangelt järgida.

Külastajatel palutakse kogu Euroopa Kohtu külastuse vältel käituda vaoshoitult ja kanda sobivat riietust.

Külastajatel, kes osalevad avalikul kohtuistungil, palutakse võtta kohtusaalis istet enne kohtuistungi algust; kohtuistungi ajal ei ole lubatud kohtusaali siseneda ega sealt väljuda. Kohtuistungi ajal palutakse külastajatelt vaikust. Kohtusaalides ja koosolekuruumides on ka keelatud süüa ja juua.

Kohtuistungeid on keelatud pildistada ja salvestada. Mobiiltelefonid peavad tingimata olema välja lülitatud, et need ei segaks tõlkesüsteemi tööd.

Igal külastajal peab olema isikutõend, mida ta peab kogu külastuse vältel kandma nähtaval kohal. Julgeolekukaalutlustel lubatakse Euroopa Kohtu külastajatel liikuda ainult külastusprogrammis ette nähtud kohtades.

Grupijuhtidel palutakse külastajaid saata kogu Euroopa Kohtu külastuse vältel.

Euroopa Kohus oli sunnitud tugevdama hoonetesse sisenemisel rakendatavaid julgeolekumeetmeid. Külastajatel palutakse seega rangelt järgida neile turvatöötajate või giidi poolt antud juhiseid. Külastajate saabudes vaadatakse nende kotid läbi.

Külastajatel on hoonetes suitsetamine keelatud.

Juhime tähelepanu, et Euroopa Kohus jätab endale õiguse erakorraliste asjaolude esinemise korral kavandatud külastus ära jätta.

 

Isikuandmete kaitse

Külastuse korraldamise käigus kogutakse isikuandmeid selleks, et külastus toimuks parimates tingimustes (kontaktide ja kirjavahetuse tõhusus, külastusprogrammi koostamine, mis võtab arvesse külastajate keelt, haridustaset ja huvisid). Protokolli ja külastuste direktoraat töötleb neid andmeid külastuse korraldamiseks ja läbiviimiseks vajaliku aja jooksul ning need kustutatakse hiljemalt kuus aastat pärast külastust. Need tehakse teatavaks ainult külastuste korraldajatele (asjaomased külastajad, protokolli ja külastuste direktoraat), külastuses osalejatele, kes külastajatega kohtuvad, suulise tõlke direktoraadile, kui tõlge on vajalik, ning vajaduse korral organitele, kes on seaduse alusel pädevad kontrolli teostama.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1725, 23. oktoober 2018, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist alusel on teil õigus tutvuda teid puudutavate andmetega ning vajaduse korral nõuda, et need parandataks.

Lisateabe saamiseks või töödeldud andmetega tutvumiseks pöörduge palun protokolli ja külastuste direktoraati. Te võite ka igal ajal pöörduda Euroopa andmekaitseinspektori poole.

 

Videovalve ja videosalvestised

Selleks et tagada tema hoonetesse sisenenud isikute ja nende valduses olevate esemete ja teabe kaitse, on Euroopa Kohus kehtestanud videovalve nii oma ruumides kui ka väljaspool neid. Salvestisi säilitatakse piiratud aja vältel ning neile pääseb ligi ainult piiratud arv selleks volitatud isikuid.

Salvestisi tehakse ja videovalvet teostatakse kooskõlas isikuandmete ja eraelu kaitset käsitlevate õigusnormidega. Videovalve olemasolu näitavad valvatava koha lähedusse paigutatud spetsiifilised märgistused.

Isikuandmete kaitse

Vt lisaks:

- Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie pdf icon

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung pdf icon

 

Intsidentide aruanded

Euroopa Kohus on kehtestanud meetmed selleks, et mis tahes ebatavaliste olukordade, talitlushäirete, esmaabi, isikute, vara ja hoonete turvalisuse või julgeolekuga seotud potentsiaalsete probleemide kohta koostatakse asutusesisene intsidendi aruanne.

Vt lisaks:

Teabeleht intsidentide aruannete kohta pdf icon (FR)