Pressiteated

Nr 89/2020 : 9. juuli 2020
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-81/19
Banca Transilvania
Õigusaktide ühtlustamine

Nr 88/2020 : 9. juuli 2020
Õigusaktide ühtlustamine
Kui film laaditakse õigusvastaselt üles sellisele veebiplatvormile nagu YouTube, võib õiguste omaja intellektuaalomandi õiguste jõustamist käsitleva direktiivi alusel nõuda selle platvormi käitajalt ainult asjaomase kasutaja postiaadressi, mitte kasutaja eposti või IPaadressi ega telefoninumbrit

Nr 87/2020 : 9. juuli 2020
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-343/19
Verein für Konsumenteninformation
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala

Nr 86/2020 : 9. juuli 2020
Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-698/18,C-699/18
Raiffeisen Bank
Õigusaktide ühtlustamine

Nr 85/2020 : 9. juuli 2020
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-272/19
Land Hessen
ühenduse õiguse põhimõtted

Nr 84/2020 : 9. juuli 2020
keskkond ja tarbijad
Avalik-õiguslikud juriidilised isikud võivad olla vastutavad keskkonnakahjustuste eest, mis on põhjustatud tegevusega, millega tegeletakse üldsuse huvides seadusest tuleneva volituse alusel, nagu pumbajaama käitamine põllumajandusmaa kuivendamiseks

Nr 83/2020 : 8. juuli 2020
Üldkohtu otsus kohtuasjas T-429/18
BRF ja SHB Comercio e Industria de Alimentos vs. komisjon
SANT

Nr 82/2020 : 8. juuli 2020
Üldkohtu otsus kohtuasjades T-203/18,T-576/18,T-577/18,T-578/18
VQ vs. EKP
de en fr
majanduspoliitika

Nr 81/2020 : 8. juuli 2020
Üldkohtu otsus kohtuasjas T-758/14 RENV
Infineon Technologies vs. komisjon
Konkurents

Nr 80/2020 : 2. juuli 2020
Kohtujuristi ettepanek liidetud kohtuasjades C-245/19,C-246/19
État du Grand-duché de Luxembourg (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
DFON

Pressiteated on ajakirjandusele mõeldud mitteametlikud dokumendid, mis ei ole Euroopa Kohtu jaoks siduvad