Temaatilised ülevaated

Temaatilised ülevaated“ on dokumendid, milles analüüsitakse konkreetse valdkonna regulatsiooni, kohtupraktikat või kehtiva õiguse hetkeseisu. Nendeks võivad olla kohtulahendite kogumik, resümeed kokkuvõtetest või selgitavad märkused, mille on koostanud Euroopa Liidu Kohus või RJUE liikmeks olevad kohtud.

Selles rubriigis jagab Euroopa Kohus analüüsi ja dokumentatsiooni direktoraadi koostatud „Kohtupraktika temaatilisi ülevaateid“, mis annavad konkreetses valdkonnas ülevaate valitud kohtulahendite kõige olulisematest punktidest. Need ülevaated on saadaval kõigis ametlikes keeltes.


Certificat complémentaire de protection pour les médicaments
28.02.2018 | Euroopa Liidu kohtud | Temaatiline ülevaade
Intellektuaal- , tööstus- ja kaubandusomand - Õigusaktide ühtlustamine
en fr
Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala
29.12.2017 | Euroopa Liidu kohtud | Temaatiline ülevaade
Põhiõiguste harta
Üldsuse õigus tutvuda keskkonnateabega
27.11.2017 | Euroopa Liidu kohtud | Temaatiline ülevaade
Keskkond
Eelotsuse kiirmenetlus ja kiirendatud menetlus
31.10.2019 | Euroopa Liidu kohtud | Temaatiline ülevaade
Menetlussätted
Isikuandmete kaitse
29.12.2017 | Euroopa Liidu kohtud | Temaatiline ülevaade
Andmekaitse
Elektrooniline kaubandus ja lepingulised kohustused
27.05.2019 | Euroopa Liidu kohtud | Temaatiline ülevaade
Intellektuaal- , tööstus- ja kaubandusomand - Tarbijakaitse - Õigusaktide ühtlustamine