Üldkirjeldus

Euroopa Liidu Kohtu ülesanne on olnud alates selle loomisest 1952. aastal tagada, et aluslepingute „tõlgendamisel ja kohaldamisel peetakse kinni seadusest".

Selle ülesande täitmiseks Euroopa Liidu Kohus:

  • kontrollib Euroopa Liidu institutsioonide õigusaktide seaduslikkust,
  • kontrollib aluslepingutest tulenevate liikmesriikide kohustuste täitmist ja
  • tõlgendab liikmesriikide kohtute taotlusel liidu õigust.

Seega esindab ta Euroopa Liidus kohtuvõimu ja jälgib koostöös liikmesriikide kohtutega, et liidu õigust kohaldataks ja tõlgendataks ühetaoliselt.
Euroopa Liidu Kohus, mille asukoht on Luxembourgis, koosneb kahest kohtust: Euroopa Kohtust ja Üldkohtust (loodud 1988. aastal). Avaliku Teenistuse Kohtus, mis loodi 2004. aastal, lõpetas tegevuse 1. septembril 2016, olles andnud oma pädevuse liidu kohtusüsteemi ülesehituse reformi raames üle Üldkohtule.

Kuna igal liikmesriigil on oma keel ja oma kohtusüsteem, on Euroopa Liidu Kohus mitmekeelne institutsioon. Selle keeltekasutuse kord ei sarnane maailmas ühegi teise kohtu keeltekasutuse korraga, kuna iga Euroopa Liidu ametlik keel võib olla kohtumenetluse keel. Täielik mitmekeelsus on niisiis vajalik selleks, et Euroopa Kohus saaks pooltega menetluskeeles suhelda ning selleks, et tema kohtupraktika leviks kõikides liimesriikides.