Všeobecná prezentácia

Od vzniku Súdneho dvora Európskej únie v roku 1952 spočíva jeho úloha v zabezpečení „dodržiavania práva pri výklade a uplatňovaní" zmlúv.

Pri plnení tejto úlohy Súdny dvor Európskej únie:

  • preskúmava zákonnosť aktov inštitúcií Európskej únie,
  • dohliada, aby členské štáty dodržiavali povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmlúv a
  • vykladá právo Únie na návrh vnútroštátnych súdov.

Súdny dvor je súdnym orgánom Európskej únie a v spolupráci s vnútroštátnymi súdmi členských štátov dohliada na uplatňovanie a jednotný výklad práva Únie.
Súdny dvor Európskej únie sídli v Luxemburgu a skladá sa z dvoch súdov: zo Súdneho dvora a Všeobecného súdu (zriadeného v roku 1988). Súd pre verejnú službu, ktorý bol zriadený v roku 2004, skončil svoju činnosť v septembri 2016 po tom, ako boli jeho úlohy prenesené na Všeobecný súd v rámci reformy usporiadania súdneho systému Únie.

Keďže každý členský štát má svoj vlastný jazyk a osobitný súdny systém, Súdny dvor Európskej únie je viacjazyčnou inštitúciou. Jeho jazykový režim nemá obdobu na žiadnom inom súde na svete, pretože jazykom konania môže byť ktorýkoľvek z úradných jazykov Únie. Vzhľadom na potrebu komunikovať s účastníkmi konania v jazyku, v ktorom je spor prejednávaný, a potrebu zabezpečiť šírenie judikatúry vo všetkých členských štátoch, Súdny dvor je povinný rešpektovať úplnú viacjazyčnosť.