Historické archívy

Predstavenie

Európske inštitúcie sú podľa právnej úpravy z roku 1983, 20032015 o otvorení historických archívov inštitúcií Európskej únie pre verejnosť povinné vytvoriť svoje historické archívy a zabezpečiť, aby boli otvorené verejnosti.
V tejto súvislosti Súdny dvor rozhodol, že svoje archívy uloží v Európskom univerzitnom inštitúte (EUI) vo Florencii, a teda že ich dá k dispozícii univerzitným výskumným pracovníkom, historikom a všeobecnejšie občanom Únie.
Regulačný rámec týkajúci sa presunu historických archívov do EUI vo Florencii a podmienok prístupu verejnosti je stanovený rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie z 10. júna 2014 o uložení historických archívov Súdneho dvora Európskej únie do Historických archívov Európskej únie (Európsky univerzitný inštitút).

Osoby, ktoré majú záujem, si môžu prezrieť stránku Historických archívov Európskej únie.

O aké dokumenty ide?

Historické archívy obsahujú dokumenty, ktoré inštitúcie vypracovali alebo ktoré im boli doručené v rámci plnenia ich úloh, pod podmienkou, že boli vybraté na účely trvalého zachovania a sú staršie ako 30 rokov.
Súdny dvor rozhodol, že nesprístupní len administratívne dokumenty, ale aj súdne archívy. Všetky historické archívy Súdneho dvora, ktoré sú prístupné, sú uvedené v inventári Historických archívov Európskej únie (HAEÚ).
Žiadosť o prístup do historických archívov však podlieha predchádzajúcemu preskúmaniu.

Na koho sa obrátiť?

O prístup k jednému alebo viacerým spisom historických archívov je možné požiadať prostredníctvom e‑mailovej schránky Historických archívov Európskej únie.
Žiadosť o prístup bude dôkladne preskúmaná, a to napríklad vzhľadom na ochranu súkromia, obchodných záujmov a tajnej povahy porady sudcov. Preto sa môže lehota na vybavenie žiadosti líšiť v závislosti od zložitosti alebo veľkosti spisu.

Ako sa archívy prezerajú?

V prípade udelenia prístupu má žiadateľ možnosť prezerať si dokumenty bezplatne v Európskom univerzitnom inštitúte (EUI) vo Florencii.
Ďalšie podrobnosti o podmienkach prezerania dotknuté osoby môžu nájsť v už uvedenom rozhodnutí Súdneho dvora z 10. júna 2014.

Informácie a kontakt

Ďalšie informácie môžete získať na základe e‑mailu adresovaného oddeleniu Súdneho dvora Európskej únie zodpovednému za správu historických archívov.