Kancelária

Kancelária Súdneho dvora je zodpovedná za vedenie spisov prejednávaných vecí a za vedenie registra, do ktorého sa zapisujú všetky procesné úkony.

Kancelária Súdneho dvora prijíma, uchováva a preposiela žaloby, vyjadrenia účastníkov a iné procesné podania, ktoré Súdnemu dvoru zasielajú advokáti alebo splnomocnení zástupcovia účastníkov konania. Je poverená vykonávať všetku korešpondenciu súvisiacu s priebehom konaní pred Súdnym dvorom.

Podávanie procesných úkonov

Podávanie poštou

Podávanie elektronicky

 

Súdny dvor Európskej únie
Kancelária Súdneho dvora
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxemburg

tel.: (352) 4303-1
fax: (352) 43 37 66
e-mail: ECJ.Registry@curia.europa.eu

 

Podávanie poštou

Procesné úkony, ako aj všetky písomnosti súvisiace s vecami prejednávanými pred Súdnym dvorom musia byť zaslané na horeuvedenú poštovú adresu kancelárie Súdneho dvora alebo osobne podané v kancelárii Súdneho dvora alebo, mimo pracovného času kancelárie, na vrátnici Súdneho dvora.

Na podanie faxom alebo elektronickou poštou sa vzhľadom na zachovanie procesných lehôt prihliada pod podmienkou, že bolo doručené a následne doplnené predložením jeho originálu v súlade s požiadavkami ustanovenými rokovacím poriadkom. Tieto podania sa musia nevyhnutne uskutočniť na vyššie uvedené číslo faxu alebo e-mailovú adresu.

warning Posielanie dokumentov, ktorých objem presahuje určitý rozsah (približne 4 MB) elektronickou poštou, spôsobuje technické problémy. Na účely zabezpečenia správneho podávania dokumentov sa teda odporúča posielať skenovaný dokument po častiach alebo použiť fax.

e-Curia

Podávanie elektronicky

Splnomocnení zástupcovia a advokáti oprávnení vykonávať advokátsku činnosť pred súdom členského štátu alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore môžu, ak majú prístupový účet k e-Curia, podať procesný úkon prostredníctvom tejto aplikácie. V takom prípade nie je potrebné tento úkon zaslať poštou a nie je potrebné zasielať osvedčené kópie.

 

Viac informácií:

- Konanie
- Platforma e-Curia Súdneho dvora Európskej únie

Enregistrer

Enregistrer