Ochrana osobných údajov

Európska únia sa zaviazala rešpektovať súkromie užívateľov a chrániť osobné údaje.

Politika v oblasti ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018.

Hoci je možné prezerať túto stránku bez uvádzania akýchkoľvek osobných údajov, tento druh údajov je niekedy potrebný na poskytnutie požadovaných elektronických služieb.

Internetové stránky a služby, ktoré vyžadujú takéto informácie, s nimi zaobchádzajú v súlade s vyššie uvedeným nariadením a obsahujú osobitnú informáciu o ochrane osobných údajov uvádzajúcu spôsob použitia týchto údajov.

V tejto súvislosti:

  • prevádzkovateľ určuje pre každú špecifickú elektronickú službu účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a dbá na súlad tejto služby s nariadením 2018/1725,
  • zodpovedná osoba zabezpečuje uplatňovanie ustanovení nariadenia a radí prevádzkovateľom pri plnení ich povinností,
  • Súdny dvor Európskej únie vedie register o činnostiach spracovania osobných údajov, do ktorých môžete nahliadnuť u zodpovednej osoby (pre viac informácií prejdite na stránku zodpovednej osoby),
  • vo všetkých inštitúciách EÚ – s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie pri výkone jeho súdnych právomocí – pôsobí Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov ako nezávislý dozorný orgán.

Táto stránka miestami obsahuje odkazy na externé internetové stránky. Keďže tie Súdny dvor nespravuje, odporúčame vám overiť si ich pravidlá ochrany súkromia.

Čo je to elektronická služba?

Elektronická služba je internetová služba alebo nástroj na zlepšenie komunikácie medzi občanmi a podnikmi na jednej strane a európskymi inštitúciami na strane druhej.

Na tejto stránke už sú alebo budú poskytované tri druhy elektronických služieb:

  • informačné služby, ktoré občanom, médiám, podnikom, štátnej správe a iným prevádzkovateľom poskytujú jednoduchý a efektívny prístup k informáciám, čím zvyšujú transparentnosť a zrozumiteľnosť politík a činností EÚ,
  • služby interaktívnej komunikácie, ktoré umožňujú lepšie vzájomné kontakty s občanmi, podnikmi, občianskou spoločnosťou a verejnými subjektmi,
  • transakčné služby, ktoré umožňujú prístup ku všetkým základným formám transakcií s EÚ týkajúcim sa napríklad verejných zákaziek, finančných operácií, náboru pracovníkov, prihlasovanie sa na akcie, získavania alebo nákupu dokumentov a podobne.

Ako spracovávame Vami zaslané e-maily a správy?

Mnohé z internetových stránok umožňujú komunikáciu s rôznymi útvarmi zaslaním e‑mailu alebo použitím kontaktného formulára.

Ak zašlete správu, dochádza k zaznamenanie Vašich osobných údajov len v rozsahu, v akom je to potrebné na poskytnutie odpovede. Ak Vám nemôže príslušný tím poskytnúť odpoveď, môže Vašu správu odovzdať inému útvaru.

Ak máte otázky k spracovaniu vašich správ alebo osobných údajov, môžete ich pripojiť k svojej správe.

 

Pre viac informácií o Vašich právach: Práva dotknutých osôb v oblasti ochrany osobných údajov