Všeobecné podmienky návštev na Súdnom dvore

Pravidlá bezpečnosti a správania

Z dôvodu kontrol bezpečnosti žiadame návštevníkov, aby presne dodržiavali časový rozvrh návštevy.

Prosíme návštevníkov, aby sa počas celej návštevy na Súdnom dvore správali diskrétne a rezervovane a zvolili si primerané oblečenie.

Žiadame návštevníkov, ktorí sa zúčastňujú na verejnom pojednávaní, aby zaujali miesto v pojednávacej miestnosti pred začatím pojednávania; vstupovať do pojednávacej miestnosti alebo z nej vychádzať nie je dovolené počas pojednávania. Prosíme návštevníkov, aby počas pojednávania zachovávali ticho. V pojednávacích miestnostiach a zasadacích miestnostiach je zároveň zakázané konzumovať jedlo a nápoje.

Počas pojednávania je zakázané fotografovať alebo nahrávať prednesy a vyjadrenia. Aby nedošlo k rušeniu systému zabezpečujúceho simultánny preklad, mobilné telefóny musia byť vypnuté.

Všetci návštevníci musia mať identifikačnú kartu a nosiť ju počas celej návštevy na viditeľnom mieste. Z dôvodov bezpečnosti je pohyb návštevníkov na Súdnom dvore povolený len v priestoroch, ktoré zahŕňa program návštevy.

Prosíme osoby zodpovedné za skupiny návštevníkov, aby dohliadli na správanie návštevníkov počas celej návštevy na Súdnom dvore.

Súdny dvor bol povinný sprísniť bezpečnostné opatrenia, pokiaľ ide o vstup do jeho budov. Preto vyzývame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny bezpečnostných pracovníkov alebo svojho sprievodcu. Treba pripomenúť, že osobná batožina návštevníkov sa pri vstupe do budov kontroluje.

Návštevníci v budovách Súdneho dvora nie sú oprávnení fajčiť.

Upozorňujeme, že za mimoriadnych okolností si Súdny dvor vyhradzuje právo plánovanú návštevu zrušiť.

 

Ochrana osobných údajov

V rámci organizácie návštev sa získavajú osobné údaje na účely zabezpečenia čo najoptimálnejšieho priebehu návštevy (účinná výmena kontaktov a korešpondencie, príprava programu návštevy prispôsobeného jazyku, úrovni vzdelania a záujmom návštevníkov). Tieto údaje uchováva riaditeľstvo protokolu a návštev v období nevyhnutnom na organizáciu a následný monitoring návštevy a sú vymazané najneskôr šesť rokov po návšteve. Poskytujú sa len organizátorom návštev (návštevníci, ktorých sa to týka, riaditeľstvo protokolu a návštev), osobám zúčastneným na konaní, ktoré sa stretávajú s návštevníkmi, riaditeľstvu tlmočníctva, pokiaľ je potrebný simultánny preklad, a ak je to nevyhnutné, aj orgánom oprávneným na výkon kontrol stanovených zákonom.

Podľa nariadenia Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov máte právo na prístup k údajom, ktoré sa Vás týkajú, a ak je to potrebné, na ich opravu.

O ďalšie informácie v tomto ohľade alebo prístup k spracúvaným údajom môžete požiadať na riaditeľstve protokolu a návštev. Takisto sa môžete obrátiť na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

 

Systém dohľadu pomocou kamier a videozáznamy

Súdny dvor s cieľom zabezpečiť ochranu osôb, ktoré vstupujú do jeho budov, ako aj majetku a informácií, ktoré vlastní, zaviedol systém dohľadu pomocou kamier vo svojich vnútorných aj vonkajších priestoroch. Videozáznamy sa uchovávajú obmedzené obdobie a sú k dispozícii len vyhradenému počtu osôb, ktoré sú oprávnené s nimi disponovať.

Videozáznamy a dohľad pomocou kamier sa uskutočňujú v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a súkromia. Osobitné piktogramy umiestnené v blízkosti sledovaných priestorov upozorňujú na prítomnosť systému dohľadu pomocou kamier.

Viac informácií:

- Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie pdf icon

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung pdf icon

 

Správy o incidentoch

Súdny dvor zaviedol opatrenia na zabezpečenie toho, aby akákoľvek nezrovnalosť, zlyhanie, poskytnutie pomoci osobe, potenciálny problém súvisiaci s bezpečnosťou alebo ochranou osôb, majetku a budov boli predmetom vnútornej správy o incidente.

Viac informácií:

Oznámenie o správach o incidentoch pdf icon (FR)