Splošni pogoji glede obiskov Sodišča

Varnostna navodila in pravila vedenja

Zaradi varnostnih pregledov se obiskovalce naproša, naj natančno upoštevajo urnik obiska.

Obiskovalce se naproša, naj se med obiskom na Sodišču vedejo zadržano in diskretno ter naj bodo oblečeni dostojno.

Obiskovalci, ki so navzoči na javni obravnavi, naj zasedejo svoja mesta v sodni dvorani pred začetkom obravnave; vstopanje v sodno dvorano ali izstopanje iz nje med obravnavo ni dovoljeno. Obiskovalce se naproša, naj obravnavo spremljajo v tišini. V sodnih dvoranah in sejnih sobah ni dovoljeno uživanje hrane in pijače.

Fotografiranje in snemanje v sodni dvorani med obravnavo ni dovoljeno. Da bi se izognili interferencam s sistemom tolmačenja, morajo biti prenosni telefoni obvezno izključeni.

Vsak obiskovalec mora imeti identifikacijsko kartico, ki jo mora nositi na vidnem mestu ves čas obiska. Zaradi varnosti je gibanje obiskovalcev na Sodišču dovoljeno le v prostorih, ki so predvideni v programu obiska.

Vodje skupin naj obiskovalce spremljajo ves čas njihovega obiska na Sodišču.

Sodišče je moralo poostriti varnostne ukrepe glede dostopa do svojih stavb. Obiskovalce se torej naproša, naj natančno spoštujejo navodila, ki jim jih dajejo varnostniki ali vodič. Opozoriti je treba, da bo prtljaga obiskovalcev ob njihovem prihodu pregledana.

Obiskovalci v stavbah ne smejo kaditi.

Sodišče si pridržuje pravico, da v izjemnih okoliščinah odpove napovedan obisk.

 

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki se zbirajo v okviru organizacije obiskov zato, da obisk poteka v najboljših razmerah (učinkovitost kontaktov in korespoondence, določitev programa obiska, ki je prilagojen jeziku, ravni izobrazbe in interesom obiskovalcev). Te podatke obdeluje Direktorat za protokol in obiske toliko časa, kolikor je potrebno za organizacijo in izvedbo obiska, izbrisani pa so najpozneje šest let po obisku. Posreduje se jih samo organizatorjem obiskov (zadevni obiskovalci, Direktorat za protokol in obiske), uslužbencem, ki se srečajo z obiskovalci, Direktoratu za tolmačenje, če je treba zagotoviti tolmačenje, in po potrebi organom, pristojnim za izvajanje nadzora v skladu z zakonodajo.

Na podlagi Uredbe Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (Besedilo velja za EGP.) imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, in po potrebi do njihovega popravka.

Za vse dodatne informacije ali za dostop do obdelanih podatkov se obrnite na Direktorat za protokol in obiske. Kadarkoli se lahko obrnete tudi na evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

 

Videonadzor in snemanje

Za zagotovitev varnosti oseb, ki vstopajo v zgradbe Sodišča, ter lastnine in informacij, s katerimi Sodišče razpolaga, je Sodišče uvedlo sistem notranjega in zunanjega videonadzora stavb, v katerih deluje. Posneto gradivo se hrani omejeno obdobje in je dostopno le pooblaščenim osebam.

Register posnetega gradiva in nadzor s kamerami se izvaja na podlagi spoštovanja zakonodaje v zvezi z varstvom osebnih podatkov in zasebnega življenja. Posebni piktogrami, ki so nameščeni na nadzorovanih krajih, označujejo prisotnost sistema za videonadzor.

Več o tem:

- Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie pdf icon

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung pdf icon

 

Poročila o incidentih

Sodišče je sprejelo ustrezne ukrepe, da se za vsako nepravilnost, napako v delovanju, prvo pomoč osebam, potencialno težavo v zvezi z varnostjo oseb, premoženja in zgradb sestavi poročilo o notranjem incidentu.

Več o tem:

Informacije o poročilu o incidentu pdf icon (FR)