Informativne brošure

Sodišče Evropske unije od leta 1952 zagotavlja spoštovanje in pravilno uporabo prava Unije v državah članicah. S številnimi sodbami je ugotovilo nespoštovanje prepovedi diskriminacije, ki so določene s pravom Unije, in jih okrepilo. V tej brošuri je predstavljen izbor najpomembnejših sodb Sodišča, ki so razvrščene glede na vrsto diskriminacije.

Sodišče Evropske unije (SEU) od leta 1952 skrbi za to, da se v državah članicah spoštuje in pravilno uporablja pravo Unije. V tem času je izdalo sodbe, s katerimi se je okrepila evropska integracija, hkrati pa so bile državljanom priznane vse širše pravice, tudi na področju zdravstvenega varstva. Na naslednjih straneh je predstavljenih nekaj pomembnejših sodb Sodišča v zvezi s to tematiko.

Sodišče Evropske unije (SEU) od leta 1952 zagotavlja spoštovanje in pravilno uporabo prava Unije v državah članicah. V tem času je izdalo sodbe, ki so okrepile evropsko povezovanje, hkrati pa je razširilo pravice državljanov. Na teh straneh so predstavljene nekatere pomembne sodbe Sodišča o pravicah letalskih potnikov.

Sodišče Evropske unije od leta 1952 zagotavlja spoštovanje in pravilno uporabo prava Unije v državah članicah. Od tedaj je izdalo sodbe, ki so okrepile evropsko povezovanje, hkrati pa državljanom in zlasti mladim podelile vedno širše pravice. Na teh straneh so predstavljene nekatere pomembne sodbe Sodišča, razvrščene po temah.

Sodišče Evropske unije (SEU) od leta 1952 skrbi za spoštovanje in pravilno uporabo prava Unije v državah članicah. Od takrat je izdalo sodbe, ki so okrepile evropsko integracijo in hkrati državljanom, zlasti potrošnikom, podelile vse širše pravice. V nadaljevanju so predstavljene nekatere pomembne sodbe Sodišča, razvrščene po temah. V vsaki od zadev, navedenih v tej brošuri, Sodišče ni samo ustvarilo pravic, ampak jih je z razlago uredb ali direktiv Unije izpeljalo ali pojasnilo.