Общи условия за посещенията на Съда

Указания за безопасност и правила за поведение

Посетителите се умоляват поради проверките за безопасност да спазват стриктно часовете на посещението.

Посетителите се умоляват по време на посещението си в Съда да се държат спокойно и сдържано, както и да бъдат подхождащо облечени.

Посетителите, които присъстват на открито съдебно заседание, се приканват да заемат местата си в съдебната зала преди неговото начало; не се разрешава влизането и излизането по време на съдебното заседание. По време на устните състезания посетителите са длъжни са пазят тишина. В съдебните и заседателните зали е забранена и консумацията на храни и напитки.

По време на съдебните заседания се забранява фотографиране или запис на разискванията. С цел да се избегнат смущения на системата за устен превод, мобилните телефони трябва задължително да бъдат изключвани.

Всеки посетител трябва да има карта за идентификация, която трябва да носи на видно място по време на цялото посещение. По съображения за сигурност на посетителите се разрешава да се движат само по предвидения в програмата на посещението маршрут.

Умоляват се отговорниците на групите да следят за организирането на посетителите по време на цялото им посещение в Съда.

Съдът беше принуден да засили мерките за сигурност по отношение на достъпа до своите сгради. Затова посетителите се умоляват да спазват стриктно указанията, които им се дават от служителите, отговарящи за сигурността, или от придружителя им. Обръщаме внимание, че се извършва проверка на багажа на посетителите при тяхното пристигане.

На посетителите не се разрешава пушенето в сградите.

Моля имайте предвид, че при извънредни обстоятелства Съдът си запазва правото да отмени всяко насрочено посещение.

 

Защита на личните данни

При организиране на посещенията се събират лични данни с цел протичане на посещението при най-добри условия (ефикасни връзки и обмен на кореспонденция, съставяне на програма за посещение, приспособена към езика, образователното равнище и интересите на посетителите). Тази данни се обработват от дирекция „Протокол и посещения" в периода, необходим за организирането и за проследяване на резултатите от посещението, и се заличават най-късно шест години след посещението. Те се съобщават само на организаторите на посещенията (на съответните посетители, на дирекция „Протокол и посещения"), на лекторите, които се срещат с посетителите, на дирекция „Устни преводи", ако се налага устен превод, и при необходимост на органите, които са компетентни по силата на законодателството да упражняват контрол.

По силата на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (Текст от значение за ЕИП.) имате право на достъп до отнасящите се до вас данни, и на тяхното коригиране, когато това е необходимо.

За всяка допълнителна информация в това отношение или за достъп до обработваните данни се обръщайте към дирекция „Протокол и посещения". Във всеки момент можете да сезирате Европейския надзорен орган по защита на данните.

 

Видеонаблюдение и видеозаписи

С цел да се гарантира защитата на лицата, които имат достъп до неговите сгради, както и на неговото имущество и на притежаваната от него информация, в Съда е създадена система за видеонаблюдение както във вътрешността, така и извън заеманите от него обекти. Видеозаписите се съхраняват за ограничен период от време и са достъпни само за малък брой определени за целта лица.

Видеозаписите, както и наблюдението с камери, се извършва при спазване на законодателството, свързано със закрилата на личните данни и на личния живот. Специални пиктограми, поставени до наблюдавания обект, указват за наличието на система за видеоонаблюдение.

За повече информация:

- Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie pdf icon

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung pdf icon

 

Доклади за инциденти

Съдът е въвел мерки за изготвянето на вътрешни доклади за инциденти при необичайни обстоятелства, неправилно функциониране, оказване на лична помощ и евентуални проблеми със сигурността и безопасността на лица и на движимо и недвижимо имущество.

За повече информация:

Notice rapports incidents pdf icon (FR)