Правни коментари

Тези документи представят по теми или в хронологичен ред правните, съдебно-организационните и правораздавателните новости от една или няколко държави членки или от определени национални, европейски или международни съдилища.

От страна на Съда на Европейския съюз дирекция „Изследвания и документация“ редовно изготвя и разпространява изданието „Flash News“ за практиката на съдилищата на държавите — членки на Европейския съюз, а в отделни случаи — и на трети държави.

Тези „Flash News“ съдържат резюмета:

  • на актовете на съдилищата на държавите членки, постановявани след преюдициално решение на Съда: „Flash News— Проследяване на съдебните актове по преюдициални запитвания“,
  • на актовете на съдилищата на държавите членки или на трети държави, които имат значение за правото на Съюза: „Flash News— Съдебни актове от значение за Съюза“. Тези „Flash News“ обхващат най-вече решенията на конституционните и върховните съдилища по важни въпроси на прилагането на правото на Съюза.

По-надолу на страницата е поместен списък с тези документи. Чрез лентата за търсене е възможно и търсене сред тях.


Flash News - Monitoring of Preliminary Rulings 2/23
20.07.2023 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Гражданство на Съюза - Околна среда - Контрол по границите - Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - Политика във връзка с имиграцията - Данък върху добавената стойност - Социална сигурност
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n°1/23
30.01.2023 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Въпроси на образованието, професионалното обучение и младежта - Контрол по границите - Свободно предоставяне на услуги - Обща външна политика и политика на сигурност - Транспорт
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 2/23
20.06.2023 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Конкуренция - Помощи, предоставяни от държавите - Основни права - Околна среда - съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - политика във връзка с убежището - Социална политика - Защита на потребителите - Защита на данните
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n°1/23
09.02.2023 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Основни права - Околна среда - Защита на данните - Обща външна политика и политика на сигурност
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 3/22
14.10.2022 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Гражданство на Съюза - Основни права - Околна среда - пространство на свобода, сигурност и правосъдие - Данъчни въпроси - Защита на данните - Libre circulation des personnes - Agriculture
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 2/22
01.04.2022 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
политика във връзка с убежището - Социална политика - Транспорт
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 1/22
25.01.2022 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Гражданство на Съюза - Околна среда - Свобода на установяване - Защита на потребителите
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 5/22
24.10.2022 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Основни права - Околна среда - Контрол по границите - политика във връзка с убежището - Социална политика
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 4/22
30.06.2022 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Основни права - Околна среда - Социална политика - Защита на потребителите - международни споразумения
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 3/22
25.04.2022 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Основни права - Околна среда - Защита на данните - Социална сигурност - Далекосъобщения
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 2/22
04.04.2022 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Основни права - Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - политика във връзка с убежището - Данъчни въпроси - Защита на данните - Обществено здравеопазване - Libre circulation des personnes
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 1/22
27.01.2022 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Основни права - политика във връзка с убежището - Свободно предоставяне на услуги
en fr
Flash News « Special edition COVID-19 » n° 2/22
20.05.2022 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Въпроси на образованието, професионалното обучение и младежта - Обществени поръчки на Европейския съюз - Обществено здравеопазване
en fr
Flash News « Special edition COVID-19 » n° 1/22
10.05.2022 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Достъп до документите - Защита на данните - Обществено здравеопазване
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 2/21
08.07.2021 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Институционални разпоредби - Харта на основните права - Данък върху добавената стойност - Свобода на установяване - Свободно движение на работници - Свободно предоставяне на услуги - Социална политика - Принципи, цели и задачи на Договорите - Сближаване на законодателствата
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 3/21
12.11.2021 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Гражданство на Съюза - Харта на основните права - Околна среда - пространство на свобода, сигурност и правосъдие - Данък върху добавената стойност - Социална политика - Принципи, цели и задачи на Договорите - Сближаване на законодателствата - Далекосъобщения
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 1/21
30.04.2021 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Гражданство на Съюза - Харта на основните права - съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - Политика във връзка с имиграцията - Свобода на установяване - Свободно движение на работници - Свободно предоставяне на услуги - Вътрешен пазар — Принципи - Социална политика - Принципи, цели и задачи на Договорите - Сближаване на законодателствата - Обществено здравеопазване - Социална сигурност
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 3/2021
09.12.2021 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Основни права - Околна среда - пространство на свобода, сигурност и правосъдие - политика във връзка с убежището - Принципи, цели и задачи на Договорите - Защита на данните - Транспорт
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 2/21
16.07.2021 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Основни права - Околна среда - пространство на свобода, сигурност и правосъдие - Защита на данните - международни споразумения - Европейски фонд за развитие (ЕФР) - Libre circulation des personnes
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 1/21
07.05.2021 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Гражданство на Съюза - Основни права - Енергетика - Свобода на установяване - Социална политика
en fr
Flash News « Special edition COVID-19 » n° 2/21
24.02.2021 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Основни права - Обществено здравеопазване
en fr
Flash News « Special edition COVID-19 » n° 1/21
09.02.2021 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Основни права - Обществено здравеопазване
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 4/2020
18.11.2020 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Парични мерки в областта на земеделието - административно сътрудничество - Институционални разпоредби - Харта на основните права - Околна среда - Контрол по границите - Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - Политика във връзка с имиграцията - Данък върху добавената стойност - Свобода на установяване - Свободно предоставяне на услуги - Принципи, цели и задачи на Договорите - Сближаване на законодателствата - Транспорт
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 3/20
10.07.2020 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Свобода на установяване - Свободно предоставяне на услуги - недопускане на дискриминация - Недопускане на дискриминация, основана на гражданство - Принципи, цели и задачи на Договорите - Интелектуална, индустриална и търговска собственост - Защита на данните - Сближаване на законодателствата - Далекосъобщения
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 2/20
15.05.2020 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Селско стопанство и рибарство - Околна среда - пространство на свобода, сигурност и правосъдие - Свобода на установяване - Свободно предоставяне на услуги - Защита на данните - Сближаване на законодателствата
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 1/20
20.03.2020 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Храни - Околна среда - Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - Данък върху добавената стойност - Свобода на установяване - Свободно предоставяне на услуги - Защита на данните - Сближаване на законодателствата - Транспорт
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 4/20
30.10.2020 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Гражданство на Съюза - Харта на основните права - Околна среда - Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - политика във връзка с убежището - Свобода на установяване - Свободно движение на работници - Принципи, цели и задачи на Договорите - Интелектуална, индустриална и търговска собственост - Марки - Droit d'auteur et droits voisins - Защита на потребителите - Защита на данните
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 3/20
15.07.2020 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Достъп до документите - Околна среда - политика във връзка с убежището - Данък върху добавената стойност - Droit d'auteur et droits voisins - Защита на данните
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 2/20
08.05.2020 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Финансови разпоредби - Институционални разпоредби - Околна среда - Замърсяване - съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - Социална политика - Сближаване на законодателствата
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 1/20
17.03.2020 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Основни права - Замърсяване - пространство на свобода, сигурност и правосъдие - съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - Свобода на установяване - Принципи, цели и задачи на Договорите - Защита на данните
en fr
Flash News « Special edition COVID-19 » n° 1/20
06.07.2020 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Основни права - Обществено здравеопазване
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 5/19
20.01.2019 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - Данъчни въпроси - Защита на потребителите
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 4/19
20.01.2020 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Селско стопанство и рибарство - Околна среда - Контрол по границите - Данъчни въпроси - Сближаване на законодателствата - Далекосъобщения
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 3/19
01.07.2019 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
politique agricole commune - Гражданство на Съюза - Основни права - Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - Политика във връзка с имиграцията - Акцизи - Данък върху добавената стойност - Свободно предоставяне на услуги - недопускане на дискриминация - Социална политика - Защита на данните - Сближаване на законодателствата - Обществено здравеопазване - Транспорт
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 2/19
03.05.2019 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Алкохол - Гражданство на Съюза - пространство на свобода, сигурност и правосъдие - Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - полицейско сътрудничество - Интелектуална, индустриална и търговска собственост - Марки - Защита на потребителите - Libre circulation des personnes
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 1/19
08.02.2019 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Гражданство на Съюза - Основни права - Харта на основните права - Околна среда - пространство на свобода, сигурност и правосъдие - Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - полицейско сътрудничество - Политика във връзка с имиграцията - Акцизи - Данък върху добавената стойност - Свобода на установяване - Свободно движение на стоки - Количествени ограничения - Свободно предоставяне на услуги - Патенти - Защита на потребителите - Сближаване на законодателствата - Социална сигурност
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 7/19
20.01.2020 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Основни права - Контрол по границите - Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - политика във връзка с убежището - Политика във връзка с имиграцията - Защита на данните
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 6/19
20.01.2020 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Достъп до документите - Данъчни въпроси
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 5/19
20.01.2020 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Право на влизане и на пребиваване - Основни права - съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - политика във връзка с убежището - Свободно движение на капитали - Свободно движение на работници - Социална политика - Сближаване на законодателствата
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 4/19
05.07.2019 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Гражданство на Съюза - Основни права - пространство на свобода, сигурност и правосъдие - Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - Свободно предоставяне на услуги - недопускане на дискриминация - Защита на потребителите - Защита на данните
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 3/19
21.06.2019 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Гражданство на Съюза - Конкуренция - Основни права - Харта на основните права - политика във връзка с убежището - Политика във връзка с имиграцията - Защита на данните - Libre circulation des personnes
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 2/19
05.04.2019 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Концентрация между предприятия - Основни права - съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - политика във връзка с убежището - Политика във връзка с имиграцията - Защита на данните
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 1/19
01.02.2019 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Гражданство на Съюза - Достъп до документите - Харта на основните права - Европейска конвенция за правата на човека - съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - полицейско сътрудничество - Политика във връзка с имиграцията - недопускане на дискриминация - Социална политика - Защита на данните - Сближаване на законодателствата
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 3/18
24.10.2018 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Конкуренция - Картели - Основни права - съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - Данък върху добавената стойност - Свобода на установяване - недопускане на дискриминация - Социална политика - Социална сигурност
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 2/18
13.07.2018 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Околна среда - съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - Данъчни въпроси - Данък върху добавената стойност - Свободно движение на капитали - Социална сигурност
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 1/18
16.04.2018 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Помощи, предоставяни от държавите - Господстващо положение - Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - политика във връзка с убежището - Вътрешно облагане с данъци и такси - Данък върху добавената стойност - Свободно движение на капитали - Митническо сътрудничество - Свободно движение на работници - Защита на потребителите - Защита на данните - Социална сигурност - Далекосъобщения
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 5/18
07.11.2018 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Институционални разпоредби - Контрол по границите - Политика във връзка с имиграцията - Данъчни въпроси - Свободно предоставяне на услуги - Принципи, цели и задачи на Договорите
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 4/18
15.10.2018 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Основни права - Заетост - недопускане на дискриминация - Патенти - Droit d'auteur et droits voisins - Защита на данните - Сближаване на законодателствата - международни споразумения
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 3/18
05.07.2018 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - политика във връзка с убежището - Данъчни въпроси - Droit d'auteur et droits voisins
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 2/18
30.05.2018 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Картели - Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - политика във връзка с убежището - недопускане на дискриминация - Социална сигурност - Транспорт
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 1/18
22.03.2018 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Гражданство на Съюза - Основни права - Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - политика във връзка с убежището - Марки - Транспорт
en fr
Flash News « Special edition » 1-2018
18.06.2018 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Защита на данните
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 4/17
08.02.2017 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Институционални разпоредби - Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - политика във връзка с убежището - Данък върху добавената стойност - Социална политика - Интелектуална, индустриална и търговска собственост - Марки - Защита на потребителите - Защита на данните - Сближаване на законодателствата - Социална сигурност
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 3/17
08.02.2017 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Помощи, предоставяни от държавите - Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - Свобода на установяване - Свободно предоставяне на услуги - Социална политика - Принципи, цели и задачи на Договорите - Интелектуална, индустриална и търговска собственост - Марки - Сближаване на законодателствата
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 2/17
08.02.2018 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Селско стопанство и рибарство - Гражданство на Съюза - Околна среда - Данък върху добавената стойност - Правосъдие и вътрешни работи - Свободно движение на стоки - Свободно движение на работници - недопускане на дискриминация - Социална политика - Интелектуална, индустриална и търговска собственост - Сближаване на законодателствата - Транспорт
en fr
Flash News - Monitoring of preliminary rulings n° 1/17
10.11.2017 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Данъчни въпроси - недопускане на дискриминация - Социална политика - Привилегии и имунитети
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 6/17
30.12.2017 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Харта на основните права - Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - Данък върху добавената стойност - Социална политика
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 5/17
30.11.2017 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Гражданство на Съюза - Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - Социална политика
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 4/17
31.10.2017 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Харта на основните права - политика във връзка с убежището - Свободно движение на капитали - Свободно движение на работници - Защита на данните - Сближаване на законодателствата
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 3/17
10.10.2017 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Господстващо положение - съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - политика във връзка с убежището - Свобода на установяване - Свободно предоставяне на услуги - Интелектуална, индустриална и търговска собственост - Защита на потребителите
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 2/17
31.08.2017 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Гражданство на Съюза - Харта на основните права - политика във връзка с убежището - Данъчни въпроси - международни споразумения
en fr
Flash News - National decisions of interest to the EU n° 1/17
20.07.2017 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
Околна среда - съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - Социална сигурност
en fr
REFLETS 2/2016
21.12.2016 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 1/2016
21.07.2016 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 3/2015
21.12.2015 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 2/2015
21.09.2015 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 1/2015
21.03.2015 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 3/2014
21.12.2014 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 2/2014
21.09.2014 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 1/2014
21.03.2014 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 3/2013
21.12.2013 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 2/2013
21.09.2013 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 1/2013
05.03.2013 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 3/2012
21.12.2012 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 2/2012
21.09.2012 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 1/2012
21.03.2012 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 2/2011
30.11.2011 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 1/2011
31.03.2011 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 3/2010
21.12.2010 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 2/2010
30.09.2010 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 1/2010
31.03.2010 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
en fr
REFLETS 2/2009
01.12.2009 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr
REFLETS 1/2009
01.06.2009 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr
REFLETS 3/2008
01.12.2008 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr
REFLETS 2/2008
01.09.2008 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr
REFLETS 1/2008
01.04.2008 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr
REFLETS 3/2007
01.12.2007 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr
REFLETS 2/2007
01.09.2007 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr
REFLETS 1/2007
01.04.2007 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr
REFLETS 2/2006
01.12.2006 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr
REFLETS 1/2006
01.04.2006 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr
REFLETS 3/2005
01.12.2005 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr
REFLETS 2/2005
01.09.2005 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr
REFLETS 1/2005
01.04.2005 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr
REFLETS 3/2004
01.12.2004 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr
REFLETS 2/2004
01.09.2004 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr
REFLETS 1/2004
01.04.2004 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr
REFLETS 3/2003
01.12.2003 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr
REFLETS 2/2003
01.09.2003 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr
REFLETS 1/2003
01.04.2002 | Юрисдикции на Съюза | Правни коментари
сравнително право
fr