Тематични фишове

Тематичните фишове“ са документи за анализ на нормативната уредба, съдебната практика или състоянието на позитивното право в дадена област. Може да са компилации от актове, резюмета или обяснителни бележки, изготвени от Съда на Европейския съюз или от членуващите в RJUE съдилища.

В тази рубрика Съдът споделя своите „Тематични фишове за съдебната практика“, които се съставят от дирекция „Изследвания и документация“ и обобщават по области най-релевантните правни изводи от избрани съдебни решения. Тези фишове са достъпни на всички официални езици.


Защита на личните данни
01.11.2021 | Юрисдикции на Съюза | Тематичен фиш
Защита на данните
Приспадане на данъка върху добавената стойност
30.11.2019 | Юрисдикции на Съюза | Тематичен фиш
Данък върху добавената стойност
Електронна търговия и договорни задължения
01.07.2020 | Юрисдикции на Съюза | Тематичен фиш
Интелектуална, индустриална и търговска собственост - Защита на потребителите - Сближаване на законодателствата
Приложно поле на Хартата на основните права на Европейския съюз
08.06.2021 | Юрисдикции на Съюза | Тематичен фиш
Харта на основните права
Обществен достъп до информация за околната среда
27.11.2017 | Юрисдикции на Съюза | Тематичен фиш
Околна среда
Спешното преюдициално производство и бързото производство
31.10.2019 | Юрисдикции на Съюза | Тематичен фиш
Процесуални разпоредби