Noty informacyjne

„Noty informacyjne” (fiches thématiques) to dokumenty analizujące przepisy, orzecznictwo lub stan prawa stanowionego w zakresie danej tematyki. Mogą stanowić kompilację orzeczeń, podsumowania streszczeń lub notatki wyjaśniające, sporządzane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub sądy należące do RJUE.

W tym dziale Trybunał udostępnia „fiszki tematyczne dotyczące orzecznictwa” sporządzone przez Dyrekcję ds. badań i dokumentacji, które w odniesieniu do konkretnej dziedziny kompilują najistotniejsze fragmenty wybranych wyroków. Fiszki te są dostępne we wszystkich językach urzędowych.


Ochrona danych osobowych
01.11.2021 | Organy sądowe Unii | Fiszki tematyczne
Ochrona danych
Odliczenia podatku od wartości dodanej
30.11.2019 | Organy sądowe Unii | Fiszki tematyczne
Podatek VAT
Handel elektroniczny i zobowiązania umowne
01.07.2020 | Organy sądowe Unii | Fiszki tematyczne
Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa - Ochrona konsumentów - Zbliżanie ustawodawstw
Zakres stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej
08.06.2021 | Organy sądowe Unii | Fiszki tematyczne
Karta praw podstawowych
Publiczny dostęp do informacji o środowisku
27.11.2017 | Organy sądowe Unii | Fiszki tematyczne
Środowisko naturalne
Pilny tryb prejudycjalny i tryb przyspieszony
31.10.2019 | Organy sądowe Unii | Fiszki tematyczne
Przepisy proceduralne