Wizyty grupowe

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stara się przybliżać Trybunał obywatelom, w szczególności poprzez organizację wizyt. Mają one pozwolić lepiej zrozumieć sens istnienia i kluczową rolę sądów Unii oraz ukazać, w jaki sposób orzeczenia Trybunału wywierają bezpośredni wpływ na życie europejskich obywateli.

Z jednej strony, ze względu na specyfikę swej działalności, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej gości w swej siedzibie w Luksemburgu grupy specjalistów, takich jak sędziowie krajowi, adwokaci, nauczyciele akademiccy, doradcy prawni przedsiębiorstw itp. Z drugiej strony, do Trybunału bardzo licznie przybywają także inni odwiedzający, w szczególności studenci prawa.

Chociaż wizyty odbywające się na miejscu pozostają preferowanym sposobem zapoznania się z instytucją, obecnie możliwe są także wizyty wirtualne.

Wizyty w Trybunale Sprawiedliwości odbywają się jedynie w okresach posiedzeń sądowych, w dni powszednie w godz. 8 – 17.30.

W sprawach wizyt indywidualnych lub wizyt turystycznych należy udać się na odpowiednią stronę.

Wizyty organizowane przez wydział ds. seminariów i wizyt są bezpłatne i prowadzone są we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

W kontekście systemu EMAS  służby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedzialne za wizyty w całej swojej działalności są zaangażowane w ochronę środowiska i dokładają ciągłych starań w tym kierunku, w szczególności poprzez oferowanie programów wirtualnych i rozpowszechnianie dokumentacji w formie zdematerializowanej.

Przed złożeniem wniosku w sprawie wizyty w Trybunale, uprzejmie prosimy zapoznać się uważnie z informacjami dotyczącymi warunków zapisów i zasad organizacji.

Programy organizowane przez służbę do spraw wizyt

Służba do spraw wizyt oferuje dwa rodzaje programów: wizyty i seminaria.

Oba programy mogą zostać zrealizowane na miejscu lub wirtualnie.

Warunki zapisów

Obsługa wizyt odbywających się na miejscu i wizyt wirtualnych odbywa się przez aplikację My Visit. Opiekun grupy składa wniosek o rezerwację poprzez tę aplikację.  Jeżeli wniosek dotyczy wizyty wirtualnej, należy zaznaczyć to w sekcji „uwagi”.

 • Ze względu na specyfikę działalności Trybunału pierwszeństwo mają grupy praktyków prawa lub studentów prawa.
 • Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. W przypadku wniosków dotyczących grup uczniów, którzy nie są na poziomie uniwersyteckim, należy skontaktować się ze służbą do spraw wizyt (formularz kontaktowy – sekcja „wizyty zorganizowane”).
 • Ze względu na duże zainteresowanie wizytami w Trybunale, wniosek o wizytę należy złożyć pięć-sześć miesięcy wcześniej.
 • Wizyty na miejscu organizowane są dla grup liczących od 7 do 35 osób. W przypadku mniejszych lub większych grup, należy skontaktować się ze wydziałem ds. seminariów i wizyt (formularz kontaktowy – sekcja „wizyty zorganizowane”).
 • Wizyty wirtualne organizowane są dla grup liczących co najmniej 7 osób. 

Punkty programu wizyt na miejscu i wizyt wirtualnych

Zarówno w przypadku wizyt na miejscu, jak i wizyt wirtualnych istnieje możliwość dobrania elementów programu według indywidualnych zainteresowań i znajomości prawa, a także ograniczeń czasowych.

 • Rozprawa w sprawie przed Trybunałem lub Sądem poprzedzona prezentacją sprawy (zazwyczaj we wtorki, środy i czwartki w godzinach 8.20–11.30; przybliżony czas trwania: 3 godziny) Realizacja tego punktu programu możliwa jest jedynie podczas wizyty na miejscu!
 • Ogólna prezentacja Trybunału/Sądu (czas trwania: 45 min.)
 • Prezentacja zawodu prawnika-lingwisty (czas trwania: 45 min.)
 • Prezentacja nt. wielojęzyczności w Trybunale Sprawiedliwości (tłumaczenia pisemne i konferencyjne) (czas trwania: 45 min.)
 • Wizyta w bibliotece (czas trwania: 30 min.; 10 min. dla wizyt wirtualnych)
 • Oprowadzanie po gmachach Trybunału (czas trwania: 45 min.; 30 min. dla wizyt wirtualnych)

Powyższe punkty programu można wybrać w kwestionariuszu, który należy wypełnić w aplikacji My Visit (zob. rozdział „Logowanie do My Visit”). O ile pozwolą na to zasoby materialne i ludzkie Trybunału, służba do spraw wizyt dołoży wszelkich starań, aby spełnić życzenia uczestników.

Wizyty wirtualne

Wizyty wirtualne są organizowane na tych samych zasadach, co wizyty na miejscu. Liczebność grupy nie jest jednak ograniczona do 35 uczestników. Program można skomponować z dowolnie wybranych elementów wymienionych w poprzednim rozdziale. Wizyty wirtualne mogą być dostosowane do poziomu wiedzy i do obszaru zainteresowań grupy. Trybunał Sprawiedliwości dysponuje platformą dla takich programów, ale pod pewnymi warunkami służba do spraw wizyt może również wyrazić zgodę, aby wizyta wirtualna odbyła się za pośrednictwem platformy wybranej przez uczestników. Uczestnicy mogą logować się indywidualnie. Służba do spraw wizyt udostępnia link do logowania oraz, w razie potrzeby, podaje datę i link do ewentualnego logowania testowego.

Wniosek o odbycie wirtualnej wizyty można złożyć przez aplikację My Visit (zob. rozdział „Logowanie do My Visit”). Składając go, należy wskazać w sekcji „uwagi”, że chodzi o wizytę wirtualną.

W rozsądnym terminie (najpóźniej dwa tygodnie przed wyznaczonym dniem) można również poprosić o zamianę wizyty na miejscu na wizytę wirtualną i odwrotnie.

W przypadku trudności lub pytań dotyczących organizacji wizyty, należy przesłać wiadomość do służby do spraw wizyt (formularz kontaktowy – sekcja „wizyty zorganizowane”).

Seminaria

Seminaria, jedno lub dwudniowe, zawierające bardziej ukierunkowany program, zgodnie z obszarem zainteresowań uczestników, mogą zostać przygotowane na wniosek grupy sędziów lub prokuratorów.

Seminaria służą upowszechnianiu i lepszemu zrozumieniu prawa Unii, w trosce o jego właściwe stosowanie. Mają one również ułatwiać, po pierwsze, dialog sądów krajowych z sądami europejskimi, a po drugie – współpracę wymiarów sprawiedliwości różnych państw członkowskich.

Seminaria również mogą odbywać się w formie wirtualnej.

Osoby zainteresowane tego rodzaju imprezą mogą zwrócić się do służby do spraw wizyt (formularz kontaktowy – sekcja „wizyty zorganizowane”), która udzieli stosownych instrukcji.

Zasady organizacji programów na miejscu

 • Opiekun grupy odwiedzających powinien przekazać, najpóźniej dwa tygodnie przed terminem wizyty, listę uczestników z datami urodzenia przez aplikację My Visit. Prosimy nie przekraczać podanej liczby uczestników bez uprzedniego pisemnego kontaktu ze służbą do spraw wizyt.
 • Służba do spraw wizyt przedstawia propozycję programu z około dwutygodniowym wyprzedzeniem, a ostateczny program na około tydzień przed wizytą, za pośrednictwem profilu użytkownika osoby kontaktowej w aplikacji My Visit.
 • W dniu wizyty grupa odwiedzających proszona jest o stawienie się przy wskazanym w programie wejściu o wyznaczonej godzinie. Prosimy o punktualność. Należy mieć na uwadze warunki ruchu drogowego – w Luksemburgu w godzinach porannych często tworzą się korki na autostradach i w mieście.  
 • Ze względów bezpieczeństwa odwiedzający muszą przejść przez bramkę z wykrywaczem metali, a także prześwietlić swój bagaż podręczny i inne przedmioty osobiste.
 • W zależności od sytuacji zdrowotnej może być konieczna kontrola zaświadczeń o stanie zdrowia.
 • Odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania wytycznych dotyczących bezpieczeństwa oraz zasad zachowania.
 • Przewodnik z wydziału ds. seminariów i wizyt przywita grupę zwiedzających przy wejściu do Trybunału. Będzie on towarzyszył grupie i nadzorował ją podczas wizyty w Trybunale Sprawiedliwości. Opiekunowie grup również powinni nadzorować odwiedzających i wspomagać przewodnika.
 • Każdy z uczestników powinien posiadać przy sobie dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.
 • Co do zasady wstęp do bufetu i stołówki Trybunału jest zarezerwowany dla pracowników.
 • Po zakończeniu wizyty opiekun grupy proszony jest o wypełnienie formularza oceny, który jest dostępny na stronie internetowej:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Trybunał zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanej wizyty ze względu na wyjątkowe okoliczności.

Zasady organizacji programów wirtualnych

 • Służba do spraw wizyt przesyła opiekunowi grupy link do logowania oraz, w razie potrzeby, podaje datę i link do ewentualnego logowania testowego;
 • Opiekun grupy zobowiązuje się do przekazania uczestnikom wszelkich otrzymanych informacji (programu, linku do logowania, daty logowania testowego).
 • Opiekun grupy proszony jest o podanie oczekiwanej liczby logujących się uczestników; przy tym trybie wizyty nie jest wymagane podanie nazwisk ani dat urodzenia uczestników.
 • Opiekun grupy odpowiada za skład grupy i zobowiązuje się do tego, że link do logowania zostanie udostępniony wyłącznie zapowiedzianym uczestnikom.
 • Służba do spraw wizyt przedstawia propozycję programu z około dwutygodniowym wyprzedzeniem, a ostateczny program na około tydzień przed wizytą, za pośrednictwem profilu użytkownika osoby kontaktowej w aplikacji My Visit.
 • W dniu wizyty odwiedzający proszeni są o jak największą punktualność.
 • Pracownik wydziału ds. seminariów i wizyt nadzoruje program wirtualny i zapewnia jego sprawny przebieg.
 • Po zakończeniu wizyty opiekun grupy proszony jest o wypełnienie formularza oceny, który jest dostępny na stronie internetowej:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Trybunał zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanej wizyty ze względu na wyjątkowe okoliczności.

Wniosek w sprawie wizyty w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Logowanie do My Visit

Aplikacja My Visit służy do organizacji wizyt na miejscu i wizyt wirtualnych. Opiekun grupy powinien skorzystać z tej aplikacji w celu złożenia wniosku o rezerwację.  Jeżeli wniosek dotyczy wizyty wirtualnej, należy wskazać to w sekcji „uwagi”.

Aby móc korzystać z aplikacji należy posiadać ważny adres poczty elektronicznej i utworzyć profil użytkownika. Poprzez profil użytkownika można:

 • tworzyć grupy odwiedzających do ponownego wykorzystania przy kolejnych wizytach;
 • sprawdzić dostępne terminy wizyt przed złożeniem wniosku;
 • wybrać punkty programu wizyty.

Po złożeniu wniosku można, po zalogowaniu się do profilu użytkownika:

 • sprawdzać status wniosku w sprawie wizyty;
 • wprowadzać określone zmiany danych we wniosku przed jego zatwierdzeniem;
 • przeglądać i drukować materiały związane z dokumentacją wizyty;
 • zachować historię minionych wizyt.

W razie trudności w korzystaniu z aplikacji My Visit można sięgnąć do podręcznika użytkownika dostępnego online po kliknięciu w „?” lub skorzystać z formularza kontaktowego – sekcja „wizyty zorganizowane”.

Zaloguj się do My Visit

Jeżeli nie posiadasz adresu poczty elektronicznej, idź do Contact.

Oprowadzanie po gmachach i kolekcji sztuki (Art' tour)

Dzięki podarowanym lub wypożyczonym przez państwa członkowskie eksponatom Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej znajduje się w posiadaniu kolekcji dzieł sztuki reprezentatywnej dla dziedzictwa kulturowego Europy. Zabiegi architektoniczne dokonane w gmachu Trybunału przez Dominique'a Perraulta sprawiły, że kolekcja została właściwie rozlokowana i wyeksponowana. Służba do spraw wizyt TSUE regularnie organizuje bezpłatne wycieczki z przewodnikiem, dzięki którym odwiedzający mogą podziwiać kolekcję sztuki na tle symbolicznej architektury.

Zwiedzanie odbywa się w określonych z góry terminach (zobacz harmonogram), w językach angielskim, francuskim lub niemieckim, w grupach liczących do 20 odwiedzających. Zainteresowani powinni zgłosić się co najmniej 2 dni wcześniej za pomocą formularza zapisów. Wszyscy potwierdzeni uczestnicy proszeni są o przybycie do wejścia dla odwiedzających (plan), z dokumentem tożsamości, 15 min. przed rozpoczęciem wizyty.

Dodatkowe zwiedzanie z przewodnikiem, wyłącznie dla grup (składających się z co najmniej 7 uczestników), może zostać zorganizowane po złożeniu wniosku do służby do spraw wizyt (formularz kontaktowy – sekcja „wizyty zorganizowane”).