Temaatilised ülevaated

Temaatilised ülevaated“ on dokumendid, milles analüüsitakse konkreetse valdkonna regulatsiooni, kohtupraktikat või kehtiva õiguse hetkeseisu. Nendeks võivad olla kohtulahendite kogumik, resümeed kokkuvõtetest või selgitavad märkused, mille on koostanud Euroopa Liidu Kohus või RJUE liikmeks olevad kohtud.

Selles rubriigis jagab Euroopa Kohus analüüsi ja dokumentatsiooni direktoraadi koostatud „Kohtupraktika temaatilisi ülevaateid“, mis annavad konkreetses valdkonnas ülevaate valitud kohtulahendite kõige olulisematest punktidest. Need ülevaated on saadaval kõigis ametlikes keeltes.


Isikuandmete kaitse
01.11.2021 | Euroopa Liidu kohtud | Temaatiline ülevaade
Andmekaitse
Käibemaksu mahaarvamine
30.11.2019 | Euroopa Liidu kohtud | Temaatiline ülevaade
Käibemaks
Elektrooniline kaubandus ja lepingulised kohustused
01.07.2020 | Euroopa Liidu kohtud | Temaatiline ülevaade
Intellektuaal- , tööstus- ja kaubandusomand - Tarbijakaitse - Õigusaktide ühtlustamine
Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala
08.06.2021 | Euroopa Liidu kohtud | Temaatiline ülevaade
Põhiõiguste harta
Üldsuse õigus tutvuda keskkonnateabega
27.11.2017 | Euroopa Liidu kohtud | Temaatiline ülevaade
Keskkond
Eelotsuse kiirmenetlus ja kiirendatud menetlus
31.10.2019 | Euroopa Liidu kohtud | Temaatiline ülevaade
Menetlussätted