Kohtupraktika register

Kohtupraktika register rühmitab süstemaatiliselt kõikide Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu otsuste ja määruste kokkuvõtted alates nende tegevuse algusest.

Ajavahemiku 1954-2009 puhul algselt kaheksaks alapunktiksjaotatud klassifitseerimise skeem muudeti alates 2010. aastast avaldatud kohtupraktika jaoks üheksa alapunktiliseks, arvestades Lissaboni lepingust tulenevaid muudatusi.

Kokkuvõtted sisaldavad asjaomastes kohtulahendites väljendatud põhilisi õigusküsimusi, mis põhinevad võimalikult täpselt kohtulahendi tekstil. Iga kokkuvõttega on kaasas tõlgitud võtmesõnade loetelu, süstemaatiliselt ja lühidalt edasi antud uuritava õigusküsimuse sisu, asjaomasele teemale vastavad klassifitseerimise koodid ja viide kohtulahendi punktidele, mida on kasutatud kokkuvõtte koostamisel.

Sama klassifitseerimise koodi alla on kokkuvõtted järjestatud kronoloogiliselt vastavalt kohtulahendi tegemise ajale. Kui  need sisaldavad võtmesõnade loetelu, mis on täiesti identne juba olemasoleva loeteluga, lisatakse see loetelu  olenemata tema kuupäevast. Kui võtmesõnade loetelu ja kokkuvõtte tekst on täiesti identsed juba olemasolevaga, siis lisatakse üksnes avaldamisviited olemasolevale kokkuvõttele ja märgitakse selle asjassepuutuvad punktid.

Tähelepanu! See lehekülg on üksnes prantsuse keeles