Säästev majandamine

Euroopa Liit on keskkonnakaitse eesmärkidega seotud kohustusi silmas pidades maailma mastaabis eesrindlikul positsioonil.

Euroopa Liidu Kohus kui institutsioon pöörab sellele küsimusele samuti suurt tähelepanu ning on otsustanud selles valdkonnas jõuliselt ja otsustuskindlalt sekkuda, võttes kasutusele keskkonnajuhtimise süsteemi EMAS (Eco Management and Audit Scheme). 15. detsembril 2016 kinnitas Luksemburgi keskkonnaminister Carole Dieschbourg kõnealuse institutsiooni registreeringu vastavalt EMAS‑määrusele.

Allpool on toodud süsteemi EMAS olulisimad dokumendid. Need dokumendid on avalikkusele kättesaadavad prantsuse keeles:

 

Dokumendis keskkonnapoliitika kohta on esitatud institutsiooni üldpõhimõtted ja ‑eesmärgid keskkonnakaitse valdkonnas.

 

Keskkonnaaruanne on avalikkuse ja iga huvitatud kolmanda isiku teavitamiseks koostatud dokument, milles kõnealune institutsioon kirjeldab oma tegevust, mõju keskkonnale, keskkonnanäitajate parandamiseks võetud kohustusi ning sellega seoses tehtud pingutusi.

 

Süsteemi EMAS raames koostas Euroopa Liidu Kohus esimest korda 2010. aastaks analüüsi kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta, mida kohus oma tegevusega põhjustab. Süsinikdioksiidi aruannet ajakohastatakse regulaarselt.

 

Hoonete energiatõhususe parandamiseks ning energiatarbimise ja kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ehitusvaldkonnas kohaldab Luksemburgi Suurhertsogiriik hoonete energiatõhususe normistikku.

See on õiguslik alus. Energiatõhususe sertifikaat või „energiamärgis“ on hoonete energiatõhususe kvaliteedimärk.

 

 

 EMAS-icon

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer