Trvalo udržateľné riadenie

Európska únia stojí v popredí pri preberaní záväzkov v oblasti ochrany životného prostredia na celosvetovej úrovni.

Aj Súdny dvor Európskej únie ako inštitúcia prikladá veľký význam riešeniu tohto problému a rozhodol sa, že sa rázne a s presvedčením zapojí do rozvoja v tejto oblasti tým, že bude uplatňovať systém environmentálneho manažérstva EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Pani Dieschbourg, luxemburská ministerka životného prostredia, potvrdila 15. decembra 2016 registráciu našej inštitúcie v tomto systéme.

Nižšie sú uvedené kľúčové dokumenty systému EMAS. Tieto dokumenty, vyhotovené vo francúzskom jazyku, sa teraz zverejňujú.

 

Politika v oblasti životného prostredia stanovuje všeobecné zásady a ciele našej inštitúcie vo vzťahu k životnému prostredi

 

Environmentálne vyhlásenie je dokument určený verejnosti a akejkoľvek inej dotknutej strane, v ktorom naša organizácia predstavuje svoju činnosť, jej dosah na životné prostredie, záväzky, ktoré prijala na zlepšenie environmentálneho správania a úsilie vynaložené v tejto súvislosti.

 

V rámci systému EMAS Súdny dvor Európskej únie vyhotovil prvýkrát za rok 2010 prvú správu o emisii skleníkových plynov vzniknutých v dôsledku jeho činnosti. Audit uhlíkovej stopy je pravidelne aktualizovaný.

 

Luxemburské veľkovojvodstvo uplatňuje právne predpisy o energetickej náročnosti budov v stavebnom odvetví s cieľom optimalizovať energetickú náročnosť budov, znížiť spotrebu energie a emisie skleníkových plynov.

Tieto predpisy tvoria právny základ. Preukaz energetickej náročnosti, nazývaný aj „energetický pas“, je značkou kvality pre energetickú náročnosť budov.

 

 

 EMAS-icon

Enregistrer

Enregistrer