Kancelária

Kancelária Všeobecného súdu je zodpovedná za vedenie registra Všeobecného súdu a spisy prejednávaných vecí, za prijímanie, odosielanie, doručovanie a uchovávanie dokumentov, ako aj za korešpondenciu s účastníkmi konania, vedľajšími účastníkmi konania a žiadateľmi o poskytnutie právnej pomoci.

Podávanie procesných úkonov

     
  corner-T  
Podávanie elektronicky

Podávanie poštou

 

 

Podávanie elektronicky

Splnomocnení zástupcovia a advokáti oprávnení vykonávať advokátsku činnosť pred súdom členského štátu alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore môžu, ak majú prístupový účet k e-Curia, podať procesný úkon prostredníctvom tejto aplikácie. V takom prípade nie je potrebné tento úkon zaslať poštou a nie je potrebné zasielať osvedčené kópie.

e-Curia

Podávanie poštou

Adresu kancelárie Všeobecného súdu je potrebné uviesť pri podávaní podaní a písomností zástupcov účastníkov konania, ktoré sa týkajú prejednávaných vecí; nie je určená na podávanie žiadostí o informácie všeobecnej povahy.

Podania a písomnosti týkajúce sa prejednávaných vecí možno takisto podať priamo do kancelárie Všeobecného súdu alebo mimo otváracích hodín kancelárie strážnej službe prítomnej na vrátniciach budov Všeobecného súdu 24 hodín denne.

Na podanie zaslané faxom sa prihliada len vtedy, ak ide o kópiu podpísaného originálu, a za predpokladu, že samotný originál bude predložený kancelárii Všeobecného súdu najneskôr do desiatich dní po tejto skutočnosti.

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tel.: (352) 4303-1
Fax: (352) 4303 2100
Kontakty

Ďalšie informácie:

Texty upravujúce konanie

Platforma e-Curia Súdneho dvora Európskej únie