Kancelária

Kancelária je zodpovedná za spisy prejednávaných vecí a vedenie registra Všeobecného súdu, v ktorom sú zaregistrované všetky procesné písomnosti.

Kancelária je poverená prijímaním, odosielaním a uchovávaním všetkých dokumentov, ako aj doručovaním procesných písomností zástupcom účastníkov konania a žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci.

 

Informácie pre osoby, ktoré majú v úmysle obrátiť sa na kanceláriu Všeobecného súdu

Nižšie uvedené informácie týkajúce sa spôsobov podávania dokumentov predstavujú zhrnutie pravidiel uplatniteľných pred Všeobecným súdom. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v právnych predpisoch upravujúcich konanie, ktoré sú dostupné prostredníctvom tohto odkazu: Všeobecný súd/Konanie

 

Zástupcovia

Zástupcovia uvedení v článku 19 Protokolu o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (splnomocnení zástupcovia menovaní členskými štátmi alebo štátmi, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a nie sú členskými štátmi, alebo Dozorným úradom EZVO, splnomocnení zástupcovia menovaní inštitúciami Európskej únie, advokáti oprávnení vystupovať pred súdom členského štátu alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a vysokoškolskí učitelia, ktorí sú štátni príslušníci členského štátu, ktorý im priznáva právo vystupovať pred súdom) podávajú všetky procesné písomnosti a ich prílohy, ako aj všetky ostatné dokumenty týkajúce sa vecí prostredníctvom elektronickej aplikácie e‑Curia.

e‑Curia je dostupná prostredníctvom tohto odkazu: e-Curia

 

logo e-Curia

 

 

warningOd 1. decembra 2018 je e‑Curia výlučným spôsobom komunikácie medzi zástupcami a kanceláriou vo všetkých konaniach pred Všeobecným súdom. Týka sa to všetkých účastníkov konania (žalobcov, žalovaných, vedľajších účastníkov konania, ďalších účastníkov v konaní pred odvolacími senátmi EUIPO), ako aj navrhovateľov na vstup vedľajšieho účastníka do konania. Ostatné spôsoby podávania (poštou, faxom, elektronickou poštou alebo fyzickým odovzdaním na Všeobecnom súde) nie sú s výnimkou osobitných prípadov stanovených právnymi predpismi prípustné.

 

Viac informácií:

Informácie o e‑Curii

e-Curia povinná pred Všeobecným súdom

 

Žiadatelia o poskytnutie právnej pomoci

Žiadatelia o poskytnutie právnej pomoci, ktorí nie sú zastúpení advokátom, podávajú do kancelárie formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci poštou alebo fyzickým odovzdaním na Všeobecnom súde.

Formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci je dostupný prostredníctvom tohto odkazu: Všeobecný súd/Konanie.

Nemožno použiť nijaký iný formulár. Formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci podaný do kancelárie musí obsahovať vlastnoručný podpis žiadateľa.

 

Ostatní žiadatelia

Žiadosti o informácie všeobecnej povahy sa podávajú vyplnením elektronického kontaktného formulára dostupného prostredníctvom tohto odkazu: Kontakty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelária Všeobecného súdu Európskej únie:

Rue du Fort Niedergrünewald

L‑2925 Luxemburg

Tel.: (+352) 4303‑1

Fax: (+352) 4303 2100

E‑mail: GC.Registry@curia.europa.eu