Externí spolupracovníci

Prekladateľská služba

Služba právneho prekladu inštitúcie zamestnáva 600 právnikov a zabezpečuje preklad právnych dokumentov Súdneho dvora Európskej únie. Zaisťuje tak riadny priebeh konaní a mnohojazyčné šírenie judikatúry, čím umožňuje všetkým občanom Únie bez ohľadu na ich jazyk prístup k spravodlivosti a judikatúre na európskej úrovni. Prekladané právne texty sú veľmi rôznorodé a líšia sa v závislosti od povahy veci, oblasti, typu dokumentu (procesné dokumenty, návrhy generálnych advokátov, rozsudky, uznesenia), jazyka, štýlu, dĺžky, právnej kultúry autora, atď.

Pracovať pre Súdny dvor

Preklad skoro jednej tretiny textov je zabezpečený externými spolupracovníkmi (prekladatelia free lance). Ide o fyzické alebo právnické osoby, s ktorými inštitúcia uzavrela zmluvu založenú na prísnych kritériách dôvernosti a s ktorými udržiava úzke pracovné vzťahy. Keďže preklady musia byť vyhotovené vo vysokej kvalite, prekladateľská služba Súdneho dvora poskytuje externým prekladateľom potrebnú podporu a pomoc.

Flexibilné pracovné podmienky

Externí prekladatelia si môžu slobodne zvoliť miesto výkonu práce, pretože kontakt prebieha na diaľku (telefón, mail a rôzne internetové platformy). Okrem toho môžu prijať objem práce, ktorý im vyhovuje v závislosti od rôznych lehôt. Táto spolupráca teda môže byť vykonávaná ako vedľajšia činnosť, a to najmä profesionálmi v právnej oblasti.

Výberové konanie

Externí prekladatelia sú vyberaní prostredníctvom verejného obstarávania oznámeného v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto verejné obstarávanie, ktoré pokrýva veľké množstvo jazykových kombinácií, je stále a otvorené, čo umožňuje novým uchádzačom kedykoľvek sa doň prihlásiť. Osoby vybrané na základe skúšobných prekladov (ktoré sa vyhotovujú na diaľku) uzavrú so Súdnym dvorom rámcovú zmluvu.

Otvorený trh a trvalá súťaž

Spolupracovníci, s ktorými je uzavretá zmluva, sú zapísaní na zoznam v poradí, ktoré je vytvorené podľa známky kvality pridelenej ich skúšobnému prekladu a konkurencieschopnosti ceny, ktorú požadujú. Preklady sú im pravidelne ponúkané podľa tohto poradia. Poradie je periodicky prehodnocované tak, aby odrážalo skutočnú kvalitu poskytnutých služieb, čo umožňuje aj zohľadnenie nových ponúk.

Verejné obstarávanie na preklad právnych textov je stále otvorené, čo umožňuje novým uchádzačom kedykoľvek počas celého jeho trvania (maximálne 48 mesiacov) pod podmienkou, že nebol dosiahnutý maximálny počet rámcových zmlúv pre príslušnú časť (informácie o maximálnom počte rámcových zmlúv pre jednotlivé časti sú uvedené v oznámení o vyhlásení príslušného verejného obstarávania). Každá fyzická a právnická osoba teda môže podať žiadosť o účasť počas trvania verejného obstarávania, Súdny dvor nové žiadosti o účasť pravidelne vyhodnocuje.

 

Žiadosti o informácie/účasť možno zaslať na internetovú adresu: E‑mail: FreelanceSK@curia.europa.eu

Praktické informácie

Prihlášku do verejného obstarávania môže podať každá kvalifikovaná osoba, ktorá má záujem pracovať ako externý prekladateľ pre jazykové kombinácie uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Uvedené oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sú k dispozícii nižšie, pričom záväzné sú len tieto oznámenia:

> NOVÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 2021

Cieľový jazyk Opis Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2021/S 101-265577
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

2021/S 101-265571

Поправка:
2021/S 115-301079

ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2021/S 101-265567
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2021/S 101-265573
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2021/S 101-265583
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2021/S 101-265572
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2021/S 101-265569
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2021/S 101-265585
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2021/S 101-265564
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2021/S 101-265565
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2021/S 101-265575
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2021/S 101-265574
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana

2021/S 101-265582

Labojums:
2021/S 105-275223

LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2021/S 101-265570
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2021/S 101-265579
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2021/S 101-265581
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2021/S 101-265578
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2021/S 101-265568
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2021/S 101-265586
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2021/S 101-265584
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2021/S 101-265576
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2021/S 101-265566
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2021/S 101-265580

 

Toto verejné obstarávanie sa skladá z dvoch častí:

 • Prvá časť: overenie kritérií vylúčenia a podmienok účasti na účely výberu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky
  Každý, kto má záujem zúčastniť sa tohto verejného obstarávania, musí v prvom rade podať žiadosť o účasť.
 • Druhá časť: uzatvorenie rámcových zmlúv na základe vyhodnotenia ponúk predložených záujemcami, ktorí boli vyzvaní na predloženie ponuky
  Len záujemcovia, ktorí boli vybratí v rámci prvej časti, budú vyzvaní na predloženie ponuky. Každá ponuka predložená fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nebola vyzvaná na predloženie ponuky, bude odmietnutá.

 

Súvisiace dokumenty, ktoré obsahujú všetky relevantné informácie pre jednotlivé časti, sú k dispozícii nižšie:

 

1- Dokumenty potrebné na podanie žiadosti o účasť (fáza výberu):

 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ku ktorému sa vzťahuje žiadosť o účasť (pozri odkazy na oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania podľa cieľového jazyka uvedené vyššie)
 • Výzva na podanie žiadosti o účasť PDF pdf icon
 • Povinný formulár prihlášky Word word-icon PDF pdf icon
 • Čestné vyhlásenie týkajúce sa kritérií vylúčenia a podmienok účasti Word word-icon PDF pdf icon

 

Záujemcovia musia vyplniť žiadosť o účasť v cieľovom jazyku príslušného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Podpísané žiadosti o účasť sa zasielajú elektronickou poštou [podpísaný a naskenovaný formulár prihlášky (v cieľovom jazyku) zaslaný ako príloha k správe] alebo poštou [podpísaný formulár prihlášky (v cieľovom jazyku)]. Odkazy na online úložné kapacity nebudú akceptované.

Lehota na podanie žiadostí o účasť je uvedená v bode IV.2.2 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Keďže výzva na súťaž je stála, verejné obstarávanie na preklad právnych textov zostáva otvorené, aby bol kedykoľvek možný vstup nových poskytovateľov služieb. Žiadosti o účasť podané po tejto lehote bude teda možné vyhodnotiť pod podmienkou, že v rámci danej časti (jazykovej kombinácie) nebol dosiahnutý maximálny počet poskytovateľov služieb.

 

2- Dokumenty týkajúce sa výberu a výzvy na predloženie ponuky (zadávacia fáza):

 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ku ktorému sa vzťahuje výzva na predloženie ponuky (pozri odkazy na oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania podľa cieľového jazyka uvedené vyššie)
 • Súťažné podklady EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Vzor rámcovej zmluvy EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon

> SÚČASNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIA
(2017 a 2019 pre dve dodatočné časti)

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 2019

Cieľový jazyk Opis Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
MT

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mil-lingwa Pollakka għall-Malti

2019/S 058-132851
Dokumenty, ktoré obsahujú všetky relevantné informácie týkajúce sa každej časti konania, sú k dispozícii na internetovej stránke e‑Tendering TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
SK

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

2019/S 058-132850
Dokumenty, ktoré obsahujú všetky relevantné informácie týkajúce sa každej časti konania, sú k dispozícii na internetovej stránke e‑Tendering TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600

 

Toto verejné obstarávanie sa skladá z dvoch častí:

 • Prvá časť: overenie kritérií vylúčenia a podmienok účasti na účely výberu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky
  Každý, kto má záujem zúčastniť sa tohto verejného obstarávania, musí v prvom rade podať žiadosť o účasť.
 • Druhá časť: uzatvorenie rámcových zmlúv na základe vyhodnotenia ponúk predložených záujemcami, ktorí boli vyzvaní na predloženie ponuky
  Len záujemcovia, ktorí boli vybratí v rámci prvej časti, budú vyzvaní na predloženie ponuky. Každá ponuka predložená fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nebola vyzvaná na predloženie ponuky, bude odmietnutá.

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 2017

Súdny dvor rozhodol o výnimočnom predĺžení trvania prebiehajúcich verejných obstarávaní na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do dotknutých cieľových jazykov o jeden rok.

Nové oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré malo byť pôvodne uverejnené v máji 2020, by malo byť uverejnené v máji 2021 tak, aby nové rámcové zmluvy mohli byť uzavreté v decembri 2022.

 

Cieľový jazyk Opis Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2017/S 002-001557
Korigendum
2020/S 223-547631 
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български 2017/S 002-001550
Поправка:
2020/S 223-547623
ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2017/S 002-001554
Corrigenda:
2020/S 223-547633 
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2017/S 002-001561
Oprava:
2020/S 223-547630 
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2017/S 002-001544
Berigtigelse
2020/S 223-547622 
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2017/S 002-001556
Berichtigung
2020/S 223-547628 
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2017/S 002-001562
Parandus
2020/S 223-547626 
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2017/S 002-001564
Διορθωτικό
2020/S 223-547614 
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2017/S 002-001566
Corrigendum:
2020/S 223-547613 
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2017/S 002-001555
Avis rectificatif :
2020/S 223-547612
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2017/S 002-001558
Ispravak:
2020/S 223-547627 
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2017/S 002-001551
Rettifica
2020/S 223-547617
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana 2017/S 002-001565
Labojums:
2020/S 223-547632 
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2017/S 002-001553
Klaidų ištaisymas
2020/S 223-547625 
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2017/S 002-001552
Korrigendum
2020/S 223-547634  
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2017/S 002-001545
Tiswija:
2020/S 223-547629 
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2017/S 002-001559
Rectificatie:
2020/S 223-547618 
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2017/S 002-001546
Sprostowanie:
2020/S 223-547624 
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2017/S 002-001563
Retificativo
2020/S 223-547619 
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2017/S 002-001548
Erată
2020/S 223-547616 
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2017/S 002-001549
Popravek
2020/S 223-547620 
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2017/S 002-001547
Korjausilmoitus
2020/S 223-547615 
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2017/S 002-001560
Rättelse
2020/S 223-547621 

 

Toto verejné obstarávanie sa skladá z dvoch častí:

 • Prvá časť: overenie kritérií vylúčenia a podmienok účasti na účely výberu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky
  Každý, kto má záujem zúčastniť sa tohto verejného obstarávania, musí v prvom rade podať žiadosť o účasť.
 • Druhá časť: uzatvorenie rámcových zmlúv na základe vyhodnotenia ponúk predložených záujemcami, ktorí boli vyzvaní na predloženie ponuky
  Len záujemcovia, ktorí boli vybratí v rámci prvej časti, budú vyzvaní na predloženie ponuky. Každá ponuka predložená fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nebola vyzvaná na predloženie ponuky, bude odmietnutá.

 

Súvisiace dokumenty, ktoré obsahujú všetky relevantné informácie pre jednotlivé časti, sú k dispozícii nižšie:

 

1- Dokumenty potrebné na podanie žiadosti o účasť (fáza výberu):

 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ku ktorému sa vzťahuje žiadosť o účasť (pozri odkazy na oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania podľa cieľového jazyka uvedené vyššie)
 • Výzva na podanie žiadosti o účasť PDF pdf icon
 • Povinný formulár prihlášky Word word-icon PDF pdf icon
 • Čestné vyhlásenie týkajúce sa kritérií vylúčenia a podmienok účasti Word word-icon PDF pdf icon

 

Záujemcovia musia vyplniť žiadosť o účasť v cieľovom jazyku príslušného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Podpísané žiadosti o účasť sa zasielajú elektronickou poštou [podpísaný a naskenovaný formulár prihlášky (v cieľovom jazyku) zaslaný ako príloha k správe] alebo poštou [podpísaný formulár prihlášky (v cieľovom jazyku)]. Odkazy na online úložné kapacity nebudú akceptované.

Lehota na podanie žiadostí o účasť je uvedená v bode IV.2.2 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Keďže výzva na súťaž je stála, verejné obstarávanie na preklad právnych textov zostáva otvorené, aby bol kedykoľvek možný vstup nových poskytovateľov služieb. Žiadosti o účasť podané po tejto lehote bude teda možné vyhodnotiť pod podmienkou, že v rámci danej časti (jazykovej kombinácie) nebol dosiahnutý maximálny počet poskytovateľov služieb.

 

2- Dokumenty týkajúce sa výberu a výzvy na predloženie ponuky (zadávacia fáza):

 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ku ktorému sa vzťahuje výzva na predloženie ponuky (pozri odkazy na oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania podľa cieľového jazyka uvedené vyššie)
 • Súťažné podklady EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Vzor rámcovej zmluvy EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon