Služby

Organizačná schéma

Všetky služby inštitúcie patria do právomoci tajomníka Súdneho dvora pod dohľadom predsedu Súdneho dvora.

Služby sa delia najmä na tri okruhy: služby poskytujúce administratívnu podporu, patriace pod Generálne riaditeľstvo pre administratívne záležitosti, lingvistické služby, patriace pod Generálne riaditeľstvo pre multilingvizmus a informačné služby, patriace pod Generálne riaditeľstvo pre informácie.

Riaditeľstvo výskumu a dokumentácie, ako aj Riaditeľstvo protokolu a návštev podliehajú priamo do právomoci tajomníka Súdneho dvora.

Tieto služby poskytujú podporu dvom súdom, z ktorých každý má okrem toho na zabezpečenie riadneho chodu vecí, ako aj prijímania, oznamovania a uschovávania všetkých procesných aktov k dispozícii vlastnú kanceláriu.

Viac informácií: