Tlačové komuniké

Č 203/2018 : 14. decembra 2018
Rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-400/10 RENV
Hamas/Rada
en fr
Vonkajšie vzťahy

Č 202/2018 : 13. decembra 2018
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-492/17
Rittinger a i.
Štátna pomoc

Č 201/2018 : 13. decembra 2018
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-385/17
Hein
DFON

Č 200/2018 : 13. decembra 2018
Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-412/17,C-474/17
Touring Tours und Travel
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Č 199/2018 : 13. decembra 2018
Inštitucionálne právo
Súdny dvor ruší povinnosť náhrady škody, ktorú Európskej únii uložil Všeobecný súd EÚ z dôvodu nákladov na bankovú záruku vynaložených viacerými podnikmi v súvislosti s neprimeranou dĺžkou konania pred Všeobecným súdom EÚ

Č 198/2018 : 13. decembra 2018
Životné prostredie a spotrebitelia
Všeobecný súd Európskej únie vyhovel žalobám, ktoré podali mestá Paríž, Brusel a Madrid, a čiastočne zrušil nariadenie Komisie stanovujúce príliš vysoké emisné limity oxidov dusíka pre skúšky nových osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel

Č 197/2018 : 13. decembra 2018
Návrhy generálneho advokáta vo veci C-299/17
VG Media
Aproximácia právnych predpisov

Č 196/2018 : 13. decembra 2018
Hospodárska súťaž
Všeobecný súd čiastočne zrušil rozhodnutie Komisie týkajúce sa protisúťažných postupov na slovenskom telekomunikačnom trhu

Č 195/2018 : 12. decembra 2018
Vonkajšie vzťahy
Všeobecný súd potvrdzuje rozhodnutia Rady z rokov 2017 a 2018 o predĺžení platnosti reštriktívnych opatrení prijatých voči Husnímu Mubarakovi, bývalému egyptskému prezidentovi, vzhľadom na prebiehajúce súdne konania týkajúce sa sprenevery egyptských štátnych finančných prostriedkov

Č 194/2018 : 12. decembra 2018
Rozsudky Všeobecného súdu vo veciach T-677/14,T-679/14,T-680/14,T-682/14,T-684/14,T-705/14,T-691/14
Servier/Komisia
Hospodárska súťaž

Archívy

Komuniké predstavujú neoficiálne dokumenty pre potreby médií a nezaväzujú Súdny dvor