Pressmeddelanden

Nr 75/2021 : 6 maj 2021
Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-791/19
kommissionen mot Polen (Régime disciplinaire des juges)
Gemenskapsrättsliga principer

Nr 74/2021 : 29 april 2021
Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-783/19
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
Jordbruk

Nr 73/2021 : 29 april 2021
Domstolens dom i mål C-665/20 PPU
X (Mandat d’arrêt européen - Ne bis in idem)
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

Nr 72/2021 : 29 april 2021
DFON
Ett erkännande utan villkor av en retroaktiv rekonstruktionsåtgärd avseende ett kreditinstitut strider mot unionsrätten om detta erkännande innebär att en kund inte längre kan fullfölja ett rättsligt förfarande i sak som inletts mot den "brobank" till vilken den aktuella skulden tidigare hade överförts

Nr 71/2021 : 29 april 2021
Tillnärming av lagstiftning
Det är obligatoriskt att teckna ansvarsförsäkring för motorfordon när det berörda fordonet är registrerat i en medlemsstat och det inte har ställts av i vederbörlig ordning

Nr 70/2021 : 29 april 2021
Domstolens dom i målen C-47/20, C-56/20
Stadt Karlsruhe (Reconnaissance d’un permis de conduire renouvelé)
Transport

Nr 69/2021 : 29 april 2021
Domstolens dom i mål C-815/19
Natumi
Jordbruk

Nr 68/2021 : 22 april 2021
Domstolens dom i mål C-826/19
Austrian Airlines
Transport

Nr 67/2021 : 21 april 2021
Tribunalens dom i mål T-44/20
Chanel mot EUIPO - Huawei Technologies (Représentation d'un cercle contenant deux courbes entrelacées)
Immateriell och industriell ägenderätt

Nr 66/2021 : 20 april 2021
DFON
Unionsrätten utgör inte hinder mot en medlemsstats nationella bestämmelser som ger premiärministern bestämmanderätt vid utnämningen av domare, samtidigt som det föreskrivs att ett oberoende organ med ansvar för att utvärdera kandidaterna och avge rekommendationer ska delta i detta förfarande

Pressmeddelandena är icke-officiella handlingar avsedda för massmedia och de är inte bindande för domstolen