Rättsfallssamlingen

I enlighet med domstolens och tribunalens rättegångsregler ska en rättsfallssamling publiceras på europeiska unionens officiella språk. Rättsfallssamlingen utgör den officiella publiceringen av rättspraxis från dessa domstolar, vilka tillsammans utgör Europeiska unionens domstol.

 

Rättsfallssamlingens utformning 

Fram till den 1 september 2016, då personaldomstolens behörighet överfördes till tribunalen, bestod rättsfallssamlingen av en allmän del, som innehöll rättspraxis från domstolen och från tribunalen, och en personaldel, som innehöll tribunalens och personaldomstolens rättspraxis i personalmål.

Från och med den 1 september 2016 publiceras rättspraxis (inklusive avgöranden som meddelats av tribunalen och domstolen i personalmål) endast i rättsfallssamlingens allmänna del.

 

Rättsfallssamlingens publiceringsform

Rättsfallssamlingens allmänna del och rättsfallssamlingens personaldel gavs ut i pappersform fram till år 2011 respektive år 2009. För tiden dessförinnan utgör pappersversionen av rättsfallssamlingen den enda officiella publikationen och den kan fortfarande beställas från publikationsbyrån. De avgöranden som publicerats i rättsfallssamlingen finns också tillgängliga som PDF-filer på webbplatsen EUR-Lex.

Från och med den 1 januari 2012 (rättsfallssamlingens allmänna del) respektive den 1 januari 2010 (rättsfallssamlingens personaldel) publiceras rättsfallssamlingen enbart elektroniskt på webbplatsen EUR-Lex (officiell publicering med kostnadsfri åtkomst). Det går också att gå till rättsfallssamlingen på EUR-Lex via domstolens webbplats.

Den elektroniska rättsfallssamlingen består av domstolsavgöranden i PDF-format som i förekommande fall åtföljs av förslag till avgörande från generaladvokaterna. Ytterligare uppgifter och html-versioner med hyperlänkar har lagts till för att göra det enklare att ta del av dessa dokument. Dessa uppgifter ingår dock inte i den elektroniska rättsfallssamlingen och är inte officiella.

 

Ingång till rättsfallssamlingen via domstolens webbplats

På ingångssidan till rättsfallssamlingen ligger dokumenten sorterade per mål i kronologisk ordning efter avgörandedatum.

Ikonerna  och  i den kronologiska översikten  innehåller länkar till den officiella texten och till de bibliografiska uppgifterna i EUR-Lex.

En nedtonad ikon betyder att den officiella handlingen ännu inte finns tillgänglig på sökspråket.

Den kronologiska översikten innehåller dessutom information om eventuella överklaganden, omprövningar eller rättelser, och där finns också länkar till databasen Curia för att det ska bli enklare att ta del av informationen.

 

Kriterier för publicering av rättspraxis i rättsfallssamlingen

Kriterierna för publiceringen av rättspraxis i domstolens och tribunalens elektroniska rättsfallssamling är desamma som de som gällde för rättsfallssamlingen i pappersform.

 

Domstolen

Sedan den 1 maj 2004 gäller att följande avgöranden ska publiceras i rättsfallssamlingen:

  • domar som meddelats i plenum eller av stora avdelningen,
  • domar i mål om förhandsavgöranden som meddelats av en avdelning med fem eller tre domare,
  • domar som meddelats av en avdelning med fem eller tre domare, med förslag till avgörande från en generaladvokat, i mål som inte är mål om begäran om förhandsavgörande, och
  • yttranden som meddelats med stöd av artikel 218.11 FEUF.

Om inte berörd dömande sammansättning har beslutat något annat, ska följande avgöranden i princip inte längre publiceras i rättsfallssamlingen:

  • domar som meddelats av en avdelning med fem eller tre domare, utan förslag till avgörande från en generaladvokat, i mål som inte är mål om begäran om förhandsavgörande, och
  • beslut.

Sedan september månad 2011 kan avdelningarna med tre eller fem domare dessutom i undantagsfall besluta att en dom i ett mål om begäran om förhandsavgörande inte ska publiceras i rättsfallssamlingen.

 

Tribunalen

Sedan september 2005 gäller att följande avgöranden ska publiceras i rättsfallssamlingen, om inte berörd dömande sammansättning har beslutat något annat:

  • domar som meddelas av stora avdelningen, och
  • domar som meddelas av en avdelning med fem domare.

Huruvida domar som meddelas av en avdelning med tre domare ska publiceras bestäms från fall till fall av berörd dömande sammansättning.

Domar som meddelas av ensamdomare och beslut av rättskipningskaraktär publiceras inte i rättsfallssamlingen, om inte något annat beslutas.

I vissa fall kan publicering ske av delar av avgörandet (publicering i utdrag).

 

Upplysningar om avgöranden som inte publiceras i rättsfallssamlingen

Det är dock möjligt att ta del av de avgöranden som enligt reglerna ovan inte publiceras i rättsfallssamlingen på domstolens webbplats där de läggs ut under rubriken "Rättspraxis" i tillgängliga språkversioner, det vill säga på rättegångsspråket och på överläggningsspråket..

Rättsfallssamlingen innehåller också upplysningar om dessa avgöranden.

 

Rättsfallssamlingens personaldel

 

TribunalenFram till den 31 augusti 2016 publicerades de avgöranden som tribunalen meddelade i personalmål efter överklagande i rättsfallssamlingen för personalmål i form av sammanfattningar på samtliga officiella språk, och i fulltext på rättegångsspråket. De kunde också publiceras i rättsfallssamlingens allmänna del på samtliga officiella språk.

Från och med den 1 september 2016 publiceras tribunalens avgöranden i personalmål i rättsfallssamlingens allmänna del, enligt de kriterier som anges ovan.

Personaldomstolen

Fram till den 31 augusti 2016 publicerades de avgöranden som personaldomstolen meddelade i rättsfallssamlingens personaldel i form av sammanfattningar på samtliga officiella språk, och i fulltext på rättegångsspråket och överläggningsspråket.

Avgöranden av allmänt intresse publicerades även i fulltext på övriga officiella språk.

 

Officiella språk 

Unionen har följande officiella språk:

Sedan den 1 januari 1952:

tyska, franska, italienska och nederländska

Sedan den 1 januari 1973:

danska, engelska och iriska

Sedan den 1 januari 1981:

grekiska

Sedan den 1 januari 1986:

spanska och portugisiska

Sedan den 1 januari 1995:

finska och svenska

Sedan den 1 maj 2004:

tjeckiska, estniska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, polska, slovakiska och slovenska

Sedan den 1 januari 2007:

bulgariska och rumänska

Sedan den 1 juli 2013:

kroatiska

 

Tillfälliga bestämmelser om undantag har införts beträffande maltesiska (fram till och med den 30 april 2007) och iriska (fram till och med den 31 december 2016) genom rådets förordningar (EG) nr 930/2004 och 1738/2006 respektive rådets förordningar 920/2005 och 2015/2264.