Tribunalen
José Luis da Cruz Vilaça
José Luis da Cruz Vilaça

Född 1944; juristexamen och masterexamen i nationalekonomi vid universitetet i Coimbra; doktor i internationell ekonomi (Université de Paris I - Panthéon Sorbonne); obligatorisk militärtjänstgöring vid marinministeriet (rättstjänsten 1969-1972); professor vid Portugals katolska universitet och vid Universidade Nova i Lissabon; professor vid universitetet i Coimbra och vid Universidade Lusíada i Lissabon (föreståndare för Institutet för europastudier); ledamot av Portugals regering (1980-1983): statssekreterare för inrikesfrågor, statssekreterare vid premiärministerns kansli, statssekreterare för europeiska integrationsfrågor; ledamot av Portugals parlament, vice ordförande för den kristdemokratiska gruppen; generaladvokat vid domstolen (1986-1988); ordförande för Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (1989-1995); advokat i Lissabon, specialist på europarätt och konkurrensrätt (1996-2012); ledamot av reflektionsgruppen om gemenskapsdomstolarnas framtid "Due-gruppen" (2000); ordförande för Europeiska kommissionens disciplinnämnd (2003-2007); ordförande för portugisiska föreningen för europarätt (Associação Portuguesa de Direito Europeu) (sedan 1999); domare i domstolen mellan den 8 oktober 2012 och den 8 oktober 2018.

Donal Patrick Michael Barrington
Donal Patrick Michael Barrington

Född 1928; irländsk medborgare; Senior Counsel; expert i konstitutionell rätt och i handelsrätt; domare i High Court; ordförande för generalstyrelsen för Irlands advokatsamfund; ledamot av styrelsen för King's Inns; styrelseordförande i King's Inns utbildningskommitté; domare i förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 10 januari 1996; avled den 3 januari 2018.

Antonio Saggio
Antonio Saggio

Född den 19 februari 1934; italiensk medborgare; domare vid domstolen i Neapel; domare vid appellationsdomstolen i Rom och därefter vid Italiens högsta domstol; handläggare vid Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia; ordförande för den allmänna kommittén vid den diplomatiska konferensen för utarbetandet av Luganokonventionen; rättssekreterare hos den italienske generaladvokaten vid domstolen; professor vid Scuola Superiore della Pubblica amministrazione di Roma; domare vid förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 17 september 1995; ordförande för förstainstansrätten mellan den 18 september 1995 och den 4 mars 1998; generaladvokat vid domstolen mellan den 5 mars 1998 och den 6 oktober 2000; avled den 26 januari 2010.

David Alexander Ogilvy Edward
David Alexander Ogilvy Edward

Född den 14 november 1934; brittisk medborgare; advokat (Skottland); King’s Counsel (Skottland); generalsekreterare och därefter skattmästare vid Faculty of Advocates; ordförande för den rådgivande kommittén för advokatsamfunden i de Europeiska gemenskaperna; Salvesen Professor of European Institutions och direktör för Europa Institute, University of Edinburgh; rådgivande expert knuten till House of Lords Select Committee on the European Communities; Honorary Bencher, Gray's Inn, London; domare i förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 9 mars 1992; domare i domstolen mellan den 10 mars 1992 och den 7 januari 2004.

Heinrich Kirschner
Heinrich Kirschner

Född 1938; tysk medborgare; domare i delstaten Nordrhein-Westfalen, tjänsteman vid justitieministeriet (avdelningen för gemenskapsrätt och mänskliga rättigheter); medarbetare vid den danska kommissionsledamotens kabinett och därefter vid GD III (inre marknaden); chef för en avdelning med ansvar för straffrättsliga frågor vid förbundsjustitieministeriet; chef för ministerns kansli och sedermera direktör (Ministerialdirigent) för en underavdelning med ansvar för straffrättsliga frågor; kursföreståndare vid universitetet i Saarbrücken; domare i förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 6 februari 1997, då han avled.

Christos Yeraris
Christos Yeraris

Född 1938; grekisk medborgare; antagen till Greklands högsta förvaltningsdomstol och sedermera domare där; ledamot av den högre specialdomstolen; ledamot av varumärkesdomstolen; rådgivare till administrationen i fråga om tillämpning av gemenskapsrätten;f professor i gemenskapsrätt vid Statens högskola för offentlig förvaltning och vid institutet för fortbildning; domare i förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 18 september 1992.

Romain Schintgen
Romain Schintgen

Född 1939; universitetsstudier vid fakulteten för juridik och ekonomi i Montpellier och Paris; juris doktor 1964; advokat 1964; advokat med behörighet att företräda klienter i överrätt 1967; expeditionschef vid Ministeriet för arbete och social trygghet; ledamot i Ekonomiska och sociala rådet (1978-1989), därefter ordförande för Ekonomiska och sociala rådet (1988-1989); styrelseledamot i Société nationale de crédit et d'Investissement och i Société Européenne des Satellites (till och med 1989); ledamot i conseil de l’Institut universitaire international Luxembourg (1993-1995), därefter ordförande för conseil de l’Institut universitaire international Luxembourg (1995-2004); lärare vid Luxemburgs universitet; regeringsuppdrag som ledamot av Europeiska socialfondskommittén, Rådgivande kommittén för arbetstagares fria rörlighet och styrelsen för Europeiska stiftelsen i Dublin för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (till och med 1989); domare vid förstainstansrätten från den 25 september 1989 till den 11 juli 1996; domare vid domstolen mellan den 12 juli 1996 och den 14 januar 2008.

Cornelis Paulus Briët
Cornelis Paulus Briët

Född 1944; nederländsk medborgare; styrelsesekreterare hos försäkringsmäklarna D. Hudig & Co och därefter i företaget Granaria BV; domare i distriktsdomstolen i Rotterdam; ledamot av domstolen för Nederländska Antillerna; domare i kantonen Rotterdam; vice ordförande för distriktsdomstolen i Rotterdam; domare i förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 17 september 1998.

Bo Vesterdorf
Bo Vesterdorf

Född 1945; juristlingvist vid domstolen; handläggare vid justitieministeriet; biträdande domare; rättsattaché vid Danmarks ständiga representation vid Europeiska ekonomiska gemenskapen; tf. domare vid Østre Landsret (appellationsdomstol); chef för justitieministeriets avdelning för förvaltningsrätt och konstitutionella frågor; expeditionschef vid justitieministeriet; universitetslektor; ledamot av Europarådets styrelse för de mänskliga rättigheterna (CDDH), därefter ledamot av CDDH:s byrå; medlem av "Ad-hoc-kommittén för rättslig utbildning" vid Akademien för Europarätt i Trier år 2004; domare vid förstainstansrätten sedan den 25 september 1989; ordförande för förstainstansrätten mellan den 4 mars 1998 och den 17 september 2007.

Rafael García-Valdecasas y Fernández
Rafael García-Valdecasas y Fernández

Född 1946; Abogado del Estado (i Jaén och Granada); justitiesekreterare vid den ekonomisk-administrativa domstolen i Jaén och därefter i Cordoba; ledamot av advokatsamfundet (Jaén, Granada); chef för avdelningen för gemenskapsrättsliga tvister vid utrikesministeriet; chef för Spaniens delegation i rådets arbetsgrupp för skapandet av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt; domare vid förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 17 september 2007.

Jacques Biancarelli
Jacques Biancarelli

Född 1948; fransk medborgare; inspektör i finansministeriet; tjänstgöring vid Conseil d'État; juridisk rådgivare till ett flertal ministrar; föreläsare vid ett flertal ”grandes écoles” och kursföreståndare vid olika universitet och institut; rättssekreterare vid domstolen; chef för Crédit Lyonnais rättsavdelning; hedersordförande för Association européenne pour le droit bancaire et financier; domare i förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 18 september 1995; avled den 9 september 2020.

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Född år 1954. Juris kandidatexamen och Juris doktor (Katholieke Universiteit i Leuven). Master of Laws, Master in Public Administration (Harvard University). Assistent (1979-1983), sedermera professor i europarätt vid Katholieke Universiteit i Leuven (sedan år 1983). Rättssekreterare vid EG-domstolen (1984-1985). Professor vid Collège d'Europe i Brygge (1984-1989). Advokat i Bryssel (1986-1989). Gästprofessor vid Harvard Law School (1989). Domare vid förstainstansrätten från den 25 september 1989 till den 6 oktober 2003. Domare vid domstolen från och med den 7 oktober 2003; vice ordförande för domstolen mellan den 9 oktober 2012 och den 8 oktober 2015 och domstolens ordförande sedan den 8 oktober 2015.

Christopher William Bellamy
Christopher William Bellamy

Född 1946; brittisk medborgare; Barrister, Middle Temple; King's Counsel, specialiserad i handelsrätt, europarätt och offentlig rätt; medförfattare till de tre första utgåvorna ”Bellamy & Child, Common Market Law of Competition”; domare i förstainstansrätten mellan den 10 mars 1992 och den 15 december 1999.

Andreas Kalogeropoulos
Andreas Kalogeropoulos

Född 1944; grekisk medborgare; advokat (Aten); rättsekreterare hos domarna Chloros och Kakouris vid domstolen; professor i offentlig rätt och gemenskapsrätt (Aten); juridisk rådgivare; försteattaché vid revisionsrätten; domare i förstainstansrätten mellan den 18 september 1992 och den 17 september 1998.

Virpi Tiili
Virpi Tiili

Född 1942; juris doktor vid universitetet i Helsingfors; assistent i civilrätt och handelsrätt vid universitetet i Helsingfors; direktör med ansvar för rättsliga frågor och handelspolitik vid Finlands centrala handelskammare; generaldirektör för det finska konsumentverket; ledamot av flera regeringskommittéer och delegationer, bland annat ordförande för rådet för kontroll av marknadsföring av läkemedel (1988-1990), ledamot av konsumentrådet (1990-1994), ledamot av konkurrensrådet (1991-1994) och ledamot av redaktionsrådet för Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (1982-1990); domare i förstainstansrätten mellan den 18 januari 1995 och den 6 oktober 2009.

Josef Azizi
Josef Azizi

Född 1948; juris doktor samt fil. kand. i samhällsvetenskap och ekonomi vid universitetet i Wien; kursföreståndare och lärare vid universitetet för nationalekonomi i Wien, vid juridiska fakulteten vid universitetet i Wien och vid flera andra universitet; professor emeritus vid juridiska fakulteten vid universitetet i Wien; Ministerialrat och avdelningschef vid Bundeskanzleramt; ledamot i Europarådets styrkommitté för juridiskt samarbete (CDCJ); rättegångsombud vid Verfassungsgerichtshof (författningsdomstolen) i mål avseende prövning av huruvida förbundslagar överensstämmer med konstitutionen; ansvarig samordnare för anpassningen av österrikisk rätt till gemenskapsrätten; domare vid tribunalen sedan den 18 januari 1995 och de 16 september 2013.

Pernilla Lindh
Pernilla Lindh

Född 1945; juris kandidat vid Lunds universitet; tingsnotarie och domare vid Trollhättans tingsrätt (1971-1974); fiskal i Svea hovrätt (1974-1975); fiskal vid Stockholms tingsrätt (1975); administrativ fiskal i Svea hovrätt (1975-1978); fiskal i Domstolsverket (1977); föredragande hos Justitiekanslern (1979-1980); assessor i Svea hovrätt (1980-1981); rättssakkunnig i Handelsdepartementet (1981-1982); rättssakkunnig, sedan departementsråd och därefter rättschef i Utrikesdepartementet (1982-1995), med ambassadörs titel 1992; vice ordförande i Marknadsdomstolen; ansvarig för rättsliga och institutionella frågor vid EES-förhandlingarna (vice ordförande, därefter ordförande i Eftagruppen) och vid förhandlingarna inför Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen; domare vid förstainstansrätten mellan den 18 januari 1995 och den 6 oktober 2006; domare vid domstolen mellan den 7 oktober 2006 och den 6 oktober 2011.

André Potocki
André Potocki

Född 1950; fransk medborgare; generalsekreterare hos Cour de cassations förste ordförande (1988); vice ordförande för Tribunal de grande instance de Paris (1990); chef för avdelningen för Europa- och internationella frågor vid justitieministeriet (1991); domare i Cour d'appel de Paris och professor vid Université de Paris X-Nanterre (1994); domare i förstainstansrätten mellan den 18 september 1995 och 19 september 2001.

Rui Manuel Gens de Moura Ramos
Rui Manuel Gens de Moura Ramos

Född 1950; portugisisk medborgare; professor vid juridiska fakulteten vid universitetet i Coimbra och vid juridiska fakulteten vid katolska universitet i Porto; innehavare av Jean Monnet-professuren; kursföreståndare (på franska) vid akademin för internationell rätt i Haag (1984) och gästprofessor vid juridiska fakulteten vid Université de Paris-I (1995); delegat för Portugals regering i Förenta nationernas kommission för internationell privaträtt (Cnudci), vid Haag-konferensen om internationell privaträtt samt i Internationella civilståndskommissionen och medborgarskapskommissionen vid Europarådet; medlem av Institutet för internationell rätt; domare i förstainstansrätten mellan den 18 september 1995 och den 31 mars 2003.

John D. Cooke
John D. Cooke

Född 1944; ledamot av Bar of Ireland år 1996; ledamot av Bar of England and Wales, Bar of Northern Ireland och Bar of New South Wales; verksam som barrister under åren 1966-1996; ledamot av Inner Bar Ireland (Senior Counsel) år 1980 och av Inner Bar New South Wales år 1991; ordförande för rådet för advokatsamfunden i Europeiska gemenskapen (CBCE) år 1985-1986; gästprofessur vid juridiska fakulteten vid University College i Dublin; medlem av Chartered Institute of Arbitrators; ordförande för Royal Zoological Society of Ireland år 1987-1990; bencher vid Honorable Society of King's Inns; honorary bencher vid Lincoln's Inn, London; domare vid förstainstansrätten mellan den 10 januari 1996 och den 15 september 2008; avlefd den 29 april 2022.

Jörg Pirrung
Jörg Pirrung

Född 1940; forskarassistent vid universitetet i Marburg; juris doktor (universitetet i Marburg); sakkunnig, senare förste sakkunnig i internationell civilprocessrätt, och till slut chef för underavdelningen för civilrätt vid förbundsjustitieministeriet; medlem i styrelsen för Unidroit (1993–1998); ordförande för kommissionen vid Haagkonferensen avseende IPR för utarbetande av en överenskommelse om skydd för barn (1996); innehavare av honorärprofessur vid universitetet i Trier (internationell privat- och processrätt, europarätt); sedan år 2002 medlem i sakkunnigkommittén vid Max-Planck-Institutet för utländsk och internationell privaträtt i Hamburg; domare vid förstainstansrätten mellan den 11 juni 1997 och den 17 september 2007; avled den 24 oktober 2019.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

Född 1938; professor i folkrätt och innehavare av professuren Jean Monnet för gemenskapsrätt vid universitetet i Bologna; hedersdoktor vid universitetet Carlos den III i Madrid; inbjuden föreläsare till universiteten Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris II, Georgia (Athens) samt till Institut universitaire international (Luxemburg); samordnare för European Business Law Pallas Program, som har utarbetats vid universitetet i Nijmegen; ledamot av Rådgivande kommittén för offentlig upphandling vid Europeiska gemenskapernas kommission; understatssekreterare för industri- och handelsfrågor under den halvårsperiod då Italien innehade ordförandeskapet för rådet; ledamot av Europeiska gemenskapens arbetsgrupp för Världshandelsorganisationen (WTO) och ordförande för 1997 års konferens om WTO vid forskningscentret inom institutet för folkrätt i Haag; domare vid förstainstansrätten mellan den 4 mars 1998 och den 3 maj 2006; generaladvokat vid domstolen mellan den 4 maj 2006 och den 8 oktober 2018.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

Född 1950; examen i juridik vid universitetet i Aten (1973); examen efter fördjupade studier (DEA) i socialrätt vid universitetet Paris II Panthéon-Sorbonne (1997); advokat (1974–1980); nationell expert på rättstjänsten vid Europeiska gemenskapernas kommission (1988–1990), därefter förste handläggare vid generaldirektorat V ”Sysselsättning, arbetsmarknad och socialpolitik” (1990–1994); rättssekreterare, revisionssekreterare och, sedan 1999, ledamot av den högsta förvaltningsdomstolen i Grekland; ställföreträdande ledamot av Greklands högsta specialdomstol; ledamot av centralkommittén för utarbetning av lagförslag i Grekland (1996–1998); direktör för rättstjänsten vid den grekiska regeringens generalsekretariat (1996–1998); domare vid Europeiska unionens tribunal (1998–2010, avdelningsordförande från 2004 till 2010); ledamot av det högsta rådet för förvaltningsdomstolarna (2011–2012); ledamot av specialdomstolen för tvister om domares löner och av specialdomstolen för domares ansvar (2013–2014); ledamot av rådgivande expertpanelen avseende kandidater till domarämbeten vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (2014–2015); ledamot av kommittén behörig att avge yttrande över kandidaternas lämplighet att utöva ämbetena som domare vid Europeiska unionens personaldomstol (2012–2015); föreläsare i EU-rätt vid den nationella institutionen för domar- och åklagarutbildning (1995–1996 och 2012–2015); domare vid domstolen från den 7 oktober 2015 till den 7 oktober 2021.

Arjen W. H. Meij
Arjen W. H. Meij

Född 1944; domare vid Nederländernas högsta domstol (1996); domare och vice-ordförande vid College van Beroep voor het bedrijfsleven (administrativ domstol för handel och industri) (1986), tillförordnad domare vid appellationsdomstolen för social trygghet och vid förvaltningsdomstolen för tullavgifter; rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1980); föreläsare i Europarätt vid juridiska faktulteten vid universitetet i Groningen och forskarassistent vid University of Michigan Law School; medlem av internationella sekretarietet vid handelskammaren i Amsterdam (1970); domare vid förstainstansrätten mellan den 17 september 1998 och den 13 september 2010.

Nicholas James Forwood
Nicholas James Forwood

Född 1948; examina från Cambridge University, BA 1969 och MA 1973 (mekanik och juridik); invald i Englands advokatsamfund 1970; praktiserade därefter i London (1971-1999) och i Bryssel (1979-1999); invald i Irlands advokatsamfund 1981; utnämnd till Queen's Counsel 1987; bencher of the Middle Temple 1998; representant för Englands och Wales advokatsamfund vid "Council of the Bars and Law Societies" (CCBE) och ordförande för CCBE:s ständiga delegation vid Europeiska gemenskapernas domstol (1995-1999); styrelseledamot i "World Trade Law Association" och i "European Maritime Law Organization" (1993-2002); domare vid tribunalen sedan den 15 december 1999 och den 7 oktfober 2015.

Hubert Legal
Hubert Legal

Född 1954; ledamot av Conseil d'Etat (Frankrike); tidigare elev vid École normale supérieure de Saint-Cloud och vid École nationale d'administration; lektor i engelska (1979-1985); föredragande, sedermera ombud för regeringen vid tvistemålsavdelningarna vid Conseil d'État; juridisk rådgivare vid Frankrikes ständiga representation vid Förenta nationerna i New York (1993-1997); rättssekreterare vid domare Puissochets kabinett vid EG-domstolen (1997-2001); domare vid förstainstansrätten mellan den 19 september 2001 och den 17 september 2007.

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

Född 1956; studier i Lissabon, Bryssel och Strasbourg; advogada i Portugal och i Bryssel; fristående forskare vid Institutet för europeiska studier vid Université libre de Bruxelles; rättssekreterare hos domstolens portugisiske domare J.C. Moitinho de Almeida (1986-2000), därefter hos förstainstansrättens ordförande B. Vesterdorf (2000-2003); domare vid tribunalen sedan den 31 Mars 2003 till September 19, 2016.

Franklin Dehousse
Franklin Dehousse

Född 1959; juris kandidatexamen (universitetet i Liège, år 1981); aspirant (Statliga fonden för vetenskaplig forskning, 1985-1989); rättssakkunnig vid Chambre des représentants (1981-1990); juris doktor (universitetet i Strasbourg, år 1990); professor (universiteten i Liège och Strasbourg, Collège d'Europe, Institut royal supérieur de Défense, Montesquieuuniversitetet i Bordeaux, collège Michel Servet vid universiteten i Paris, Notre-dame de la Paix-fakulteten i Namur); utrikesministerns särskilda sändebud (1995-1999); direktör för europastudierna vid Institut royal des relations internationales (1998-2003); bisittare i Conseil d'État (2001-2003); rådgivare i Europeiska kommissionen (1990-2003); ledamot av Observatoire Internet (2001-2003); domare vid tribunalen från och med den 7 okt, 2003 till September 19, 2016.

Ena Cremona
Ena Cremona

Född 1936; examen i språk, Royal University of Malta (1955); juris doktor, Royal University of Malta (1958); advokat på Malta sedan 1959; juridisk rådgivare åt Nationella kvinnorådet (1964-1979); medlem av nämnden för offentlig tjänst (1987-1989); medlem i styrelsen för Lombard Bank (Malta) Ltd, statens aktieägarrepresentant (1987-1993); medlem av valberedningen sedan 1993; ledamot av juryer för promovering av doktorer vid den juridiska fakulteten, Royal University of Malta; medlem av Europakommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) (2003-2004); domare vid tribunalen mellan den 12 maj 2004 och den 22 mars 2012.

Ottó Czúcz
Ottó Czúcz

Född 1946; juris doktor, Szegeds universitet (1971); handläggare vid Arbetsmarknadsministeriet (1971-1974); programansvarig och professor (1974-1989), dekanus vid den juridiska fakulteten (1989-1990), prorektor (1992-1997), Szegeds universitet; advokat; medlem av styrelsen för den nationella pensionsförsäkringen; vice president i European Institute of Social Security (EISS) (1998-2002); medlem av vetenskapliga rådet i International Social Security Association (ISSA); domare vid författningsdomstolen (1998-2004); domare vid tribunalen sedan den 12 maj 2004 till September 19, 2016.

Irena Wiszniewska-Białecka
Irena Wiszniewska-Białecka

Född 1947; examen i juridik från Warszawa universitet (1965-1969); forskare (assistent, docent, professor) vid institutet för rättsvetenskap vid polska vetenskapsakademin (1969-2004); forskarassistent vid Max Planck-institutet för utländsk och internationell patent-, upphovs- och konkurrensrätt i München (AvH-stiftelsens stipendium, 1985-1986); advokat (1992-2000); domare vid högsta förvaltningsdomstolen (2001-2004); domare vid tribunalen sedan den 12 maj 2004 till September 19, 2016; avled den 23 maj 2018

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

Född 1949; juris doktor, lektor i handelsrätt (före 1989), högre doktorsgrad, professor i handelsrätt (sedan 1993) vid den juridiska fakulteten, Karls universitet, Prag; medlem av styrelsen för värdepappersnämnden (1999-2002); advokat; medlem av den tjeckiska regeringens rådgivande organ i lagstiftningsfrågor (1998-2004); domare vid tribunalen mellan den 12 maj 2004 och den 26 september 2019.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Född 1951; juris doktor, Bratislava universitet; domare vid Bratislavas domstol i första instans; domare med ansvar för civilmål samt vice ordförande för Bratislavas appellationsdomstol; ledamot av rättsinstitutets civil- och familjerättssektion vid Justitieministeriet; vikarierande domare vid Högsta domstolen med ansvar för handelsrättsliga mål; medlem av Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna, Strasbourg; domare vid författningsdomstolen (2000-2004); domare vid förstainstansrätten mellan den 12 maj 2004 och den 6 oktober 2009; domare vid domstolen från den 7 oktober 2009 till den 7 oktober 2021.

Vilenas Vadapalas
Vilenas Vadapalas

Född 1954; juris doktor (Moskva universitet); högre doktorsgrad i juridik (Warszava universitet); professor, Vilnius universitet: internationell rätt (sedan 1981), mänskliga rättigheter (sedan 1991) och gemenskapsrätt (sedan 2000); rådgivare hos regeringen på det utrikespolitiska området (1991-1993); medlem i koordineringsgruppen vid delegationen för förhandlingarna inför anslutningen till Europeiska unionen; generaldirektör för regeringens gemenskapsrättsavdelning (1997-2004); professor i gemenskapsrätt, Vilnius universitet, innehavare av en Jean Monnet-professur; ordförande för den litauiska föreningen för europastudier; ordförande för utskottet för beredning av författningsreformer inför Litauens anslutning till Europeiska unionen; ledamot av Internationella juristkommissionen (ICJ) (april 2003); domare vid tribunalen sedan den 12 maj 2004 och de 16 september 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Född 1962; examen i juridik, Tartu universitet (1981-1986); statsåklagarassistent i Tallinn (1986-1991); examen från Estlands diplomatskola (1991-1992); juridisk rådgivare (1991-1993) och allmän rådgivare vid handels- och industrikammaren (1992-1993); domare vid appellationsdomstolen i Tallinn (1993-2004); europeisk magisterexamen i mänskliga rättigheter och demokratisering, Padova universitet och University of Nottingham (2002-2003); domare vid tribunalen sedan den 12 maj 2004 och de 23 oktober 2013; domare vid domstolen sedan den 23 oktober 2013.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

Född 1963; examen i juridik, Lettlands universitet (1986); Inrikesministeriets tillsynsman för regionen Kirov och staden Riga (1986-1989); domare vid Rigas förstainstansrätt (1990-1994); advokat (1994-1998 och juli 1999-maj 2000); justitieminister (november 1998-juli 1999 och maj 2000-oktober 2002); ledamot av permanenta skiljedomstolen i Haag (2001-2004); parlamentsledamot (2002-2004); domare vid tribunalen mellan den 12 maj 2004 och den 25 februari 2020.

Verica Trstenjak
Verica Trstenjak

Född 1962; juristexamen (1987); juris doktor vid universitetet i Ljubljana (1995); professor (sedan 1996) i rättsteori, statsrätt (doktrin) och privaträtt; forskare; doktorandstudier vid universitetet i Zürich, vid institutet för komparativ rätt vid universitetet i Wien, vid Max Planck-institutet för internationell privaträtt i Hamburg, vid fria universitetet i Amsterdam; gästprofessor vid universiteten i Wien och Freiburg (Tyskland) samt vid Buceriusskolan för rättsliga studier i Hamburg; chef för rättstjänsten (1994-1996) och statssekreterare vid ministeriet för vetenskap och teknologi (1996-2000); regeringens generalsekreterare (2000); medlem av arbetsgruppen för en europeisk civillagstiftning (Study Group on European Civil Code) sedan 2003; ansvarig för forskarprojektet Humbolt (Humbolt Stiftung); författare till fler än 100 juridiska artiklar och ett flertal böcker i ämnena europarätt och privaträtt; mottagare av slovenska juristföreningens pris ”årets jurist 2003”; medlem av redaktionskommittéer för flera juridiska tidsskrifter; generalsekreterare i den slovenska juristföreningen; medlem i flera juristföreningar, bland annat Gesellschaft für Rechtsvergleichung; domare vid EG:s förstainstansrätt från den 7 juli 2004 till den 6 oktober 2006; generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 2006 och den 28 november 2012.

Enzo Moavero Milanesi
Enzo Moavero Milanesi

Född 1954; juris doktor (universitetet La Sapienza i Rom); fördjupade studier i gemenskapsrätt (Collège d'Europe i Brygge); medlem i advokatsamfundet, verksam som advokat (1978-1983); universitetslektor i gemenskapsrätt vid universiteten La Sapienza i Rom (1993-1996), Luiss i Rom (1993-1996 och 2002-2006) och Bocconi i Milano (1996-2000); rådgivare i gemenskapsfrågor åt Italiens premiärminister (1993-1995); tjänsteman vid Europeiska kommissionen: juridisk rådgivare och sedan chef för vice ordförandens kansli (1989-1992), kanslichef hos kommissionsledamoten med ansvar för den inre marknaden (1995-1999) och konkurrens (1999), direktör vid generaldirektoratet för konkurrens (2000-2002), biträdande generalsekreterare för Europeiska kommissionen (2002-2005), generaldirektör för Rådgivarbyrån för europapolitik (BEPA) vid Europeiska kommissionen (2006); domare vid tribunalen mellan denf 3 maj 2006 och den 15 november 2011.

Miro Prek
Miro Prek

Född 1965; juristexamen (1989); masterexamen i juridik; doktorsexamen; invald i advokatsamfundet (1994); diverse uppdrag och tjänster inom statsförvaltningen, huvudsakligen i regeringens enhet för lagberedning (vice statssekreterare och biträdande chef, därefter chef för avdelningen för Europarätt och komparativ rätt) och vid byrån för europafrågor (biträdande statssekreterare); medlem i förhandlingsgruppen inför upprättandet av associeringsavtalet (1994–1996) och inför anslutningen till Europeiska unionen (1998–2003) med ansvar för juridiska frågor; praktiserande advokat; gruppledare och sakkunnig i EU-finansierade projekt för anpassning till gemenskapslagstiftningen och för den europeiska integrationen, huvudsakligen i västra Balkan; avdelningschef vid Europeiska gemenskapernas domstol (2004–2006); domare vid tribunalen mellan den 7 oktober 2006 och den 26 september 2019.

Teodor Tchipev
Teodor Tchipev

Född år 1940; studier i juridik vid S:t Kliment Ohridski-universitetet i Sofia (år 1961); juris doktor (år 1977); advokat (åren 1963-1964); juridisk rådgivare vid det statliga företaget för internationella vägtransporter (åren 1964-1973); kursansvarig vid Juridiska institutet vid Bulgariska vetenskapsakademin (åren 1973-1988); kursansvarig i civilprocessrätt på Juridiska fakulteten vid S:t Kliment Ohridski-universitetet i Sofia (åren 1988-1991); ledamot av skiljedomstolen vid Handels- och Industrikammaren (åren 1988-2006); domare i konstitutionsdomstolen (åren 1991-1994); biträdande professor vid Paissiy Hilendarski-universitetet i Plovdiv (februari 2001-2006); justitieminister (åren 1994-1995); kursansvarig för civilprocessrätt vid Bulgariens nya universitet i Sofia (åren 1995-2006); Domare vid tribunalen från och med den 12 januari 2007 till och med den 29 juni 2010.

Valeriu M. Ciucă
Valeriu M. Ciucă

Född år 1960; juris kandidat (år 1984), juris doktor (år 1997) (Alexandre Jean Cuza-universitetet i Iaşi); domare i domstolen i första instans i Suceava (åren 1984-1989); militärdomare i militärdomstolen i Iaşi (åren 1989-1990); professor vid Alexandre Jean Cuza-universitetet i Iaşi (åren 1990-2006); stipendium för specialisering i privaträtt vid universitetet i Rennes (åren 1991-1992); lektor vid Petre Andrei-universitetet i Iaşi (åren 1999-2002); biträdande professor vid Littoral Côte d'Opale-universitetet (LAB. RII) (år 2006); domare vid tribunalen från och med den 12 januari 2007 till och med den 26 november 2010.f

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

Född 1950; juridikstudier vid universitetet i Erlangen-Nürnberg (1970-1975); notarie (Rechtsreferendar) vid Oberlandesgericht Nürnberg (1975-1978); tjänsteman vid förbundsekonomiministeriet (1978-1982); tjänsteman vid Förbundsrepubliken Tysklands ständiga representation vid Europeiska gemenskaperna (1982), tjänsteman vid förbundsekonomiministeriet med ansvar för gemenskapsrätt och konkurrens (1983-1992); chef för EU-rättsavdelningen vid justitieministeriet (1992-2007); chef för den tyska delegationen i rådsarbetsgruppen "Domstolen"; ombud för förbundsregeringen i ett stort antal mål vid Europeiska gemenskapernas domstol; domare vid tribunalen mellan den 17 september 2007 och den 26 september 2019.

Santiago Soldevila Fragoso
Santiago Soldevila Fragoso

Född 1960, juristexamen från Universitat Autonoma de Barcelona (1983); domare (1985); expertdomare i förvaltningsrättsliga tvister vid Tribunal Superior de Justicia de Canarias i Santa Cruz, Teneriffa (1992 och 1993) och vid Audiencia Nacional i Madrid (maj 1998-augusti 2007), med ansvar för skatterättsliga mål (mervärdesskatt), tvister avseende de allmänna normativa bestämmelser som näringsministern antar och dennes beslut om statligt stöd och statens skadeståndsansvar, samt tvister avseende avtal som ingåtts av statens tillsynsmyndigheter inom bank-, börs-, energi-, försäkrings- och konkurrensskyddssektorerna; rättssekreterare vid Tribunal Constitucional (1993-1998); domare vid tribunalen sedan den 17 september 2007 och de 16 september 2013.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

Född 1962; examen från Institut d'études politiques de Paris (1984); tidigare elev vid École nationale de la magistrature (1986-1988); domare vid Tribunal de grande instance de Marseille (januari 1988- januari 1990); tjänsteman vid avdelningen för civilrättsliga frågor vid justitieministeriet (januari 1990-juni 1992); biträdande avdelningschef, därefter avdelningschef för generaldirektoratet för konkurrens, konsumtion och bedrägeribekämpning vid ekonomi-, finans- och industriministeriet (juni 1992-september 1994); teknisk rådgivare till justitieministern (september 1994-maj 1995); domare vid Tribunal de grande instance de Nîmes (maj 1995-maj 1996); rättssekreterare hos generaladvokat P. Léger vid Europeiska gemenskapernas domstol (maj 1996-december 2001); rättssekreterare (conseiller référendaire) vid Cour de Cassation (december 2001-augusti 2007); domare vid tribunalen sedan den 17 september 2007 och de 16 september 2013.

Kevin O
Kevin O'Higgins

Född 1946; studier vid Crescent College, Limerick, vid Clongowes Wood College, vid University College Dublin (filosofie kandidatexamen samt diplom i Europarätt) och vid Kings Inn; ledamot av Irlands advokatsamfund år 1968; barrister (1968-1982); Senior Counsel, Inner Bar of Ireland (1982-1986); domare vid Circuit court (1986-1997); domare vid High Court (Irland) (1997-2008); bencher vid Kings Inn; Irlands representant i det konsultativa rådet för domare i Europa (Consultative Council of European Judges) (2000-2008); domare vid tribunalen sedan den 15 september 2008 och de 16 september 2013.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

Född år 1957; juristexamen vid Atens universitet (1980); examen efter fördjupade studier i förvaltningsrätt vid universitetet Paris I, Panthéon-Sorbonne (1981); utbildningsbevis från centret för gemenskaps- och Europastudier (universitetet Paris I) (1982); rättssekreterare vid den högsta förvaltningsdomstolen (1985–1992); revisionssekreterare vid den högsta förvaltningsdomstolen (1992–2005); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1994–1996); ställföreträdande ledamot av Greklands högsta specialdomstol (1998 och 1999); ledamot av den högsta förvaltningsdomstolen (2005); ledamot av specialdomstolen för domares ansvar (2006); ledamot av förvaltningsdomstolarnas högsta råd (2008); inspektör för förvaltningsdomstolarna (2009–2010); domare vid tribunalen sedan den 25 oktober 2010 och de 7 oktober 2021; domare vid domstolen sedan den 7 oktober 2021.

Andrei Popescu
Andrei Popescu

Född år 1948; juris kandidatexamen vid universitetet i Bukarest (1971); högre universitetsstudier i internationell arbetsrätt och europeisk socialrätt vid universitetet i Genève (1973-1974); juris doktor vid universitetet i Bukarest (1980); biträdande assistent (1971-1973), assistent (1974-1985) och sedan kursansvarig i arbetsrätt vid universitetet i Bukarest (1985-1990); förste forskare vid institutet för vetenskaplig forskning i arbets- och socialrättsliga frågor (1990-1991); biträdande generaldirektör (1991-1992) och sedan direktör (1992-1996) vid departementet för arbete och social trygghet; docent (1997) och sedan professor vid den nationella högskolan för studier inom politik och administration i Bukarest (2000); statssekreterare vid departementet för europeisk integration (2001-2005); avdelningschef vid lagrådet i Rumänien (1996-2001 och 2005-2009); grundare och förste redaktör för Revista română de drept european; ordförande för den rumänska föreningen för europarätt (2009-2010); ombud för den rumänska regeringen vid Europeiska unionens domstolar (2009-2010); domare vid tribunalen sedan den November 26, 2010 till September 19, 2016.

Guido Berardis
Guido Berardis

Född år 1950; juristexamen (universitetet La Sapienza i Rom, 1973), högskoleexamen i Europarätt vid Collège d'Europe (Brygge, 1974-1975); tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas kommission (direktoratet "Internationella frågor" inom generaldirektoratet för Jordbruk, 1975-1976); medarbetare inom rättstjänsten vid Europeiska gemenskapernas kommission (1976-1991 och 1994-1995); företrädare för rättstjänsten vid Europeiska gemenskapernas kommission i Luxemburg (1990-1991); rättssekreterare hos domaren G.F. Mancini vid Europeiska gemenskapernas domstol (1991-1994); juridisk rådgivare hos M. Monti (1995-1997) och F. Bolkestein (2000-2002), ledamöter vid Europeiska gemenskapernas kommission; direktör för direktoratet "Upphandlingspolitik" (2002-2003), för direktoratet "Tjänster, immateriella rättigheter och industriell äganderätt, mediesektorerna och uppgiftsskydd" (2003-2005) och för direktoratet "Tjänster" (2005-2011) inom generaldirektoratet "Inre marknaden" vid Europeiska gemenskapernas kommission; juridisk chefsrådgivare och direktör för avdelningen "Rättvisa, frihet och säkerhet, civilrätt och straffrätt" inom rättstjänsten vid Europeiska kommissionen (2011-2012); domare vid tribunalen mellan den 17 september 2012 och den 26 september 2019.

Carl Wetter
Carl Wetter

Född 1949; examen i ekonomi (fil kand, 1974) och juridik (jur kand, 1977) vid Uppsala universitet; kanslisekreterare i utrikesdepartementet (1977); ledamot av Advokatsamfundet (sedan 1983); medlem i Svenska ICC:s (International Chamber of Commerce) referensgrupp Konkurrens; föreläsare i konkurrensrätt vid Lunds och Stockholms universitet; författare av ett stort antal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 18 mar 2013 till September 19, 2016.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

Född år 1950, juristexamen från Vilnius universitet (1973); juris doktor (1978); assistent, lektor, därefter docent på juridiska fakulteten vid Vilnius universitet (1977-1992); rådgivare på juridiska avdelningen vid Republiken Litauens parlament (1990 - 1992); rådgivare vid Litauens ambassad i Belgien (1992 - 1994); rådgivare vid Litauens ambassad i Frankrike (1994 - 1996); medlem av Europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter (1996 - 1999); domare vid Litauens högsta domstol (1999 - 2011); docent i straffrätt vid Vilnius universitet (2003-2013); Republiken Litauens representant vid Eurojusts gemensamma tillsynsorgan (2004 - 2011); domare vid Republiken Litauens författningsdomstol (2011 - 2013); domare vid tribunalen mellan den 16 september 2013 och den 26 september 2019.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

Viktor Kreuschitz, född år 1952 i Budapest (Ungern). Juristexamen 1980 vid Universität Wien (Universitetet i Wien, Österrike). Juris doktor 1981.

Viktor Kreuschitz inledde sin karriär som forskningsassistent vid Institut für Staats- und Verwaltungsrecht vid ovannämnda universitet år 1980. Därefter arbetade han som statstjänsteman vid det österrikiska förbundskanslersämbetet på avdelningen för konstitutionella frågor mellan 1981 och 1997. Han var tillika ledamot av Datenschutzkommission (dataskyddskommittén, Österrike) mellan 1987 och 1997.

Under perioden 1997–2013 arbetade han som rättssakkunnig vid Europeiska kommissionens rättstjänst och företrädde, under perioden 1997–2013, kommissionen i ett stort antal mål vid EU‑domstolen och EFTA-domstolen.

Domare vid tribunalen från den 16 september 2013 till den 15 september 2022.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

Född 1960; examen från Trinity College, Dublin (rättsvetenskap) (1984) och från Honourable Society of the King's Inns, Dublin (Barrister-at-Law) (1986); Bencher of the Honourable Society of King's Inns (sedan 2013); adjungerad professor, University College Cork (sedan 2015); medlem av styrelsen för Irish Centre for European Law (sedan 1997); Barrister-at-Law (1986-1990 respektive 1997-2003) och Senior Counsel (2003-2013) vid Irlands domstolar; rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1990-1997); vice ordförande för Council of European National Youth Committees (1979-1981); generalsekreterare för Organising Bureau of European School Student Unions (1977-1984); generalsekreterare för Irish Union of School Students (1977-1979); ledamot av Permanent Delegation of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), EU- och EFTA-domstolarna (2006-2013); domare vid tribunalen sedan den 16 september 2013 och de 7 oktober 2021; generaladvokat vid domstolen sedan den 7 oktober 2021.

 

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

Född 1967; juristexamen med högsta betyg (1985-1990) och forskarutbildning (1990-1993) vid Universidad Complutense, Madrid; allmän åklagare i Girona (2000-2003); rådgivare rörande rättskipningsfrågor och mänskliga rättigheter vid Koalitionens provisoriska myndighet (Coalition Provisional Authority), Bagdad, Irak (2003-2004); tvistemålsdomare i första instans samt undersökningsdomare i Girona (2003-2007); därefter förstedomare i Girona (2008); biträdande chef för det samordnade rättsstatsuppdraget i Irak, Eujust Lex, vid Europeiska unionens råd (2005-2006); juridisk rådgivare till Spaniens författningsdomstol (2006-2011 och 2013); statssekreterare för säkerhetspolitik (2012-2013); civil sakkunnig i rättsstatsfrågor och reform av säkerhetssektorn vid Europeiska unionens råd (2005-2011); extern sakkunnig rörande grundläggande rättigheter och straffrätt för Europeiska kommissionen (2011-2013); föreläsare och författare till ett flertal publikationer; domare vid tribunalen mellan den 16 september 2013 och den 26 september 2019.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

Född 1945; examen från universitetet i Glasgow (MA 1965, LLB 1967) (historia och engelsk litteratur, juridik); examen i civilrätt från Tulane University, Louisiana (MCL 1969); invald i advokatsamfundet i Skottland (1972) och i advokatsamfundet i New York (1977) ; utnämnd till Queen’s Counsel (1988) ; invald i advokatsamfundet i England och Wales (1996) och i advokatsamfundet i Bryssel (1999) ; verksam advokat vid advokatsamfunden i Edinburgh, Bryssel, London och New York; gästprofessor (1991) och doktor honoris causa(2009) vid universitetet i Glasgow; Bencher of Middle Temple (2012) ; skiljedomare vid Internationella Handelskammaren, vid Internationella centrumet för biläggande av investeringstvister (Icsid) och vid skiljedomstolen för idrott (CAS); författare av flertalet publikationer; domare vid tribunalen mellan den 7 oktober 2015 och den 31 januari 2020.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

Constantinos Iliopoulos, född år 1948 i Aten (Grekland). Juristexamen vid Panepistimio Athinon (Atens universitet, Grekland) år 1971. Examen i ekonomi vid Oikonomiko Panepistimio Athinon  (Atens universitet för ekonomi, Grekland) år 1974. Juris doktor vid Universität Hamburg (Hamburgs universitet, Tyskland) år 1984.

Constantinos Iliopoulos blev antagen som ledamot i Atens advokatsamfund år 1973 och han var verksam som advokat i Aten fram till år 2016. Han tjänstgjorde vid Elliniki Epitropi Antagonismou (Greklands konkurrensmyndighet) under perioden 1992–2006. Han var rättssakkunnig i bolagsrätt och immaterialrätt åt den cypriotiska regeringen (2002–2003) inför Cyperns anslutning till Europeiska unionen. Han var rättssakkunnig hos Greklands minister för ekonomisk utveckling och energi under perioden 2007–2009.

Constantinos Iliopoulos har under sin karriär även bedrivit undervisningsverksamhet vid juridiska fakulteten vid Universität Hamburg. Han har varit verksam där som assistent vid avdelningen för europarätt (1980–1984), adjunkt i europarätt, europeisk konsumenträtt, europeisk bolagsrätt, europeisk handelsrätt och europeisk immaterialrätt (1992–2006) och gästprofessor (2015). Han har även undervisat som professor i internationell och europeisk ekonomisk rätt vid juridiska fakulteten vid Democritio Panepistimio Thrakis (Demokritosuniversitet i Thrakien, Grekland) (2007–2015), och därefter som professor inom masterprogrammet i internationell rätt och i europeisk energirätt (2015–2016). Han utnämndes till professor h.c. år 2016 och han undervisar i europeisk energirätt inom det masterprogrammet.

Constantinos Iliopoulos är författare till ett stort antal publikationer. Han har bidragit till att organisera den juridiska forskningen i Grekland genom sin verksamhet vid Elliniki Enosi Eyropaikou Dikaiou Iliopoulos (Grekiska föreningen för europarätt) där han varit skattmästare (1987–2002) och generalsekreterare (2002–2019). Han är sedan år 2019 styrelseledamot i den föreningen. Han är grundare av Elliniki Enosi Dikaiou Energeias (Grekiska föreningen för energirätt). Han var generalsekreterare i den föreningen (2012–2016) och han är sedan år 2017 ordförande för den.

Constantinos Iliopoulos är vice ordförande för den tysk-grekiska juristföreningen (Hamburg) sedan år 1987 och generalsekreterare i den grekisk-tyska juristföreningen (Aten) sedan år 1990. Han var även ledamot i styrelsen för Κentro Diethnous kai Eyropaikou Oikonomikou Dikaiou sti Thessaloniki (Institutet för internationell rätt och ekonomisk europarätt i Thessaloniki, Grekland) under perioden 2005–2011.

Domare vid tribunalen från den 13 april 2016 till den 15 september 2022.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Född 1957; juristexamen vid universitetet Complutense i Madrid (1979) och master vid Fletcher School of Law and Diplomacy vid Tufts University (Förenta staterna) (1985); professor i juridik vid universitetet CEU San Pablo (1985-1993); juridisk rådgivare vid högsta förvaltningsdomstolen (1983-1996); generalsekreterare vid centret för the Advanced Study in the Social Sciences inom stiftelsen Fondation Juan March (1991-1996); understatssekreterare vid inrikesministeriet (1996-2001); bolagsjurist (2001-2003); advokat (2004-2005); direktör för mastern i internationella relationer och professor i juridik vid Instituto de Empresa (2007-2013); senior juridisk rådgivare vid högsta förvaltningsdomstolen (2005-2016); domare vid tribunalen mellan den 13 april 2016 och den 26 september 2019.

René Barents
René Barents

René Barents, född år 1951 i Rotterdam (Nederländerna). Juristexamen och examen i ekonomi vid Erasmus Universiteit (Erasmus universitet, Nederländerna) år 1973. Juris doktor vid Universiteit Utrecht (Utrechts universitet) år 1981.

Han inledde sin yrkeskarriär vid Institut Europa vid Universiteit Utrecht som forskare i europarätt och ekonomisk rätt (1973–1974) och därefter som lektor i europarätt och ekonomisk rätt (1974–1979). Han var även lektor vid Universiteit Leiden (Leidens universitet, Nederländerna) under perioden 1979–1981. Han utnämndes till professor vid Universiteit Maastricht (Maastrichts universitet, Nederländerna) och han undervisade i europarätt vid det universitetet under perioden 1988–2003. Han är sedan år 2003 professor h.c. i europarätt vid det universitetet. Han är författare till ett stort antal publikationer inom unionsrätten. Han inledde sin karriär vid Europeiska gemenskapernas domstol år 1981 som rättssekreterare hos generaladvokat Pieter VerLoren van Themmat (1981–1986) och därefter hos generaladvokat Jean Mischo (1986). René Barents var därefter chef för enheten ”Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna” vid Europeiska gemenskapernas domstols personalavdelning under perioden 1986–1987.

Han tjänstgjorde vid Europeiska gemenskapernas kommissions rättstjänst under perioden 1987–1991. Han var rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol hos domare Paul Joan George Kapteyn under perioden 1991–2000. Han var avdelningschef (2000–2009) och därefter direktör (2009–2011) för direktoratet för forskning och dokumentation.

Han var dessutom sakkunnig vid Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Appellationsdomstolen i 's-Hertogenbosch, Nederländerna) under perioden 1993–2011.

René Barents utnämndes till domare vid personaldomstolen den 6 oktober 2011 och tjänstgjorde vid den domstolen fram till den 31 augusti 2016.

Domare vid tribunalen från den 19 september 2016 till den 15 september 2022.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

Född 1954; juristexamen vid University of Malta (1977); Master of Laws vid University of London (1979); juris doktor (University of Cambridge, 1982); lektor vid Ealing College of Higher Education (1982-1984); lektor vid University of Exeter (1984-1990); förste lektor vid University of London, Queen Mary and Westfield College (1990-1993); rättsexpert i privat sektor, därefter vid Maltas parlament (1993-2016); professor och ansvarig för avdelningen för europeisk rätt och komparativ rätt vid University of Malta (1993-2016); direktör för Forsknings- och dokumentationscentrumet vid University of Malta (1993-2016); ordförande i den maltesiska föreningen för europeisk rätt; författare till en rad publikationer; domare vid tribunalen (2016-2018), domare vid domstolen sedan den 8 oktober 2018.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

Född 1965; juristexamen vid universitetet Loránd Eötvös i Budapest (1990), examen i konsthistoria (1992) och Master of Laws vid universitetet i Heidelberg (1991); juris doktor (2004); advokat i Budapest (1995-2016); biträdande professor i juridik (1991-2005) och professor i juridik (2005-2016) vid universitetet Loránd Eötvös; chef för sektionen för handelsrätt (2007-2013), därefter chef för sektionen för privaträtt och handelsrätt samt professor (2013-2016) vid det katolska universitetet Péter Pázmány i Budapest; gästprofessor vid det katolska universitetet i Lyon (2013-2016); domare vid den permanenta skiljedomstol som är knuten till den ungerska börsen och ad hoc-domare (2004-2016); domare vid tribunalen sedan den 13 april 2016 och de 7 oktober 2021; domare vid domstolen sedan den 7 oktober 2021.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

Född 1950; juris doktor och advokat i Padua; amanuens och därefter innehavare av en forskningstjänst i civilrätt och komparativ rätt vid juridiska fakulteten vid universitetet oi Padua (1977–1982); lärare i gemenskapsrätt vid Collegio Europeo i Parma (1990–1998), och vid de juridiska fakulteterna vid universiteten i Padua (1985–1987), Macerata (1991–1994) och Neapel (1995) och det statliga universitetet i Milano (2000–2001); ledamot av den vetenskapliga kommittén för ”Master in European integration” vid universitetet i Padua; tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas domstols direktorat för biblioteket, forskning och dokumentation (1982–1984); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol åt generaladvokat G. F. Federico Mancini (1984–1988); rättssakkunnig åt Europaparlamentets generalsekreterare E. Vinci (1988–1993); avdelningschef på Europaparlamentets rättstjänst (1995–1999); direktör för Europaparlamentets direktorat för lagstiftningssamordning, förlikning, interinstitutionella förbindelser och förbindelser med de nationella parlamenten (1999–2004); direktör för direktoratet för yttre förbindelser (2004–2006); direktör för direktoratet för lagstiftningsfrågor vid Europaparlamentets rättstjänst (2006–2011); författare till ett flertal publikationer om italiensk civilrätt och EU-rätt; domare i personaldomstolen mellan den 6 oktober 2011 och den 31 augusti 2016; domare i tribunalen mellan den 19 september 2016 och den 26 september 2019.

Barna Berke
Barna Berke

född 1966; juristexamen från universitetet Loránd Eötvös i Budapest (1990); Master of Laws från Stockholms universitet (1995); advokat i Budapest; rättssakkunnig vid ungerska parlamentet i samband med Ungerns anslutning till Europeiska unionen (1994–1996 och 2002–2004); rättssekreterare hos ordföranden för ungerska författningsdomstolen (1997–2000); vice ordförande för konkurrensmyndigheten, därefter ordförande för konkurrensrådet (2000–2002); domare vid Permanenta skiljedomstolen för finans- och kapitalmarknaderna (2008–2014); kursansvarig (1990-1994); docent (1995-1999), associerad docent (2003–2016) vid universitetet Loránd Eötvös i Budapest; statssekreterare för europeiskt och internationellt rättsligt samarbete vid justitieministeriet (2014-2016); domare i tribunalen mellan den 19 september 2016 och den 1 augusti 2021, då han avled.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

född 1967; juristexamen från universitetet Alexandru Ioan Cuza i Iasi (1990); juris doktor (1999); domare i domstolen i sektor 4 i Bukarest (1991–1996); domare (1996-1999) och avdelningsordförande (1997–1999) i Bukarest domstol; domare (1999-2005) och avdelningsordförande (1999–2003) i Bukarests appellationsdomstol; ledamot av Europeiska patentverkets stora besvärskammare (2006–2016); lärare vid, och därefter direktör för, Nationella institutet för domarutbildning (2011-2016); domare i rumänska Högsta kassationsdomstolen (2006–2016); medlem av forskningsrådet kopplat till Nationella institutet för domarutbildnings forskningsråd och styrelsen för Nationella skolan för justitiesekreterare (2011–2016); vald till ledamot av styrelsen för doktorandutbildningen vid Bukarest universitet (2012–2016); domare i tribunalen sedan den 19 september 2016 och de 7 oktober 2021; domare vid domstolen sedan den 7 oktober 2021.

Hans Jung
Hans Jung

Född 1944; tysk medborgare; assistent och senare biträdande professor vid juridiska fakulteten (Berlin); advokat (Frankfurt); juristlingvist vid domstolen; rättssekreterare först hos ordföranden H. Kutscher vid domstolen och därefter hos den tyske domaren vid domstolen; biträdande justitiesekreterare vid domstolen; justitiesekreterare vid förstainstansrätten mellan den 10 oktober 1989 och den 5 oktfober 2005; avled den 26 september 2009.