Prezentácia Zbierky

Podľa rokovacích poriadkov Súdneho dvora a Všeobecného súdu Európskej únie sa Zbierka rozhodnutí uverejňuje v úradných jazykoch Európskej únie. Zbierka je oficiálnym uverejnením rozhodnutí súdov, ktoré tvoria Súdny dvor Európskej únie.

 

Zloženie Zbierky

Až do 1. septembra 2016, kedy došlo k prevodu právomocí Súdu pre verejnú službu na Všeobecný súd, sa Zbierka rozhodnutí skladala zo Všeobecnej zbierky, ktorá obsahovala rozhodnutia Súdneho dvora a Všeobecného súdu, a zo Zbierky verejnej služby, ktorá obsahovala rozhodnutia Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu v oblasti verejnej služby.

Od 1. septembra 2016 sa judikatúra (vrátane rozhodnutí vydaných Všeobecným súdom a Súdnym dvorom v oblasti verejnej služby) uverejňuje len vo Všeobecnej zbierke.

 

Podoba Zbierky

V papierovej podobe bola Všeobecná zbierka uverejňovaná do roku 2011 a Zbierka verejnej služby do roku 2009. Za obdobie, ktoré predchádza uvedeným rokom sa za oficiálne uverejnenie Zbierky považuje iba papierová verzia. Naďalej je dostupná na Úrade pre publikácie. Pdf verzia rozhodnutí uverejnených v Zbierke je dostupná aj na EUR‑Lexe.

Od 1. januára 2012 (Všeobecná zbierka) a 1. januára 2010 (Zbierka verejnej služby) sa uverejňovanie Zbierky zabezpečuje výlučne v elektronickom formáte na stránke EUR‑Lex (oficiálne uverejnenie prístupné zadarmo). Táto stránka poskytuje takisto prístup k Zbierke uverejnenej na EUR‑Lexe.

Elektronická Zbierka sa skladá zo súboru súdnych rozhodnutí, ku ktorým sú prípadne priložené návrhy generálneho advokáta, vo formáte pdf. Na uľahčenie prehliadania týchto dokumentov sú pripojené ďalšie informácie i verzie html s hypertextovými prepojeniami. Tieto informácie netvoria súčasť elektronickej Zbierky a nemajú oficiálny charakter.

 

Prístup k Zbierke na stránke Curia

Stránka prístupu k Zbierke ponúka dokumenty zoskupené podľa veci v chronologickom poradí rozhodnutí.

Ikony v chronologickom zozname obsahujú prepojenia na oficiálny text a na dokumentový odkaz v EUR‑Lexe.

Sivá ikona znamená, že oficiálny dokument ešte nie je dostupný v jazyku prehliadania.

Chronologický zoznam okrem toho obsahuje informácie o prípadných odvolaniach, preskúmaniach alebo korigendách a prepojenia na databázu Curia na uľahčenie prehliadania.

 

Kritériá uverejňovania súdnych rozhodnutí v Zbierke

Kritériá uverejňovania v elektronickej Zbierke zostávajú pre Súdny dvor a Všeobecný súd nezmenené v porovnaní so Zbierkou uverejňovanou v papierovej podobe.

Súdny dvor

Od 1. mája 2004 sa v Zbierke teda uverejňujú:

  • rozsudky pléna a veľkej komory,
  • rozsudky vydané v prejudiciálnych veciach päťčlennými a trojčlennými komorami,
  • rozsudky vydané päťčlennými a trojčlennými komorami v iných než prejudiciálnych veciach, v ktorých generálny advokát predniesol návrhy a
  • stanoviská vydané podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ.

 

Pokiaľ príslušná rozhodovacia komora nerozhodne inak, v Zbierke sa teda v zásade už neuverejňujú:

  • rozsudky vydané v iných než prejudiciálnych veciach trojčlennými a päťčlennými komorami, ktoré rozhodujú bez návrhov generálneho advokáta, a
  • uznesenia.

 

Od septembra 2011 môžu navyše trojčlenné alebo päťčlenné komory výnimočne rozhodnúť o neuverejnení rozsudku v prejudiciálnej veci v Zbierke.

Všeobecný súd

Pokiaľ rozhodovacia komora nerozhodne inak, od septembra 2005 sa v Zbierke uverejňujú:

  • rozsudky veľkej komory,
  • rozsudky päťčlenných komôr.

 

O uverejnení rozsudkov trojčlenných komôr rozhoduje z prípadu na prípad rozhodovacia komora.

Rozsudky Všeobecného súdu vydané v konaní pred samosudcom a uznesenia vo veci samej v Zbierke nie sú uverejňované, pokiaľ sa nerozhodne inak.

Z niektorých rozhodnutí sa môžu uverejniť výňatky.

 

Informácie o rozhodnutiach neuverejnených v Zbierke

Rozhodnutia, ktoré sa podľa vyššie uvedených pravidiel neuverejňujú v Zbierke, sú však prístupné na tejto stránke v časti „judikatúra“ v dostupných jazykoch, a to v jazyku konania a jazyku porady rozhodovacej komory.

Všeobecná zbierka obsahuje aj informácie o týchto rozhodnutiach.

 

Zbierka verejnej služby

Všeobecný súd

Až do 31. augusta 2016 sa rozhodnutia Všeobecného súdu vydané v odvolacom konaní v oblasti práva verejnej služby uverejňovali v Zbierke verejnej služby ako abstrakty vo všetkých úradných jazykoch a v úplnom znení v jazyku konania. Mohli byť tiež uverejnené vo Všeobecnej zbierke vo všetkých úradných jazykoch.

Od 1. septembra 2016 sa rozhodnutia Všeobecného súdu v sporoch v oblasti verejnej služby uverejňujú vo Všeobecnej zbierke podľa vyššie uvedených kritérií.

Súd pre verejnú službu

Do 31. augusta 2016 sa rozhodnutia Súdu pre verejnú službu uverejňovali v Zbierke verejnej služby ako abstrakty vo všetkých úradných jazykoch, ako aj v úplnom znení v jazyku konania a jazyku porady rozhodovacej komory. Pri rozhodnutiach vo všeobecnom záujme sa úplné znenie uverejňovalo aj v ostatných úradných jazykoch.

 

Úradné jazyky

Úradnými jazykmi Únie sú:

Od 1. januára 1952:

 nemčina, francúzština, taliančina a holandčina

Od 1. januára 1973:

 dánčina, angličtina a írčina

Od 1. januára 1981:

 gréčtina

Od 1. januára 1986:

 španielčina a portugalčina

Od 1. januára 1995:

 fínčina a švédčina

Od 1. mája 2004:

 čeština, estónčina, lotyština, litovčina, maďarčina, maltčina, poľština, slovenčina a slovinčina

Od 1. januára 2007:

 bulharčina a rumunčina

Od 1. júla 2013:

 chorvátčina

Dočasné odchylné opatrenia boli stanovené nariadeniami Rady (ES) č. 930/20041738/2006 pre maltčinu (do 30. apríla 2007) a nariadeniami č. 920/20052015/2264 pre írčinu (do 31. decembra 2021).