Konanie

Texty upravujúce konanie

Výňatky zo zmlúv

Štatút Súdneho dvora Európskej únie  (1-5-2019)

Rokovací poriadok Všeobecného súdu (1-12-2018)

Rokovací poriadok zo 2. mája 1991, naposledy zmenený 19. júna 2013 (1-7-2013)

Praktické vykonávacie ustanovenia rokovacieho poriadku Všeobecného súdu (1-12-2018)

Rozhodnutie Všeobecného súdu (EÚ) 2016/2387 zo 14. septembra 2016, ktorým sa stanovujú bezpečnostné pravidlá pri manipulácii s informáciami alebo prílohami predloženými podľa článku 105 ods. 1 alebo 2 rokovacieho poriadku

Rozhodnutie Všeobecného súdu z 11. júla 2018 o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom aplikácie e-Curia

Podmienky používania aplikácie e-Curie (1-12-2018)

Oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie

- Voľba predsedu Všeobecného súdu (Ú. v. ES C 392, 2016, s. 2)

- Voľba podpredsedu Všeobecného súdu (Ú. v. ES C 392, 2016, s. 2)

- Pridelenie sudcov do komôr (Ú. v. ES C 139, 2019, s. 2)

Kritériá prideľovania vecí do komôr (Ú. v. ES C 172, 2019, s. 2)

Spôsob určovania sudcu, ktorý nahrádza neprítomného sudcu (Ú. v. ES C 296, 2016, s. 2)

- Voľby predsedov komôr (Ú. v. ES C 392, 2016, s. 2)

Zloženie veľkej komory (Ú. v. ES C 296, 2016, s. 2)

Vymenovanie tajomníka (Ú. v. EÚ2017, C 006)

Rozhodnutie všeobecného súdu z 27. februára 2019 o súdnych prázdninách (Ú. v. EÚ 2019, C 103, s. 5)

Ďalšie potrebné informácie

Priznanie anonymity v rámci súdnych konaní pred Všeobecným súdom Európskej únie

„Stručné pokyny" k žalobe

Vzor zhrnutia dôvodov a hlavných tvrdení, na ktorých sa žaloba/odvolanie zakladá

Stručné pokyny k prednesom účastníkov

Usmernenia pre právnych zástupcov vystupujúcich s ústnym prednesom

Formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci

Tabuľka zhody medzi rokovacími poriadkami zo 4. marca 2015 a z 2. mája 1991 v znení zmien a doplnení

Prebieha úprava textov

Žiadna informácia sa v súčasnosti v tejto rubrike nenachádza

Viac informácií

Konanie - Chronológia zmien a doplnení