CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
Konanie

Texty upravujúce konanie

Výňatky zo zmlúv

Štatút Súdneho dvora Európskej únie  (1-9-2016)

Rokovací poriadok Všeobecného súdu (1-9-2016)

Rokovací poriadok zo 2. mája 1991, naposledy zmenený 19. júna 2013 (1-7-2013)

Praktické vykonávacie ustanovenia rokovacieho poriadku Všeobecného súdu (1-9-2016)

Rozhodnutie Všeobecného súdu (EÚ) 2016/2387 zo 14. septembra 2016, ktorým sa stanovujú bezpečnostné pravidlá pri manipulácii s informáciami alebo prílohami predloženými podľa článku 105 ods. 1 alebo 2 rokovacieho poriadku

Rozhodnutie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2011 o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom aplikácie e-Curia

Podmienky používania e-Curie platné pre zástupcov účastníkov konania (11-10-2011)

Podmienky používania e-Curie platné pre asistentov (11-10-2011)

Oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie

- Voľba predsedu Všeobecného súdu (Ú. v. ES C 392, 2016, s. 2)

- Voľba podpredsedu Všeobecného súdu (Ú. v. ES C 392, 2016, s. 2)

- Pridelenie sudcov do komôr (Ú. v. ES C 213, 2017, s. 2)

Kritériá prideľovania vecí do komôr (Ú. v. ES C 296, 2016, s. 2)

Spôsob určovania sudcu, ktorý nahrádza neprítomného sudcu (Ú. v. ES C 296, 2016, s. 2)

- Voľby predsedov komôr (Ú. v. ES C 392, 2016, s. 2)

Zloženie veľkej komory (Ú. v. ES C 296, 2016, s. 2)

Vymenovanie tajomníka 2011-2017 (Ú. v. EÚ 2011, C 305)

Vymenovanie tajomníka 2017-2023 (Ú. v. EÚ2017, C 006)

Rozhodnutie všeobecného súdu z 5. apríla 2017 o súdnych prázdninách (Ú. v. EÚ 2017, C 168/03)

Ďalšie potrebné informácie

Priznanie anonymity v rámci súdnych konaní pred Všeobecným súdom Európskej únie

„Stručné pokyny" k žalobe podanej v písomnej forme

„Stručné pokyny" k žalobe podanej prostredníctvom aplikácie e-curia

Vzor zhrnutia dôvodov a hlavných tvrdení, na ktorých sa žaloba/odvolanie zakladá

Stručné pokyny k prednesom účastníkov

Usmernenia pre právnych zástupcov vystupujúcich s ústnym prednesom

Formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci

Tabuľka zhody medzi rokovacími poriadkami zo 4. marca 2015 a z 2. mája 1991 v znení zmien a doplnení

Prebieha úprava textov

Viac informácií

Konanie - Chronológia zmien a doplnení

.