Konanie

Texty upravujúce konanie

Zmluva o Európskej únii (Konsolidované znenie)

Zmluva o fungovaní Európskej únie (Konsolidované znenie)

Štatút Súdneho dvora Európskej únie  (1-5-2019)

Rokovací poriadok Všeobecného súdu (1-12-2018)

Praktické vykonávacie ustanovenia rokovacieho poriadku Všeobecného súdu (1-12-2018)

Rozhodnutie Všeobecného súdu (EÚ) 2016/2387 zo 14. septembra 2016, ktorým sa stanovujú bezpečnostné pravidlá pri manipulácii s informáciami alebo prílohami predloženými podľa článku 105 ods. 1 alebo 2 rokovacieho poriadku

Rozhodnutie Všeobecného súdu z 11. júla 2018 o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom aplikácie e-Curia

Podmienky používania aplikácie e-Curie (1-12-2018)

Oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie

Voľba predsedu Všeobecného súdu (Ú. v. EÚ C 398, 2022, s. 2)

Voľba podpredsedu Všeobecného súdu (Ú. v. EÚ C 398, 2022, s. 2)

Voľby predsedov komôr (Ú. v. EÚ C 398, 2022, s. 3)

Vytvorenie komôr a pridelenie sudcov do komôr (Ú. v. EÚ C 398, 2022, s. 3)

Zloženie veľkej komory (Ú. v. EÚ C 398, 2022, s. 7)

Spôsob určenia sudcu, ktorý nahrádza neprítomného sudcu (Ú. v. EÚ C 398, 2022, s. 7)

Kritériá prideľovania vecí do komôr (Ú. v. EÚ C 398, 2022, s. 8)

Rozhodnutie všeobecného súdu z 9. februára 2022 o súdnych prázdninách (Ú. v. EÚ C 138, 2022, s. 3)

Rozhodnutie všeobecného súdu z 15. februára 2023 o súdnych prázdninách (Ú. v. EÚ C 104, 2023, s. 3)

Vymenovanie tajomníka (Ú. v. EÚ2017, C 006)

Ďalšie potrebné informácie

Priznanie anonymity v rámci súdnych konaní pred Všeobecným súdom Európskej únie

„Stručné pokyny" k žalobe

Vzor zhrnutia dôvodov a hlavných tvrdení, na ktorých sa žaloba/odvolanie zakladá

Stručné pokyny k prednesom účastníkov

Usmernenia pre právnych zástupcov vystupujúcich s ústnym prednesom

Formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci

Tabuľka zhody medzi rokovacími poriadkami zo 4. marca 2015 a z 2. mája 1991 v znení zmien a doplnení

Prebieha úprava textov

Zmeny rokovacieho poriadku Všeobecného súdu (Ú. v. EÚ L 44, 2023, s. 8)

Zmeny praktických vykonávacích ustanovení rokovacieho poriadku Všeobecného súdu (Ú. v. EÚ L 73, 2023, s. 58)

Viac informácií

Konanie - Chronológia zmien a doplnení