Konanie

Texty upravujúce konanie

Zmluva o Európskej únii (konsolidované znenie)

Zmluva o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie)

Štatút Súdneho dvora Európskej únie  (1-5-2019)

Konsolidované znenie Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu  (1-4-2023)

Konsolidované znenie Praktických vykonávacích ustanovení Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu  (1-4-2023)

Rozhodnutie Všeobecného súdu (EÚ) 2016/2387 zo 14. septembra 2016, ktorým sa stanovujú bezpečnostné pravidlá pri manipulácii s informáciami alebo prílohami predloženými podľa článku 105 ods. 1 alebo 2 rokovacieho poriadku

Rozhodnutie Všeobecného súdu z 11. júla 2018 o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom aplikácie e-Curia

Podmienky používania aplikácie e-Curie (1-12-2018)

Oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie

Voľba predsedu Všeobecného súdu (Ú. v. EÚ C 398, 2022, s. 2)

Voľba podpredsedu Všeobecného súdu (Ú. v. EÚ C 398, 2022, s. 2)

Voľby predsedov komôr (Ú. v. EÚ C 398, 2022, s. 3)

Vytvorenie komôr a pridelenie sudcov do komôr (Ú. v. EÚ C 398, 2022, s. 3)

Zloženie veľkej komory (Ú. v. EÚ C 398, 2022, s. 7)

Spôsob určenia sudcu, ktorý nahrádza neprítomného sudcu (Ú. v. EÚ C 398, 2022, s. 7)

Kritériá prideľovania vecí do komôr (Ú. v. EÚ C 286, 2023, s. 2)

Rozhodnutie všeobecného súdu z 9. februára 2022 o súdnych prázdninách (Ú. v. EÚ C 138, 2022, s. 3)

Rozhodnutie všeobecného súdu z 15. februára 2023 o súdnych prázdninách (Ú. v. EÚ C 104, 2023, s. 3)

Vymenovanie tajomníka (Ú. v. EÚ C 216, 2023)

Ďalšie potrebné informácie

Vynechanie údajov vo vzťahu k verejnosti v súdnych konaniach 

Stručné pokyny – Žaloba 

Vzor žaloby (okrem vecí v oblasti duševného vlastníctva) 

Vzor žaloby „veci v oblasti duševného vlastníctva“ 

Vzor zhrnutia dôvodov a hlavných tvrdení, na ktorých sa žaloba zakladá 

Stručné pokyny – Pojednávanie 

Usmernenia riaditeľstva pre tlmočenie pre právnych zástupcov vystupujúcich s ústnym prednesom

Praktické odporúčania pre zástupcov vystupujúcich pred súdom prostredníctvom videokonferencie 

Formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci

Prebieha úprava textov

-

Viac informácií

Konanie - Chronológia zmien a doplnení