Řízení

Texty upravující řízení

Smlouva o Evropské unii (Konsolidované znění)

Smlouva o fungování Evropské unie (Konsolidované znění)

Statut Soudního dvora Evropské unie  (1-5-2019)

Jednací řád Tribunálu (1-12-2018)

Prováděcí předpisy k jednacímu řádu tribunálu (1-12-2018)

Rozhodnutí Tribunálu (EU) 2016/2387 ze dne 14. září 2016 o bezpečnostních pravidlech týkajících se údajů či podkladů předložených

Rozhodnutí Tribunálu ze dne 11. července 2018 o podávání a doručování procesních písemností prostřednictvím aplikace e-Curia

Podmínky pro používání aplikace e-Curia (1-12-2018)

Oznámení v Úředním věstníku Evropské unie

Složení velkého senátu (Úřední věstník 2019 C 172, s. 2)

Způsob určování soudce, který nahradí soudce, na jehož straně nastala překážka (Úřední věstník 2019 C 263, s. 2)

Kritéria přidělování věcí senátům (Úř. věst. 2019, C 372, s. 2)

Zřízení senátů apřidělení soudců ksenátům (Úř. věst. 2020, C 114, s. 2)

Zvolení předsedy Tribunálu (Úř. věst. 2019, C 363, s. 2)

Zvolení místopředsedy Tribunálu (Úř. věst. 2019, C 363, s. 2)

Zvolení předsedů senátů (Úř. věst. 2019, C 363, s. 2)

Jmenování vedoucího soudní kanceláře Tribunálu (Úř. věst. 2017, C 006)

Rozhodnutí Tribunálu ze dne 12. února 2020 o soudních prázdninách (Úř. věst. 2020 C 95, s. 4)

Další užitečné informace

Poskytnutí anonymity v soudních řízeních před Tribunálem Evropské unie

„Příručka" pokynů k Žalobě

Vzor shrnutí důvodů a hlavních argumentů uplatňovaných v žalobě/kasačním opravném prostředku

„Příručka" pokynů k Jednání

Rady k přednesu řečí

Formulář žádosti o bezplatnou právní pomoc

Srovnávací tabulka mezi jednacím řádem ze dne 4. března 2015 a jednacím řádem ze dne 2. května 1991, ve znění změn

Připravované změny textů

 

Více informací

Řízení - chronologie změn