Knihovní katalog

Katalog knihovny Soudního dvora přístupný na internetových stránkách CVRIA

Katalog knihovny je nyní přístupný na internetové stránce Soudního dvora:

fleche D http://bib-curia.eu/

Tento katalog lze nyní používat k bibliografickým rešerším on-line v oblasti unijního práva a v dalších vybraných oblastech práva zařazených do katalogu knihovny Soudního dvora, jako je mezinárodní právo, srovnávací právo, právo členských států Evropské unie a některých třetích zemí a obecná teorie práva.

V oblasti unijního práva je tento katalog v současnosti jedním z neobsáhlejších na světě. To je dáno tím, že knihovna Soudního dvora pořizuje v rámci možností veškeré právnické publikace, které se v této oblasti vydávají, a to ve všech úředních jazycích Unie, a provádí systematickou analýzu tisícovky časopisů, které odebírá, a do katalogu následně zaznamenává všechny články o unijním právu, které jsou v nich publikovány.

V současné době obsahuje katalog na 340 000 bibliografických záznamů, z nichž více 80 000 se týká unijního práva.
Katalog roste tempem více než 20 000 záznamů za rok.