Bývalí členové
Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

narozen v roce 1946; studia práv (Master of Arts, univerzita v Oxfordu, 1967; Master of Laws, University College London, 1969); vyučující, University College London (1967-1973); barrister (Londýn, 1972-1974); rada, vrchní rada u Evropského soudu pro lidská práva 1974-1990); profesor práv hostující na univerzitě v Saskatchewan, Saskatoon, Kanada (1988); vedoucí personálního oddělení Rady Evropy (1990-1993); vedoucí odboru (1993-1995), náměstek vedoucího soudní kanceláře (1995-2001), vedoucí kanceláře Evropského soudu pro lidská práva (2001 - září 2005); předseda Soudu pro veřejnou službu od 6. října 2005 do 6. října 2011.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

narozen v roce 1956; diplom v oboru právo (Svobodná univerzita v Bruselu, 1979); zvláštní diplom v oboru mezinárodní právo (Brusel, 1980); doktor práv (1989); odpovědný za právní útvar Société anonyme du canal et des installations maritimes v Bruselu (1979-1984); úředník u Komise Evropských společenství (generální ředitelství pro sociální věci, 1984-1988); člen právní služby Komise Evropských společenství (1988-1994); referendář u Soudního dvora Evropských společenství (1994-2005); vyučující na univerzitním středisku v Charleroi (mezinárodní a evropské sociální právo, 1989-1991), na univerzitě v Mons-Hainaut (evropské právo, 1991-1997), na univerzitě v Lutychu (právo evropské veřejné služby, 1989-1991; institucionální právo Evropské unie, 1995-2005; evropské sociální právo, 2004-2005) a od roku 2006 na svobodné univerzitě v Bruselu (institucionální právo Evropské unie); četné publikace v oblasti evropského sociálního práva a institucionálního práva Evropské unie; soudce Soudu pro veřejnou službu od 6. října 2005; předseda Soudu pro veřejnou službu 07.10.2011 do 31. srpna 2016

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

narozen v roce 1952; vystudoval Vysokou školu obchodní v Helsinkách a právnickou fakultu univerzity v Helsinkách; referendář Nejvyššího správního soudu ve Finsku; generální tajemník výboru pro reformu právní ochrany ve veřejné správě; vrchní rada Nejvyššího správního soudu; generální tajemník výboru pro reformu správního soudnictví, poradce na legislativním odboru ministerstva spravedlnosti; zástupce vedoucího kanceláře Soudního dvora ESVO; referendář Soudního dvora Evropských společenství; soudce Nejvyššího správního soudu (1998-2005); člen odvolacího senátu pro uprchlíky; místopředseda výboru pro rozvoj finských soudních orgánů; soudce Soudu pro veřejnou službu od 6. října 2005 do 6. října 2009; soudce Tribunálu od 7. října 2009; místopředseda Tribunálu od 17. září 2013.

Haris Tagaras
Haris Tagaras

narozen v roce 1955; diplom v oboru právo (univerzita v Soluni, 1977); zvláštní diplom v oboru evropského práva (Institut evropských studií Svobodné univerzity v Bruselu, 1980); doktor práv (univerzita v Soluni, 1984); právník-lingvista u Rady Evropských společenství (1980-1982); badatel ve středisku mezinárodního a evropského hospodářského práva v Soluni (1982-1984); rada u Soudního dvora Evropských společenství a u Komise Evropských společenství (1986-1990); profesor v oboru práva Společenství, mezinárodního práva soukromého a lidských práv na univerzitě Panteion v Aténách (od roku 1990); externí spolupracovník pro evropské věci na ministerstvu spravedlnosti a člen Stálého výboru pro Luganskou úmluvu (1991-2004); člen Národní komise pro hospodářskou soutěž (1999-2005); člen Národní komise pro telekomunikace a pošty (2000-2002); člen advokátní komory v Soluni, advokát u kasačního soudu; zakládající člen Unie evropských advokátů (UAE); přidružený člen Mezinárodní akademie srovnávacího práva; soudce Soudu pro veřejnou službu od 6. října 2005 do 6. října 2011.

Irena Boruta
Irena Boruta

narozena v roce 1950; studium práv na univerzitě ve Vratislavi (1972), doktorka práv (Lodž 1982); advokátka u advokátní komory Polské republiky (od roku 1977); hostující badatelka (univerzita v Paříži X, 1987-1988; univerzita v Nantes, 1993-1994); expertka Solidarity (1995-2000); profesorka v oboru evropského pracovního a sociálního práva na univerzitě v Lodži (1997-1998 a 2001-2005), profesorka na Vyšší obchodní škole ve Varšavě (2002), profesorka pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Univerzitě kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě (2002-2005); náměstkyně ministra práce a sociálních věcí (1998-2001); členka vyjednávacího výboru pro přistoupení Polské republiky k Evropské unii (1998-2001); zástupkyně polské vlády u Mezinárodní organizace práce (1998-2001); autorka několika publikací o evropském pracovním a sociálním právu; soudkyně Soudu pro veřejnou službu od 6. října 2005 do 7. října 2013.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

narozen v roce 1967; diplom na Institutu politických věd (Institut d'études politiques) v Grenoblu (1988) a École nationale d'administration (1993); auditeur u Státní rady (Conseil d'État) [soudce zpravodaj v oddělení soudní agendy (1993-1997) a člen oddělení pro sociální záležitosti (1996-1997)]; maître des requêtes u Státní rady (1996-2008); docent na Institutu politických věd v Paříži (1993-1995); commissaire du gouvernement u commission spéciale de cassation des pensions (zvláštní kasační komise v oblasti důchodů) (1994-1996); právní poradce ministerstva pro veřejnou službu a města Paříže (1995-1997); generální tajemník prefektury departementu Yonne, podprefekt okresu (arrondissement) Auxerre (1997-1999); generální tajemník prefektury departementu Savojsko, podprefekt okresu Chambéry (1999-2001); referendář u Soudního dvora Evropských společenství (2001-2005); řádný člen přezkumné komise Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) (2001-2005); soudce Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (2005-2011, předseda senátu v letech 2008 až 2011); conseiller d'Etat, zástupce předsedy osmého senátu pro soudní agendu (2011-2013); člen přezkumné komise Evropské kosmické agentury (2011-2013); soudce Tribunálu od 16. září 2013

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

narozen v roce 1945; univerzitní studia v Berlíně, Mnichově, Frankfurtu nad Mohanem (1966-1972); první státní zkouška (1972); justiční čekatel ve Frankfurtu nad Mohanem (1972-1973 a 1974-1975); Collège d'Europe v Bruggách (1973-1974); druhá státní zkouška (Frankfurt nad Mohanem, 1976); zaměstnán na Spolkovém úřadě práce a jako advokát (1976); soudce u pracovního soudu (Spolková země Hesensko, 1977-1993); vyučující na Fachhochschule für Sozialarbeit ve Frankfurtu nad Mohanem a na Verwaltungsfachhochschule ve Wiesbadenu (1979-1990); národní expert u právní služby Komise Evropských společenství (1993-1996 a 2001-2005); atašé pro sociální věci na velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Madridu (1996-2001); soudce u pracovního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem (únor - září 2005); soudce Soudu pro veřejnou službu od 6. října 2005 do 13. duben 2016.

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

narozena v roce 1956; studium práv (licenciatura en derecho, Universidad de Barcelona, 1981); specializace v mezinárodním obchodu (Mexiko, 1983); studium evropské integrace (Obchodní komora v Barceloně, 1985) a práva Společenství (Escola d'Administació Pública de Catalunya, 1986); úřednice v Generalitat de Catalunya (členka právní služby na ministerstvu průmyslu a energie, duben 1984 - srpen 1986); členka advokátní komory v Barceloně (1985-1987); rada, poté vrchní rada v oddělení výzkumu a dokumentace Soudního dvora Evropských společenství (1986-1994); referendářka Soudního dvora (kabinet generálního advokáta Ruiz-Jaraba Colomera, leden 1995 - duben 2004; kabinet soudce Lõhmuse, květen 2004 - srpen 2009); lektorka práva soudních sporů Společenství, právnická fakulta (Universitat Autònoma v Barceloně, 1993-2000); četné publikace a kurzy v oblasti evropského sociálního práva; členka odvolacího senátu Odrůdového úřadu Společenství (2006-2009); soudkyně Soudu pro veřejnou službu od 7. října 2009 do 13. duben 2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

narozen v roce 1950; doktor práv a advokát zapsaný v advokátní komoře v Padově; asistent a poté řádný výzkumný pracovník v oboru občanské a srovnávací právo na právnické fakultě univerzity v Padově (1977–1982); vyučující práva Společenství na Collegio Europeo v Parmě (1990–1998) a na právnických fakultách v Padově (1985–1987), v Maceratě (1991–1994), v Neapoli (1995) a na univerzitě Statale v Miláně (2000–2001); člen vědeckého výboru „Master in European Integration“ na univerzitě v Padově; úředník Soudního dvora, ředitelství knihovny, výzkumu a dokumentace (1982–1984); referendář u generálního advokáta G. F. Manciniho (1984–1988); právní poradce generálního tajemníka Evropského parlamentu Enrica Vinciho (1988–1993); v tomtéž orgánu rovněž vedoucí odboru v rámci právní služby (1995–1999); ředitel pro legislativní záležitosti a dohodovací řízení, interinstitucionální vztahy a vztahy s vnitrostátními parlamenty (1999–2004); ředitel ředitelství pro vnější vztahy (2004–2006); ředitel legislativních záležitostí právní služby (2006–2011); autor mnoha publikací v oboru italského občanského práva a práva Evropské unie; soudce Soudu pro veřejnou službu od 6. října 2011 do 31. srpna 2016; soudce Tribunálu od 19. září 2016 do 26. září 2019.

René Barents
René Barents

narozen v roce 1951; diplom v oboru právo a v oboru ekonomie (Erasmova univerzita Rotterdam, 1973); doktor práv (univerzita v Utrechtu, 1981); výzkumný pracovník v oboru evropské právo a mezinárodní ekonomické právo (1973–1974) a přednášející evropského práva a ekonomického práva na Evropském institutu univerzity v Utrechtu (1974–1979) a na univerzitě v Leidenu (1979– 1981); referendář na Soudním dvoře Evropské unie (1981–1986), vedoucí oddělení statutárních práv Soudního dvora Evropské unie (1986–1987); člen právní služby Evropské komise (1987– 1991); referendář na Soudním dvoře Evropské unie (1991–2000); vedoucí odboru (2000–2009) poté ředitel ředitelství „Výzkum a dokumentace“ Soudního dvora Evropské unie (2009–2011); řádný profesor (1988–2003) a čestný profesor (od 2003) evropského práva na univerzitě v Maastrichtu; poradce odvolacího soudu v 's-Hertogenbosch (1993–2011); člen Královské akademie věd Nizozemska (od 1993); četné publikace v oboru evropské právo; soudce Soudu pro veřejnou službu od 6. října 2011 do 31. srpna 2016; od 19. září 2016 soudce Tribunálu.

Kieran Bradley
Kieran Bradley

narozen v roce 1957; diplom v oboru právo (Trinity College, Dublin, 1975-1979); asistent pro potřeby rešerší senátorky Mary Robinson (1978-1979 a 1980); stipendium „Pádraig Pearse“ ke studiu na Collège d'Europe (Bruggy, 1979); postgraduální studium evropského práva na Collège d'Europe (1979-1980); diplom Master of Law na univerzitě v Cambridge (1980-1981); stážista v Evropském parlamentu (Lucemburk, 1981); úředník sekretariátu právního výboru Evropského parlamentu (Lucemburk, 1981-1988); člen právní služby Evropského parlamentu (Brusel, 1988-1995); referendář Soudního dvora (1995-2000); přednášející evropského práva na Harvard Law School (2000); člen právní služby Evropského parlamentu (2000-2003), poté vedoucí oddělení (2003-2011) a ředitel (2011); autor početných publikací; soudce Soudu pro veřejnou službu od 06.10.2011 do 31. srpna 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

narozen v roce 1966; studium práva (Candidatus juris) na univerzitě v Aarhusu (1989); advokátní koncipient u právního poradce dánské vlády (1989–1991); referendář na Soudním dvoře u generálního advokáta Gulmanna (1991–1993); zápis do seznamu advokátů dánské advokátní komory (1993); advokát u právního poradce dánské vlády (1993–1995); vysokoškolský učitel evropského práva na univerzitě v Kodani; přednášející v lucemburské pobočce Evropského institutu veřejné správy (EIPA) (1995–1997); advokát v Bruselu (1997); přednášející a poté pověřený ředitel EIPA, Lucemburk (1997–1999); administrátor u právní služby Kontrolního úřadu ESVO (1999–2000); úředník Soudního dvora (2000–2013); referendář na Soudním dvoře u soudce Gulmanna (2003 až 2006) a soudce Bay Larsena (2006 až 2013); soudce Soudu pro veřejnou službu od 7. října 2013 do 31. srpna 2016; od 19. září 2016 soudce Tribunálu.

João Sant
João Sant'Anna

narozen v roce 1957; získal vysokoškolský diplom v oboru právo na Klasické univerzitě v Lisabonu (1980); asistent správního práva na Klasické univerzitě v Lisabonu (1979-1980); studium v oblasti duševního vlastnictví na Institutu Maxe Plancka v Mnichově (1982-1984); administrátor a poté vedoucí oddělení ministerstva vnitra (1980-1986); advokát zapsaný u lisabonské advokátní komory (1981-1986); v rámci Evropského parlamentu administrátor na generálním ředitelství pro informace a vztahy s veřejností (1986-1987), na generálním ředitelství pro výzkum a studium (1987-1992), na generálním ředitelství pro personál, rozpočet a finance (1992-1996) a v právní službě (1996-2000); vedoucí správního a finančního oddělení (2000-2007) poté ředitel právního oddělení (2007-2011) a ředitelství A (2012-2015) úřadu evropského ombudsmana; soudce Soudu pro veřejnou službu od 13. dubna do 31. srpna 2016.

 

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

narozen v roce 1978; diplom v oboru právo na Univerzitě Sv. Klimenta Ochridského v Sofii (2002) a LL. M. v oboru evropské právo na Collège d'Europe v Bruggách (2004); doktor práv (2008); advokát zapsaný u advokátní komory v Bruselu (2004–2006); přednášející procesního práva Evropské unie na Univerzitě národního a světového hospodářství v Sofii (2008–2012) a na Univerzitě Sv. Klimenta Ochridského v Sofii (2010–2013); externí vyučující práva Evropské unie a mezinárodního soukromého práva na bulharské akademii věd (od roku 2014); hostující lektor na Univerzitě v Cambridge a na Katolické univerzitě v Lovani; referendář na Soudním dvoře (2007– 2016); zakladatel a člen řídícího výboru bulharského spolku pro evropské právo; šéfredaktor časopisu pro evropské právo Evropejski praven pregled; autor četných publikací o evropském právu; soudce Soudu pro veřejnou službu od 13. dubna 2016 do 31. srpna 2016; od 19. září 2016 soudce Tribunálu.

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

narozena v roce 1955; studia práv v Řezně a Ženevě (1974-1979); první státní zkouška (1979); postgraduální studia v oboru právo Společenství na Collège d'Europe v Bruggách (1979-1980); justiční čekatelka v Řezně (1980-1983); doktorka práv (1982); druhá státní zkouška (1983); advokátka v Mnichově a Paříži (1983-1989); úřednice Soudního dvora Evropských společenství (1990-2005); referendářka Soudního dvora Evropských společenství (kabinet soudce Janna, 1995-2005); vyučující na několika univerzitách v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Rusku; honorární profesorka na univerzitě v Sársku (od roku 1999); členka různých právních výborů, sdružení a porot; četné publikace v oblasti práva a soudní agendy Společenství; vedoucí kanceláře Soudu pro veřejnou službu od 30.listopadu 2005 do 31. 08. 2016

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

Constantinos Iliopoulos, narozen v roce 1948 v Athénách (Řecko), získal v roce 1971 diplom v oboru právo na Panepistimio Athinon (Athénská univerzita, Řecko) a v roce 1974 diplom v oboru ekonomické vědy na Oikonomiko Panepistimio Athinon (ekonomická univerzita v Athénách, Řecko). Doktorské studium práva absolvoval na Universität Hamburg (univerzita v Hamburku, Německo), kde v roce 1984 obhájil disertační práci týkající se práva hospodářské soutěže.

V roce 1973 se stal advokátem zapsaným u Athénské advokátní komory a toto povolání vykonával až do roku 2016. V letech 1992 až 2006 byl členem Elliniki Epitropi Antagonismou (řecká komise pro hospodářskou soutěž). V letech 2002 až 2003 působil jako právní poradce kyperské vlády pro oblast práva obchodních společností a práva duševního vlastnictví pro účely přistoupení Kypru k Evropské unii. V letech 2007 až 2009 byl právním poradcem řeckého ministra pro hospodářský rozvoj a energetiku.

Zároveň C. Iliopoulos vyučoval na právnické fakultě Universität Hamburg: v letech 1980 až 1984 tam působil jako asistent na katedře evropského práva, v letech 1992 až 2006 jako lektor evropského práva, evropského spotřebitelského práva, evropského práva obchodních společností, evropského obchodního práva a evropského práva duševního vlastnictví a v roce 2015 jako hostující profesor. Kromě toho v letech 2007 až 2015 vyučoval mezinárodní a evropské hospodářské právo na právnické fakultě Democritio Panepistimio Thrakis (Démokritova univerzita v Thrákii, Řecko) a v letech 2015 až 2016 vyučoval v rámci magisterského programu v oboru mezinárodní právo a evropské energetické právo. Od roku 2016 je čestným profesorem a v rámci tohoto magisterského programu vyučuje evropské energetické právo.

Constantinos Iliopoulos je autorem řady publikací. V zemi svého původu se věnoval organizaci právního výzkumu v Elliniki Enosi Eyropaikou Dikaiou (řecká asociace pro evropské právo) – v letech 1987 až 2002 byl správcem její pokladny, v letech 2002 až 2019 byl jejím generálním tajemníkem a od roku 2019 je členem její správní rady. V letech 2012 až 2016 byl zakládajícím členem a generálním tajemníkem Elliniki Enosi Dikaiou Energeias (řecká asociace pro energetické právo) a od roku 2017 je jejím předsedou.

Díky doktorskému studiu v Hamburku má vztah k německé právní kultuře, a od roku 1987 proto zastává funkci místopředsedy Německo-řeckého spolku právníků (Hamburk) a od roku 1990 funkci generálního tajemníka řecko-německého spolku právníků (Athény). V letech 2005 až 2011 byl kromě toho členem správní rady Κentro Diethnous kai Eyropaikou Oikonomikou Dikaiou sti Thessaloniki (středisko pro mezinárodní a evropské hospodářské právo v Soluni, Řecko).

Soudce Tribunálu od 13. dubna 2016 do 15. září 2022.

René Barents
René Barents

René Barents, narozen v roce 1951 v Rotterdamu (Nizozemsko), získal v roce 1973 diplom v oboru právo a v oboru ekonomie na Erasmus Universiteit (Erasmova univerzita, Nizozemsko). Své vysokoškolské vzdělání doplnil doktorátem v oboru právo na Universiteit Utrecht (univerzita v Utrechtu, Nizozemsko), kde disertační práci obhájil v roce 1981.

Profesní dráhu zejména v oblastech evropského práva a hospodářského práva započal na Evropském institutu Universiteit Utrecht – v letech 1973 až 1974 tam působil jakožto výzkumný pracovník a v letech 1974 až 1979 jako přednášející. V letech 1979 až 1981 přednášel i na Universiteit Leiden (univerzita v Leidenu, Nizozemsko). Na Universiteit Maastricht (univerzita v Maastrichtu, Nizozemsko) byl jmenován řádným profesorem a v letech 1988 až 2003 tam vyučoval evropské právo; od roku 2003 zastává na této univerzitě post čestného profesora evropského práva. Je autorem řady publikací v oblasti unijního práva. V roce 1981 nastoupil k Soudnímu dvoru Evropských společenství, kde působil jako referendář v kabinetech generálních advokátů Pietera VerLorena van Themmat (v letech 1981 až 1986) a Jeana Mischoa (v roce 1986). V letech 1986 až 1987 pak zastával funkci vedoucího oddělení statutárních práv na personálním oddělení Soudního dvora.

V letech 1987 až 1991 působil v rámci právní služby Komise Evropských společenství a v letech 1991 až 2000 znovu vykonával funkci referendáře na Soudním dvoře, a to u soudce Paula Joana George Kapteyna. V letech 2000 až 2009 byl vedoucím oddělení na Ředitelství výzkumu a dokumentace; v letech 2009 až 2011 byl ředitelem tohoto ředitelství.

V letech 1993 až 2011 kromě toho R. Barents zastával funkci poradce Gerechtshof 's-Hertogenbosch (odvolací soud v 's-Hertogenbosch, Nizozemsko).

René Barents byl 6. října 2011 jmenován soudcem Soudu pro veřejnou službu a tuto funkci vykonával do 31. srpna 2016.

Soudce Tribunálu od 19. září 2016 do 15. září 2022.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

Viktor Kreuschitz, narozen v roce 1952 v Budapešti (Maďarsko), získal v roce 1980 diplom v oboru právo a v roce 1981 doktorát v tomtéž oboru na Universität Wien (univerzita ve Vídni, Rakousko).

Profesní dráhu započal v roce 1980 coby vědecký asistent na Institut für Staats- und Verwaltungsrecht na Universität Wien a následně v letech 1981 až 1997 působil jako úředník na rakouském spolkovém kancléřství v rámci oddělení ústavních záležitostí. V letech 1987 až 1997 byl kromě toho členem Datenschutzkommission (Komise pro ochranu údajů, Rakousko).

Poté nastoupil k právní službě Evropské komise, kde v letech 1997 až 2013 vykonával funkci právního poradce a tento orgán zastupoval v řadě řízení před unijními soudy a Soudním dvorem Evropského sdružení volného obchodu.

Soudce Tribunálu od 16. září 2013 do 15. září 2022.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

narozen v roce 1954; diplom v oboru právo na maltské univerzitě (1977); Master of Laws na univerzitě v Londýně (1979); doktor práv na univerzitě v Cambridge (1982); přednášející na Ealing College of Higher Education (1982–1984); přednášející na univerzitě v Exeteru (1984–1990); vedoucí přednášející na londýnské univerzitě, Queen Mary and Westfield College (1990–1993); právní poradce v soukromém sektoru, poté v maltském parlamentu (1993–2016); profesor a vedoucí katedry evropského práva a srovnávacího práva na maltské univerzitě (1993–2016); ředitel Dokumentačního a výzkumného střediska na maltské univerzitě (1993–2016); předseda maltské asociace pro evropské právo; autor řady publikací; soudce Tribunálu (2016–2018); soudce Soudního dvora od 8. října 2018.

Maria BERGER
Maria BERGER

narozena v roce 1956; studium práv a ekonomie (1975-1979), doktorka práv; asistentka a lektorka na Institutu pro veřejné právo a politické vědy na univerzitě v Insbrucku (1979-1984); rada na spolkovém ministerstvu vědy a výzkumu, naposledy ve funkci zástupkyně vedoucího oddělení (1984-1988); pověřená otázkami EU v Úřadu spolkového kancléře (1988-1989); ředitelka Odboru evropské integrace Úřadu spolkového kancléře (příprava na přistoupení Rakouska k Evropské unii) (1989-1992); ředitelka na Kontrolním úřadu ESVO v Ženevě a Bruselu (1993-1994); proděkanka Donau-Universität v Krems (1995-1996); poslankyně Evropského parlamentu (listopad 1996 - leden 2007 a prosinec 2008 - červenec 2009) a členka právního výboru; náhradnice v evropském Konventu o budoucnosti Evropy (únor 2002 - červenec 2003); členka městské rady v Perg (září 1997 - září 2009); spolková ministryně spravedlnosti (leden 2007 - prosinec 2008); publikační činnost na různá témata evropského práva; emeritní profesorka evropského práva na Vídeňské univerzitě; emeritní členka senátu Innsbrucké univerzity; Soudce Soudního dvora od 7. října 2009 do 8. března 2019.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

narozen v roce 1958; diplom v oboru právo na University College, Dublin (LL. M. v roce 1981); doktor práv na University College, Dublin (LL. D. v roce 1997); diplom v oboru právo na University of Pennsylvania (LL. M. v roce 1982); barrister-at-law na Honorable Society of King’s Inns v Dublinu (1984); doktor práv na Trinity College, Dublin (Ph.D. 2001); přednášející v oboru právo na Trinity College, Dublin (1982–2007); junior counsel v advokátní komoře Irska (1987–1997); senior counsel v advokátní komoře Irska (1997–2010); soudce High Court Irska (2010–2014); soudce Court of Appeal Irska (2014–2018); autor řady publikací; generální advokát Soudního dvora od 8. října 2018 do 7. října 2021.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

narozen v roce 1952; diplom v oboru právo na Univerzitě Sv. Klimenta Ochridského v Sofii (1975); doktor práv (1979); vyučující (1977–1984), přednášející (1984–1990), následně jmenován profesorem na Univerzitě Sv. Klimenta Ochridského v Sofii (1990–2013); děkan právnické fakulty Univerzity Sv. Klimenta Ochridského v Sofii (1988–1991); člen legislativní rady bulharského Národního shromáždění (1995–1997); vedoucí katedry Jeana Monneta na Nové bulharské univerzitě (2002–2005); předseda právní rady bulharského prezidenta (2002–2003); soudce (2003–2009), následně (2009–2012) předseda bulharského Ústavního soudu; vedoucí katedry ústavního práva na Univerzitě Sv. Klimenta Ochridského v Sofii (2013–2016); člen (2006–2016) a místopředseda Benátské komise Rady Evropy (2013–2015); člen Ústavní rady bulharského veřejného ochránce práv (2015–2016); redaktor několika právních časopisů; autor řady právních publikací; generální advokát Soudního dvora od 19. září 2016 do 7. října 2021.

Jan Passer
Jan Passer

narozen v roce 1974; diplom v oboru právo (1997) a doktor práv (2007) z Univerzity Karlovy v Praze; diplom „Master of Laws“ na univerzitě ve Stockholmu (2000); soudní čekatel u Městského soudu v Praze (1997–2001); soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 (2001–2005); soudce Nejvyššího správního soudu České republiky (2005–2016); přednášející práva, zejména práva Evropské unie, na Univerzitě Karlově v Praze (2001–2003), na Masarykově univerzitě v Brně (2006–2016), na Univerzitě Palackého v Olomouci (2014–2016) a na Justiční akademii České republiky (2001–2016); soudce Tribunálu (2016–2020); od 6. října 2020 soudce Soudního dvora.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

narozena v roce 1967; diplom v oboru právo na Univerzitě Alexandru Ioan Cuza de Iasi (1990); doktorka práv (1999); soudkyně u soudu 4. obvodu v Bukurešti (1991–1996); soudkyně (1996– 1999) a vedoucí úseku (1997–1999) soudu v Bukurešti; soudkyně (1999–2005) a vedoucí úseku (1999–2003) odvolacího soudu v Bukurešti; členka Velkého odvolacího senátu Evropského patentového úřadu (2006–2016); vyučující a následně ředitelka Národní justiční akademie (2011– 2016); soudkyně Nejvyššího kasačního a soudního dvora Rumunska (2006–2016); členka vědecké rady Národní justiční akademie a řídící rady Národní školy vyšších soudních úředníků (2011–2016); volená členka rady pro doktorandská studia univerzity v Bukurešti (2012–2016); soudkyně Tribunálu od 19. září 2016 do 7. října 2021.; soudkyně Soudního dvora od 7. října 2021.

Barna Berke
Barna Berke

narozen v roce 1966; diplom v oboru právo na Univerzitě Loránd Eötvös v Budapešti (1990); diplom „Master of Laws“ univerzity ve Stockholmu (1995); advokát u advokátní komory www.curia.europa.eu v Budapešti; právní poradce maďarského parlamentu během procesu přistoupení Maďarska k Evropské unii (1994–1996 a 2002–2004); referendář u předsedy Ústavního soudu Maďarska (1997–2000); místopředseda maďarského úřadu pro hospodářskou soutěž, následně předseda rady pro hospodářskou soutěž (2000–2002); rozhodce Stálého rozhodčího soudu pro finanční a kapitálové trhy (2008–2014); vyučující (1990–1994); přednášející (1995–1999) a následně zastupující přednášející (2003–2016) na Univerzitě Loránd Eötvös v Budapešti; státní tajemník pro evropskou a mezinárodní soudní spolupráci, ministerstvo spravedlnosti (2014–2016); od 19. září 2016 soudce Tribunálu do svého úmrtí dne 1. srpna 2021.

Hans Jung
Hans Jung

narozen v roce 1944; německé státní příslušnosti; asistent, poté asistent-profesor na právnické fakultě (Berlín); advokát (Frankfurt nad Mohanem); právník lingvista u Soudního dvora; referendář u předsedy Soudního dvora Kutschery, poté u německého soudce u Soudního dvora; zástupce vedoucího soudní kanceláře u Soudního dvora; vedoucí soudní kanceláře Soudu prvního stupně od 10. října 1989 do 5. října 2005; zemřel dne 26. září 2009.

Kevin O
Kevin O'Higgins

narozen dne 31. července 1916 v Cork; irské státní příslušnosti; studia práv (University College a King's Inn, Dublin); barrister (1938); Senior Counsel (1954); člen „Dail Eireann" (1948-1973); ministr zdravotnictví (1954-1957); kandidát na prezidenta Irska (1966 a 1973); soudce u High Court (1973); Chief Justice (1974); soudce u Soudního dvora od 16. ledna 1985 do 6. října 1991; zemřel dne 25. února 2003.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

narozen v roce 1962; držitel diplomu Institut d'études politiques v Paříži (Institut politických věd) (1984); bývalý student École nationale de la magistrature (národní soudní školy) (1986–1988); soudce soudu prvního stupně v Marseille (leden 1988 – leden 1990); vyšší úředník na ředitelství občanských věcí ministerstva spravedlnosti (leden 1990 – červen 1992); zástupce vedoucího oddělení, poté vedoucí oddělení generálního ředitelství hospodářské soutěže, spotřeby a potírání podvodů ministerstva hospodářství, financí a průmyslu (červen 1992 – září 1994); technický poradce ministra spravedlnosti (září 1994 – květen 1995); soudce soudu prvního stupně v Nîmes (květen 1995 – květen 1996); referendář u Soudního dvora v kabinetu generálního advokáta P. Légera (květen 1996 – prosinec 2001); soudní rada u Cour de Cassation (kasačního soudu) (prosinec 2001 – srpen 2007); soudce Tribunálu od 17. září 2007 do 16. září 2013.

Santiago Soldevila Fragoso
Santiago Soldevila Fragoso

narozen v roce 1960; držitel diplomu v oboru právo Nezávislé univerzity v Barceloně (1983); soudce (1985); od roku 1992 soudce specializovaný na správní spory u Vrchního soudu Kanárských ostrovů v Santa Cruz de Tenerife (1992 a 1993) a u Audiencia Nacional (Nejvyšší soud) (Madrid, květen 1998 – srpen 2007), kde rozhodoval v soudních řízeních v daňové oblasti (DPH), jakož i o žalobách směřujících proti obecně závazným předpisům ministerstva hospodářství a jeho rozhodnutím o státních podporách nebo majetkové odpovědnosti státu; rovněž o žalobách proti veškerým rozhodnutím regulačních orgánů v oblasti bankovnictví, burzy, energií, pojištění a hospodářské soutěže; referendář u Ústavního soudu (1993–1998); soudce Tribunálu od 17. září 2007 do 16. září 2013.

Valeriu M. Ciucă
Valeriu M. Ciucă

narozen v roce 1960; „bakalář" práv (1984), doktor práv (1997) (univerzita Alexandru Ioan Cuza v Iaşi); soudce u soudu prvního stupně v Suceava (1984-1989); vojenský soudce u vojenského soudu v Iaşi (1989-1990); profesor na univerzitě Alexandru Ioan Cuza v Iaşi (1990-2006); specializační stipendium v oblasti soukromého práva na univerzitě v Rennes (1991-1992); docent na univerzitě Petre Andrei v Iaşi (1999-2002); hostující profesor na univerzitě Littoral Côte d'Opale (LAB. RII) (2006); Soudce Tribunálu v období od 12. ledna 2007 do 26. listopadu 2010.

Teodor Tchipev
Teodor Čipev

narozen v roce 1940; studium práv na univerzitě St Kliment Ohridski v Sofii (1961); doktor práv (1977); advokát (1963-1964); právní poradce ve státním podniku pro mezinárodní silniční dopravu (1964-1973); vyučující na právním institutu bulharské akademie věd (1973-1988); lektor občanského procesního práva na právnické fakultě univerzity St Kliment Ohridski v Sofii (1988-1991); rozhodce u rozhodčího soudu obchodní a průmyslové komory (1988-2006); soudce u Ústavního soudu (1991-1994); hostující profesor na univerzitě Paissiy Hilendarski v Plovdivu (únor 2001-2006); ministr spravedlnosti (1994-1995); lektor občanského procesního práva na Nové bulharské univerzitě v Sofii (1995-2006); Soudce Tribunálu v období od 12. ledna 2007 do 29. června 2010.

Enzo Moavero Milanesi
Enzo Moavero Milanesi

narozen v roce 1954; doktor práv (univerzita La Sapienza, Řím); studia práva Společenství (Collège d'Europe, Bruggy); člen advokátní komory, činný jako advokát (1978-1983); přednášející v oboru právo Společenství na univerzitách La Sapienza, Řím (1993-1996), Luiss, Řím (1993-1996 a 2002-2006) a Bocconi, Miláno (1996-2000); poradce pro otázky Společenství italského předsedy vlády (1993-1995); úředník Evropské komise: právní poradce a poté vedoucí kabinetu místopředsedy (1989-1992), vedoucí kabinetu komisaře odpovědného za vnitřní trh (1995-1999) a hospodářskou soutěž (1999), ředitel generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (2000-2002), náměstek generálního tajemníka Evropské komise (2002-2005), generální ředitel Sboru evropských politických poradců (BEPA) Evropské komise (2006); soudce Tribunálu od 3. května 2006 do 15. listopadu 2011.

Verica Trstenjak
Verica Trstenjak

narozena v roce 1962; justiční zkouška (1987); doktorka práv lublaňské univerzity (1995); profesorka (od roku 1996) teorie práva a státu (právní nauka) a soukromého práva; vědecká pracovnice; doktorandská studia na univerzitě v Curychu, ve Vídni (Institut srovnávacího práva), na Institutu Maxe Plancka pro mezinárodní právo soukromé v Hamburku, na svobodné univerzitě v Amsterodamu; hostující profesorka na univerzitě ve Vídni, ve Freiburgu (Německo) a na Bucerius Law School v Hamburku; vedoucí právní služby (1994-1996) a státní tajemnice ministerstva vědy a technologie (1996-2000); generální tajemnice vlády (2000); členka pracovní skupiny pro evropský občanský zákoník (Study Group on European Civil Code) od roku 2003, držitelka ceny Asociace slovinských právníků „právník roku 2003"; členka redakční rady několika právnických časopisů; generální tajemnice Sdružení slovinských právníků, členka několika právnických sdružení, mezi jinými Gesellschaft für Rechtsvergleichung; soudkyně Soudu prvního stupně od 7. července 2004 do 6. října 2006; generální advokátka Soudního od 7. října 2006 do 28. listopadu 2012.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

narozena v roce 1962; držitelka diplomu v oboru právo univerzity v Tartu (1981–1986); asistentka státního zástupce v Tallinnu (1986–1991); držitelka diplomu Estonské diplomatické školy (1991–1992); právní poradkyně (1991–1993) a vrchní rada hospodářské a průmyslové komory (1992–1993); soudkyně odvolacího soudu v Tallinnu (1993–2004); European Master v oboru lidská práva a demokratizace, univerzity v Padově a v Nottinghamu (2002–2003); soudkyně Tribunálu od 12. května 2004 do 23. října 2013.; soudkyně Soudního dvora od 23. října 2013.

Vilenas Vadapalas
Vilenas Vadapalas

narozen v roce 1954; doktor práv (univerzita v Moskvě); habilitovaný doktor práv (univerzita ve Varšavě); profesor na univerzitě ve Vilniusu: mezinárodního práva (od roku 1981), lidských práv (od roku 1991) a práva Společenství (od roku 2000); poradce vlády pro zahraniční věci (1991–1993); člen koordinační skupiny vyjednávací delegace pro přistoupení k Evropské unii; vrchní ředitel vládního odboru evropského práva (1997–2004); profesor evropského práva na univerzitě ve Vilniusu, vedoucí katedry Jeana Monneta; předseda Litevské asociace studií o Evropské unii; zpravodaj pracovní parlamentní skupiny pro ústavní reformu týkající se přistoupení Litvy; člen Mezinárodní komise právníků (duben 2003); soudce Tribunálu od 12. května 2004 do 16. září 2013.

Ena Cremona
Ena Cremona

narozena v roce 1936; držitelka diplomu v oboru jazyky Královské univerzity na Maltě (1955); doktorka práv Královské univerzity na Maltě (1958); advokátka maltské advokátní komory od roku 1959; právní poradkyně Národní rady žen (1964-1979); členka Komise veřejné služby (1987-1989); členka představenstva Lombard Bank (Malta) Ltd, zastupující stát jako akcionáře (1987-1993); členka volební komise od roku 1993; členka zkušební komise disertací na Právnické fakultě Královské univerzity na Maltě; členka Evropské komise proti rasismu a intoleranci (ECRI) (2003-2004); soudkyně Tribunálu od 12. května 2004 do 22. března 2012.

Hubert Legal
Hubert Legal

narozen v roce 1954; conseiller d'État (státní rada) (Francie); absolvent École normale supérieure v Saint-Cloud a École nationale d'administration; profesor angličtiny s agregací (1979-1985); zpravodaj, posléze vládní komisař u soudních kolegií pro sporná řízení Conseil d'État (1988-1993); právní poradce stálého zastoupení Francie při OSN v New Yorku (1993-1997); referendář v kabinetu soudce Puissocheta u Soudního dvora (1997-2001); soudce Soudu prvního stupně od 19. září 2001 do 17. září 2007.

Arjen W. H. Meij
Arjen W. H. Meij

narozen v roce 1944; rada u nizozemského Nejvyššího soudu (1996); poradce a zástupce předsedy v College van Beroep voor het bedrijfsleven (správního obchodního a průmyslového soudu) (1986); dočasně přidělený rada u odvolacího soudu pro sociální zabezpečení a u soudní komise pro celní sazebník; referendář u Soudního dvora Evropských společenství (1980); vyučující evropského práva na právnické fakultě univerzity v Groningenu a pomocný vědecký pracovník na University of Michigan Law School; člen mezinárodního sekretariátu amsterodamské obchodní komory (1970); soudce u Soudu prvního stupně od 17. září 1998 do 13. září 2010.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

narozen v roce 1938; profesor mezinárodního práva a vedoucí katedry Jeana Monneta práva Evropských společenství univerzity v Bologni; doktor honoris causa univerzity Carlose III v Madridu; hostující profesor na univerzitách Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paříž-II, Georgia (Atény) a na Mezinárodním univerzitním institutu (Lucemburk); koordinátor European Business Law Pallas Program, organizovaného při univerzitě v Nijmegen; člen poradního výboru Komise Evropských společenství pro veřejné zakázky; zástupce státního tajemníka pro průmysl a obchod u příležitosti půlročního italského předsednictví Radě; člen poradní skupiny Evropských společenství pro Světovou obchodní organizaci (WTO) a ředitel výzkumného centra akademie mezinárodního práva v Haagu pro školní rok 1997 věnovaný WTO; soudce Soudu prvního stupně od 4. března 1998 do 3. května 2006; generální advokát Soudního dvora od 4. května 2006 do 8. října 2018.

Jörg Pirrung
Jörg Pirrung

narozen v roce 1940; asistent na univerzitě v Marburgu; doktor práv (univerzita v Marburgu); referent, později vedoucí odboru mezinárodního práva soukromého, posléze vedoucí úseku občanského práva na Spolkovém ministerstvu spravedlnosti; člen řídící rady Unidroit (1993-1998); předseda komise Haagské konference mezinárodního práva soukromého pro vypracování Úmluvy o ochraně dětí (1996); honorární profesor na univerzitě v Trevíru (mezinárodní právo soukromé a procesní, evropské právo); od roku 2002 člen vědecké rady na Institutu Maxe Plancka pro srovnávací soukromé právo a mezinárodní právo v Hamburku; soudce Soudu prvního stupně od 11. června 1997 do 17. září 2007; zemřel dne 24. října 2019.

John D. Cooke
John D. Cooke

narozen v roce 1944; zapsán u irské advokátní komory v roce 1966; rovněž zapsán u anglické advokátní komory a advokátní komory Walesu, Severního Irska a Nového Jižního Walesu; barrister (advokát) v letech 1966 až 1996; zapsán u Inner Bar v Irsku (Senior Counsel) v roce 1980 a v Novém Jižním Walesu v roce 1991; předseda Rady advokátních komor Evropského společenství (CCBE) v letech 1985 až 1986; hostující profesor na právnické fakultě University College v Dublinu; člen Chartered Institute of Arbitrators; předseda irské Royal Zoological Society v letech 1987 až 1990; bencher Honorable Society of Kings Inns (Dublin); honorary bencher Lincoln's Inn (Londýn); soudce Soudu prvního stupně od 10. ledna 1996 do 15. září 2008; zemřel dne 29. dubna 2022.

Rui Manuel Gens de Moura Ramos
Rui Manuel Gens de Moura Ramos

narozen v roce 1950; portugalské státní příslušnosti; profesor na Právnické fakultě v Coimbře a na Právnické fakultě katolické univerzity v Portu; vedoucí katedry Jeana Monneta; vedoucí kurzu (ve francouzském jazyce) na akademii mezinárodního práva v Haagu (1984) a hostující profesor na Právnické fakultě Univerzity Paříž I (1995); zástupce portugalské vlády u Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL), na haagské konferenci o mezinárodním právu soukromém, u Mezinárodní komise pro občanskoprávní status a u Výboru pro státní příslušnost Rady Evropy; člen Institutu mezinárodního práva; soudce u Soudu prvního stupně od 18. září 1995 do 31. března 2003.

André Potocki
André Potocki

narozen v roce 1950; francouzské státní příslušnosti; generální tajemník prvního předsedy kasačního soudu (1988); místopředseda Tribunal de grande instance v Paříži (1990); vedoucí oddělení evropských a mezinárodních záležitostí na ministerstvu spravedlnosti (1991); soudní rada odvolacího soudu v Paříži a mimořádný profesor na univerzitě Paříž X-Nanterre (1994); soudce u Soudu prvního stupně od 18. září 1995 do 19. září 2001.

Pernilla Lindh
Pernilla Lindh

narozena v roce 1945; licenciée en droit (diplom v oboru právo) na univerzitě v Lundu; soudní asistentka a soudkyně soudu prvního stupně v Trollhättan (1971-1974), soudní asistentka u odvolacího soudu ve Stockholmu (1974-1975); soudkyně soudu prvního stupně ve Stockholmu (1975); rada pro právní a administrativní záležitosti v kabinetu předsedy odvolacího soudu ve Stockholmu (1975-1978); rada se zvláštním posláním u Domstolverket (úřad pro správu soudnictví) (1977); rada v úřadu kancléře pro soudnictví (Justice Chancellor) (1979-1980); přísedící soudkyně odvolacího soudu ve Stockholmu (1980-1981); právní poradce na ministerstvu obchodu (1981-1982); právní poradce, poté ředitelka právního odboru a vrchní ředitelka právní sekce ministerstva zahraničních věcí (1982-1995); hodnost velvyslankyně v roce 1992; zástupkyně předsedy Swedish Market Court; zodpovědná za právní a institucionální otázky při vyjednávání EHP (zástupkyně předsedy, poté předsedkyně skupiny ESVO) a při vyjednávání o přistoupení Švédského království k Evropské unii; soudkyně Soudu prvního stupně od 18. ledna 1995 do 6. října 2006; soudce Soudního dvora od 7. října 2006 do 6. října 2011.

Josef Azizi
Josef Azizi

narozen v roce 1948; doktor práv a bakalář v oboru sociálních a hospodářských věd na univerzitě ve Vídni; přednášející a vyučující na Univerzitě hospodářských věd ve Vídni, na právnické fakultě univerzity ve Vídni a na několika dalších univerzitách; emeritní profesor právnické fakulty univerzity ve Vídni; Ministerialrat (ministerský rada) a vedoucí odboru Federální státní kanceláře; člen Řídícího výboru pro právní spolupráci Rady Evropy (CDCJ); zmocněnec ad litem u Verfassungsgerichtshof (Ústavní soud) v soudních řízeních ohledně kontroly ústavnosti federálních zákonů; koordinátor odpovědný za přizpůsobení rakouského federálního práva právu Společenství; soudce Tribunálu od 18. ledna 1995 do 16. září 2013.

Virpi Tiili
Virpi Tiili

narozena v roce 1942; doktorka práv na univerzitě v Helsinkách; asistentka občanského práva a obchodního práva na univerzitě v Helsinkách; ředitelka právních záležitostí a obchodní politiky finské Ústřední obchodní komory; vrchní ředitelka finské Správy ochrany spotřebitelů; členka několika vládních výborů a delegací, mimo jiné předsedkyně Rady pro dohled nad reklamou na léčivé přípravky (1988-1990), členka Rady pro záležitosti spotřebitelů (1990-1994), členka Rady pro hospodářskou soutěž (1991-1994) a členka redakčního výboru Nordic Intellectual Property Law Review (1982-1990); soudkyně Soudu prvního stupně od 18. ledna 1995 do 6. října 2009.

Andreas Kalogeropoulos
Andreas Kalogeropoulos

narozen v roce 1944; řecké státní příslušnosti; advokát (Athény); referendář u soudců Chlorose a Kakourise u Soudního dvora; profesor veřejného práva a práva Společenství (Athény); právní poradce; právní atašé u Účetního dvora; soudce u Soudu prvního stupně od 18. září 1992 do 17. září 1998.

Christopher William Bellamy
Christopher William Bellamy

narozen v roce 1946; britské státní příslušnosti; barrister, Middle Temple; King's Counsel, specializace v obchodním právu, v evropském právu a ve veřejném právu; spoluautor třech prvních vydání Bellamy & Child, Common Market Law of Competition; soudce u Soudu prvního stupně od 10. března 1992 do 15. prosince 1999.

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

narozen v roce 1954; licencié en droit (bakalář práv) a doktor práv (Katholieke Universiteit Leuven); Master of Laws, Master in Public Administration (Harvard University); profesor na Katholieke Universiteit Leuven; hostující profesor na univerzitě v Burundi, Štrasburku a Harvardské univerzitě; profesor na Collège d ' Europe v Brugách; referendář u Soudního dvora; advokát u bruselské advokátní komory; soudce u Soudu prvního stupně od 25. září 1989; soudce u Soudního dvora od 7. října 2003; místopředseda Soudního dvora od 9. října 2012 do 8. října 2015; předseda Soudního dvora od 8. října 2005.

Jacques Biancarelli
Jacques Biancarelli

narozen v roce 1948; francouzské státní příslušnosti; inspektor ministerstva financí; auditor, poté maître des requêtes u Státní rady; právní poradce na několika ministerstvech; docent na několika vysokých školách a lektor na různých institutech a univerzitách; referendář u Soudního dvora; ředitel právních služeb Credit Lyonnais; čestný předseda Evropského sdružení pro bankovní a finanční právo; soudce u Soudu prvního stupně od 25. září 1989 do 18. září 1995; zemřel dne 9. září 2020.

Rafael García-Valdecasas y Fernández
Rafael García-Valdecasas y Fernández

narozen v roce 1946; abogado del Estado (státní advokát) (v Jaén a Granadě); tajemník u hospodářského správního soudu v Jaén, posléze v Córdobě; člen advokátní komory (Jaén, Granada); ředitel sekce pro soudní agendu Společenství na ministerstvu zahraničních věcí; vedoucí španělské delegace v rámci pracovní skupiny Rady za účelem zřízení Soudu prvního stupně; soudce Soudu prvního stupně od 25. září 1989 do 17. září 2007.

Bo Vesterdorf
Bo Vesterdorf

narozen v roce 1945; právník-lingvista u Soudního dvora; ministerský rada na ministerstvu spravedlnosti; přísedící soudce; právní atašé na Stálé misi Dánska při Evropském hospodářském společenství; přidělený soudce u Østre Landsret (odvolací soud); vedoucí odboru ústavního a správního práva na ministerstvu spravedlnosti; ředitel odboru na ministerstvu spravedlnosti; docent; člen Řídícího výboru pro lidská práva Rady Evropy (CDDH), posléze člen kanceláře CDDH; člen „ad hoc výboru pro právní vzdělávání" na Evropské právní akademii v Trevíru v Německu; soudce Soudu prvního stupně od 25. září 1989; předseda Soudu prvního stupně od 4. března 1998 do 17. září 2007.

Cornelis Paulus Briët
Cornelis Paulus Briët

narozen v roce 1944; nizozemské státní příslušnosti; výkonný tajemník D. Hudig & Co., pojišťovací agenti, poté podniku Granaria BV; soudce u obvodního soudu v Rotterdamu; člen soudu v Nizozemských Antilách; soudce pro místní okrsek v Rotterdamu; místopředseda obvodního soudu v Rotterdamu; soudce u Soudu prvního stupně od 25. září 1989 do 17. září 1998.

Romain Schintgen
Romain Schintgen

narozen v roce 1939; vysokoškolské studium na právnické a ekonomické fakultě univerzity v Montpellier a v Paříži ; doktor práv (1964) ; advokát (1964) ; advokát oprávněný vystupovat před vyššími soudy (1967) ; ministerský rada na ministerstvu práce a sociálních věcí; člen (1978-1989), poté předseda (1988-1989) Hospodářské a sociální rady; člen představenstva Národní úvěrové a investiční společnosti a Evropské satelitní společnosti (až do roku 1989); člen (1993-1995), poté předseda rady Mezinárodního univerzitního institutu v Lucemburku (1995-2004) ; vyučující na Lucemburské univerzitě ; vládní člen výboru Evropského sociálního fondu, poradního výboru pro volný pohyb pracovníků a správní rady Evropské nadace pro zlepšování pracovních a životních podmínek; soudce Soudu prvního stupně od 25. září 1989 do 11. července 1996; soudce Soudního dvora od 12. července 1996 do 14. ledna 2008.

Christos Yeraris
Christos Yeraris

narozen v roce 1938; řecké státní příslušnosti; maître des requêtes u Státní rady, poté rada Státní rady, člen Zvláštního vrchního soudu; člen soudu pro ochranné známky; poradce státní správy v oblasti používání práva Společenství; profesor práva Společenství na Národní škole pro veřejnou správu a v Institutu pro celoživotní vzdělávání; soudce u Soudu prvního stupně od 25. září 1989 do 18. září 1992.

Heinrich Kirschner
Heinrich Kirschner

narozen v roce 1938; německé státní příslušnosti; soudce ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, úředník na ministerstvu spravedlnosti (odbor práva Společenství a lidských práv); asistent v kabinetu dánského člena Komise, poté na GR III (vnitřní trh); vedoucí trestního oddělení na spolkovém ministerstvu spravedlnosti; vedoucí kabinetu ministra, poté ředitel (Ministerialdirigent) trestního odboru; lektor na univerzitě v Saarbrückenu; soudce u Soudu prvního stupně od 25. září 1989 do svého úmrtí dne 6. února 1997.

David Alexander Ogilvy Edward
David Alexander Ogilvy Edward

narozen dne 14. listopadu 1934; britské státní příslušnosti; Advocate (Skotsko); King’s Counsel (Skotsko); tajemník, poté pokladník Faculty of Advocates; předseda poradního výboru advokátních komor Evropského společenství; Salvesen Professor of European Institutions a ředitel Europa Institute, univerzita v Edinburku; zvláštní poradce House of Lords Select Committee on the European Communities; čestný bencher Grays Inn, Londýn; soudce u Soudu prvního stupně od 25. září 1989 do 9. března 1992; soudce u Soudního dvora od 10. března 1992 do 7. ledna 2004.

Antonio Saggio
Antonio Saggio

narozen dne 19. února 1934; italské státní příslušnosti; soudce u soudu v Neapoli; soudní rada u odvolacího soudu v Římě, poté u kasačního soudu; atašé u Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia; předseda generálního výboru na diplomatické konferenci pro vypracování Luganské úmluvy; referendář italského generálního advokáta Soudního dvora; profesor na Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma; soudce u Soudu prvního stupně od 25. září 1989 do 17. září 1995; předseda Soudu prvního stupně od 18. září 1995 do 4. března 1998; generální advokát u Soudního dvora od 5. března 1998 do 6. října 2000; zemřel dne 26. ledna 2010.

Donal Patrick Michael Barrington
Donal Patrick Michael Barrington

narozen v roce 1928; irské státní příslušnosti; Senior Counsel; odborník na ústavní právo a na obchodní právo; soudce u High Court; předseda rady irské advokátní komory; člen správní rady King's Inns; prřdseda vzdělávací komise rady King's Inns; soudce u Soudu prvního stupně od 25. září 1989 do 10. ledna 1996; zemřel dne 3. ledna 2018.

José Luis da Cruz Vilaça
José Luis da Cruz Vilaça

narozen v roce 1944; držitel diplomu v oboru právo a v oboru politické ekonomie univerzity v Coimbře ; doktor ekonomických věd (v oboru mezinárodní ekonomie) (Univerzita Paříž I - Panthéon Sorbonne) ; výkon základní vojenské služby na ministerstvu námořního loďstva (útvar soudnictví, 1969-1972); profesor na katolické univerzitě Nova v Lisabonu; dříve profesor na univerzitě v Coimbře a na univerzitě Lusíada v Lisabonu (ředitel Institutu evropských studií); člen portugalské vlády (1980-1983): státní tajemník ministerstva vnitra, úřadu předsedy vlády a státní tajemník pro evropské záležitosti; poslanec v portugalském parlamentu, místopředseda skupiny křesťanských demokratů; generální advokát u Soudního dvora (1986-1988); předseda Soudu prvního stupně Evropských společenství (1989-1995); advokát u advokátní komory v Lisabonu, specialista na evropské právo a právo hospodářské soutěže (1996-2012); člen debatní skupiny k budoucnosti soudního systému Evropských společenství „Groupe Due" (2000); předseda disciplinární komise Evropské komise (2003-2007); předseda Portugalského sdružení pro evropské právo (od roku 1999); soudce Soudního dvora od 8. října 2012 do 8. října 2018.

Roger GRASS
Roger GRASS

narozen v roce 1948; diplom obdržel na Institutu politických studií v Paříži a po vysokoškolských studiích veřejného práva; náměstek státního zástupce u Tribunal de grande instance ve Versailles; vrchní rada u Soudního dvora; generální tajemník vrchního státního zastupitelství Cour d'appel v Paříži; kancelář ministra spravedlnosti; referendář předsedy Soudního dvora; vedoucí kanceláře Soudního dvora od 10. února 1994 do 6. října 2010.

Jean-Guy GIRAUD
Jean-Guy GIRAUD

narozen v roce 1944; francouzské státní příslušnosti; vysokoškolské právnické vzdělání získal na Univerzitě Paříž I, Institut d'études politiques v Paříži a na School of advanced international studies Univerzity Johns Hopkins; rada v generálním sekretariátu Evropského parlamentu; vrchní rada v sekretariátu rozpočtového výboru; vedoucí oddělení sekretariátu institucionálního výboru a rozpočtového výboru; poradce, poté ředitel u předsedů Evropského parlamentu (institucionální, právní a rozpočtové otázky); ředitel ad interim generálního ředitelství výborů; vedoucí kanceláře Soudního dvora od 10. února 1988 do 9. února 1994.

Paul HEIM
Paul HEIM

narozen dne 23. května 1932 ve Vídni; britské státní příslušnosti; studia práv na Kings College, univerzita v Durhamu a Lincolns Inn (1950-1955); přijat do londýnské advokátní komory, náměstek vedoucího kanceláře Nejvyššího soudu v Keni (1955); advokát (1957-1958 a 1961-1962); soudce prvního stupně (1958); první náměstek vedoucího kanceláře Nejvyššího soudu v Keni (1963); náměstek rady v kanceláři Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (1965); rada v sekretariátu Komise pro lidská práva (1966); rada (1967), vrchní rada (1969), náměstek vedoucího kabinetu (1969-1973) Rady Evropy; vedoucí odboru (1973), ředitel (1980) kanceláře Evropského parlamentu; vedoucí kanceláře Soudního dvora od 10. února 1982 do 9. února 1988; zemřel dne 23. září 2020.

Albert VAN HOUTTE
Albert VAN HOUTTE

narozen dne 12. listopadu 1914 v Nieuwkapelle; belgické státní příslušnosti; doktor práv (1938), licencié en économie politique et sociale („bakalář" politické a sociální ekonomie) (1940) katolické univerzity v Lovani; asistent na Institutu ekonomických věd katolické univerzity v Lovani (1939-1940); advokát (1938-1940); hospodářský a daňový poradce Boerenbond, vedoucí kabinetu ministra zemědělství (1944-1945); tajemník evropské kanceláře FAO v Římě, pověřený likvidací Mezinárodního institutu pro zemědělství (1946-1949); předseda belgického výboru FAO, člen Rady FAO a různých výborů (1950-1953); vedoucí kanceláře Soudního dvora ESUO od 26. března 1953 do 6. října 1958 a Soudního dvora od 7. října 1958 do 9. února 1982; zemřel dne 15. května 2002.

Pedro CRUZ VILLALÓN
Pedro CRUZ VILLALÓN

narozen v roce 1946; vysokoškolský diplom v oboru právo (1963-1968) a titul doktora práv (1975) obdržel na univerzitě v Seville; postgraduální studium na univerzitě ve Freiburgu im Breisgau (1969-1971); profesor práva a politiky na univerzitě v Seville (1978-1986); vedoucí katedry ústavního práva na univerzitě v Seville (1986-1992); referendář u ústavního soudu (1986-1987); soudce ústavního soudu (1992-1998); předseda ústavního soudu (1998-2001); fellow na Wissenschaftskolleg v Berlíně (2001-2002); vedoucí katedry ústavního práva na Autonomní univerzitě v Madridu (2002-2009); volený člen Státní rady (2004-2009); autor řady publikací; generální advokát Soudního dvora od 14. prosince 2009 do 7. října 2015.

Jean-Jacques KASEL
Jean-Jacques KASEL

narozen v roce 1946; doktor práv, bakalářská zkouška (licence) se zaměřením na správní právo (ULB, 1970); diplom z IEP v Paříži (Ecofin, 1972); advokátní koncipient; právní poradce Banque de Paris et des Pays-Bas (1972-1973); atašé, poté vyslanecký tajemník na ministerstvu zahraničních věcí (1973-1976); předseda pracovních skupin Rady ministrů (1976); první tajemník zastupitelského úřadu (Paříž), zástupce stálého představitele při OECD (styčný diplomat pro UNESCO, 1976-1979); vedoucí kabinetu místopředsedy vlády (1979-1980); předseda pracovních skupin CPE (Asie, Afrika, Latinská Amerika), poradce a následně zástupce vedoucího kabinetu předsedy Komise Evropských společenství (1981); ředitel pro záležitosti rozpočtu a služebního řádu v generálním sekretariátu Rady ministrů (1981-1984); rada stálého zastoupení při Evropských společenstvích (1984-1985); předseda rozpočtového výboru; zplnomocněný vyslanec, ředitel pro politické a kulturní záležitosti (1986-1991); diplomatický poradce předsedy vlády (1986-1991); velvyslanec v Řecku (1989-1991, nerezidentní), předseda politického výboru (1991); velvyslanec, stálý zástupce při Evropských společenstvích (1991-1998); předseda Coreperu (1997); velvyslanec (Brusel, 1998-2002); stálý představitel při NATO (1998-2002); dvorní maršálek a vedoucí kanceláře jeho královské Výsosti velkovévody (2002-2007); soudce Soudního dvora od 14. ledna 2008 do 7. října 2013.

Verica TRSTENJAK
Verica TRSTENJAK

narozena v roce 1962; justiční zkouška (1987); doktorka práv lublaňské univerzity (1995); profesorka (od roku 1996) teorie práva a státu (právní nauka) a soukromého práva; vědecká pracovnice; doktorandská studia na univerzitě v Curychu, ve Vídni (Institut srovnávacího práva), na Institutu Maxe Plancka pro mezinárodní právo soukromé v Hamburku, na svobodné univerzitě v Amsterodamu; hostující profesorka na univerzitě ve Vídni, ve Freiburgu (Německo) a na Bucerius Law School v Hamburku; vedoucí právní služby (1994-1996) a státní tajemnice ministerstva vědy a technologie (1996-2000); generální tajemnice vlády (2000); členka pracovní skupiny pro evropský občanský zákoník (Study Group on European Civil Code) od roku 2003, držitelka ceny Asociace slovinských právníků „právník roku 2003"; členka redakční rady několika právnických časopisů; generální tajemnice Sdružení slovinských právníků, členka několika právnických sdružení, mezi jinými Gesellschaft für Rechtsvergleichung; soudkyně Soudu prvního stupně od 7. července 2004 do 6. října 2006; generální advokátka Soudního od 7. října 2006 do 28. listopadu 2012.

Ján MAZÁK
Ján MAZÁK

narozen v roce 1954; doktor práv (univerzita Pavola Jozefa Šafaříka, Košice, 1978); profesor občanského práva (1994) a práva Společenství (2004); ředitel institutu práva Společenství na právnické fakultě v Košicích (2004); soudce u Krajského soudu v Košicích (1980); místopředseda (1982) a předseda (1990) Městského soudu v Košicích; člen slovenské advokátní komory (1991); právní poradce při Ústavním soudu (1993-1998); náměstek ministra spravedlnosti (1998-2000); předseda Ústavního soudu (2000-2006); člen Benátské komise (2004); generální advokát Soudního dvora od 7. října 2006 do 8. října 2012.

Pernilla LINDH
Pernilla LINDH

narozena v roce 1945; licenciée en droit (diplom v oboru právo) na univerzitě v Lundu; soudní asistentka a soudkyně soudu prvního stupně v Trollhättan (1971-1974), soudní asistentka u odvolacího soudu ve Stockholmu (1974-1975); soudkyně soudu prvního stupně ve Stockholmu (1975); rada pro právní a administrativní záležitosti v kabinetu předsedy odvolacího soudu ve Stockholmu (1975-1978); rada se zvláštním posláním u Domstolverket (úřad pro správu soudnictví) (1977); rada v úřadu kancléře pro soudnictví (Justice Chancellor) (1979-1980); přísedící soudkyně odvolacího soudu ve Stockholmu (1980-1981); právní poradce na ministerstvu obchodu (1981-1982); právní poradce, poté ředitelka právního odboru a vrchní ředitelka právní sekce ministerstva zahraničních věcí (1982-1995); hodnost velvyslankyně v roce 1992; zástupkyně předsedy Swedish Market Court; zodpovědná za právní a institucionální otázky při vyjednávání EHP (zástupkyně předsedy, poté předsedkyně skupiny ESVO) a při vyjednávání o přistoupení Švédského království k Evropské unii; soudkyně Soudu prvního stupně od 18. ledna 1995 do 6. října 2006; soudce Soudního dvora od 7. října 2006 do 6. října 2011.

Aindrias Ó CAOIMH
Aindrias Ó CAOIMH

narozen v roce 1950; bakalář v oboru občanského práva (National University of Ireland, University College Dublin, 1971); barrister (King's Inns, 1972); diplom vyššího studia evropského práva (University College Dublin, 1977); barrister u irské advokátní komory (1972-1999); docent evropského práva (King's Inns, Dublin); Senior Counsel (1994-1999); zástupce irské vlády v četných věcech před Soudním dvorem Evropských společenství (od roku 1999); soudce High Court v Irsku (od roku 1999); Bencher (doyen) Honorable Society of King's Inns (od roku 1999); náměstek předsedy Irské společnosti evropského práva; člen Asociace mezinárodního práva (irská sekce); syn Andrease O'Keeffeho (Aindrias Ó Caoimh), soudce Soudního dvora (1974-1985); soudce Soudního dvora od 13. října 2004 do 7. října 2015.

Uno LÕHMUS
Uno LÕHMUS

narozen v roce 1952; doktorát v oboru právo v roce 1986; člen advokátní komory (1977-1998); hostující profesor v oboru trestního práva na univerzitě v Tartu; soudce Evropského soudu pro lidská práva (1994-1998); předseda Nejvyššího soudu Estonska (1998-2004); člen právní komise pro Ústavu; konzultant redakčního výboru pro trestní zákon; člen redakční pracovní skupiny pro trestní řád; autor řady publikací o lidských právech a ústavním právu; soudce Soudního dvora od 11. května 2004 do 23. října 2013.

Pranas KŪRIS
Pranas KŪRIS

narozen v roce 1938; držitel diplomu v oboru právo univerzity ve Vilniusu (1961); kandidát právních věd, univerzita v Moskvě (1965); habilitovaný doktor (Dr. hab.), univerzita v Moskvě (1973); stážista v Institutu mezinárodních vysokých učení (ředitel: prof. Ch. Rousseau), univerzita v Paříži (1967–1968); řádný člen Litevské akademie věd (1996); doktor honoris causa Litevské právnické univerzity (2001); různé funkce v oblasti výuky a správy na univerzitě ve Vilniusu (1961–1990), docent, profesor, profesor mezinárodního práva veřejného, děkan právnické fakulty; několik vládních funkcí v litevské diplomacii a spravedlnosti; ministr spravedlnosti (1990–1991), státní poradce (1991), velvyslanec Litevské republiky pro Belgii, Lucembursko a Nizozemsko (1992–1994); soudce Evropského soudu pro lidská práva (bývalého) (červen 1994 – listopad 1998); soudce litevského Nejvyššího soudu a předseda tohoto soudu (prosinec 1994 – říjen 1998); soudce Evropského soudu pro lidská práva (od listopadu 1998); účast na několika mezinárodních konferencích; člen delegace Litevské republiky pro vyjednávání se SSSR (1990–1992); autor četných publikací (přibližně 200); soudce Soudního dvora od 11. května 2004 do 6. října 2010.

Ján KLUČKA
Ján KLUČKA

narozen v roce 1951; doktor práv univerzity v Bratislavě (1974); profesor v oboru mezinárodního práva na univerzitě v Košicích (od roku 1975); soudce Ústavního soudu (1993); člen Stálého rozhodčího soudu v Haagu (1994); člen Benátské komise (1994); předseda Slovenské společnosti pro mezinárodní právo (2002); soudce Soudního dvora od 11. května 2004 do 6. října 2009.

George ARESTIS
George ARESTIS

narozen v roce 1945; držitel diplomu v oboru právo univerzity v Athénách (1968); M. A. Comparative Politics and Government, University of Kent v Canterbury (1970); výkon profese advokáta na Kypru (1972-1982); jmenování do funkce District Court Judge (1982); povýšen do funkce President District Court (1995); Administrative President District Court v Nikósii (1997-2003); soudce Nejvyššího soudu Kypru (2003); soudce Soudního dvora od 11. května 2004 do 6. října 2014.

Jerzy MAKARCZYK
Jerzy MAKARCZYK

narozen v roce 1938; doktor práv (1966); profesor mezinárodního práva veřejného (1974); Senior Visiting Fellow na univerzitě v Oxfordu (1985); profesor na Mezinárodní křesťanské univerzitě v Tokiu (1988); autor několika publikací o mezinárodním právu veřejném, právu Společenství a lidských právech; člen několika vědeckých společností v oblasti mezinárodního práva, evropského práva a lidských práv; vyjednavač polské vlády pro stažení ruských jednotek z území Polské republiky; zástupce státního tajemníka, poté státní tajemník pro zahraniční věci (1989-1992); vedoucí polské delegace na Valném shromáždění Spojených národů; soudce Evropského soudu pro lidská práva (1992-2002); předseda Institutu mezinárodního práva (2003); poradce prezidenta Polské republiky pro zahraniční politiku a lidská práva (2002-2004); soudce Soudního dvora od 11. května 2004 do 6. října 2009.

Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN
Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN

narozen v roce 1937; studium práv v Cambridge; barrister (1964-1980); Queen´s Counsel (1980-1986); soudce High Court of England and Wales (1986-1995); Lord Justice of Appeal (1995-2003); přední člen od roku 1985 a v roce 2003 pokladník Honourable Society of the Inner Temple; soudce Soudního dvora od 8. ledna 2004 do 8. října 2012.

Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO
Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO

narozen v roce 1967; licencié en droit (bakalář práv) (univerzita v Lisabonu, 1990); asistent (Evropský univerzitní institut, 1991); doktor práv (Evropský univerzitní institut ve Florencii, 1996); hostující profesor (Collège de l´Europe de Natolin; Institut Ortega y Gasset v Madridu; portugalská katolická univerzita; Institut evropských studií v Macao); profesor (nezávislá univerzita v Lisabonu, 1997); Fulbright Visiting Research Fellow (Harvardská univerzita,1998); jeden z ředitelů Akademie mezinárodního obchodního práva; spolu-šéfredaktor (Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal) a člen redakčního výboru mnoha právních časopisů; generální advokát Soudního dvora od 7. října 2003 do 6. října 2009.

Christine STIX-HACKL
Christine STIX-HACKL

narozena v roce 1957; doktorka práv (univerzita ve Vídni), postgraduální studium evropského práva (Collège d´Europe, Bruggy); členka diplomatické služby (od roku 1982); odbornice pro otázky týkající se Evropské unie v kanceláři právního poradce ministerstva zahraničních věcí (1985-1988); právní služba Komise Evropských společenství (1989); vrchní ředitelka „právní sekce - EU" ministerstva zahraničních věcí (1992-2000, zplnomocněná ministryně); účast na jednáních o Evropském hospodářském prostoru a o přijetí Rakouské republiky do Evropské unie, zmocněnkyně Rakouské republiky u Soudního dvora Evropských společenství; generální konzul Rakouska v Curychu (2000); pedagogická činnost, publikační činnost; generální advokátka Soudního dvora od 7. října 2000 do 6. října 2006; zemřela v října 2018.

Leendert A. GEELHOED
Leendert A. GEELHOED

narozen v roce 1942; odborný asistent na univerzitě v Utrechtu (1970-1971); referendář Soudního dvora Evropských společenství (1971-1974); hlavní poradce na ministerstvu spravedlnosti (1975-1982); člen rady pro vládní politiku (1983-1990); pedagogická činnost; tajemník na ministerstvu hospodářství (1990-1997); tajemník na ministerstvu všeobecných záležitostí (1997-2000); generální advokát Soudního dvora od 7. října 2000 do 6. října 2006; zemřel dne 20. dubna 2007.

Christiaan Willem Anton TIMMERMANS
Christiaan Willem Anton TIMMERMANS

narozen v roce 1941; referendář Soudního dvora Evropských společenství (1966-1969); úředník Komise Evropských společenství (1969-1977); doktor práv (univerzita v Leidenu); profesor evropského práva na univerzitě v Groningenu (1977-1989); soudce odvolacího soudu v Arnhemu; publikační činnost; zástupce ředitele právní služby Komise Evropských společenství (1989-2000); profesor evropského práva na univerzitě v Amsterdamu; soudce Soudního dvora od 7. října 2000 do 10. června 2010.

José Narciso DA CUNHA RODRIGUES
José Narciso DA CUNHA RODRIGUES

narozen v roce 1940; různé funkce v soudnictví (1964-1977); vládou pověřen různými úkoly za účelem uskutečnění a koordinace studie reformy soudního systému; vládní zmocněnec u Evropské komise pro lidská práva a Evropského soudu pro lidská práva (1980-1984); znalec u řídícího výboru pro lidská práva Rady Evropy (1980-1985); člen revizní komise pro trestní zákoník a trestní řád; Procurador-Geral da República (1984-2000); člen kontrolního výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (1999-2000); soudce Soudního dvora od 7. října 2000 do 8. října 2012.

Stig von BAHR
Stig von BAHR

narozen v roce 1939; pracoval u parlamentního veřejného ochránce práv a na sekretariátu švédské vlády i na ministerstvech, konkrétně jako zástupce tajemníka na ministerstvu financí; jmenován soudcem Kammarrätten (správní odvolací soud) v Göteborgu v roce 1981, posléze soudcem Regeringsrätten (nejvyšší správní soud) v roce 1985; přispěl k mnoha oficiálním odborným zprávám, zejména z oblasti daňového zákonodárství a účetnictví; mimo jiné byl předsedou výboru pro zdaňování příjmu přizpůsobovaného inflaci, předsedou výboru pro účetnictví a zvláštním zpravodajem výboru pro pravidla zdaňování společníků soukromých společností; rovněž byl předsedou rady pro účetní normy a členem rady národní soudní správy, stejně jako předsedou rady orgánu finančního dohledu; publikoval mnoho článků, zejména z oblasti daňového zákonodárství; soudce Soudního dvora od 7. října 2000 do 6. října 2006.

Ninon COLNERIC
Ninon COLNERIC

narozena v roce 1948; studia v Tübingenu, Mnichově a Ženevě; vědecký výzkum v Londýně, doktorka práv na univerzitě v Mnichově; soudkyně Arbeitsgericht v Oldenburgu; habilitována na univerzitě v Brémách pro výuku pracovního práva, sociologie práva a práva sociálního; dočasně ustanovená profesorka na právnické fakultě univerzity ve Frankfurtu a univerzity v Brémách; předsedkyně Landesarbeitsgericht v Šlesvicku-Holštýnsku (1989); expertní spolupráce na projektu European Expertise Service (EU) týkajícím se reformy pracovního práva v Kyrgyzstánu (1994-1995); honorární profesorka pracovního práva na univerzitě v Brémách, konkrétněji evropského pracovního práva; soudkyně Soudního dvora od 15. července 2000 do 6. října 2006.

Fidelma O’KELLY MACKEN
Fidelma O’KELLY MACKEN

narozena dne 28. února 1942; irské státní příslušnosti; barrister u irské advokátní komory (1972); právní poradkyně v oblasti průmyslového a obchodního vlastnictví (1973-1979); barrister (1979-1995), poté Senior Counsel (1995-1998) u irské advokátní komory; rovněž členka anglické a waleské advokátní komory; soudkyně u High Court Irska (1998); profesorka „právních systémů a právních metod" a profesorka „Averil Deverell" obchodního práva (Trinity College, Dublin); bencher (děkan) Honorable Society of King's Inns; soudkyně u Soudního dvora od 6. října 1999 do 13. října 2004.

Vassilios SKOURIS
Vassilios SKOURIS

narozen v roce 1948; diplom obdržel na svobodné univerzitě v Berlíně (1970); doktorát z ústavního a správního práva na univerzitě v Hamburku (1973); profesor na univerzitě v Hamburku (1972-1977); profesor veřejného práva na univerzitě v Bielefeldu (1978); profesor veřejného práva na univerzitě v Soluni (1982); ministr vnitra (v letech 1989 a 1996); člen správního výboru na krétské univerzitě (1983-1987); ředitel Centra mezinárodního a evropského hospodářského práva v Soluni (1997-2005); předseda Řeckého sdružení pro evropské právo (1992-1994); člen Řeckého národního výboru pro výzkum (1993-1995); člen Vrchního výboru pro výběr řeckých zaměstnanců státní správy (1994-1996); člen vědecké rady Akademie evropského práva v Trevíru (od 1995); člen správního výboru Řecké národní školy veřejné správy (1995-1996); člen vědecké rady ministerstva zahraničních věcí (1997-1999); předseda Řecké ekonomické a sociální rady v roce 1998; soudce Soudního dvora od 8. června 1999; předseda Soudního dvora od 7. října 2003 do 8. října 2015.

Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER

narozen v roce 1949; soudce; soudce u Consejo General del Poder Judicial (Vrchní soudcovské rady); profesor; vedoucí kanceláře předsedy Vrchní soudcovské rady; soudce ad hoc Evropského soudního dvora pro lidská práva; soudce Tribunal Supremo od roku 1996; generální advokát u Soudního dvora od 19. ledna 1995 do jeho úmrtí dne 12. listopadu 2009.

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

narozen dne 19. února 1934; italské státní příslušnosti; soudce u soudu v Neapoli; soudní rada u odvolacího soudu v Římě, poté u kasačního soudu; atašé u Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia; předseda generálního výboru na diplomatické konferenci pro vypracování Luganské úmluvy; referendář italského generálního advokáta Soudního dvora; profesor na Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma; soudce u Soudu prvního stupně od 25. září 1989 do 17. září 1995; předseda Soudu prvního stupně od 18. září 1995 do 4. března 1998; generální advokát u Soudního dvora od 5. března 1998 do 6. října 2000; zemřel dne 26. ledna 2010.

Siegbert ALBER
Siegbert ALBER

narozen dne 27. července 1936; německé státní příslušnosti; studia práv na univerzitě v Tübingen, Berlíně, Paříži, Hamburku, Vídni, Turíně a Cambridge; poslanec Bundestagu (1969 až 1980); zvolen členem Evropského parlamentu (1977); účastnil se četných komisí, zejména jako člen Komise pro právní záležitosti a občanská práva, které předsedal v letech 1993 a 1994; předseda delegace pověřené vztahy s baltskými zeměmi, jakož i s podkomisemi pro ochranu údajů a pro jedovaté nebo nebezpečné látky; místopředseda Evropského parlamentu (1984 až 1992); generální advokát u Soudního dvora od 7. října 1997 do 6. října 2003; zemřel dne 4. června 2021.

Krateros IOANNOU
Krateros IOANNOU

narozen dne 3. června 1935; řecké státní příslušnosti; přijat do soluňské advokátní komory v roce 1963; doktor mezinárodního práva na univerzitě v Soluni v roce 1971; profesor mezinárodního práva veřejného a práva Společenství na Právnické fakultě Univerzity v Thrace; čestný právní poradce na Ministerstvu zahraničních věcí; člen řecké delegace na Všeobecném shromáždění OSN od roku 1983; předseda komise expertů pro zlepšení řízení v rámci Úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod Rady Evropy v letech 1989 až 1992; soudce u Soudního dvora od 7. října 1997 do svého úmrtí dne 10. března 1999.

Romain SCHINTGEN
Romain SCHINTGEN

narozen v roce 1939; vysokoškolské studium na právnické a ekonomické fakultě univerzit v Montpellier a v Paříži ; doktor práv (1964) ; advokát (1964) ; advokát oprávněný vystupovat před vyššími soudy (1967) ; ministerský rada na ministerstvu práce a sociálních věcí; člen (1978-1989), poté předseda (1988-1989) Hospodářské a sociální rady; člen představenstva Národní úvěrové a investiční společnosti a Evropské satelitní společnosti (až do roku 1989); člen (1993-1995), poté předseda rady Mezinárodního univerzitního institutu v Lucemburku (1995-2004) ; vyučující na Lucemburské univerzitě ; vládní člen výboru Evropského sociálního fondu, poradního výboru pro volný pohyb pracovníků a správní rady Evropské nadace pro zlepšování pracovních a životních podmínek; soudce Soudu prvního stupně od 25. září 1989 do 11. července 1996; soudce Soudního dvora od 12. července 1996 do 14. ledna 2008.

Nial FENNELLY
Nial FENNELLY

narozen dne 3. května 1942; irské státní příslušnosti; „Master of Arts" ekonomických věd na University College, Dublin; barrister at Law; Senior Counsel; předseda „Legal Air Board" a „Bar Council"; generální advokát u Soudního dvora od 19. ledna 1995 do 6. října 2000.

Leif SEVÓN
Leif SEVÓN

narozen dne 31. října 1941; finské státní příslušnosti; doktor práv (OTL), univerzita v Helsinkách; ředitel na Ministerstvu spravedlnosti; poradce na obchodním ředitelství na Ministerstvu zahraničních věcí; soudce u Nejvyššího soudu; soudce u Soudu ESVO; předseda Soudu ESVO; soudce u Soudního dvora od 19. ledna 1995 do 16. ledna 2002.

Hans RAGNEMALM
Hans RAGNEMALM

narozen v roce 1935; doktor práv na univerzitě ve Vídni (1957); jmenován soudcem a přidělen ke spolkovému ministerstvu spravedlnosti (1961); soudce pro věci tisku na Straf-Bezirksgericht ve Vídni (1963-1966); tiskový mluvčí spolkového ministerstva spravedlnosti (1966-1970); poté pověřen funkcemi na tomtéž ministerstvu v mezinárodním odboru; poradce komise pro soudnictví a tiskový mluvčí v parlamentu (1973-1978); jmenován členem ústavního soudu (1978); stálý soudce zpravodaj u posledně uvedeného soudu do konce roku 1994; soudce Soudního dvora od 19. ledna 1995 do 6. října 2009; zemřel dne 7. srpna 2016.

Peter JANN
Peter JANN

narozen v roce 1935; doktor práv na univerzitě ve Vídni (1957); jmenován soudcem a přidělen ke spolkovému ministerstvu spravedlnosti (1961); soudce pro věci tisku na Straf-Bezirksgericht ve Vídni (1963-1966); tiskový mluvčí spolkového ministerstva spravedlnosti (1966-1970); poté pověřen funkcemi na tomtéž ministerstvu v mezinárodním odboru; poradce komise pro soudnictví a tiskový mluvčí v parlamentu (1973-1978); jmenován členem ústavního soudu (1978); stálý soudce zpravodaj u posledně uvedeného soudu do konce roku 1994; soudce Soudního dvora od 19. ledna 1995 do 6. října 2009.

Michael Bendik ELMER
Michael Bendik ELMER

narozen dne 26. února 1949; dánské státní příslušnosti; úředník na Ministerstvu spravedlnosti v Kodani (od roku 1973); vedoucí služby na Ministerstvu spravedlnosti (1982-1987 a 1988-1991); soudce u „Østre Landsret" (Východní odvolací soud) (1987-1988); místopředseda „Sø- et Handelsretten" (Námořní a obchodní soud) (1988); delegát u Ministerstva spravedlnosti pro právo Společenství a lidská práva (1991-1994); generální advokát u Soudního dvora od 7. října 1994 do 18. prosince 1997.

Günter HIRSCH
Günter HIRSCH

narozen dne 30. ledna 1943; německé státní příslušnosti; ředitel na Ministerstvu spravedlnosti spolkové země Bavorsko; předseda Ústavního soudu spolkové země Sasko a odvolacího soudu v Drážďanech (1992-1994); čestný profesor evropského práva a lékařského práva na univerzitě v Saarbrückenu; soudce u Soudního dvora od 7. října 1994 do 14. července 2000.

Philippe LÉGER
Philippe LÉGER

narozen v roce 1938; soudce na ministerstvu spravedlnosti (1966-1970); vedoucí kabinetu, poté odborný poradce v kanceláři ministra pro kvalitu života v roce 1976; odborný poradce v kanceláři ministra spravedlnosti (1976-1978); náměstek ředitele pro trestní věci a udělování milostí (1978-1983); soudce odvolacího soudu v Paříži (1983-1986); náměstek ředitele v kanceláři ministra spravedlnosti (1986); předseda Tribunal de grande instance v Bobigny (1986-1993); ředitel kanceláře ministra spravedlnosti a generální advokát odvolacího soudu v Paříži (1993-1994); profesor „associé" na univerzitě René Descartes (Paříž V) (1988-1993); generální advokát Soudního dvora od 7. října 1994 do 6. října 2006.

Jean-Pierre PUISSOCHET
Jean-Pierre PUISSOCHET

narozen v roce 1936; člen Conseil d´Etat (Francie); ředitel, později vrchní ředitel právní služby Rady Evropských společenství (1968-1973); generální ředitel Agence nationale pour l´emploi (1973-1975); ředitel všeobecné správy na ministerstvu průmyslu (1977-1979); ředitel právního útvaru v OECD (1979-1985); ředitel Institut international d´administration publique (1985-1987); právní poradce, ředitel právní sekce na ministerstvu zahraničních věcí (1987-1994); soudce Soudního dvora od 7. října 1994 do 6. října 2006; zemřel dne 12. července 2021.

Georges COSMAS
Georges COSMAS

narozen dne 14. července 1932; řecké státní příslušnosti; advokát athénské advokátní komory; auditor u Státní rady v roce 1963; maître des requêtes v roce 1973 a státní poradce (1982-1994); člen Zvláštního soudu, který rozhoduje v kárném řízení proti soudcům; člen Zvláštního nejvyššího soudu, který je podle řecké ústavy příslušný k harmonizaci judikatury tří nejvyšších soudů země a provádí soudní přezkum platnosti parlamentních voleb, jakož i voleb evropských; člen Vrchní soudní rady; člen Vrchní rady Ministerstva zahraničních věcí; předseda Odvolacího soudu pro ochranné známky; předseda Zvláštního legislativního výboru Ministerstva spravedlnosti; generální advokát u Soudního dvora od 7. října 1994 do 6. října 2000.

Antonio Mario LA PERGOLA
Antonio Mario LA PERGOLA

narozen v roce 1931; profesor ústavního a veřejného práva obecného a srovnávacího (univerzity v Padově, Boloni a Římě); člen Vrchní soudcovské rady (1976-1978); člen ústavního soudu a předseda ústavního soudu (1986-1987); ministr pro politiky Společenství (1987-1989); poslanec Evropského parlamentu (1989-1994); soudce Soudního dvora od 7. října 1994 do 31. prosince 1994; generální advokát od 1. ledna 1995 do 14. prosince 1999; soudce Soudního dvora od 15. prosince 1999 do 3. května 2006; zemřel dne 18. července 2007.

David Alexander Ogilvy EDWARD
David Alexander Ogilvy EDWARD

narozen dne 14. listopadu 1934; britské státní příslušnosti; Advocate (Skotsko); King's Counsel (Skotsko); tajemník, poté pokladník Faculty of Advocates; předseda poradního výboru advokátních komor Evropského společenství; Salvesen Professor of European Institutions a ředitel Europa Institute, univerzita v Edinburku; zvláštní poradce House of Lords Select Committee on the European Communities; čestný bencher Gray's Inn, Londýn; soudce u Soudu prvního stupně od 25. září 1989 do 9. března 1992; soudce u Soudního dvora od 10. března 1992 do 7. ledna 2004.

John L. MURRAY
John L. MURRAY

narozen dne 17. června 1943; irské státní příslušnosti; barrister (1967), poté Senior Counsel (1981): výkon advokátní profese u irské advokátní komory; Attorney General (1987); bývalý člen Státní rady; bývalý člen Bar Council of Ireland; bencher (děkan) „Honourable Society of King's Inn's"; soudce u Soudního dvora od 7. října 1991 do 5. října 1999.

Claus Christian GULMANN
Claus Christian GULMANN

narozen v roce 1942; zaměstnán na ministerstvu spravedlnosti; referendář soudce Maxe Sørensena; profesor mezinárodního práva veřejného a děkan na právnické fakultě univerzity v Kodani; advokát; předseda a člen rozhodčích soudů; člen odvolacího správního soudu; generální advokát Soudního dvora od 7. října 1991 do 6. října 1994; soudce Soudního dvora od 7. října 1994 do 10. ledna 2006.

Paul Joan George KAPTEYN
Paul Joan George KAPTEYN

narozen dne 31. ledna 1928; nizozemské státní příslušnosti; úředník na Ministerstvu zahraničních věcí; profesor práva mezinárodních organizací (Utrecht, Leiden); člen „Raad van State"; předseda soudní sekce „Raad van State"; člen Královské akademie věd; člen správní rady Akademie mezinárodního práva v Haagu; soudce u Soudního dvora od 29. března 1990 do 6. října 2000.

Giuseppe TESAURO
Giuseppe TESAURO

narozen dne 15. listopadu 1942; italské státní příslušnosti; řádný profesor mezinárodního práva a práva Společenství na univerzitě v Neapoli; advokát u kasačního soudu; člen Rady pro sporné diplomatické záležitosti Ministerstva zahraničních věcí; generální advokát u Soudního dvora od 7. října 1988 do 4. března 1998; zemřel dne 6. července 2021.

Francis Geoffrey JACOBS
Francis Geoffrey JACOBS

narozen v roce 1939; barrister (advokát), King's Counsel; zaměstnán v sekretariátu Evropské komise pro lidská práva; referendář generálního advokáta J. P. Warnera; profesor evropského práva na univerzitě v Londýně; ředitel Centre of European Law King´s College, Londýn; autor mnoha děl o evropském právu; generální advokát Soudního dvora od 7. října 1988 do 10. ledna 2006.

Walter VAN GERVEN
Walter VAN GERVEN

narozen dne 11. května 1935; belgické státní příslušnosti; profesor na „Katholieke Universiteit Leuven" (KUL), „University of Chicago" a „Universiteit van Amsterdam" (UvA); prorektor a člen akademické a organizační rady KUL; advokát (Dendermonde, Leuven, Brusel); předseda bankovní komise; generální advokát u Soudního dvora od 7. října 1988 do 6. října 1994; zemřel dne 8. července 2015.

Manfred ZULEEG
Manfred ZULEEG

narozen dne 21. března 1935; německé státní příslušnosti; vědecký asistent na Institutu studií evropského práva (Kolín nad Rýnem); řádný profesor veřejného práva, mezinárodního práva veřejného a evropského práva na univerzitě v Bonnu a Frankfurtu nad Mohanem; soudce u Soudního dvora od 7. října 1988 do 6. října 1994; zemřel dne 1. června 2015.

Manuel DIEZ de VELASCO
Manuel DIEZ de VELASCO

narozen dne 22. května 1926; španělské státní příslušnosti; bývalý profesor (catedratico) mezinárodního práva veřejného a soukromého na univerzitách v Grenadě, Barceloně a na samostatné univerzitě v Madridu; profesor (catedratico) mezinárodního práva veřejného na Univerzitě Complutense v Madridu; soudce u španělského ústavního soudu (1980-1986); volený poradce u Státní rady; člen (académico de número) Real Academia de Jurisprudencia (Madrid); soudce u Soudního dvora od 7. října 1988 do 6. října 1994; zemřel dne 20. října 2009.

Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS
Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS

narozen dne 26. května 1946; španělské státní příslušnosti; asistent, poté profesor (univerzita v Oviedo, Freiburg/Briesgau, samostatná univerzita v Madridu, Univerzita Complutense v Madridu a Grenadě); vedoucí katedry mezinárodního práva veřejného (Grenada); soudce u Soudního dvora od 31. ledna 1986 do 6. října 2003, předseda od 7. října 1994 do 6. října 2003; zemřel dne 17. ledna 2019.

José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA
José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA

narozen dne 17. března 1936; portugalské státní příslušnosti; státní zastupitelství u odvolacího soudu v Lisabonu; vedoucí kabinetu ministra spravedlnosti; náměstek nejvyššího státního zástupce; ředitel kabinetu evropského práva; profesor práva Společenství (Lisabon); soudce u Soudního dvora od 31. ledna 1986 do 6. října 2000.

Jean MISCHO
Jean MISCHO

narozen dne 7. září 1938; lucemburské státní příslušnosti; studia práv a politických věd na Univerzitě v Montpellier, Paříži a Cambridgi; člen právní služby Komise, vrchní rada v kabinetech dvou členů Komise; zastává různé odpovědné funkce na Ministerstvu zahraničních věcí Velkovévodství; vykonává funkce náměstka stálého zástupce Lucemburského velkovévodství při Evropských společenstvích; generální advokát u Soudního dvora od 13. ledna 1986 do 6. října 1991 a od 19. prosince 1997 do 6. října 2003; zemřel dne 10. října 2016.

Fernand SCHOCKWEILER
Fernand SCHOCKWEILER

narozen dne 15. června 1935; lucemburské státní příslušnosti; Ministerstvo spravedlnosti; vládní atašé „premier en rang"; vládní delegát u Výboru pro sporné záležitosti Státní rady; první vládní poradce na Ministerstvu spravedlnosti; soudce u Soudního dvora od 7. října 1985 do jeho úmrtí dne 1. června 1996.

Thomas Francis O
Thomas Francis O'HIGGINS

narozen dne 31. července 1916 v Cork; irské státní příslušnosti; studia práv (University College a King's Inn, Dublin); barrister (1938); Senior Counsel (1954); člen „Dail Eireann" (1948-1973); ministr zdravotnictví (1954-1957); kandidát na prezidenta Irska (1966 a 1973); soudce u High Court (1973); Chief Justice (1974); soudce u Soudního dvora od 16. ledna 1985 do 6. října 1991; zemřel dne 25. února 2003.

René JOLIET
René JOLIET

narozen dne 17. ledna 1938; belgické státní příslušnosti; řádný profesor (1974-1984) a mimořádný profesor (od roku 1984), Právnická fakulta, Univerzita v Lutychu (vedoucí katedry práva Evropských společenství); vedoucí belgické katedry na King's College, Londýn (1977); hostující profesor: Univerzita v Nancy (1971-1978), Europa Instituut Univerzity v Amsterodamu (1976-1985), katolická univerzita v Louvain-la-Neuve (1980-1982) a Northwestern University v Chicagu (1974 a 1983); lektor evropského soutěžního práva na Collège d'Europe v Bruggách (1979-1984); soudce u Soudního dvora od 10. dubna 1984 do svého úmrtí dne 15. července 1995.

Marco DARMON
Marco DARMON

narozen dne 26. ledna 1930; francouzské státní příslušnosti; soudce na Ministerstvu spravedlnosti; lektor na Právnické fakultě Paříž 1; náměstek ředitele v kabinetu ministra spravedlnosti; předseda senátu odvolacího soudu v Paříži; ředitel pro občanské záležitosti a pečeť; generální advokát u Soudního dvora od 13. února 1984 do 6. října 1994; zemřel dne 8. dubna 2017.

Carl Otto LENZ
Carl Otto LENZ

narozen dne 5. června 1930; německé státní příslušnosti; advokát; notář; generální tajemník skupiny křesťanských demokratů v Evropském parlamentu; poslanec (Bundestag); předseda právní komise a komise pro evropské záležitosti v Bundestagu; čestný profesor evropského práva na Univerzitě v Sársku (1990); generální advokát u Soudního dvora od 11. ledna 1984 do 6. října 1997.

Constantinos KAKOURIS
Constantinos KAKOURIS

narozen dne 16. března 1919; řecké státní příslušnosti; advokát (Athény); auditor a poté maître de requêtes u Státní rady; státní poradce; předseda Soudu příslušného pro kárné řízení proti soudcům soudů prvního stupně a odvolacích soudů; člen Zvláštního nejvyššího soudu; generální inspektor správních soudů; člen Vrchní soudní rady; předseda Vrchní rady Ministerstva zahraničních věcí; soudce u Soudního dvora od 14. března 1983 do 6. října 1997; zemřel dne 23. března 2000.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

narozen dne 5. ledna 1931 v Paříži; francouzské státní příslušnosti; licencié en droit („bakalář" práv), vysokoškolský diplom v oboru veřejného práva; diplom Národní školy pro veřejnou správu (1956); auditor u Státní rady (1956); úředník se zvláštním pověřením, poté technický poradce v kabinetu Vysokého komisaře pro mládež a sport (1961); maître des requêtes u Státní rady (1962); vládní komisař u Shromáždění pro sporné záležitosti Státní rady (1964-1968); náměstek generálního tajemníka, poté generální tajemník Entreprise minière et chimique (Důlní a chemický podnik) (1970-1974); správní a finanční ředitel Institutu pro výzkum a akustickou a hudební koordinaci (IRCAM) v Centre Beaubourg (od roku 1974); státní poradce (červen 1981); právní poradce Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (Podnik zabývající se výzkumem a ropnými činnostmi) (říjen 1981-1982); soudce u Soudního dvora od 7. října 1982 do 6. října 1988; zemřel dne 3. října 2017.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

narozen dne 23. prosince 1927; italské státní příslušnosti; řádný profesor pracovního práva (Urbino, Bologna, Řím), srovnávacího práva soukromého (Bologna); člen Vrchní soudní rady (1976-1981); generální advokát u Soudního dvora (1982-1988); soudce od 7. října 1988 do svého úmrtí dne 21. července 1999.

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

narozen dne 29. ledna 1927 v Düsseldorfu; německé státní příslušnosti; studia práv, Univerzita v Kolíně nad Rýnem, Bonnu a Freiburgu (1947-1951); „Gerichtsreferendar" (1952-1956), poté „Gerichtassessor" (1956) u odvolacího soudu v Kolíně nad Rýnem; vědecký spolupracovník u Spolkového ústavního soudu (1958-1960); „Landsgerichtsrat" u Krajského soudu v Kolíně nad Rýnem (1959); úředník (1961), ředitel Odboru veřejného práva (1969) na spolkovém ministerstvu spravedlnosti; soudce u Soudního dvora od 7. října 1982 do 6. října 1988; zemřel dne 28. května 2009.

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

narozen dne 28. července 1924; francouzské státní příslušnosti; auditor, poté Maître des requêtes u Státní rady Francie; ředitel na Ministerstvu spravedlnosti; generální ředitel Eaux et Forêts (Vod a Lesů); generální ředitel generálního sekretariátu vlády; státní poradce; předseda první podsekce sekce pro sporné záležitosti; profesor na Institutu politických studií; předseda sekce veřejných prací Státní rady; soudce u Soudního dvora od 4. června 1981 do 6. října 1982 a od 7. října 1988 do 6. října 1994; zemřel dne 11. ledna 2002.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

narozen dne 16. března 1916 v Rotterdamu; nizozemské státní příslušnosti; doktor práv, Univerzita v Leyde (1946); zaměstnán na Ministerstvu pro hospodářské záležitosti a na Ministerstvu zahraničních věcí, mimo jiné jako všeobecný poradce ministra a ředitele pro organizaci trhu (1945-1958); generální ředitel v Komisi Evropských společenství (1958-1967); profesor sociálního a hospodářského práva na Univerzitě v Utrechtu (1967-1981); generální advokát u Soudního dvora od 4. června 1981 do 13. ledna 1986; zemřel dne 4. července 2004.

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

narozena dne 29. března 1920 v Paříži; francouzské státní příslušnosti; licenciée en droit („bakalářka" práv), vysokoškolský diplom v oboru veřejného práva, politické ekonomie a politických věd; řádná atašé na Ministerstvu spravedlnosti (1950); vedoucí kanceláře kabinetu ministra spravedlnosti (1958); místopředsedkyně Tribunal de grande instance (Krajský soud) v Paříži (1969); ředitelka na Ministerstvu spravedlnosti (1973); rada Národní školy soudcovské (1974); předsedkyně Tribunal de grande instance (Krajský soud) v Paříži (1976); generální advokátka u Soudního dvora od 18. března 1981 do 13. února 1984.

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

narozen dne 17. února 1930; britské státní příslušnosti; barrister, Master of the Bench, poté Treasurer, Gray's Inn; Queen's Counsel; Junior Counsel na Ministerstvu práce, Junior a Leading Counsel na Treasury; Recorder; soudce u High Court (Queen's Bench Division); předseda Employment Appeal Tribunal; Visiting Professor, University of Durham, Comell (Spojené státy americké), Mercer (Spojené státy americké), King's College, Londýn; generální advokát u Soudního dvora od 26. února 1981 do 6. října 1988; soudce od 7. října 1988 do 10. března 1992; zemřel dne 7. dubna 2009.

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

narozen v Athénách dne 15. srpna 1926; řecké státní příslušnosti; diplom v oboru právní filozofie, Univerzita v Oxfordu; lektor na University College of Wales Aberystwyth (1954), poté na King's College v Londýně (1959); řádný profesor srovnávacího práva na Univerzitě v Londýně (1966); doktor práv „LL.D." na univerzitě v Londýně (1972); ředitel Střediska pro evropské právo King's College (1974); soudce u Soudního dvora od 12. ledna 1981 do jeho úmrtí dne 15. listopadu 1982.

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

narozen v Berlíně dne 2. června 1925; německé státní příslušnosti; doktor práv, Univerzita v Göttingen (1952); zaměstnán v právním oddělení spolkového ministerstva hospodářských věcí (1953); vedoucí sekce evropského odboru spolkového ministerstva hospodářských věcí (1958); vedoucí evropského politického odboru (1970); lektor (1971), čestný profesor (1975) na Univerzitě v Münster; člen výkonného výboru „Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarecht"; člen správní rady Institutu Maxe Placka pro zahraniční veřejné právo a právo mezinárodní v Heidelbergu; soudce u Soudního dvora od 6. října 1980 do 6. října 1988; zemřel dne 20. září 2018.

Ole DUE
Ole DUE

narozen dne 10. února 1931; dánské státní příslušnosti; ředitel na Ministerstvu spravedlnosti; soudní rada ad interim u odvolacího soudu; člen dánské delegace na Haagské konferenci mezinárodního práva soukromého; soudce u Soudního dvora od 9. října 1979 do 6. října 1988; předseda Soudního dvora od 7. října 1988 do 6. října 1994; zemřel dne 21. ledna 2005.

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

narozen dne 11. srpna 1929 v Amsterodamu; nizozemské státní příslušnosti; doktor práv (Univerzita v Amsterodamu, 1953); advokát a státní zástupce v Haarlem (1953-1956); přidělený k Ministerstvu spravedlnosti v Haagu (1956-1962); právní poradce u právní služby Rady ES (1962-1965); řádný profesor (1965-1978), děkan Právnické fakulty (1973-1975) Univerzity v Leyde; člen Nizozemské královské akademie věd (1978); soudní rada u Hoge Raad (1978-1979); soudce u Soudního dvora od 29. března 1979 do 29. března 1990; zemřel dne 24. prosince 2015.

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

narozen dne 29. března 1907 v Rennes; francouzské státní příslušnosti; vysokoškolský diplom v oboru soukromého práva; zastupující soudce u odvolacího soudu v Douai, poté v Paříži (1933-1936); zastupující soudce u soudu v Évreux (1936-1940); státní zástupce u soudu v Évreux (1940); ředitel útvaru pro vyhledávání válečných zločinů (1946); ředitel kabinetu ministra ozbrojených sil (1947-1949); ředitel kabinetu ministra pro informace (1949-1953); ředitel kabinetu ministra bez portfeje, místopředsedy Rady (1953); první zástupce u Soudu v Seine (1954-1956); ředitel kabinetu ministra spravedlnosti (1957-1958); státní zástupce u soudu v Seine (1958-1961); soudní rada u kasačního soudu (1961); generální inspektor právních služeb (1962); první předseda odvolacího soudu v Paříži (1962-1968); státní zástupce u kasačního soudu (1968-1976); soudce u Soudního dvora od 26. října 1976 do 6. října 1982; zemřel dne 12. března 1990.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

narozen dne 25. ledna 1905 v Caserta; italské státní příslušnosti; licencié en droit („bakalář" práv), univerzita v Neapoli (1925); zástupce tajemníka Ministerstva zahraničních věcí (1927-1932); profesor mezinárodního práva na Univerzitě v Římě (1932); děkan Právnické fakulty Univerzity v Urbino (1932); řádný profesor mezinárodního práva, univerzita ve Florencii (1933-1940), univerzita v Římě (1940-1975); ředitel Institutu mezinárodního práva Fakulty pro ekonomii a obchod Univerzity v Římě (od roku 1966); senátor (1948-1972); zástupce státního tajemníka na Ministerstvu obrany (1953-1958); místopředseda Senátu (1958-1960); ministr pro veřejné školství (1960-1962); ministr spravedlnosti (1962-1963); ministr práce a sociálního zabezpečení (1963-1964 a 1966-1968); ministr bez portfeje pro záležitosti Spojených národů (1968-1969 a 1970); ministr financí (1969-1970); ministr pošt a telekomunikací (1970-1972); soudce u Soudního dvora od 7. října 1976 do 6. října 1988; zemřel dne 11. října 1997.

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

narozen v Neapoli dne 9. února 1925; italské státní příslušnosti; diplom v oboru právo (Neapol, 1945); asistent na Univerzitě v Neapoli (1946-1952); doktor mezinárodního práva (1951); lektor mezinárodního práva na univerzitě v Neapoli (1951-1954); mimořádný profesor v oboru institucí veřejného práva na univerzitě v Cagliari (1954); řádný profesor mezinárodního práva na Univerzitě v Bari (1955-1968); řádný profesor v oboru mezinárodních organizací na Univerzitě v Neapoli (1968); ředitel Institutu veřejného práva na Fakultě pro ekonomii a obchod této univerzity (1970); profesor mezinárodního práva soukromého na Fakultě politických věd Univerzity v Římě (1970-1976); soudce u Soudního dvora od 3. února do 6. října 1976, poté generální advokát od 7. října 1976 do 6. října 1982; zemřel dne 4. dubna 2002.

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

narozen dne 4. října 1912; irské státní příslušnosti; LL. B., University College Dublin (1936); barrister, the Kings Inns, Dublin (1935); Senior Counsel (1951); bencher of the Kings Inns (1954); Attorney General (1954 a 1957-1965); soudce u Nejvyššího soudu (1965); předseda High Court (1966); soudce u Soudního dvora (od 12. prosince 1975 do 16. ledna 1985); zemřel dne 30. prosince 1994.

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

narozen v Mnichově dne 17. července 1918; německé státní příslušnosti; doktor práv na Univerzitě v Mnichově (1950); druhá státní zkouška z oboru právní vědy (1951); zastupující soudce, poté poradce v postavení soudce na Ministerstvu spravedlnosti Bavorského státu (1951-1954); soudce u Amtsgericht München (Soud prvního stupně v Mnichově) (1954-1955); ve službě u zplnomocněného ministra zastupujícího Bavorsko u „Bund" (1955-1956); „Oberregierungsrat", poté „Regierungsdirektor" u Bavorského státního kancléřství v Mnichově (1956-1958); soudce u Landgericht München (Zemský soud v Mnichově) (1958-1961); poslanec Bundestag (1961-1972); státní tajemník pověřený vztahy s Parlamentem u Spolkového ministerstva financí (1969-1971); člen Evropského shromáždění (1971-1973); generální advokát u Soudního dvora od 9. října 1973 do 11. ledna 1984; zemřel dne 16. dubna 1998.

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

narozen dne 24. září 1924; britské státní příslušnosti; vstoupil do britské armády v únoru 1943; sloužil ve střelecké brigádě; účasten vojenských operací v Evropě a Asii; vojenskou kariéru ukončil jako Acting Major (1947); diplom práv (B.A., 1948); povolán k advokátní komoře Lincoln's Inn (leden 1950); Barrister u Chancery Bar (1950-1972); bencher Lincoln's Inn (od roku 1966); Councillor, Royal Borough of Kensington (1959-1968); ředitel Warner & Sons Ltd. a dceřiných společností (1952-1970); Queen's Counsel (listopad 1972); generální advokát u Soudního dvora od 9. ledna 1973 do 26. února 1981; zemřel dne 1. února 2005.

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

narozen dne 18. listopadu 1924; britské státní příslušnosti; advokát u Skotské advokátní komory (1951); Queen's Counsel (1963); soudce u „Court of Session" (Nejvyšší skotský soud, 1972); soudce u Soudního dvora od 9. ledna 1973 do 6. října 1988; předseda od 10. dubna 1984 do 6. října 1988; jako uznání za jeho služby byl povýšen do stavu Baron Spojeného království s titulem Lord Mackenzie-Stuart of Dean; zemřel dne 1. dubna 2000.

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

narozen dne 19. února 1913 v Kodani; dánské státní příslušnosti; právní studia na Univerzitě v Kodani a Univerzitním institutu pro vysoká mezinárodní studia v Ženevě; doktor práv (1946); ve službě Ministerstva zahraničních věcí Dánska v Bernu a Londýně (1938-1945); profesor mezinárodního a ústavního práva na Univerzitě v Aarhus (od roku 1947); soudce ad hoc, jmenovaný vládami Dánska a Nizozemska k Mezinárodnímu soudnímu dvoru pro věci týkající se kontinentální plošiny Severního moře (1968-1969); člen Stálého rozhodčího soudu; člen Institutu mezinárodního práva; soudce u Soudního dvora od 9. ledna 1973 do 8. října 1979; zemřel dne 11. října 1981.

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

narozen dne 12. února 1911; irské státní příslušnosti; diplom keltských studií (University College, Dublin, 1933); barrister, King's Inn (1934); Senior Counsel (1945); bencher, King's Inn (1946); Attorney general (1946-1948 a 1951-1953); soudce Nejvyššího soudu (1953-1961); Chief Justice (1961-1973); soudce u Soudního dvora (od 9. ledna 1973 do 12. prosince 1974); prezident Irska (1974-1976); zemřel dne 21. března 1978..

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

narozen dne 29. března 1920 v Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); francouzské státní příslušnosti; vysokoškolský diplom veřejného práva a politické ekonomie; vládní zmocněnec při Francouzsko-italské smírčí komisi (1949-1951); technický poradce v kabinetu ministra spravedlnosti (1952-1953); auditor u Státní rady, jmenovaný postupně maître des requêtes (1954), státním poradcem (1972); právní poradce na Francouzském velvyslanectví v Maroku (1956-1958); vládní komisař sekce sporných záležitostí Státní rady (1958-1961); předseda správního senátu Nejvyššího soudu Maroka (1961-1964); ředitel soudních služeb při Ministerstvu spravedlnosti (1964); docent na Národní škole pro veřejnou správu; lektor na Právnické fakultě v Rabatu; profesor na Marocké škole pro veřejnou správu; generální advokát u Soudního dvora od 22. března 1972 do 18. března 1981; zemřel dne 9. července 1995.

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

narozen v Limoges dne 25. srpna 1919; francouzské státní příslušnosti; doktor práv; licencié ès lettres („bakalář" filozofie) (angličtina); bývalý žák Národní školy pro veřejnou správu (1945-1947); auditor u Státní rady, jmenovaný postupně maître des requêtes (1954), státním poradcem (1969); vládní komisař sekce sporných záležitostí Státní rady (1957-1969) a tribunal des conflits (kolizní soud) (1965-1970); zaměstnán na určitou dobu u Meziministerského výboru pro evropskou hospodářskou spolupráci (1948-1951), v kabinetech předsedy Rady (1952), ministra národní obrany (1952-1954), ministra spravedlnosti (1969-1970); mise v zahraničí z titulu technické pomoci; docent na Národní škole pro veřejnou správu a Institutu politických věd v Paříži; pravidelná spolupráce s několika právními časopisy; generální advokát u Soudního dvora od 7. října 1970 do jeho úmrtí, dne 2. ledna 1972.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

narozen dne 14. prosince 1911 v Hamburku; německé státní příslušnosti; studia práv (Štyrský Hradec, Freiburg/Briesgau a Berlín); doktor práv (1937, Königsberg/Pr.); úředník na Ministerstvu hospodářství a dopravy; tajemník výboru právních expertů Bundesrat a Smíšené paritní komise Bundestag a Bundesrat; soudce u Ústavního soudu v Karlsruhe (1955-1970); čestný profesor na Univerzitě v Heidelbergu; soudce u Soudního dvora Evropských společenství od 28. října 1970 do 6. října 1976; předseda od 7. října 1976 do 31. října 1980; zemřel dne 24. srpna 1993.

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

narozen v Lucemburku dne 20. listopadu 1919; lucemburské státní příslušnosti; doktor práv; právní poradce, politický ředitel a generální tajemník na Ministerstvu zahraničních věcí (1946-1967); lektor na Právnické fakultě Univerzity v Lutychu (1951); spoluzakladatel Institutu evropských právních studií Univerzity v Lutychu (1963); mimořádný profesor a vedoucí katedry práva Evropských společenství (1965); mimořádný člen Institutu mezinárodního práva na zasedání ve Varšavě (1965); člen sekce morálních a politických věd Velkovévodského institutu (1967); soudce u Soudního dvora od 9. října 1967 do 7. října 1985; zemřel dne 2. února 2010.

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

narozen dne 22. června 1912 v St-Niklaas Waas; belgické státní příslušnosti; doktor práv (1934); advokát, člen Rady Advokátní komory (1935); doktor politických a diplomatických věd (1945); člen úřadu a poté předseda „Vlaamse Conferentie van de Balie"; člen Poslanecké sněmovny (1951-1961); člen parlamentních komisí: zahraniční věci, spravedlnost a ústavní reforma; mimořádný profesor na Právnické fakultě univerzity v Lovani; soudce u Soudního dvora od 9. října 1967 do 29. října 1980, předseda od 30. října 1980 do 10. dubna 1984; zemřel dne 1. srpna 2002.

Joseph GAND
Joseph GAND

narozen dne 28. února 1913; francouzské státní příslušnosti; licencié en droit („bakalář" práv); vysokoškolský diplom v oboru veřejného práva a politické ekonomie; diplom Svobodné školy politických věd; vybrán ve výběrovém řízení jako auditor u Státní rady v roce 1963; vládní komisař u sekce sporných záležitostí Státní rady v letech 1947 až 1950, 1957 až 1960 a 1962 až 1964; generální ředitel pro veřejnou správu a veřejnou službu od února 1959 do dubna 1961; docent na Národní škole pro veřejnou správu v letech 1947 až 1958 a profesor na Institutu politických věd v Paříži v letech 1958 až 1962; generální advokát u Soudního dvora od 8. října 1964 do 6. října 1970; zemřel dne 4. října 1974..

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

narozen dne 2. ledna 1909; italské státní příslušnosti; doktor práv na univerzitě v Turíně (1930); „Privatdozent" mezinárodního práva (1933); lektor na univerzitě v Turíně; řádný profesor mezinárodního práva na univerzitě v Cagliari (1939-1940), poté v Modeně (1940-1942); řádný profesor na Právnické fakultě v Turíně (1942 -1956); řádný profesor v oboru mezinárodních organizací na Fakultě politických věd Univerzity v Římě (1956-1964); soudce u soudu v Turíně; státní poradce (od roku 1948); předseda honorární sekce Státní rady (1956); generální tajemník pro sporné diplomatické záležitosti a vedoucí právní služby; člen Institutu mezinárodního práva, člen Stálého rozhodčího soudu; soudce u Soudního dvora od 8. října 1964 do 3. února 1976; zemřel dne 18. ledna 2000.

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

narozen dne 15. června 1900 v Berlíně; německé státní příslušnosti; doktor práv (Heidelberg, 1924); pomocný soudce u berlínských soudů; zaměstnán na Ministerstvu hospodářství (od roku 1928 do roku 1935); znalec v oboru ekonomie; správní ředitel nemocnic v Berlíně; státní tajemník vlády spolkové země Hesensko pro spolkové záležitosti, člen Ředitelství Spolkové rady americké okupační zóny ve Stuttgartu (1946); náměstek ředitele (1947-1948), poté vedoucí právního úřadu (1948-1949) pro správu hospodářství spojené ekonomické zóny; člen Parlamentní rady (1948-1949); státní tajemník spolkového ministerstva spravedlnosti (1949-1963); soudce u Soudního dvora od 6. února 1963 do 28. října 1970; zemřel dne 1. ledna 1976.

Robert LECOURT
Robert LECOURT

narozen dne 19. září 1908; francouzské státní příslušnosti; doktor práv; advokát u odvolacího soudu v Paříži; kapitán v záloze; člen Řídícího ilegálního výboru Hnutí „Résistance" a člen Hnutí za národní osvobození; člen dočasného Konzultativního shromáždění; poslanec za Paříž (1945-1958); poslanec za Hautes-Alpes (listopad 1958); ministr spravedlnosti (několikrát mezi lety 1948 a 1958); státní ministr pověřený podporou a spoluprací mezi Republikou a členskými státy Společenství, poté zámořskými departementy a zámořskými územími a Saharou (leden 1959 až srpen 1961); člen Výkonného výboru Evropského hnutí; soudce u Soudního dvora od 18. května 1962 do 9. října 1967; předseda od 10. října 1967 do 25. října 1976; zemřel dne 9. srpna 2004.

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

narozen dne 26. července 1907 ve Veroně; italské státní příslušnosti; doktor práv na Univerzitě v Padově (1928); asistent na Institutu právní filozofie v Padově (1929); svobodný docent občanského práva (1935); profesor pověřený výukou občanského práva ve Ferraře (1935-1942); mimořádný profesor občanského práva v Benátkách (1941-1942); řádný profesor občanského práva v Padově od roku 1942 a lektor srovnávacího práva soukromého na téže univerzitě od roku 1953; ředitel Institutu srovnávacího práva v Padově od roku 1945; člen Istituto Veneto v Benátkách, Akademií v Padově, Veroně a Ferraře; soudce od 8. března 1962 do 12. prosince 1972, poté generální advokát od 9. ledna 1973 do 6. října 1976; zemřel dne 18. dubna 1998. .

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

narozen v roce 1910, italské státní příslušnosti, doktor práv (1932), advokát do roku 1939; výběrovým řízením vstoupil do „Avvocatura dello Stato", jmenován zástupcem státního generálního advokáta (1955); asistent na univerzitě v Římě (1939-1950); „commissario governativo" vydavatelské společnosti „Il Giornale d'Italia" (1944-1946); právní poradce „Poligrafico dello Stato" (1946-1948); zmocněnec italské vlády při smírčích komisích mírové smlouvy (1948-1950); právní poradce mezinárodní zóny v Tangeru (1951-1953) a u Vysokého úřadu ESUO (1953-1956); právní expert italské delegace pro vypracování Římských smluv; autor několika právních děl; soudce u Soudního dvora (1958-1961); zemřel dne 5. srpna 1984.

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

narozen dne 15. ledna 1918 v Rotterdamu; nizozemské státní příslušnosti; doktor práv (1941); právní spolupráce v „Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel", po zákazu této organizace okupační mocí pokračuje ilegálně v její činnosti (1941-1945); profesor veřejného práva a správního práva na Univerzitě v Amsterodamu (od roku 1945); předseda „Nederlandse Verening voor Administratief Recht" (1948-1958); od roku 1955, člen Královské akademie věd; soudce u Soudního dvora od 7. října 1958 do 29. března 1979, předseda od 7. října 1958 do 7. října 1964; profesor ústavního práva na Univerzitě v Groningen (1979-1984); zemřel dne 24. srpna 1992.

Rino ROSSI
Rino ROSSI

narozen v Chivenna dne 14. srpna 1889; italské státní příslušnosti; smírčí soudce („prétore") v Caraglio (1920) a Turíně (1924); předseda soudu v Rhodes (1928), přidělený k soudu v Římě (1934); soudce u Konzulárního soudu v Káhiře (1936); zaměstnán na Ministerstvu zahraničních věcí (1940); předseda Odvolacího soudu v Rhodes (1941); poradce u Odvolacího soudu v Aquila, poté odvolacího soudu v Římě (1945); zaměstnán na státním zastupitelství kasačního soudu (1948); zástupce státního zástupce u kasačního soudu (1951), předseda senátu kasačního soudu (1958); soudce u Soudního dvora od 7. října 1958 do 7. října 1964; zemřel dne 6. února 1974.

Karl ROEMER
Karl ROEMER

narozen dne 30. prosince 1899; německé státní příslušnosti; studia politické ekonomie a práv (Kolín nad Rýnem, Mnichov, Freiburg, Bonn); „Gerichtsassessor" (přísedící) a soudce (Kolín nad Rýnem, 1932); advokát u Berlínské advokátní komory do roku 1946; advokát u Tribunal de grande instance (Krajský soud) a Odvolacího soudu v Saarbrückenu; v letech 1947 až 1952, činnosti týkající se především zahraničního práva, hájí německé zájmy před orgány a soudy zavedenými v rámci okupačního režimu, jakož i před cizími správními orgány a soudy; zvláštní mise pro spolkovou vládu před vytvořením diplomatických služeb v zahraničí; v letech 1947 až 1948 se účastní prací „Sonderstelle für Geld und Kredit" v Homburg určených k přípravě měnové reformy; generální advokát u Soudního dvora (1953-1973); zemřel dne 21. prosince 1984.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

narozen dne 14. října 1899; nizozemské státní příslušnosti; studia práv (Leyden); pracuje v generálním sekretariátu Společnosti národů v Ženevě; soudce u soudu v Amsterodamu; člen Mezinárodní námořní komise; ředitel služby pro vnější obchod při Ministerstvu pro hospodářské věci (1934); válečný zajatec; v roce 1945 nastupuje zpět do své funkce na témže ministerstvu; účasten na rozvoji evropské hospodářské integrace; hlavní autor návrhu unie Benelux za Nizozemsko; soudce u Soudního dvora ESUO od 10. prosince 1952 do 6. října 1958; zemřel dne 5. září 1986.

 

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

narozen dne 14. října 1899; nizozemské státní příslušnosti; studia práv (Leyden); pracuje v generálním sekretariátu Společnosti národů v Ženevě; soudce u soudu v Amsterodamu; člen Mezinárodní námořní komise; ředitel služby pro vnější obchod při Ministerstvu pro hospodářské věci (1934); válečný zajatec; v roce 1945 nastupuje zpět do své funkce na témže ministerstvu; účasten na rozvoji evropské hospodářské integrace; hlavní autor návrhu unie Benelux za Nizozemsko; soudce u Soudního dvora ESUO od 10. prosince 1952 do 6. října 1958; zemřel dne 2. srpna 1973.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

narozen dne 21. května 1898 ve Falk; lucemburské státní příslušnosti; doktor práv; advokát u Lucemburské advokátní komory (1922-1927); atašé na Ministerstvu spravedlnosti (1927-1929); smírčí soudce (1929-1930); zástupce státního zástupce (1930-1937), soudce u obvodního soudu (1937-1945); soudní rada u Vrchního soudu (1945-1952); poradce u výboru pro sporné záležitosti Státní rady (1951-1952); mimořádný profesor na univerzitě v Bruselu; člen Státní rady Velkovévodství; člen komise Benelux pro sjednocení práva; předseda Národní komise u Haagské konference pro mezinárodní právo soukromé, předseda Komise pro legislativní studia Velkovévodství; soudce u Soudního dvora ESUO od 4. prosince 1952 do 6. října 1958; soudce u Soudního dvora Evropských společenství od 7. října 1958 do 7. října 1964; předseda Soudního dvora od 8. října 1964 do 9. října 1967; předseda Rozhodčího soudu pro přidružení mezi EHS a africkými státy a Madagaskarem přidruženými k tomuto Společenství (1965-1967); zemřel dne 9. prosince 1967.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

narozen dne 23. srpna 1896 v Paříži; francouzské státní příslušnosti; generální inspektor financí; člen Francouzského institutu; hostující člen Královské akademie věd, filozofie a umění Belgie a Národní akademie dei Lincei; inspektor financí (1923); profesor na Institutu pro statistiku univerzity v Paříži (1923-1930); pověřený misí v kabinetu p. Poincarého, předseda Rady, ministr financí (1926); člen ekonomické a finanční sekce sekretariátu Společnosti národů (1927); finanční atašé na Francouzském velvyslanectví v Londýně (1930); profesor na Svobodné škole politických věd (od roku 1933); náměstek ředitele pro přesun fondů na Ministerstvu financí (1934); ředitel pro přesun fondů (1936-1939); státní poradce ve zvláštní službě (1936); viceguvernér Banque de France (1939); zastupující delegát na prvním a druhém shromáždění Spojených národů (1946); francouzský člen Výboru pro hospodářství a zaměstnanost Spojených národů (1946); čestný předseda Pařížské společnosti pro politickou ekonomii a Pařížské statistické společnosti; čestný předseda Mezinárodní rady pro filozofii a humanistické vědy; soudce u Soudního dvora ESUO od 4. prosince 1952 do 6. října 1958; soudce u Soudního dvora Evropských společenství od 7. října 1958 do 18. května 1962. Při založení V. republiky řídil výbor expertů pověřený generálem de Gaullem přípravou a provedením plánu finančního vyrovnání, mezi jehož nejpozoruhodnějšími opatřeními bylo vytvoření „těžkého franku". V letech 1962 až 1974 byl členem ekonomické a sociální rady. Jacques Rueff, nositel velkého kříže Čestné legie, člen Akademie morálních a politických věd, který zastával funkci kancléře Francouzského institutu, byl zvolen do Francouzské akademie dne 30. dubna 1964 do křesla Jeana Cocteaua 18 hlasy proti 6 hlasům pro básníka André Berryho. Byl přijat dne 1. dubna 1965 André Mauroisem. Zemřel dne 23. dubna 1978.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

narozen dne 21. října 1895 v Orp-le-Grand (Belgie); belgické státní příslušnosti; doktor práv (1922); zapsán u advokátní komory v Lovani, poté u advokátní komory v Nivelles; poslanec Poslanecké sněmovny za volební obvod Nivelles (1936-1946); ministr zemědělství (1945); opouští politiku (1946) a vrací se do advokátní komory (1946-1949), předseda správní rady Úřadu pro nucenou správu (1949-1953), cenzor Národní banky, správce Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom (Národní společnost pro drobné vlastnictví půdy) do března 1953, novinář v letech 1931 až 1940 a 1944 až 1945: „Le vingtième siècle", „Le Soir", „La cité"; soudce u Soudního dvora ESUO od 4. prosince 1952 do 6. října 1958; soudce u Soudního dvora Evropských společenství od 7. října 1958 do 8. října 1967; zemřel dne 24. srpna 1976.

Otto RIESE
Otto RIESE

narozen dne 27. října 1894 ve Frankfurtu nad Mohanem; německé státní příslušnosti; doktor práv (1921); přísedící Landgericht Frankfurt am Main (Zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem) (1923); zaměstnán na Ministerstvu spravedlnosti (1925-1928); studia anglického práva (Londýn, 1928); lektor (1932), mimořádný profesor (1935), řádný profesor (1949), děkan právnické fakulty (1950), čestný profesor (1951) na Univerzitě v Lausanne; předseda senátu Bundesgerichtshof in Karlsruhe (Spolkový soud v Karlsruhe); člen mezinárodní technické komise právních znalců v oblasti letectví (od roku 1926); soudce u Soudního dvora ESUO od 4. prosince 1952 do 6. října 1958; soudce u Soudního dvora Evropských společenství od 7. října 1958 do 6. února 1963; zemřel dne 4. června 1977.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

narozen dne 12. listopadu 1888 v Dordrecht; nizozemské státní příslušnosti; generální tajemník mezinárodní konfederace křesťanských odborů (1920-1952); delegát na četných mezinárodních konferencích práce, zastupující člen správní rady Mezinárodního úřadu práce, předseda komise pro sociální záležitosti Rady Evropy, člen první komory (1929) a druhé komory (1939-1952) Generálních stavů; soudce u Soudního dvora ESUO od 4. prosince 1952 do 6. října 1958; zemřel dne 26. srpna 1963.

Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

narozen dne 1. srpna 1879 v Římě; italské státní příslušnosti; doktor práv, soudce (1901); soudce u soudu v Římě (1913); soudní rada u odvolacího soudu v Římě (1923); soudní rada u kasačního soudu (1926); první předseda odvolacího soudu v Terstu (1930); vrchní státní zástupce u kasačního soudu (1944); předseda Tribunale superiore delle acque pubbliche (Vrchní soud pro veřejnou vodu) (1948); první čestný předseda Kasačního soudu (1949); náměstek generálního tajemníka Společnosti národů (1932-1937); předseda Mezinárodního institutu pro harmonizaci soukromého práva (1944); člen Stálého rozhodčího soudu v Haagu (1949); předseda Soudního dvora od roku 1952 do roku 1958; zemřel dne 29. dubna 1962.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

narozen v roce 1965; získal vysokoškolský diplom v oboru právo na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti (1990), diplom v oboru dějin umění (1992) a Master of Laws Univerzity v Heidelbergu (1991); doktor práv (2004); advokát zapsaný u advokátní komory v Budapešti (1995-2016); externí vyučující v oboru právo (1991-2005) a kmenový vyučující v oboru právo (2005-2016) na Univerzitě Loránda Eötvöse; vedoucí katedry obchodního práva (2007-2013), poté vedoucí katedry soukromého a obchodního práva a vyučující (2013-2016) na Katolické univerzitě Pétera Pázmányho v Budapešti; hostující vyučující na Katolické univerzitě v Lyonu (2013-2016); rozhodce Stálého rozhodčího soudu při maďarské burze a ad hoc rozhodce (2004-2016); soudce Tribunálu od 13. dubna 2016 do 7. října 2021.; soudce Soudního dvora od 7. října 2021.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

narozen v roce 1957; získal vysokoškolský diplom v oboru právo na Univerzitě Complutense v Madridu (1979) a Master na Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (USA) (1985); vyučující na Univerzitě CEU San Pablo (1985-1993); právní poradce Státní rady (1983-1996); generální tajemník Center for the Advanced Study in the Social Sciences, Fundación Juan March (1991-1996); druhý náměstek ministra vnitra (1996-2001); podnikový právník (2001-2003); advokát (2004-2005); ředitel magisterského programu v oboru mezinárodní vztahy a vyučující práva na Instituto de Empresa (2007-2013); seniorní právní poradce Státní rady (2005-2016) soudce Tribunálu od 13. dubna 2016 do 26. září 2019.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

narozen v roce 1945; diplom Univerzity v Glasgow (MA 1965, LLB 1967) (anglická historie a literatura, právo); magistr v oboru občanské právo, Univerzita v Tulane, Louisiana (MCL 1969); zapsán u skotské advokátní komory (1972) a advokátní komory v New Yorku (1977); jmenován jako Queen’s Counsel (1988); zapsán u anglické a waleské advokátní komory (1996) a u advokátní komory v Bruselu (1999); vykonával povolání advokáta u advokátní komory v Edinburku, Bruselu, Londýně a v New Yorku; hostující profesor (1991) a doctor honoris causa (2009) na Univerzitě v Glasgow; bencher of Middle Temple (2012); rozhodce u Mezinárodní obchodní komory (CCI), u Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů (CIRDI) a u Sportovního arbitrážního soudu (TAS); autor četných publikací; soudce Tribunálu od 7. října 2015 do 31. ledna 2020.

Michal Bobek
Michal Bobek

narozen v roce 1977; magistr v oboru právo a v oboru mezinárodní vztahy (Univerzita Karlova v Praze); diplom anglického práva a práva Evropské unie (Univerzita v Cambridge); Magister Juris (Univerzita v Oxfordu, St. Edmund Hall); doktor práv (Evropský univerzitní institut, Florencie); další studia na Svobodné univerzitě v Bruselu a na Univerzitě v Queenslandu (Austrálie); asistent předsedy Nejvyššího správního soudu České republiky (2005-2009), poté vedoucí Oddělení dokumentace a analytiky téhož soudu (2008-2009); složení odborné justiční zkoušky v České republice (2009); vyučující (2011-2012) a následně vědecký pracovník (2013-2016) Institutu evropského a srovnávacího práva Oxfordské univerzity; profesor College of Europe v Bruggách (2013-2015); člen senátu rozkladové komise České národní banky (2013-2015); nominován jako ad hoc soudce Evropského soudu pro lidská práva (2013-2015); spoluzakladatel a předseda České společnosti pro evropské a srovnávací právo; přednášková činnost a hostování na četných univerzitách v Evropě i v zámoří; autor řady publikací v oborech právo Evropské unie, lidská práva, (veřejné) srovnávací právo a teorie práva; generální advokát Soudního dvora od 7. října 2015 do 7. října 2021.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

narozen v roce 1964; titul magistr v oboru právo získaný na Univerzitě v Aarhusu (1991); magistr v oboru evropské právo na College of Europe v Bruggách (1993); vyučuje na univerzitě v Aarhusu (1991-1993) a Kodani (1999-2001); hostující profesor na Univerzitě v Kodani a na Univerzitě v Aalborgu (od roku 2008); zapsán u dánské advokátní komory (1995); referendář Soudu prvního stupně Evropských společenství (1994-1999); státní zástupce na státním zastupitelství v Kodani (1999-2000) a inspektor policejních okrsků (2004-2006); právní poradce zástupce dánského předsedy vlády při vyjednávání za účelem vypracování Listiny základních práv Evropské unie (1999-2000); vedoucí sekce Úřadu pro evropské právo (1999-2000); vedoucí odboru Úřadu pro evropské právo a lidská práva (2000-2001) a vedoucí odboru Úřadu pro vlastnické a obligační záležitosti při Ministerstvu spravedlnosti (2001-2006); veřejný ochránce práv spotřebitelů jmenovaný dánskou vládou (2006-2014); soudce Østre Landsret, Kodaň (2015); generální advokát Soudního dvora od 7. října 2015 do 7. října 2021.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

narozen v roce 1950; diplom v oboru právo na Athénské univerzitě (1973); diplôme d'études approfondies (DEA) v oboru sociální právo na univerzitě Paris II Panthéon-Sorbonne (1977); advokát (1974-1980); národní odborník v právní službě Komise Evropských společenství (1988-1990); následně vrchní rada v generálním ředitelství „Zaměstnanost, průmyslové vztahy a sociální záležitosti“ (1990-1994); auditor, právní poradce a od roku 1999 člen Státní rady Řecké republiky; přidružený člen Zvláštního nejvyššího soudu Řecké republiky; člen řecké Ústřední legislativní rady (1996-1998); ředitel právního odboru úřadu vlády Řecké republiky (1996-1998); soudce Tribunálu Evropské unie (1998-2010, předseda senátu od roku 2004 do roku 2010); člen Nejvyšší soudcovské rady pro správní soudnictví (2011-2012); člen Zvláštního soudu příslušného ve věcech odměňování soudců a Zvláštního soudu příslušného ve věcech odpovědnosti soudců (2013-2014); člen konzultativní skupiny odborníků, kteří se vyslovují k vybíraným kandidátům na funkci soudců Evropského soudu pro lidská práva (2014-2015); člen výboru příslušného k vydávání stanoviska ke vhodnosti kandidátů na výkon funkce soudce Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (2012-2015); vyučující v oboru evropské právo na École nationale de la magistrature (1995-1996 a 2012-2015); soudce Soudního dvora od 7. října 2015 do 7. října 2021.

Nils Wahl
Nils Wahl

narozen v roce 1961; doktor práv, univerzita ve Stockholmu, Švédsko (1995); hostující profesor (docent) a vedoucí katedry Jeana Monneta pro evropské právo (1995); profesor evropského práva, univerzita ve Stockholmu (2001); generální ředitel vzdělávací nadace (1993–2004); předseda švédského sdružení pro studium práva Společenství (Nätverket för europarättslig forskning) (2001–2006); člen Rady pro otázky hospodářské soutěže, Švédsko (Rådet för konkurrensfrågor) (2001–2006); soudce Tribunálu (2006–2012); generální advokát Soudního dvora od 28. listopadu 2012 do 6. února 2019; soudce Soudního dvora od 7. října 2019.

Christopher VAJDA
Christopher VAJDA

narozen v roce 1955; vysokoškolský diplom v oboru právo na univerzitě v Cambridge; licence (magistr) se zaměřením na evropské právo na svobodné univerzitě v Bruselu (s vyznamenáním); člen advokátní komory Anglie a Walesu (Gray's Inn, od roku 1979); barrister (1979-2012); člen advokátní komory Severního Irska (od roku 1996); King's Counsel; bencher u Gray's Inn (2003); recorder u Crown Court (2003-2012); pokladník United Kingdom Association for European Law (2001-2012); přispěvatel do díla European Community Law of Competition (Bellamy & Child, 3. až 6. vyd.); soudce Soudního dvora od 8. října 2012 do 31. ledna 2020.

Melchior WATHELET
Melchior WATHELET

narozen v roce 1949; licencié en droit (magistr práv) a licencié en sciences économiques (magistr hospodářských věd) (univerzita v Lutychu, Belgie); Master of Laws (Harvard University, Spojené státy americké); doctor honoris causa (univerzita Paris Dauphine); profesor evropského práva na univerzitě v Lovani (Belgie) a na univerzitě v Lutychu; poslanec (1977 -1995); státní tajemník, ministr a předseda vlády regionu Valonsko (1980-1988); místopředseda vlády, ministr spravedlnosti a ministr středních tříd (1988-1992); místopředseda vlády, ministr spravedlnosti a ministr hospodářských věcí (1992-1995); místopředseda vlády, ministr národní obrany (1995); starosta Verviers (1995); soudce Soudního dvora Evropských společenství (1995-2003); právní poradce, poté advokát (2004-2012); ministre d'État (honorární člen královské rady) (2009-2012); Generální advokát u Soudního dvora od 8. října 2012 do 8. října 2018.

José Luís DA CRUZ VILAÇA
José Luís DA CRUZ VILAÇA

narozen v roce 1944; držitel diplomu v oboru právo a v oboru politické ekonomie univerzity v Coimbře ; doktor ekonomických věd (v oboru mezinárodní ekonomie) (Univerzita Paříž I - Panthéon Sorbonne) ; výkon základní vojenské služby na ministerstvu námořního loďstva (útvar soudnictví, 1969-1972); profesor na katolické univerzitě Nova v Lisabonu; dříve profesor na univerzitě v Coimbře a na univerzitě Lusíada v Lisabonu (ředitel Institutu evropských studií); člen portugalské vlády (1980-1983): státní tajemník ministerstva vnitra, úřadu předsedy vlády a státní tajemník pro evropské záležitosti; poslanec v portugalském parlamentu, místopředseda skupiny křesťanských demokratů; generální advokát u Soudního dvora (1986-1988); předseda Soudu prvního stupně Evropských společenství (1989-1995); advokát u advokátní komory v Lisabonu, specialista na evropské právo a právo hospodářské soutěže (1996-2012); člen debatní skupiny k budoucnosti soudního systému Evropských společenství „Groupe Due" (2000); předseda disciplinární komise Evropské komise (2003-2007); předseda Portugalského sdružení pro evropské právo (od roku 1999); Soudce Soudního dvora od 8. října 2012 do 8. října 2018.

Carl Gustav FERNLUND
Carl Gustav FERNLUND

narozen v roce 1950; diplom v oboru právo na univerzitě v Lundu (1975); vedoucí soudní kanceláře soudu prvního stupně v Landskroně (1976–1978); přísedící odvolacího správního soudu (1978–1982); zastupující soudce odvolacího správního soudu (1982); právní poradce stálého ústavního výboru švédského parlamentu (1983–1985); právní poradce na ministerstvu financí (1985–1990); ředitel odboru daně z příjmů fyzických osob ministerstva financí (1990–1996); ředitel odboru spotřební daně ministerstva financí (1996–1998); finanční poradce stálého zastoupení Švédska při Evropské unii (1998–2000); generální ředitel pro právní věci oddělení daní a cel ministerstva financí (2000–2005); soudce Nejvyššího správního soudu (2005–2009); předseda správního odvolacího soudu v Göteborgu (2009–2011); soudce Soudního dvora od 6. října 2011 do 7. října 2019.

Egidijus JARAŠIŪNAS
Egidijus JARAŠIŪNAS

narozen v roce 1952; držitel diplomu v oboru právo univerzity ve Vilniusu (1974-1979); doktor právních věd Litevské právní akademie (1999), advokát litevské advokátní komory (1979-1990); poslanec Nejvyšší rady (Parlamentu) Litevské republiky (1990-1992), poté člen Seimas (Parlamentu) Litevské republiky a člen Komise státu a práva (1992-1996); soudce Ústavního soudu Litevské republiky (1996-2005), poté poradce předsedy Ústavního soudu Litvy (od roku 2006); asistent na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Mykolase Romerise (1997-2000), poté přidružený profesor (2000-2004) a následně profesor (od roku 2004) na uvedené fakultě a konečně vedoucí této katedry (2005-2007); děkan právnické fakulty Univerzity Mykolase Romerise (2007-2010); člen Benátské komise (2006-2010); signatář aktu ze dne 11. března 1990 o obnovení nezávislosti Litvy; autor řady právních publikací; Soudce Soudního dvora od 6. října 2010 do 8. října 2018.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

narozen v roce 1951; doktor práv (univerzita v Bratislavě); soudce obvodního soudu v Bratislavě; soudce odvolacího soudu u občanskoprávního senátu a místopředseda Městského soudu v Bratislavě; člen odboru občanského a rodinného práva právního institutu ministerstva spravedlnosti; dočasně přidělený soudce obchodního kolegia Nejvyššího soudu; člen Evropské komise pro lidská práva (Štrasburk); soudce Ústavního soudu (2000-2004); soudce Soudu prvního stupně od 12. května 2004 do 6. října 2009; soudce Soudního dvora od 7. října 2009 do 7. října 2021.

Camelia Toader
Camelia Toader

narozena v roce 1963; diplom v oboru právo (1986), doktorka práv (1997) (univerzita v Bukurešti); justiční čekatelka u soudu prvního stupně v Buftea (1986-1988); soudkyně u soudu prvního stupně 5. obvodu v Bukurešti (1988-1992); členka advokátní komory v Bukurešti (1992); lektorka (1992-2005), poté od roku 2005 profesorka občanského práva a evropského smluvního práva na univerzitě v Bukurešti; několik doktorandských a výzkumných studií na institutu Maxe Plancka pro mezinárodní právo soukromé v Hamburku (mezi lety 1992 a 2004); vedoucí odboru pro evropskou integraci na ministerstvu spravedlnosti (1997-1999); soudkyně Nejvyššího soudu (1999-2007); hostující profesorka na univerzitě ve Vídni (2000 a 2011); vyučující práva Společenství na Národní justiční akademii (2003 a 2005-2006); členka redakční rady několika právních časopisů; od roku 2010 přidružená členka a od roku 2017 řádná členka Mezinárodní akademie pro srovnávací právo, emeritní vědecká pracovnice centra pro studium evropského práva na institutu právního výzkumu rumunské akademie; soudkyně Soudního dvora od 12. ledna 2007 do 7. října 2021.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

narozen v roce 1967; diplom v oboru právo (1985-1990) a doktorské studium (1990-1993) na Univerzitě Complutense v Madridu; státní zástupce v Geroně (2000-2003); poradce pro otázky soudnictví a lidských práv u koaliční prozatímní vlády v Bagdádu, Irák (2003-2004); soudce občanskoprávního soudu prvního stupně a vyšetřující soudce (2003-2007), poté odvolací soudce, Gerona (2008); zástupce vedoucího Integrované mise Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX, u Rady Evropské unie (2005-2006); právní poradce Ústavního soudu Španělska (2006-2011 a 2013); státní tajemník pro bezpečnost (2012-2013); civilní expert pro oblast Právní stát a Reforma bezpečnostního sektoru u Rady Evropské unie (2005-2011); externí odborník pro otázky lidských práv a trestního soudnictví u Evropské komise (2011-2013); přednášející a autor řady publikací; soudce Tribunálu od 16. září 2013 do 26. září 2019.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

Narozen v roce 1960; absolvent Trinity College, Dublin (právní vědy) (1984) a Honourable Society of the King's Inns, Dublin (Barrister-at-Law) (1986); člen Honourable Society of King's Inns (od roku 2013); zastupující profesor, University College Cork (od roku 2015); člen správního orgánu Irish Centre for European Law (irské centrum pro evropské právo) (od roku 1997); Barrister-at-Law (1986-1990 a 1997-2003) a Senior Counsel (2003-2013), jakožto člen irské advokátní komory; referendář na Soudním dvoře Evropských společenství (1990-1997); zástupce předsedy Council of European National Youth Committees (Rady evropských vnitrostátních výborů mládeže) (1979-1981); generální tajemník, Organising Bureau of European School Student Unions (organizační výbor studentských unií evropských škol) (1977-1984); generální tajemník, Irish Union of School Students (irská studentská unie) (1977-1979); člen stálého zastoupení Rady evropských advokátních komor a právnických spolků (CCBE) u soudů EU a ESVO (2006-2013); soudce Tribunálu od 16. září 2013 do 7. října 2021.; generální advokát Soudního dvora od 7. října 2021.

 

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

urodzony w 1950 r.; absolwent prawa uniwersytetu w Wilnie (1973); doktor prawa (1978), asystent, wykładowca, następnie docent na wydziale prawa uniwersytetu w Wilnie (1977-1992); konsultant w departamencie prawnym Sejmu Republiki Litewskiej (1990-1992); radca w ambasadzie Litwy w Belgii (1992-1994); radca w ambasadzie Litwy we Francji (1994-1996); członek Europejskiej Komisji Praw Człowieka (1996-1999); sędzia sądu najwyższego Litwy (1999-2011); docent w katedrze prawa karnego uniwersytetu w Wilnie (2003-2013); przedstawiciel Republiki Litewskiej we wspólnym organie nadzorczym Eurojust (2004-2011); sędzia trybunału konstytucyjnego Republiki Litewskiej (2011-2013); sędzia Sądu od dnia 16 września 2013 do 26. září 2019.

Carl Wetter
Carl Wetter

narozen v roce 1949; držitel diplomu v oboru ekonomie (Bachelor of Arts, 1974) a práva (Master of Laws, 1977) uppsalské univerzity; rada na ministerstvu zahraničních věcí (1977); člen švédské advokátní komory (od roku 1983); člen švédské pracovní skupiny k právu hospodářské soutěže u Mezinárodní obchodní komory (CCI); lektor soutěžního práva (univerzity v Lundu a Stockholmu); autor mnoha publikací; soudce Tribunálu od 18.března 2013 do 19. září 2016.

Guido Berardis
Guido Berardis

narozen v roce 1950; bakalář práv (Univerzita La Sapienza v Římě, 1973), diplom Vysokých evropských studií na Collège d'Europe (Brugy, 1974-1975); úředník Komise Evropských společenství (ředitelství „Mezinárodní věci" generálního ředitelství pro zemědělství 1975-1976); člen právní služby Komise Evropských společenství (1976-1991 a 1994-1995); zástupce právní služby Komise Evropských společenství v Lucemburku (1990-1991); referendář u soudce G. F. Manciniho na Soudním dvoře Evropských společenství (1991-1994); právní poradce členů Komise Evropských společenství M. Montiho (1995-1997) a F. Bolkesteina (2000-2002); ředitel ředitelství „Politika veřejných zakázek" (2002-2003), ředitelství „Služby, duševní a průmyslové vlastnictví, média a ochrana údajů" (2003-2005) a ředitelství „Služby" (2005-2011) na generálním ředitelství Komise Evropských společenství „Vnitřní trh"; hlavní právní poradce a vedoucí skupiny „Spravedlnost, svoboda a bezpečnost, občanské právo a trestní právo" v právní službě Evropské komise (2011-2012); soudce Tribunálu od 17. září 2012 do 26. září 2019.

Andrei Popescu
Andrei Popescu

narodený v roku 1948; štúdium práva na Univerzite v Bukurešti (1971); postgraduálne štúdium medzinárodného pracovného práva a európskeho sociálneho práva, Univerzita v Ženeve (1973 - 1974); doktor práv na Univerzite v Bukurešti (1980); asistent stážista (1971 - 1973), asistent (1974 - 1985), neskôr poverený vyučovaním pracovného práva na Univerzite v Bukurešti (1985 - 1990); hlavný výskumník na Inštitúte vedeckého výskumu v oblasti práce a sociálnej ochrany (1990 - 1991); zástupca generálneho riaditeľa (1991 - 1992), neskôr riaditeľ (1992 - 1996) na Ministerstve práce a sociálnej ochrany; prednášateľ (1997), neskôr profesor v Národnej škole politických a správnych štúdií, Bukurešť (2000); štátny tajomník Ministerstva pre Európsku integráciu (2001 - 2005); vedúci odboru Legislatívnej rady Rumunska (1996 - 2001 a 2005 - 2009); zakladateľ a riaditeľ Rumunskej revue európskeho práva; predseda Rumunskej spoločnosti európskeho práva (2009 - 2010); splnomocnený zástupca rumunskej vlády pred súdmi Európskej únie (2009 - 2010); sudca Všeobecného súdu dne 26. listopadu 2010 do 19. září 2016.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

narozen v roce 1957; držitel diplomu Aténské univerzity v oboru právo (1980); diplôme d'études approfondies (doktorandské studium) v oboru veřejné právo na Univerzitě Paříž I, Panthéon-Sorbonne (1981); osvědčení centre universitaire d'études communautaires et européennes (univerzitní středisko pro komunitární a evropská studia) (Univerzita Paříž I) (1982); auditor u Státní rady (1985–1992); maître des requêtes u Státní rady (1992–2005); referendář Soudního dvora Evropských společenství (1994–1996); mimořádný člen řeckého Zvláštního nejvyššího soudu (1998 a 1999); člen Státní rady (2005); člen Zvláštního soudu příslušného ve věcech odpovědnosti soudců (2006); člen Nejvyšší soudcovské rady pro správní soudnictví (2008); inspektor správních soudů (2009–2010); soudce Tribunálu ode dne 25. října 2010 do 7. října 2021.; soudce Soudního dvora od 7. října 2021.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

narozen v roce 1950; studium práv na univerzitě v Erlangen-Norimberku (1970–1975); Rechtsreferendar u vrchního zemského soudu v Norimberku (1975–1978); ministerský rada spolkového ministerstva hospodářství (1978–1982); úředník na stálém zastoupení Spolkové republiky Německo při Evropských společenstvích (1982); ministerský rada spolkového ministerstva hospodářství, pověřený záležitostmi práva Společenství a hospodářské soutěže (1983–1992); vedoucí odboru „Právo Evropské unie“ na ministerstvu spravedlnosti (1992–2007); vedoucí německé delegace pracovní skupiny Rady nazvané „Soudní dvůr“; zmocněnec spolkové vlády v četných věcech probíhajících před Soudním dvorem Evropských společenství; soudce Tribunálu od 17. září 2007 do 26. září 2019.

Miro Prek
Miro Prek

narozen v roce 1965; diplom v oboru právo (1989); LL.M.; PhD; člen advokátní komory (1994); pověřený různými úkoly a funkcemi ve veřejné správě, především na legislativním úřadu vlády (náměstek státního tajemníka a zástupce ředitele, vedoucí oddělení pro evropské právo a právo srovnávací) a úřadu pro evropské záležitosti (náměstek státního tajemníka); člen vyjednávacího týmu pro dohodu o přidružení (1994–1996) a pro přistoupení k Evropské unii (1998–2002), odpovědný za právní záležitosti; aktivně činný advokát; vedoucí týmu a expert odpovědný za projekty financované EU týkající se přizpůsobení evropským právním předpisům a evropské integrace, především na západě Balkánského poloostrova; vedoucí odboru Soudního dvora Evropských společenství (2004–2006); soudce Tribunálu od 7. října 2006 do 26. září 2019.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

narozena v roce 1963; držitelka diplomu v oboru právo lotyšské univerzity (1986); inspektorka pro ministerstvo vnitra pro oblast Kirov a město Riga (1986–1989); soudkyně soudu prvního stupně v Rize (1990–1994); advokátka (1994–1998 a červenec 1999 až květen 2000); ministryně spravedlnosti (listopad 1998 až červenec 1999 a květen 2000 až říjen 2002); členka Mezinárodního rozhodčího soudu v Haagu (2001–2004); členka Parlamentu (2002–2004); soudkyně Tribunálu od 12. května 2004 do 25. února 2020.

Yves BOT
Yves BOT

narozen v roce 1947; diplom právnické fakulty v Rouenu; doktor práv (univerzita Paříž II Panthéon-Assas); hostující profesor na právnické fakultě v Le Mans; státní zástupce, poté první státní zástupce na státním zastupitelství v Le Mans (1974-1982); státní zástupce u tribunal de grande instance de Dieppe (okresní soud v Dieppe) (1982-1984); zastupující státní zástupce u tribunal de grande instance de Strasbourg (okresní soud ve Štrasburku) (1984-1986); státní zástupce u tribunal de grande instance de Bastia (okresní soud v Bastii) (1986-1988); generální advokát u cour d'appel de Caen (odvolací soud v Caen) (1988-1991); státní zástupce u tribunal de grande instance du Mans (okresní soud v Le Mans) (1991-1993); vysoký úředník na ministerstvu spravedlnosti pověřený zvláštními úkoly pro ministra (1993-1995); státní zástupce u tribunal de grande instance de Nanterre (okresní soud v Nanterre) (1995-2002); státní zástupce u tribunal de grande instance de Paris (okresní soud v Paříži) (2002-2004); hlavní státní zástupce u cour d'appel de Paris (odvolací soud v Paříži) (2004-2006); generální advokát Soudního dvora od 7. října 2006 do jeho úmrtí dne 9. června 2019.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

narozena v roce 1949; doktorka práv, asistentka hospodářského práva (před rokem 1989), poté doktorka věd, profesorka obchodního práva (od roku 1993) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze; členka prezídia Komise pro cenné papíry (1999–2002); advokátka; členka Legislativní rady české vlády (1998–2004); soudkyně Tribunálu od 12. května 2004 do 26. září 2019.

Irena Wiszniewska-Białecka
Irena Wiszniewska-Białecka

narozena v roce 1947; držitelka diplomu v oboru právo univerzity ve Varšavě (1965–1969); výzkumná pracovnice (asistentka, docentka, profesorka) Institutu právních věd Polské akademie věd (1969–2004); výzkumná pracovnice Institutu Maxe Plancka pro zahraniční a mezinárodní patentové a autorské právo a právo hospodářské soutěže v Mnichově (stipendium od nadace Foundation AvH – 1985-1986); advokátka (1992–2000); soudkyně Nejvyššího správního soudu (2001–2004); soudkyně Tribunálu od 12. května 2004 do 19. září 2016; zemřela dne 23. května 2018; zemřela dne 23. května 2018.

Ottó Czúcz
Ottó Czúcz

narozen v roce 1946; doktor práv univerzity v Segedíně (1971); rada na ministerstvu práce (1971–1974); přednášející a profesor (1974–1989), děkan právnické fakulty (1989–1990), prorektor (1992–1997) univerzity v Segedíně; advokát; člen prezídia Národní důchodové pojišťovny; zástupce prezidenta Evropského institutu sociálního zabezpečení (1998–2002); člen vědecké rady Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení; soudce Ústavního soudu (1998–2004); soudce Tribunálu od 12. května 2004 do 19. září 2016.

Franklin Dehousse
Franklin Dehousse

narozen v roce 1959; licencié en droit (bakalář práv) (univerzita v Lutychu, 1981); aspirant (Fonds national de la recherche scientifique, 1985–1989); právní poradce Chambre des représentants, (1981–1990); doktor práv (univerzita ve Štrasburku, 1990); profesor (univerzity v Lutychu a Štrasburku, Collège d’Europe, Institut royal supérieur de Défense, univerzita Montesquieu v Bordeaux; Collège Michel Servet des universités de Paris; fakulty Notre-Dame de la Paix v Namuru); zvláštní zástupce ministra zahraničních věcí (1995–1999); ředitel evropských studií Institut royal des relations internationales (1998–2003); přísedící u Conseil d’Etat (2001–2003); poradce u Evropské komise (1990–2003); člen Observatoire Internet (2001–2003); soudce Tribunálu od 07.10.2003 do 19. září 2016.

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

narozena v roce 1956; studia v Lisabonu, Bruselu a Štrasburku; advogada v Portugalsku a Bruselu; nezávislá vědecká pracovnice v Institutu evropských studií svobodné univerzity v Bruselu; referendářka u portugalského soudce u Soudního dvora, J. C. Moitinha de Almeida (1986–2000), posléze u předsedy Tribunálu, B. Vesterdorfa (2000–2003); soudkyně Tribunálu od 31.března 2003 do 19. září 2016.

Nicholas James Forwood
Nicholas James Forwood

narozen v roce 1948; diplomy z univerzity v Cambridge (BA 1969, MA 1973) (mechanické vědy a právo); zapsán u anglické advokátní komory v roce 1970, následně vykonával advokátní profesi v Londýně (1971–1999) a v Bruselu (1979–1999); zapsán u irské advokátní komory v roce 1981; jmenován jako Queen’s Counsel v roce 1987; bencher Middle Temple v roce 1998; zástupce anglické advokátní komory a advokátní komory Walesu v Radě advokátních komor Evropské unie (CCBE) a předseda stálého zastoupení CCBE při Soudním dvoru (1995–1999); člen kanceláře World Trade Law Association a European Maritime Law Organization (1993–2002); soudce Tribunálu od 15. prosince 1999 do 7. října 2015.

Paolo MENGOZZI
Paolo MENGOZZI

narozen v roce 1938; profesor mezinárodního práva a vedoucí katedry Jeana Monneta práva Evropských společenství univerzity v Bologni; doktor honoris causa univerzity Carlos III v Madridu; hostující profesor při univerzitách Johnse Hopkinse (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris-II, Georgia (Atény) a Mezinárodního univerzitního institutu (Lucemburk); koordinátor programu European Business Law Pallas Program, organizovaného při univerzitě v Nimègue; člen poradního výboru Komise Evropských společenství pro veřejné zakázky; zástupce státního tajemníka pro průmysl a obchod u příležitosti půlročního italského předsednictví Radě; člen poradní přípravné skupiny Evropských společenství pro Mezinárodní obchodní organizaci (WTO) a ředitel zasedání výzkumného centra akademie mezinárodního práva v Haagu, věnovaného WTO, v roce 1997; soudce Soudu prvního stupně od 4. března 1998 do 3. května 2006; Generální advokát u Soudního dvora od 4. května 2006 do 8. října 2018.

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

narozena v roce 1955; studia ekonomie, jazyků a práv na King’s College, Cambridge (1973–1977); asistentka a výzkumná pracovnice na Corpus Christi College, Oxford (1977–1980); členka advokátní komory (Middle Temple, 1980); barrister (1980–1987 a 1990–2005); referendářka u generálního advokáta, poté u soudce Sira Gordona Slynna (1987–1990); profesorka evropského práva a práva srovnávacího (Director of European Legal Studies) na University College London (1990–1992); profesorka (Lecturer) na právnické fakultě (1992–1998), poté přidružená profesorka (Affiliated Lecturer) (1998–2005) na univerzitě v Cambridge; Fellow of King’s College, Cambridge (1992-2010) ; Emeritus Fellow of King’s College, Cambridge (od roku 2011); přidružená profesorka a výzkumná pracovnice (Senior Research Fellow) v Centre for European Legal Studies na univerzitě v Cambridge (1998–2005); King's Counsel; Bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010); LL.D (h.c.) Glasgow (2010); Nottingham Trent (2011) a Stockholm (2014); generální advokátka Soudního dvora od 11. ledna 2006 do 10. září 2020.

Egils LEVITS
Egils LEVITS

narozen v roce 1955; držitel diplomu v oboru právo a politických věd univerzity v Hamburku; vědecký spolupracovník na Právnické fakultě univerzity v Kielu; poradce lotyšského parlamentu pro otázky mezinárodního práva, ústavního práva a legislativní reformy; velvyslanec Lotyšska v Německu a Švýcarsku (1992-1993), v Rakousku, Švýcarsku a Maďarsku (1994-1995); místopředseda vlády a ministr spravedlnosti, pověřený řízením ministerstva zahraničních věcí (1993-1994); smírčí soudce Smírčího a rozhodčího soudu OBSE (od roku 1997); člen Stálého rozhodčího soudu (od roku 2001); v roce 1995 zvolen soudcem Evropského soudu pro lidská práva, znovu zvolen v roce 1998 a 2001; četné publikace v oblasti ústavního práva a správního práva, legislativní reformy a práva Společenství; soudce Soudního dvora od 11. května 2004 do 17. června 2019.

Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

narozen v roce 1950; doktor práv Univerzity Karlovy v Praze (1975); odborný asistent (1974-1990), proděkan (1989-1991) a vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva (1990-1992) Masarykovy univerzity v Brně; soudce Ústavního soudu ČSFR (1992); velvyslanec při Radě Evropy (1993-1998); předseda Výboru delegátů ministrů Rady Evropy (1995); vrchní ředitel na ministerstvu zahraničních věcí (1998-2000); předseda české a slovenské sekce Asociace mezinárodního práva (1999-2001); soudce Ústavního soudu (2000-2004); člen Legislativní rady (1998-2000); člen Stálého rozhodčího soudu v Haagu (od roku 2000); profesor v oboru mezinárodního práva veřejného na Masarykově univerzitě v Brně (2001); soudce Soudního dvora od 11. května 2004 do 6. října 2020.

Anthony BORG BARTHET U.O.M.
Anthony BORG BARTHET U.O.M.

narozen v roce 1947; doktorát v oboru právo Královské univerzity na Maltě v roce 1973; nástup do maltské veřejné správy jako Notary to Government v roce 1975; poradce republiky v roce 1978, první poradce republiky v roce 1979, náměstek Attorney General v roce 1988, jmenovaný Attorney General prezidentem Malty v roce 1989; lektor občanského práva na částečný úvazek na Maltské univerzitě (1985-1989); člen univerzitní rady Maltské univerzity (1998-2004); člen komise pro správu spravedlnosti (1994-2004); člen výboru guvernérů rozhodčího centra na Maltě (1998-2004); Soudce Soudního dvora od 11. května 2004 do 8. října 2018.

Endre Juhász
Endre Juhász

narozen v roce 1944; držitel diplomu v oboru právo univerzity v Segedíně, Maďarsko (1967); přijímací zkouška do maďarské advokátní komory (1970); postgraduální studium v oboru srovnávacího práva na univerzitě ve Štrasburku, Francie (1969, 1970, 1971, 1972); úředník právního odboru ministerstva zahraničního obchodu (1966-1974), ředitel pro legislativní záležitosti (1973-1974); první obchodní atašé na velvyslanectví Maďarska v Bruselu, odpovědný za otázky Společenství (1974-1979); ředitel na ministerstvu zahraničního obchodu (1979-1983); první obchodní atašé, dále pak obchodní poradce na velvyslanectví Maďarska ve Washingtonu DC, Spojené státy (1983-1989); generální ředitel na ministerstvu obchodu a ministerstvu mezinárodních hospodářských vztahů (1989-1991); hlavní vyjednavač pro dohodu o přidružení mezi Maďarskem a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy (1990-1991); generální tajemník ministerstva mezinárodních hospodářských vztahů, ředitel Úřadu pro evropské záležitosti (1992); státní tajemník při ministerstvu mezinárodních hospodářských vztahů (1993-1994); státní tajemník, předseda Úřadu pro evropské záležitosti ministerstva průmyslu a obchodu (1994); zvláštní a zplnomocněný velvyslanec, vedoucí diplomatické mise Maďarské republiky při Evropské unii (leden 1995 - květen 2003); hlavní vyjednavač pro přistoupení Maďarské republiky k Evropské unii (červenec 1998 - duben 2003); ministr bez portfeje pro koordinaci otázek evropské integrace (od května 2003); soudce Soudního dvora od 11. května 2004 do 7. října 2021.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

narozena v roce 1954; licenciée en droit (diplom v oboru právo) (univerzita Complutense v Madridu); abogado del Estado (soudní úřednice) v Malaze; abogado del Estado v právní sekci ministerstva dopravy, turistiky a komunikací, poté v právní sekci ministerstva zahraničních věcí; abogado del Estado-Jefe ve státní právní službě pověřena zastupováním v řízení před Soudním dvorem a zástupkyně generálního ředitele sekce právní pomoci v mezinárodním právu a právu Společenství Abogacía General del Estado (ministerstvo spravedlnosti); členka poradní přípravné skupiny Komise pro budoucnost soudního systému Společenství; vedoucí španělské delegace skupiny „Přátelé předsednictví" pro reformu soudního systému Společenství v rámci Niceské smlouvy a zvláštní pracovní skupiny Rady „Soudní dvůr"; profesorka práva Společenství na diplomatické škole v Madridu; spolu-šéfredaktorka časopisu „Noticias de la Unión Europea"; soudkyně Soudního dvora od 7. října 2003; Místopředsedkyně Soudního dvora od 9. října 2018 do 7. října 2021.

Allan ROSAS
Allan ROSAS

narozen v roce 1948; doktor práv na univerzitě v Turku (Finsko); profesor práv na univerzitě v Turku (1978-1981) a v Ǻbo Akademi (Turku/Ǻbo) (1981-1996); ředitel Institutu pro lidská práva tamtéž (1985-1995); různé odpovědné univerzitní funkce národní a mezinárodní; člen vědeckých společností; koordinátor národních i mezinárodních výzkumných projektů a programů, zvláště v následujících oblastech: právo Společenství, mezinárodní právo, základní lidská práva a svobody; ústavní právo a srovnávací nauka o veřejné správě; zástupce finské vlády jakožto člen nebo poradce finských delegací na různých mezinárodních konferencích a setkáních; odborník na finské právo, zejména ve vládních a parlamentních právních komisích ve Finsku, stejně jako v Organizaci spojených národů, v Unesco, v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a v Radě Evropy; od roku 1995 hlavní právní poradce právní služby Evropské komise pověřený vnějšími vztahy; od března roku 2001 zástupce generálního ředitele právní služby Evropské komise; soudce Soudního dvora od 17. ledna 2002 do 7. října 2019.

Antonio TIZZANO
Antonio TIZZANO

narozen v roce 1940; profesor práva Evropské unie na Univerzitě La Sapienza v Římě; profesor na univerzitách „Istituto Orientale" (1969-1979) a „Federico II" v Neapoli (1979-1992), Katánii (1969-1977) a Mogadišu (1967-1972); advokát u italského Kasačního soudu; právní poradce na Stálém zastoupení Italské republiky při Evropských společenstvích (1984-1992); člen italské delegace během jednání o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím, jednání týkajících se Jednotného evropského aktu a Smlouvy o Evropské unii; autor početné řady publikací, včetně Komentářů k evropským smlouvám a kodexů Evropské unie; zakladatel a od roku 1996 ředitel revue „Il Diritto dell'Unione Europea"; člen řídících nebo redakčních výborů několika právnických periodik; působil jako zpravodaj během mnoha mezinárodních kongresů; konference a přednášky na několika mezinárodních institucích, včetně Akademie mezinárodního práva v Haagu (1987); člen skupiny nezávislých expertů prověřujících finanční hospodaření Komise Evropských společenství (1999); generální advokát Soudního dvora od 7. října 2000 do 3. května 2006; soudce u Soudního dvora od 4. května 2006 do 8. října 2018; soudce u místopředseda Soudního dvora Evropské unie od 8. října 2015 do 8. října 2018.