CURIA
rss
rozšířené vyhledávání
Zaměstnání

Seznam volných pracovních míst

Evropský úřad pro výběr personálu  (EPSO).

externích spolupracovníků

Tlumočení pro Evropu

 

Zaměstnanci služeb Orgánu jsou ve velké většině vybíráni ze seznamů kandidátů vhodných na přijetí z otevřených výběrových řízení organizovaných Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO).

 

Soudní dvůr však může za určitých okolností využít i dočasných zaměstnanců nebo pomocných smluvních zaměstnanců. Dočasní zaměstnanci jsou přijímáni především za účelem obsazení pracovních míst, která budou nakonec svěřena úspěšným kandidátům z výběrových řízení. Mohou obsadit pracovní místa, která vyžadují specifický profesní profil pro časově omezené činnosti. Pomocní smluvní zaměstnanci zastupují úředníky, kteří nemohou vykonávat své funkce z důvodu nemoci nebo mateřské dovolené. Jsou také přijímáni do zaměstnání za účelem posílení služby, která musí čelit vysokému pracovnímu vytížení.

Zaměstnanci jsou rozděleni do tří funkčních skupin: funkční skupiny AD, která zahrnuje administrátory, včetně právníků lingvistů, funkční skupiny AST, která zahrnuje asistenty v oblasti administrativy a funkční skupiny AST/SC, která vykonává kancelářské a sekretářské úkoly. Funkční skupina AD vyžaduje alespoň univerzitní vzdělání, funkční skupina AST vyžaduje alespoň vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání, které umožňuje přístup k vyššímu vzdělání, doplněné tříletou odbornou praxí.

Potřeby náboru do zaměstnání na Soudním dvoře se nejčastěji týkají následujících povolání:

U funkční skupiny AD:

  • právník-administrátor v soudní kanceláři nebo v oblasti knihovnictví, výzkumu a dokumentace
  • tlumočník
  • právník-lingvista pro překlady právních textů z nejméně dvou úředních jazyků Evropské unie
  • informatik

U funkční skupiny AST:

  • asistent pro činnost sekretariátu
  • typografický korektor/jazykový redaktor
  • informatik

U funkční skupiny  AST/SC:

  •  pracovník sekretariátu.

Seznam volných pracovních míst[VM1] 


Kromě toho ředitelství pro právní překlady pravidelně využívají služeb externích spolupracovníků[VM2] .

Podrobnější informace o výběrových řízeních na tlumočníky a možnostech spolupráce pro externí tlumočníky lze nalézt na stránkách Tlumočení pro Evropu

Jak odpovědět na výzvu k vyjádření zájmu či podat spontánní žádost?

Uchazeči, kteří se chtějí přihlásit u Soudního dvora o práci jakožto dočasní nebo smluvní zaměstnanci, tak mohou učinit při dvou různých příležitostech: buď v souvislosti se zveřejněním výzvy k vyjádření zájmu, která se týká konkrétního náboru, nebo podat spontánní přihlášku, jež bude zařazena do souboru shromážděných přihlášek s cílem naplnit budoucí náborové požadavky. Pokud jde o spontánní přihlášky, Soudní dvůr uveřejnil dvě trvalé výzvy k vyjádření zájmu, jednu pro funkční skupinu AD (administrátoři) a druhou pro funkční skupinu AST (včetně funkční skupiny AST/SC), v nichž uvádí typy odborností, které jeho služby nejčastěji požadují.

Uchazeči musí k podání přihlášky využít aplikaci EU CV Online, kterou spravuje Evropská komise a je k dispozici na následující adrese:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces 

 

Bližší informace: – Informace o ochraně údajů pdf   

    

.