Celková prezentace

Od jeho vzniku v roce 1952 je posláním Soudního dvora Evropské unie zajišťovat „dodržování práva při výkladu a provádění" Smluv.

V rámci tohoto poslání Soudní dvůr Evropské unie:

  • přezkoumává legalitu aktů orgánů Evropské unie,
  • dbá na dodržování povinností členských států vyplývajících ze Smluv a
  • vykládá právo Unie na žádost vnitrostátních soudů.

Představuje tak soudní orgán Evropské unie a dbá ve spolupráci se soudy členských států na jednotné provádění a výklad unijního práva.
Soudní dvůr Evropské unie, jehož sídlo se nachází v Lucemburku, zahrnuje dva soudní orgány: Soudní dvůr a Tribunál (zřízený v roce 1988). Soud pro veřejnou službu, zřízený v roce 2004, ukončil svou činnost k 1. září 2016, kdy byly v rámci reformy soustavy unijních soudů přeneseny jeho pravomoci na Tribunál.

Protože má každý členský stát vlastní jazyk a specifický právní systém, musí být Soudní dvůr Evropské unie mnohojazyčnou institucí. Jeho jazykový režim nemá obdoby u žádného jiného soudu na světě, neboť jeho jednacím jazykem se v konkrétní věci může stát kterýkoli z úředních jazyků Unie. Soudní dvůr totiž musí dodržovat plnou mnohojazyčnost jednak proto, aby vyhověl potřebě komunikovat s účastníky řízení v jazyce právě projednávaného případu, a jednak proto, aby řádně zpřístupnil svou judikaturu ve všech členských státech.