Generel præsentation

Den Europæiske Unions Domstol har siden sin oprettelse i 1952 haft til opgave at »værne om lov og ret ved fortolkningen og anvendelsen« af traktaterne.

Den Europæiske Unions Domstol foretager inden for rammerne af denne opgave:

  • legalitetskontrol med Den Europæiske Unions institutioners retsakter
  • kontrol med, at medlemsstaterne iagttager deres forpligtelser i henhold til traktaterne
  • fortolkning af EU-retten efter anmodning fra de nationale domstole.

Den udgør således Den Europæiske Unions judicielle myndighed og fører i samarbejde med domstolene i medlemsstaterne kontrol med den ensartede anvendelse og fortolkning af EU-retten.

Den Europæiske Unions Domstol, der har hjemsted i Luxembourg, omfatter to retsinstanser: Domstolen og Retten (oprettet i 1988). Personaleretten, oprettet i 2004, er som led i reformen af Den Europæiske Unions retslige opbygning efter en overførsel af sine kompetencer til Retten ophørt med sin virksomhed den 1. september 2016.

Eftersom hver medlemsstat har sit eget sprog og særlige retssystem, er det nødvendigt, at Den Europæiske Unions Domstol er en flersproget institution. Domstolen anvender en sprogordning, hvis lige man ikke finder hos nogen anden retsinstans i verden, eftersom alle Unionens officielle sprog kan anvendes som processprog. På grund af kravet om kommunikation med parterne på processproget og idet Domstolen skal sikre, at dens retspraksis formidles i samtlige medlemsstater, er den således forpligtet til at iagttage fuldstændig flersprogethed.