Sagsbehandlingen

Processuelle bestemmelser

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Konsolideret udgave af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab

Protokoller : Bilag til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Statutten for Den Europæiske Unions Domstol (1-5-2019)

Rådets afgørelse af 25. juni 2013 om forøgelse af antallet af generaladvokater ved Den Europæiske Unions Domstol (2013/336/ЕС)

Rådets Afgørelse (EU) 2020/135 af 30. januar 2020 om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

Domstolens procesreglement (1-1-2020)

Tillægsreglement (14-1-2014)

Anbefalinger til de nationale retter vedrørende forelæggelse af præjudicielle spørgsmål (8-11-2019)

Praktiske anvisninger til parterne vedrørende sager for Domstolen (1-3-2020)

Domstolens afgørelse af 23. oktober 2012 vedrørende Domstolens vicepræsidents judicielle opgaver

Domstolens afgørelse (EU) 2016/2386 af 20. september 2016 om de sikkerhedsregler, der finder anvendelse på de oplysninger eller dokumenter, som fremlægges for Retten i henhold til artikel 105 i Rettens procesreglement

Domstolens afgørelse af 16. oktober 2018 om indlevering og forkyndelse af procesdokumenter via applikationen e-Curia

Betingelser for anvendelse af applikationen e-Curia (1-12-2018)

Meddelelser til Den Europæiske Unions Tidende

Valg af Domstolens præsident

Valg af Domstolens vicepræsident

Valg af formænd til afdeling med fem dommere

Udpegelse af førstegeneraladvokaten

Valg af formænd til afdelinger med tre dommere

Dommernes fordeling mellem afdelingerne

Udpegelse af de afdelinger, der skal behandle de sager, som er omhandlet i artikel 107 i Domstolens procesreglement

Valg af justitssekretæren

Domstolens afgørelse af 1. februar 2022 vedrørende lovbestemte fri- og helligdage og retsferier

Domstolens afgørelse af 7. februar 2023 vedrørende lovbestemte fri- og helligdage og retsferier

Andre nyttige oplysninger

Tildeling af anonymitet i retsforhandlingerne ved Domstolen 

Vejledning for procederende parter

Rapport om Domstolens iværksættelse af den præjudicielle hasteprocedure

Rapport udarbejdet i henhold til artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/2422 af 16. december 2015 om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol

Rapport i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning 2015/2422

Sammenligningstabel