Sagsbehandlingen

Processuelle bestemmelser 

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Statutten for Den Europæiske Unions Domstol (1-5-2019)

Rettens procesreglement (1-12-2018)

Praktiske gennemførelsesbestemmelser til Rettens procesreglement (1-12-2018)

Rettens Afgørelse (EU) 2016/2387 af 14. september 2016 om de sikkerhedsregler, der finder anvendelse på de oplysninger eller dokumenter, som fremlægges i henhold til procesreglementets artikel 105, stk. 1 eller 2

Rettens Afgørelse af 11. juli 2018 om indlevering og forkyndelse af procesdokumenter via applikationen e-Curia

Betingelser for anvendelse af applikationen e-Curia (1-12-2018)

Meddelelser til Den Europæiske Unions Tidende

Sammensætningen af Store Afdeling (EFT 2019 C 172, s. 2)

Fremgangsmåde for udpegelse af den dommer, der afløser en dommer, som har forfald (EFT 2019 C 263, s. 2)

Kriterier for fordeling af sager til afdelingerne (EFT 2019 C 372, s. 2)

Afdelingernes sammensætning og dommernes fordeling mellem afdelingerne (EFT 2021 C 462, s. 2)

Valg af præsident for Retten (EFT 2019 C 363, s. 2)

Valg af Rettens vicepræsident (EFT 2019 C 363, s. 2)

Valg af formand for Tredje Afdeling (EFT 2021 C 471, s. 2)

Udnævnelse af justitssekretæren (EUT 2017 C 006)

Rettens afgørelse af 12. februar 2020 vedrørende retsferierne (EUT 2020 C 95, s. 4)

Rettens afgørelse af 10. februar 2021 vedrørende retsferierne (EUT 2021 C 88, s. 4), Berigtigelser (EUT 2021 C 110, s. 38)

Andre nyttige oplysninger

Tildeling af anonymitet i retsforhandlingerne ved Den Europæiske Unions Ret

»Tjekliste« Stævning

Model for sammenfatning af de anbringender og væsentligste argumenter, der er påberåbt i stævningen

»Checkliste« til mundtlige forhandlinger

Vejledning for procederende parter

Formular om retshjælp

Sammenligningstabel mellem procesreglementet af 4. marts 2015 og af 2. maj 1991, som ændret

Ændringer til tekster under behandling

 

Vil du vide mere

Sagsbehandlingen - kronologisk oversigt over ændringer