Meddelelse

Kun de versioner af dokumenter, der offentliggøres i »Samling af Afgørelser« eller i »Den Europæiske Unions Tidende«, er officielle kilder.

De øvrige dokumenter, der er tilgængelige på institutionens websted, stilles til rådighed med henblik på information af offentligheden og kan ændres.

Gengivelse af oplysningerne og teksterne på dette websted er tilladt med kildeangivelse. Opmærksomheden henledes på, at visse dele af disse oplysninger og tekster kan være beskyttet af immaterielle rettigheder, navnlig ophavsrettigheder.

Oprettelse af links til sider på dette websted er tilladt, såfremt:

- browserens vindue ikke indeholder andre oplysninger end den side på dette websted, hvortil der henvises, og dennes adresse,

- Oplysningerne på dette websted ikke ændres.