Kennisgeving

Enkel de versies van de documenten die zijn gepubliceerd in de „Jurisprudentie" of in het „Publicatieblad van de Europese Unie" vormen officiële bronnen.

De andere documenten die beschikbaar zijn op de site van de instelling worden getoond ten behoeve van de voorlichting aan het publiek en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Het kopiëren van de informatie en teksten die op deze site zijn geplaatst, is toegestaan mits de bron ervan wordt vermeld. De aandacht van de lezers wordt gevestigd op het feit dat bepaalde gedeelten van deze informatie en teksten kunnen worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht, met name door een auteursrecht.

Het plaatsen van links naar de pagina's van deze site is toegestaan, mits:

- het venster van de browser geen andere informatie bevat dan de pagina van deze site waarnaar wordt verwezen en het adres ervan.

- de op deze site verstrekte informatie niet wordt gewijzigd.