Verschillende documenten

Onder deze rubriek worden documenten gepubliceerd die interessant zijn voor de rechterlijke instantie en voor de ontwikkeling van het rechtsplegingsysteem van de Europese Unie.


Hervorming van het gerechtelijke stelsel van de EU

 16/12/2015 Verordening (EU, Euratom) 2015/2422 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

 13/10/2014 Antwoord op de uitnodiging van het Italiaans voorzitterschap van de Raad om nieuwe voorstellen in te dienen ter facilitering van de taak om binnen de Raad overeenstemming te bereiken over de wijze waarop het aantal rechters in het Gerecht van de Unie kan worden verhoogd

 13/10/2014 Argumentatie

 13/10/2014 Geschatte kosten van de versterking van het Gerecht 


Het in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bedoelde comité

 16/01/2020 Zesde activiteitenverslag van het in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bedoelde comité. 
Beschikbaar in: lang fr  pdf icon

28/02/2018 Vijfde activiteitenverslag van het in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bedoelde comité.
Beschikbaar in: lang fr pdf icon

08/12/2017 BESLUIT (EU, Euratom) 2017/2262 VAN DE RAAD van 4 december 2017 houdende aanwijzing van de leden van het comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

10/02/2017 Vierde activiteitenverslag van het in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bedoelde comité.
Beschikbaar in: lang fr pdf icon

12/02/2014 BESLUIT VAN DE RAAD van 11 februari 2014 houdende aanwijzing van de leden van het comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

13/12/2013 Derde activiteitenverslag van het in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bedoelde comité.
Beschikbaar in: lang fr pdf icon

22/01/2013 Tweede activiteitenverslag van het in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bedoelde comité.
Beschikbaar in: lang fr pdf icon

17/02/2011 Activiteitenverslag van het in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bedoelde comité.
Beschikbaar in: lang fr pdf icon

26/01/2010 Aanbeveling betreffende de samenstelling van het in artikel 255 VWEU bedoelde comité pdf icon


Toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

24/01/2011 Gezamenlijke mededeling van de presidenten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en van het Hof van Justitie van de Europese Unie na de ontmoeting tussen beide rechterlijke instanties in januari 2011.
Beschikbaar in: Déclaration commune en français Joint declaration in English pdf icon

05/05/2010 Discussienota van het Hof van Justitie van de Europese Unie over bepaalde aspecten van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden pdf icon