Domstolen
Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

Født den 1. august 1879 i Rom; italiensk statsborger; juridisk kandidat, dommer (1901); dommer ved Tribunale di Roma (1913); dommer ved Appelretten i Rom (1923); dommer ved Corte di Cassazione (kassationsdomstol); førstepræsident ved Appelretten i Trieste (1930); statsadvokat ved Corte di Cassazione (1944); præsident for Appelretten for Offentlige Vandområder (1948); ærespræsident (som førstepræsident) for Corte di Cassazione (1949); assisterende generalsekretær ved Folkeforbundet (1932-1937); formand for Det Internationale Institut for Harmonisering af Privatret (1944); medlem af Den Stående Voldgiftsdomstol i Haag (1949); præsident for Domstolen fra 1952 til 1958; afgået ved døden den 29. april 1962.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

Født den 12. november 1888 i Dordrecht; nederlandsk statsborger; generalsekretær for Den Internationale Sammenslutning af Kristne Fagforeninger (1920-1952); delegeret ved flere internationale arbejdskonferencer, assisterende medlem af ILO's råd, formand for Europarådets Komité for Sociale spørgsmål; medlem af Det Første Kammer (1929) og Det Andet Kammer (1939-1952) af det nederlandske parlament (Generalstaterne); dommer ved EKSF-Domstolen fra den 4. december 1952 til den 6. oktober 1958; afgået ved døden den 26. august 1963.

Otto RIESE
Otto RIESE

Født den 27. oktober 1894 i Frankfurt am Main; tysk statsborger; juridisk kandidat (1921); Assessor ved Landgericht Frankfurt am Main (1923); ansat ved Justitsministeriet (1925-1928); studier i engelsk ret (London, 1928); docent ved universitetet i Lausanne (1932) og ved samme universitet indehaver af et ekstraordinært professorat (1935), et ordinært professorat (1949), tillige med dekan ved Det Juridiske Fakultet (1950) og Honorarprofessor (1951); afdelingsformand ved Bundesgerichtshof i Karlsruhe; medlem af Den Internationale Komité for Sagkyndige i Luftfartsret (fra 1926); dommer ved EKSF-Domstolen fra den 4. december 1952 til den 6. oktober 1958; dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol fra den 7. oktober 1958 til den 6. februar 1963; afgået ved døden den 4. juni 1977.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

Født den 21. oktober 1895 i Orp-le-Grand (Belgien); belgisk statsborger; juridisk kandidat (1922); advokatbestalling i Louvain og Nivelles; medlem af deputeretkammeret for Nivelle-kredsen (1936-1946); landbrugsminister (1945); forlod politik (1946) og genoptog advokatvirksomhed (1946-1949); bestyrelsesformand i Administrationen af Beslaglagt Ejendom (1949-1953); inspektør ved Banque nationale; direktør for Det Nationale Selskab for Mindre Jordbrug indtil marts 1953; journalistik fra 1931-1940 og fra 1944 ved følgende aviser: »Le Vingtième siècle«, »Le Soir«, »La Cité«; dommer ved EKSF-Domstolen fra den 4. december 1952 til den 6. oktober 1958; dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol fra den 7. oktober 1958 til den 8. oktober 1967; afgået ved døden den 24. august 1976.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

Født den 23. august 1896 i Paris; fransk statsborger; inspecteur général des Finances; medlem af Institut de France; udenlandsk medlem af Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique og af Accademia nazionale dei Lincei; inspecteur des finances (1923); professor ved Instituttet for Statistik ved universitetet i Paris (1923-1930); chargé de mission ved konseilspræsidenten (daværende regeringschef) Poincarés kabinet, finansminister (1926); ansat ved Folkeforbundets sekretariat, den Økonomiske- og Finansielle afdeling (1927); finansattaché ved Den Franske Ambassade i London (1930); professor ved École libre des sciences politiques (fra 1933); assisterende direktør (1934) og direktør (1936-1939) for Finansministeriets afdeling for Mouvement général des fonds; ekstraordinært medlem af Conseil d'État (1936); underguvernør ved Banque de France (1939); assisterende delegeret ved De Forenede Nationers Første og Anden Forsamling (1946); fransk medlem af De Forenede Nationers Økonomiske og Sociale Råd (1946); æresformand for Société économique politique de Paris og Société de statistique de Paris; æresformand for Conseil international de la philosophie et des sciences humaines; dommer ved EKSF-Domstolen fra den 4. december 1952 til den 6. oktober 1958; dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol fra den 7. oktober 1958 til den 18. maj 1962. Ved indførelsen af Frankrigs femte republik ledede Jacques Rueff det ekspertudvalg, som af general de Gaulle fik til opgave at forberede og gennemføre planen for økonomisk genopbygning, hvoraf en af de mest opsigtsvækkende foranstaltninger var indførelsen af den såkaldt »tunge franc«. Fra 1962 til 1974 var Rueff medlem af Conseil économique et social. Han fik tildelt Grand-Croix de la Légion d'honneur, var medlem af Académie des sciences morales et politiques, chancelier ved Institut de France og blev den 30. april 1964 valgt ind i Det Franske Akademi som efterfølger for Jean Cocteau med 18 stemmer mod 6, der blev afgivet til fordel for digteren André Berry. Talen ved hans optagelse i akademiet blev holdt den 1. april 1965 af André Maurois. Jacques Rueff afgik ved døden den 23. april 1978.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

Født den 21. maj 1898 i Falk; luxembourgsk statsborger; juridisk kandidat; praktiserende advokat i Luxembourg (1922-1927); ansat ved Justitsministeriet (1927-1929); juge de paix (fredsdommer) (1929-1930); stedfortrædende statsadvokat (1930-1937); dommer ved tribunal d'arrondissement (1937-1945); dommer ved Cour supérieure de justice (1945-1952); dommer ved Conseil d'États Tvistemålsafdeling (1951-1952); indehaver af et ekstraordinært professorat ved universitetet i Bruxelles; dommer ved Conseil d'État; medlem af Benelux-udvalget for retlig harmonisering; formand for den nationale delegation ved Haag-konferencen om international privatret; formand for Commission d'études législatives; dommer ved EKSF-Domstolen fra den 4. december 1952 til den 6. oktober 1958; dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol fra den 7. oktober 1958 til den 7. oktober 1964; præsident for Domstolen fra den 8. oktober til den 9. oktober 1967; præsident for voldgiftsdomstolen nedsat inden for rammerne af associeringen mellem EØF og de associerede afrikanske stater og Madagascar (1965-1967); afgået ved døden den 9. december 1967.

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

Født den 14. oktober 1899; nederlandsk statsborger; jurastudier (Leiden); arbejdet ved Folkeforbundets Generalsekretariat i Genève; dommer ved Rechtbank te Amsterdam; medlem af Den Internationale Havkommission; direktør for Økonomiministeriets Afdeling for Udenrigshandel (1934); krigsfange; genoptog i 1945 embedet ved samme ministerium; medaktør i udviklingen af den europæiske økonomiske integration; hovedaktør ved Nederlandenes deltagelse i planen for Benelux-unionen; dommer ved EKSF-Domstolen fra den 10. december 1952 til den 6. oktober 1958; afgået ved døden den 2. august 1973.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

Født den 14. maj 1900 i Meudon; fransk statsborger; ansat ved Conseil d'État efter udvælgelsesprøve og her udnævnt til auditeur de deuxième classe (1924), auditeur de première classe (1929), maître des requêtes (1934) og dommer (1945), tilknyttet finansafdelingen; commissaire du gouvernement; deltog som juridisk ekspert i forhandlingerne forud for indgåelsen af traktaten om oprettelse af EKSF (1950); generaladvokat ved EKSF-Domstolen fra den 4. december 1952 til den 6. oktober 1958; generaladvokat ved De Europæiske Fællesskabers Domstol fra den 7. oktober 1958 til den 8. oktober 1964; afgået ved døden den 5. september 1986.

Karl ROEMER
Karl ROEMER

Født den 30. december 1899; tysk statsborger; studier i nationaløkonomi og jura (Köln, München, Freiburg, Bonn); Gerichtsassessor og dommer (Köln, 1932); advokat i Berlin indtil 1946; advokat ved Landgericht og Oberlandesgericht Saarbrücken; fra 1947 til 1952 virksomhed overvejende i forbindelse med udenlandsk ret, varetagelse af tyske interesser over for myndigheder og ved retter i besættelseszonen samt i forhold til udenlandske myndigheder og retter; særlige opgaver for forbundsregeringen inden oprettelsen af diplomatiske tjenester i udlandet; deltagelse i arbejdet i forbindelse med den såkaldte Sonderstelle für Geld und Kredit i Homburg, som forberedte valutareformen (1947-1948); generaladvokat ved Domstolen (1953-1973); afgået ved døden den 21. december 1984.

Rino ROSSI
Rino ROSSI

Født i Chivenna den 14. august 1889; italiensk statsborger; pretore (fredsdommer) i Caraglio (1920) og Torino (1924); retsformand ved Tribunale de Rodi (Retten på Rhodos) (1928), tilknyttet Tribunale di Roma (1934); dommer ved Tribunale consolare del Cairo (1936); udstationeret ved Udenrigsministeriet (1940); retsformand ved Appelretten på Rhodos (1941); dommer ved Appelretten i Aquila og derefter ved Appelretten i Rom (1945); udstationeret hos statsadvokaten ved Corte di Cassazione (kassationsdomstol) (1948); stedfortrædende rigsadvokat ved Corte di Cassazione (1951); afdelingsformand ved Corte di Cassazione (1958); dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1958 til den 7. oktober 1964; afgået ved døden den 6. februar 1974.

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

Født i 1910; juridisk kandidat (1932); praktiserende advokat indtil 1939; ansat ved Avvocatura generale dello Stato (statsadvokat) efter udvælgelsesprøve og her udnævnt til stedfortrædende statsadvokat (1955); undervisningsassistent ved universitetet i Rom (1939-1950); commissario governativo ved forlaget »Il Giornale d'Italia« (1944-1946); juridisk konsulent ved Statens Trykkeri (1946-1948); den italienske regerings repræsentant i de forligskommissioner, som var nedsat ved fredstraktaten (1948-1950); juridisk konsulent i den internationale zone i Tanger (1951-1953); juridisk konsulent for EKSF's høje myndighed (1953-1956); juridisk ekspert i den italienske delegation ved udarbejdelsen af Rom-traktaterne; forfatter af juridiske værker; dommer ved Domstolen (1958-1961); afgået ved døden den 5. august 1984.

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

Født den 15. januar 1918 i Rotterdam; nederlandsk statsborger; juridisk kandidat (1941); juridisk medarbejder ved »Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel«, hvilket arbejde han fortsatte illegalt, efter at besættelsesmagten havde nedlagt forbud mod det pågældende organ (1941-1945); professor i offentlig ret og forvaltningsret ved Det Frie Universitet i Amsterdam (fra 1945); formand for Den Nederlandske Forening for Forvaltningsret (1948-1958); fra 1955 medlem af Det Kongelige Nederlandske Akademi for Videnskaberne; dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1958 til den 29. marts 1979; præsident fra den 7. oktober 1958 til den 7. oktober 1964; professor i statsret ved universitetet i Groningen (1979-1984); afgået ved døden den 24. august 1992.

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

Født den 26. juli 1907 i Verona; italiensk statsborger; juridisk kandidat fra universitetet i Padova (1928); adjunkt ved Instituttet for Retsfilosofi i Padova (1929); privatdocent i civilret (1935); lektor i civilret i Ferrara (1935-1942); indehaver af et ekstraordinært professorat i civilret i Venedig (1941-1942); professor i civilret i Padova fra 1942 og forelæser i sammenlignende privatret ved samme universitet fra 1953; direktør for Instituttet for Privatret i Padova fra 1945; medlem af Istituto Veneto di Venezia, delle Accademie di Padova, Verona e Ferrara; dommer ved Domstolen fra den 8. marts 1962 til den 12. december 1972 og generaladvokat fra den 9. januar 1973 til den 6. oktober 1976; afgået ved døden den 18. april 1998.

Robert LECOURT
Robert LECOURT

Født den 19. september 1908; fransk statsborger; juridisk kandidat; advokat ved Cour d'appel de Paris; kaptajn af reserven; medlem af den illegale ledende komité for modstandsbevægelsen og af den nationale befrielsesbevægelse; medlem af Den Provisoriske Rådgivende Forsamling; medlem af Nationalforsamlingen, valgt for Paris-kredsen (1945-1958); medlem af Nationalforsamlingen, valgt for Hautes-Alpes-kredsen (november 1958); justitsminister (flere gange mellem 1948 og 1958); minister med særligt ansvar for bistand og samarbejdet mellem Frankrig og Fællesskabets medlemsstater og minister for de oversøiske departementer og territorier og for Sahara (januar 1959 - august 1961); medlem af eksekutiv-komitéen for Europabevægelsen; dommer ved Domstolen fra den 18. maj 1962 til den 9. oktober 1967; præsident fra den 10. oktober 1967 til den 25. oktober 1976; afgået ved døden den 9. august 2004.

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

Født den 15. juni 1900 i Berlin; tysk statsborger; juridisk kandidat (Heidelberg, 1924); stedfortrædende dommer ved retterne i Berlin; ansat ved Økonomiministeriet (1928-1935); økonomisk sagkyndig; administrationschef for hospitalerne i Berlin; statssekretær for forbundsanliggender i delstaten Hessens regering; medlem af det styrende organ for Delstatsrådet i den amerikanske besættelseszone i Stuttgart (1946); vicedirektør (1947-1948) og leder (1948-1949) af Den Juridiske Afdeling ved Den Økonomiske Forvaltning af Den Forenede Økonomiske Zone; medlem af Det Parlamentariske Råd (1948-1949); statssekretær i Forbundsjustitsministeriet (1949-1963); dommer ved Domstolen fra den 6. februar 1963 til den 28. oktober 1970; afgået ved døden den 1. januar 1976.

Joseph GAND
Joseph GAND

Født den 28. februar 1913; fransk statsborger; juridisk kandidat; universitetseksamen i offentlig ret og nationaløkonomi; eksamen fra École libre des sciences politiques; ansat som auditeur ved Conseil d'État i 1963 efter udvælgelsesprøve; commissaire du gouvernement ved Conseil d'États Tvistemålsafdeling (1947-1950, 1957-1960 og 1962-1964); generaldirektør for Administration og Personale fra februar 1959 til april 1961; maître de conférences ved École nationale d'administration fra 1947 til 1958 og professor ved Institut d'études politiques de Paris fra 1958 til 1962; generaladvokat ved Domstolen fra den 8. oktober 1964 til den 6. oktober 1970; afgået ved døden den 4. oktober 1974.

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

Født den 2. januar 1909; italiensk statsborger; juridisk kandidat fra universitet i Torino (1930); Privatdozent i international ret (1933); adjunkt ved universitetet i Torino; professor i folkeret ved universitetet i Cagliari (1939-1940) og Modena (1940-1942); professor ved Det juridiske Fakultet i Torino (1942-1956); professor i international organisation ved Fakultetet for Statskundskab ved universitetet i Rom (1956-1964); dommer ved Tribunale di Torino; medlem af Consiglio di Stato (fra 1948); titulær afdelingsformand ved Consiglio di Stato (1956); generalsekretær for Afdelingen for Diplomatiske Tvister og chef for Den Juridiske Afdeling; medlem af Den Stående Voldgiftsdomstol; medlem af Institut de droit international; dommer ved Domstolen fra den 8. oktober 1964 til den 3. februar 1976; afgået ved døden den 18. januar 2000.

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

Født den 22. juni 1912 i St.-Niklaas Wass; belgisk statsborger; juridisk kandidat (1934); advokat, medlem af Conseil de l'Ordre (Advokatrådet) (1935); doktorgrad i statskundskab (1945); medlem af bestyrelsen og formand for Vlaamse Conferentie van de Balie (Advokatsamfundet); medlem af deputeretkammeret (1951-1961); medlem af flere parlamentariske udvalg (udenrigspolitik, retsvæsen, forfatningsreformer); indehaver af et ekstraordinært professorat ved Det Juridiske Fakultet ved universitetet i Louvain; dommer ved Domstolen fra den 9. oktober 1967 til den 29. oktober 1980, præsident fra den 30. oktober 1980 til den 10. april 1984; afgået ved døden den 1. august 2002.

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

Født i Luxembourg den 20. november 1919; luxembourgsk statsborger; juridisk kandidat; juridisk konsulent; politisk direktør og generalsekretær ved Udenrigsministeriet (1946-1967); lektor ved Det Juridiske Fakultet ved universitet i Liège (1951); medstifter af Institut d'études juridiques européennes ved universitetet i Liège (1963); indehaver af et ekstraordinært - og efterfølgende et ordinært - professorat i fællesskabsret (fra 1965); medstifter af Institut de droit international ved konferencen i Warszawa (1965); medlem af section des sciences morales et politiques de l'Institut grand-ducal (1967); dommer ved Domstolen fra den 9. oktober 1967 til den 7. oktober 1985; afgået ved døden den 2. februar 2010.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

Født den 14. december 1911 i Hamburg; tysk statsborger; rets- og statsvidenskabelige studier (Graz, Freiburg/Breisgau og Berlin); juridisk kandidat (1937, Königsberg/Pr.); tjenestemand ved Økonomi- og Transportforvaltningen; sekretær for Bundesrats retsudvalg og for Bundestags og Bundesrats forligsudvalg; dommer ved Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe (1955-1970); Honorarprofessor ved universitetet i Heidelberg; dommer ved Domstolen fra den 28. oktober 1970 til den 6. oktober 1976; præsident fra den 7. oktober 1976 til den 31. oktober 1980; afgået ved døden den 24. august 1993.

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

Født i Limoges den 25. august 1919; fransk statsborger; juridisk kandidat; universitetseksamen i humaniora (engelsk); elev ved École nationale d'administration (1945-1947); auditeur, maître des requêtes (1954) og dommer (1969) ved Conseil d'État; commissaire du gouvernement ved Conseil d'États Tvistemålsafdeling (1957-1969) og ved tribunal des conflits (1965-1970); i visse perioder udstationeret ved Comité interministériel de coopération économique européenne (1948-1951) og ved kabinettet for konseilspræsidenten (daværende regeringschef) (1952), forsvarsministeren (1952-1954) og justitsministeren (1969-1970); tjeneste i udlandet med teknisk bistand; lektor ved École nationale d'administration og ved Institut d'études politiques de Paris; fast medarbejder ved flere juridiske tidsskrifter; generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 1970 indtil sin død den 2. januar 1972.

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

Født den 29. marts 1920 i Charenton-le Pont (Val-de-Marne); fransk statsborger; universitetseksamen i offentlig ret og nationaløkonomi; regeringens befuldmægtigede ved Commission de conciliation franco-italienne (kommission for den fransk-italienske udsoning) (1949-1951); teknisk rådgiver i justitsministerens kabinet (1952-1953); auditeur, maître des requêtes (1954) og dommer (1972) ved Conseil d'État; juridisk konsulent for Den Franske Ambassade i Marokko (1956-1958); commissaire du gouvernement ved Conseil d'États Tvistemålsafdeling (1958-1961); formand for Afdelingen for Forvaltningssager ved Cour suprême du Maroc (1961-1964); direktør for Justitsministeriet, Afdelingen for Services judiciaires (1964); lektor ved École nationale d'administration; lektor ved Det Juridiske Fakultet i Rabat; professor ved École marocaine d'administration; generaladvokat ved Domstolen fra den 22. marts 1972 til den 18. marts 1981; afgået ved døden den 9. juli 1995.

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

Født den 12. februar 1911; irsk statsborger; universitetseksamen i gælisk (University College, Dublin, 1933); barrister fra King's Inns (1934); Senior Counsel (1945); bencher ved King's Inns (1946); Attorney General (1946-1948 og 1951-1953); dommer ved Supreme Court (1953-1961); Chief Justice (1961-1973); dommer ved Domstolen fra den 9. januar 1973 til den 12. december 1974; Irlands præsident (1974-1976); afgået ved døden den 21. marts 1978.

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

Født den 19. februar 1913 i København: dansk statsborger; jurastudier ved Københavns Universitet og ved Institut universitaire des Hautes études internationales i Genève; dr. jur. (1946); udstationeret for Udenrigsministeriet i Bern og London (1938-1945); professor i folkeret og statsforfatningsret ved Aarhus Universitet (fra 1947); ad hoc dommer ved Den Internationale Domstol udpeget af den danske og den nederlandske regering i sagerne vedrørende kontinentalsoklen i Nordsøen (1968-1969); medlem af Den Stående Voldgiftsdomstol; medlem af Institut de droit international; dommer ved Domstolen fra den 9. januar 1973 til den 8. oktober 1979; afgået ved døden den 11. oktober 1981.

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

Født i München den 17. juli 1918; tysk statsborger; juridisk kandidat fra universitetet i München (1950); anden juridisk statseksamen (1951); stedfortrædende dommer, udstationeret som Amtsrichter ved delstaten Bayerns justitsministerium (1951-1954); dommer ved Amtsgericht München (1954-1955); tjenstgørende hos den minister, der repræsenterede delstaten Bayern på forbundsniveau (1955-1956); Oberregierungsrat og Regierungsdirektor ved Bayerische Staatskanzlei i München (1956-1958); dommer ved Landgericht München (1958-1961); medlem af Bundestag (1961-1972); statssekretær ved Forbundsfinansministeriet med ansvar for forbindelserne til Parlamentet (1969-1971); medlem af Forsamlingen (det tidligere Europa-Parlament) (1971-1973); generaladvokat ved Domstolen fra den 9. oktober 1973 til den 11. januar 1984; afgået ved døden den 16. april 1998.

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

Født den 24. september 1924; britisk statsborger; indtrådte i den britiske hær i februar 1943; rang af officer i Rifle Brigade (brigaden af geværskytter); gjorde tjeneste i Europa og Asien; afsluttede karrieren i hæren som Acting Major (1947); universitetseksamen i jura (B.A., 1948); advokatbestalling (Lincoln's Inn, januar 1950); barrister ved Chancery Bar (1950-1972); bencher ved Lincoln's Inn (fra 1966); Councillor, Royal Borough of Kensington (1959-1968); direktør for Warner & Sons Ltd and subsidiaries (1952-1970); Queen's Counsel (november 1972); generaladvokat ved Domstolen fra den 9. januar 1973 til den 26. februar 1981; afgået ved døden den 1. februar 2005.

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

Født den 18. november 1924; britisk statsborger; advokatbestalling i Skotland (1951); Queens Counsel (1963); dommer ved »Court of Session« (Skotlands Højesteret) (1972); dommer ved Domstolen fra den 9. januar 1973 til den 6. oktober 1988; præsident fra den 10. april 1984 til den 6. oktober 1988; adlet til Baron of the United Kingdom med titlen Lord Mackenzie-Stuart of Dean; afgået ved døden den 1. april 2000.

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

Født den 4. oktober 1912; irsk statsborger; LL. B. fra University College Dublin (1936); barrister fra King's Inns, Dublin (1935); Senior Counsel (1951); Bencher of the King's Inns (1954); Attorney General (1954 og 1957-1965); dommer ved Irlands Højesteret (1965); præsident for Irlands Højesteret (1966); dommer ved Domstolen (fra den 12. december 1974 til den 16. januar 1985); afgået ved døden den 30. december 1994.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

Født den 25. januar 1905 i Caserta; italiensk statsborger; juridisk kandidat fra Napoli Universitet (1925); vicesekretær i Udenrigsministeriet (1927-1932); professor i international ret ved universitetet i Rom (1932); dekan ved Det Juridiske Fakultet ved universitetet i Urbino (1932); professor i international ret ved universitetet i Firenze (1933-1940), og ved universitetet i Rom (1940-1975); direktør for Instituttet for International Ret ved Fakultetet for Økonomi og Handel ved universitetet i Rom (fra 1966); senator (1948-1972); vicestatssekretær i Forsvarsministeriet (1958-1960); vicepræsident i Senatet (1958-1960); undervisningsminister (1960-1962); justitsminister (1962-1963); arbejds- og socialminister (1963-1964 og 1966-1968); minister uden portefølje for FN-anliggender (1968-1969 og 1970); finansminister (1969-1970); minister for Post- og Telekommunikation (1970-1972); dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1976 til den 6. oktober 1988; afgået ved døden den 11. oktober 1997.

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

Født den 29. marts 1907 i Rennes; fransk statsborger; universitetseksamen i privatret; stedfortrædende dommer ved Cour d'appel, Douai, og derefter ved Cour d'appel, Paris (1933-1936); stedfortrædende statsadvokat ved tribunal d'Évreux (1936-1940); statsadvokat ved tribunal d'Évreux (1940); direktør for Tjenesten for Efterforskning af Krigsforbrydelser (1946); kabinetschef hos ministeren for De Væbnede Styrker (1947-1949); kabinetschef hos informationsministeren (1949-1953); kabinetschef hos en minister uden portefølje, som tillige var vicekonseilspræsident (daværende viceregeringschef) (1953); første stedfortrædende statsadvokat ved tribunal de la Seine (1954-1956); kabinetschef hos justitsministeren (1957-1958); statsadvokat ved tribunal de la Seine (1958-1961); dommer ved Cour de cassation (1961); generalinspektør for domstolene (1962); førstepræsident ved Cour d'appel, Paris (1962-1968); statsadvokat ved Cour de cassation (1968-1976); dommer ved Domstolen fra den 26. oktober 1976 til den 6. oktober 1982; afgået ved døden den 12. marts 1990.

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

Født i Napoli den 9. februar 1925; italiensk statsborger; juridisk kandidat (Napoli, 1945); adjunkt ved Napoli Universitet (1946-1952); juridisk doktorgrad i folkeret (1951); lektor i folkeret ved Napoli Universitet (1951-1954); indehaver af et ekstraordinært professorat i offentligretlige institutioner ved Cagliari Universitet (1954); professor i folkeret ved Bari Universitet (1955-1968); professor i internationale organisationer ved Napoli Universitet (1968); direktør for Instituttet for Offentlig Ret ved samme universitets Fakultet for Økonomi og Handel (1970); professor i international privatret ved Fakultetet for Statskundskab ved Roms Universitet (1970-1976); dommer ved Domstolen fra den 3. februar til den 6. oktober 1976 og generaladvokat fra den 7. oktober 1976 til den 6. oktober 1982; afgået ved døden den 4. april 2002.

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

Født den 11. august 1929 i Amsterdam; nederlandsk statsborger; juridisk kandidat (fra universitetet i Amsterdam i 1953); advokat og offentlig anklager i Haarlem (1953-1956); ansat ved Justitsministeriet i Haag (1956-1962); juridisk konsulent i Den Juridiske Tjeneste ved Rådet for De Europæiske Fællesskaber (1962-1965); professor (1965-1978) og dekan (1973-1975) ved Det Juridiske Fakultet ved universitetet i Leiden; medlem af Det Kongelige Nederlandske Akademi for Videnskaberne (1978); dommer ved Nederlandenes Hoge Raad (1978-1979); dommer ved Domstolen fra den 29. marts 1979 til den 29. marts 1990; afgået ved døden den 24. december 2015.

Ole DUE
Ole DUE

Født den 10. februar 1931; dansk statsborger; afdelingschef i Justitsministeriet; konstitueret landsdommer; medlem af den danske delegation ved Haag-konferencen om international privatret; dommer ved Domstolen fra den 9. oktober 1979 til den 6. oktober 1988; præsident for Domstolen fra den 7. oktober 1988 til den 6. oktober 1994; afgået ved døden den 21. januar 2005.

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

Født i Berlin den 2. juni 1925; tysk statsborger; juridisk kandidat fra universitetet i Göttingen (1952); ansat ved Forbundsøkonomiministeriets Retsafdeling (1953); sektionschef ved Forbundsøkonomiministeriets Afdeling for Europæiske Anliggender (1958); chef for Afdelingen for Europæisk Politik (1970); lektor (1971); Honorarprofessor ved universitetet i Münster (1975); medlem af bestyrelsen for Det Tyske Videnskabelige Selskab for Europæisk Ret; medlem af bestyrelsen for Max Planck-Instituttet for Udenlandsk Offentlig Ret og Folkeret, Heidelberg; dommer ved Domstolen fra den 6. oktober 1980 til den 6. oktober 1988; afgået ved døden den 20. september 2018.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

Født den 16. marts 1916 i Rotterdam; nederlandsk statsborger; juridisk kandidat fra universitetet i Leiden (1946); ansat ved Økonomiministeriet og Udenrigsministeriet, bl.a. som ledende konsulent for ministeren og som direktør for markedsorganisationen (1945-1958); generaldirektør ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (1958-1967); professor i socialret og erhvervsret ved universitetet i Utrecht (1967-1981); generaladvokat ved Domstolen fra den 4. juni 1981 til den 13. januar 1986; afgået ved døden den 4. juli 2004.

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

Født den 29. marts 1920 i Paris; fransk statsborger; juridisk kandidat, universitetseksamen i offentlig ret, nationaløkonomi og statskundskab; ansat ved Justitsministeriet (1950); kontorchef ved justitsministerens kabinet (1958); vicepræsident ved Tribunal de grande instance de Paris (1969); direktør i Justitsministeriet (1973); direktør for École nationale de la magistrature (1974); præsident for Tribunal de grande instance de Paris (1976); generaladvokat ved Domstolen fra den 18. marts 1981 til den 13. februar 1984.

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

Født den 28. juli 1924; fransk statsborger; auditeur og maître des requêtes ved Conseil d'État; direktør i Justitsministeriet; generaldirektør for Forstvæsenet; generaldirektør i regeringens Generalsekretariat; dommer ved Conseil d'État, formand for Tvistemålsafdelingen, første underafdeling; professor ved Institut d'études politiques; formand for Conseil d'États afdeling for sager om offentlige arbejder; dommer ved Domstolen fra den 4. juni 1981 til den 6. oktober 1982 og fra den 7. oktober 1988 til den 6. oktober 1994; afgået ved døden den 11. januar 2002.

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

Født i Athen den 15. august 1926; græsk statsborger; universitetseksamen i retsfilosofi fra universitetet i Oxford; lektor ved University College of Wales Aberystwyth (1954) og ved King's College of London (1959); professor i sammenlignende ret ved universitetet i London (1966); juridisk doktorgrad (LL.D.) fra universitetet i London (1972); direktør for Centre of European Law ved King's College (1974); dommer ved Domstolen fra den 12. januar 1981 til sin død den 15. november 1982.

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

Født den 17. februar 1930; britisk statsborger; barrister fra Gray's Inn, Master of the Bench og treasurer ved samme; Queen's Counsel; Junior Counsel ved Arbejdsministeriet, Junior og Leading Counsel ved Finansministeriet; recorder (underretsdommer); dommer ved High Court (Queen's Bench Division); præsident for Employment Appeal Tribunal; gæsteprofessor ved universiteterne i Durham, Cornell (USA), Mercer (USA) og King's College, London; generaladvokat ved Domstolen fra den 26. februar 1981 til den 6. oktober 1988; dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1988 til den 10. marts 1992; afgået ved døden den 7. april 2009.

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

Født den 29. januar 1927 i Düsseldorf; tysk statsborger; juridiske studier ved universitetet i Köln, Bonn og Freiburg (1947-1951); Gerichtsreferendar (1952-1956) og Gerichtsassessor (1956) ved Oberlandesgericht Köln; videnskabelig medarbejder ved Bundesverfassungsgericht (1958-1960); Landsgerichtsrat ved Landgericht Köln (1959); tjenestemand (1961); direktør for Afdelingen for Offentlig Ret (1969) ved Forbundsjustitsministeriet; dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1982 til den 6. oktober 1988; afgået ved døden den 28. maj 2009.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

Født den 23. december 1927; italiensk statsborger; professor i arbejdsret (Urbino, Bologna, Rom), og i sammenlignende privatret (Bologna); medlem af Consiglio superiore della magistratura (1976-1981); generaladvokat ved Domstolen (1982-1988); dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1988 til sin død den 21. juli 1999.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

Født den 5. januar 1931 i Paris; fransk statsborger; juridisk kandidat, universitetseksamen i offentlig ret; eksamen fra École nationale d'administration (1956); auditeur ved Conseil d'État (1956); chargé de mission og teknisk rådgiver i kabinettet for Haut Commissaire à la jeunesse et aux sports (1961); maître des requêtes ved Conseil d'État (1962); commissaire du gouvernement ved Conseil d'États Tvistemålsafdeling (1964-1968); assisterende generalsekretær og generalsekretær for Entreprise minière et chimique (1970-1974); administrativ chef og finanschef for Institut de recherche et de coordination acoustique/musique (IRCAM) ved Centre Beaubourg (fra 1974); dommer ved Conseil d'État (juni 1981); juridisk konsulent ved Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (oktober 1981-1982); dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1982 til den 6. oktober 1988; afgået ved døden den 3. oktober 2017.

Constantinos KAKOURIS
Constantinos KAKOURIS

Født den 16. marts 1919; græsk statsborger; advokat (Athen); fuldmægtig, assessor og dommer ved Grækenlands Øverste Forvaltningsdomstol; formand for den særlige ret for erstatningssager vedrørende tjenestefejl begået af dommere ved underretter og de højere domstole; medlem af Den Særlige Højesteret; generalinspektør ved forvaltningsdomstolene; medlem af Dommernes Øverste Råd; formand for Udenrigsministeriets Øverste Råd; dommer ved Domstolen fra den 14. marts 1983 til den 6. oktober 1997; afgået ved døden den 23. marts 2000.

Carl Otto LENZ
Carl Otto LENZ

Født den 5. juni 1930; tysk statsborger; advokat; notar; generalsekretær for den kristelig-demokratiske gruppe i Europa-Parlamentet; medlem af Bundestag; formand for Bundestags retsudvalg og Europa-udvalg; Honorarprofessor i fællesskabsret ved Saarlands Universitet (1990); generaladvokat ved Domstolen fra den 11. januar 1984 til den 6. oktober 1997.

Thomas Francis O
Thomas Francis O'HIGGINS

Født den 31. juli 1916 i Cork; irsk statsborger; jurastudier (ved University College og King's Inns, Dublin); barrister (1938); Senior Counsel (1954); medlem af »Dail Eireann« (Irlands Parlament) (1948-1973); sundhedsminister (1954-1957); opstillet til valget af Irlands præsident (1976 og 1973); dommer ved High Court (1973); Chief justice (1974); dommer ved Domstolen fra den 16. januar 1985 til den 6. oktober 1991; afgået ved døden den 25. februar 2003.

Marco DARMON
Marco DARMON

Født den 26. januar 1930; fransk statsborger; embedsmand i Justitsministeriet; lektor ved Det Juridiske Fakultet Paris 1; assisterende direktør i justitsministerens kabinet; afdelingsformand ved Cour d'appel, Paris; direktør i Justitsministeriet, affaires civiles et du sceau; generaladvokat ved Domstolen fra den 13. februar 1984 til den 6. oktober 1994; afgået ved døden den 8. august 2017.

René JOLIET
René JOLIET

Født den 17. januar 1938; belgisk statsborger; professor (1974-1984) og indehaver af et ekstraordinært professorat (siden 1984) ved Det Juridiske Fakultet ved Liège Universitet (fællesskabsret); professor i belgisk ret ved King's College, London (1977); gæsteprofessor ved Nancy Universitet (1971-1978), Europa Instituut ved Amsterdam Universitet (1976-1985), Université Catholique de Louvain-la-Neuve (1980-1982) og Northwestern University, Chicago (1974 og 1983); lektor i europæisk konkurrenceret ved Europakollegiet i Brügge (1979-1984); dommer ved Domstolen fra den 10. april 1984 til sin død den 15. juli 1995.

Fernand SCHOCKWEILER
Fernand SCHOCKWEILER

Født den 15. juni 1935; luxembourgsk statsborger; ansat ved Justitsministeriet; attaché de gouvernement premier en rang; regeringens befuldmægtigede i sager ved Conseil d'État, Tvistemålsafdelingen; premier conseiller de gouvernement ved Justitsministeriet; dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1985 til sin død den 1. juni 1996.

Jean MISCHO
Jean MISCHO

Født den 7. september 1938; luxembourgsk statsborger; universitetseksamen i jura og statskundskab ved universiteterne i Montpellier, Paris og Cambridge; ansat ved Kommissionens Juridiske Tjeneste; ekspeditionssekretær i to kommissionsmedlemmers kabinetter; ansat ved Udenrigsministeriet i forskellige ledende stillinger; stedfortræder for Luxembourgs Faste Repræsentant ved De Europæiske Fællesskaber; generaladvokat ved Domstolen fra den 13. januar 1986 til den 6. oktober 1991 og fra den 19. december 1997 til den 6. oktober 2000; afgået ved døden den 10. maj 2016.

José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA
José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA

Født den 17. marts 1936; portugisisk statsborger; anklagemyndighedens repræsentant ved Appelretten i Lissabon; kabinetschef hos justitsministeren; stedfortræder for rigsadvokaten; sekretariatschef ved Afdelingen for Fællesskabsret; professor i fællesskabsret (Lissabon); dommer ved Domstolen fra den 31. januar 1986 til den 6. oktober 2000.

Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS
Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS

Født den 26. maj 1946; spansk statsborger; adjunkt og professor ved universiteterne i Oviedo, Freiburg-im-Breisgau, Madrid (Det Frie Universitet og Complutense-Universitetet) og Granada; professor i folkeret (Granada); dommer ved Domstolen fra den 31. januar 1986 til den 6. oktober 2003, Domstolens præsident fra den 7. oktober 1994 til den 6. oktober 2003; afgået ved døden den 17. januar 2019.

José Luís DA CRUZ VILAÇA
José Luís DA CRUZ VILAÇA

Født i 1944; juridisk eksamen og kandidatgrad i økonomisk politik ved universitet i Coimbra; doktor i international økonomi (Université de Paris I - Pahthéon Sorbonne); værnepligt aftjent i marineministeriet (juridisk tjeneste, 1969-1972); professor ved det katolske universitet og ved Universidade Nova de Lisboa; professor ved universitetet i Coimbra og ved Universidade Lusíada de Lisboa (direktør for instituttet for europæiske studier); medlem af den portugisiske regering (1980-1983); statssekretær i Indenrigsministeriet, under formandskabet i Ministerrådet og for EU-anliggender; medlem af det portugisiske parlament; næstformand for De Kristelige Demokrater; generaladvokat ved Domstolen (1986-1988); præsident for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (1989-1995); advokat i Lissabon, specialiseret i EU-ret og konkurrenceret (1996-2012); medlem af reflektionsgruppen vedrørende fremtidsperspektiverne for De Europæiske Fællesskabers retsinstanser (»Due-gruppen«) (2000); formand for Europa-Kommissionens disciplinærråd (2003-2007); formand for den portugisiske forening for europaret (siden 1999); Dommer ved Domstolen fra 8. oktober 2012 til 8. oktober 2018.

Manuel DIEZ de VELASCO
Manuel DIEZ de VELASCO

Født den 22. maj 1926; spansk statsborger; professor i folkeret og international privatret ved universiteterne i Granada, Barcelona og Madrid (Det Frie Universitet); professor i folkeret ved Complutense-Universitetet i Madrid; dommer ved Forfatningsdomstolen (1980-1986); medlem af Statsrådet; medlem af Real Academia de Jurisprudencia (Madrid); dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1988 til den 6. oktober 1994; afgået ved døden den 20. oktober 2009.

Manfred ZULEEG
Manfred ZULEEG

Født den 21. marts 1935; tysk statsborger; amanuensis ved Institut for Fællesskabsret (Köln); professor i offentlig ret, folkeret og europæisk ret ved universiteterne i Bonn og Frankfurt; dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1988 til den 6. oktober 1994; afgået ved døden den 1. juni 2015.

Walter VAN GERVEN
Walter VAN GERVEN

Født den 11. maj 1935; belgisk statsborger; professor ved Katholieke Universiteit Leuven (KUL), University of Chicago og Amsterdam Universitet (UvA); prorektor og medlem af konsistorium og bestyrelsen for KUL; advokat (Dendermonde, Leuven, Bruxelles); formand for banktilsynet; generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 1988 til den 6. oktober 1994; afgået ved døden den 8. juli 2015.

Francis Geoffrey JACOBS
Francis Geoffrey JACOBS

Født i 1939; Barrister; King's Counsel; ansat i sekretariatet i Den Europæiske Menneskerettighedskommission; referendar for generaladvokat J.-P. Warner; professor i fællesskabsret ved University of London; direktør for Centre of European Law ved King's College, London; forfatter af flere værker om fællesskabsret; generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 1988 til den 10. januar 2006.

Giuseppe TESAURO
Giuseppe TESAURO

Født den 15. november 1942; italiensk statsborger; professor i folkeret ved Napoli Universitet; advokat med møderet for Corte di Cassazione (kassationsdomstol); medlem af Udenrigsministeriets Råd for Diplomatiske Tvister; generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 1988 til den 4. marts 1998; afgået ved døden den 6. juli 2021.

Paul Joan George KAPTEYN
Paul Joan George KAPTEYN

Født den 31. januar 1928; nederlandsk statsborger; tjenestemand ved Udenrigsministeriet; professor i internationale organisationer (Utrecht, Leiden); medlem af Raad van State; formand for Raad van State's Tvistemålsafdeling; medlem af Det Kongelige Akademi for Videnskaberne; medlem af bestyrelsen for Academie voor Internationaal Recht, Haag; dommer ved Domstolen fra den 29. marts 1990 til den 6. oktober 2000.

Claus Christian GULMANN
Claus Christian GULMANN

Født i 1942; embedsmand i Justitsministeriet; referendar for dommer Max Sørensen; professor i folkeret og fællesskabsret og formand for Det Retsvidenskabelige Fagråd ved Københavns Universitet; advokat; formand for og medlem af voldgiftsretter; medlem af ankenævn; generaladvokat ved Domstolen fra 7. oktober 1991 til 6. oktober 1994; dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1994 til den 10 januar 2006.

John L. MURRAY
John L. MURRAY

Født den 17. juni 1943; irsk statsborger; barrister (1967), Senior Council (1981); praktiserende advokat i Irland; Attorney General (1987); medlem af Council of State; medlem af Bar Council of Ireland; Bencher of the Honourable Society of King's Inns; dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1997 til den 5. oktober 1999; afgået ved døden den 18. januar 2023.

David Alexander Ogilvy EDWARD
David Alexander Ogilvy EDWARD

Født den 14. november 1934; britisk statsborger; advokat (Skotland); King's Council (Skotland); sekretær og treasurer ved Faculty of Advocates; formand for Rådet for Advokater i Det Europæiske Fællesskab; indehaver af et Salvesen-professorat vedrørende europæiske institutioner og bestyrer for Europa Institute, Edinburg Universitet; særlig rådgiver for Overhusets EF-udvalg; Honorary Bencher ved Gray's Inn, London; dommer ved Retten i Første Instans fra den 25. september 1989 til den 9. marts 1992; dommer ved Domstolen fra den 10. marts 1992 til den 7. januar 2004.

Antonio Mario LA PERGOLA
Antonio Mario LA PERGOLA

Født i 1931; italiensk statsborger; professor i statsforfatningsret og almindelig og komparativ offentlig ret ved universiteterne i Padova, Bologna og Rom; medlem af Consiglio Superiore della Magistratura (1976-1978); medlem af og derefter præsident for Corte Costituzionale (1986-1987); minister for europæiske anliggender (1987-1989); medlem af Europa-Parlamentet (1989-1994); dommer ved Domstolen fra den 7. oktober til den 31. december 1994; generaladvokat fra den 1. januar 1995 til den 14 december 1999; dommer ved Domstolen fra den 15. december 1999 til den 3. maj 2006; afgået ved døden den 18. juli 2007.

Georges COSMAS
Georges COSMAS

Født den 14. juli 1932; græsk statsborger; advokat i Athen; fuldmægtig (1963), assessor (1973) og dommer (1982-1994) ved Grækenlands Øverste Forvaltningsdomstol; medlem af den særlige ret for erstatningssager mod dommere for tjenestefejl; medlem af Grækenlands Særlige Højesteret, som ifølge forfatningen har kompetence til at harmonisere praksis ved landets tre højeste retsinstanser og til at prøve gyldigheden af nationale og europæiske valg; medlem af Dommernes Øverste Råd; medlem af Udenrigsministeriets Øverste Råd; præsident for Appelretten i Varemærkesager; formand for Justitsministeriets særlige lovforberedelsesudvalg; generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 1994 til den 6. oktober 2000.

Jean-Pierre PUISSOCHET
Jean-Pierre PUISSOCHET

Født i 1936; medlem af Frankrigs Conseil d'État; direktør og senere generaldirektør for Rådet for De Europæiske Fællesskabers Juridiske Tjeneste (1968-1973); generaldirektør for Agence nationale pour l'emploi (1973-1975); direktør for den centrale administration i Industriministeriet (1977-1979); direktør for OECD's Direktorat for Juridiske Anliggender (1979-1985); direktør for Det Internationale Institut for Offentlig Administration (1985-1987); juridisk konsulent og direktør for Udenrigsministeriets Direktorat for Juridiske Anliggender (1987-1994); dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1994 til den 6. oktober 2006; afgået ved døden den 12. juli 2021.

Philippe LÉGER
Philippe LÉGER

Født i 1938; embedsmand i Justitsministeriet (1966-1970); kabinetssekretær og derefter teknisk rådgiver i kabinettet for ministeren for livskvalitet i 1976; teknisk rådgiver i justitsministerens kabinet (1976-1978); underdirektør i Justitsministeriets Afdeling for Straffesager og Benådninger (1978-1983); medlem af Cour d'appel de Paris (1983-1986); vicekabinetschef i Justitsministeriet (1986); præsident for Tribunal de grande instance de Bobigny (1986-1993); direktør for justitsministerens kabinet og statsadvokat ved Cour d'appel de Paris (1993-1994); assisterende professor ved Université René Descartes (Paris-V) (1988-1993); generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 1994 til den 6. oktober 2006; afgået ved døden den 25. januar 2023.

Günter HIRSCH
Günter HIRSCH

Født den 30. januar 1943; tysk statsborger; direktør i delstaten Bayerns justitsministerium; præsident for delstaten Sachsens forfatningsdomstol og for Oberlandesgericht Dresden (1992-1994); Honorarprofessor i europæisk ret og lægeret ved Saarbrücken Universitet; dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1994 til den 14. juli 2000.

Michael Bendik ELMER
Michael Bendik ELMER

Født den 26. februar 1949; dansk statsborger; embedsmand i Justitsministeriet (1973); kontorchef i Justitsministeriet (1982-1987 og 1988-1991); dommer ved Østre Landsret (1987-1988); vicepræsident i Sø- og Handelsretten (1988), Justitsministeriets kommitterede i fællesskabsretlige spørgsmål og menneskerettighedsspørgsmål (1991-1994); generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 1994 til den 18. december 1997.

Peter JANN
Peter JANN

Født i 1935; dr.jur. ved Universität Wien (1957); udnævnt til dommer med tjeneste i Forbundsjustitsministeriet (1961); pressedommer ved Straf-Bezirksgericht Wien (1963-1966); pressetalsmand ved Forbundsjustitsministeriet (1966-1970), derefter tjeneste i ministeriets internationale afdeling; rådgiver for parlamentets retsudvalg og pressetalsmand i parlamentet (1973-1978); udnævnt til medlem af forfatningsdomstolen (1978); permanent refererende dommer ved denne domstol indtil 1994; dommer ved Domstolen fra den 19. januar 1995 til den 6. oktober 2009.

Hans RAGNEMALM
Hans RAGNEMALM

Født den 30. marts 1940; svensk statsborger; juridisk kandidat og professor i offentlig ret ved Lunds Universitet; professor i offentlig ret og dekan ved Stockholms Universitet; ombudsmand; dommer ved Regeringsrätten (højeste forvaltningsdomstol); dommer ved Domstolen fra den 19. januar 1995 til den 6. oktober 2000; afgået ved døden den 7. august 2016.

Leif SEVÓN
Leif SEVÓN

Født den 31. oktober 1941; finsk statsborger; juridisk licentiatgrad (OTL) ved Helsinki Universitet; direktør i Justitsministeriet; rådgiver ved Udenrigsministeriets Handelsdepartement; dommer ved Finlands Højesteret; dommer ved EFTA-Domstolen; præsident for EFTA-Domstolen; dommer ved Domstolen fra den 19. januar 1995 til den 16. januar 2002.

Nial FENNELLY
Nial FENNELLY

Født den 3. maj 1942; irsk statsborger; Master of Arts i økonomi fra University College, Dublin; barrister-at-Law; Senior Council; formand for Legal Air Board og Bar Council; generaladvokat ved Domstolen fra den 19. januar 1995 til den 6.oktober 2000.

Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER

Født i 1949; byretsdommer; dommer tilknyttet Consejo General del Poder Judicial (dommerstandens øverste faglige organ); professor; kabinetschef for præsidenten for Consejo General del Poder Judicial; ad hoc-dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol; dommer ved Tribunal Supremo fra 1996; generaladvokat ved Domstolen fra den 19. januar 1995 til sin død den 12. november 2009.

Melchior WATHELET
Melchior WATHELET

Født i 1949; juridisk og økonomisk kandidateksamen (universitetet i Liège); Master of Laws (Harvard University, De Forenede Stater); doctor honoris causa (université de Paris-Dauphine); professor i europaret ved universitetet i Louvain og ved universitetet i Liège; medlem af deputeretkammeret (1977-1995); statssekretær, minister og ministerpræsident i regionen Wallonien (1980-1988); vicepremierminister, justitsminister og minister for små og mellemstore virksomheder (1988-1992); vicepremierminister, justitsminister og økonomiminister (1992-1995); vicepremierminister, forsvarsminister (1995); borgmester i Verviers (1995); dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1995-2003); juridisk rådgiver, derefter advokat (2004-2012); minister uden portefølje (2009-2012); Generaladvokat ved Domstolen den 8. oktober 2012 til den 8. oktober 2018.

Romain SCHINTGEN
Romain SCHINTGEN

Født i 1939; universitetsstudier ved de juridiske og økonomiske fakulteter i Montpellier og i Paris, dr. jur. (1964), advokat (1964), advokat ved cour d'appel (1967), direktør i det luxembourgske Arbejdsministerium; medlem (1978-1989) af, efterfølgende formand (1988-1989) for Luxembourgs Økonomiske og Sociale Råd; bestyrelsesmedlem i Société nationale de crédit et d'investissement og i Société européenne des satellites (indtil 1989); medlem (1993-1995) af, efterfølgende formand for conseil de l'Institut universitaire international du Luxembourg (1995-2004), underviser på université du Luxembourg; regeringens repræsentant i Udvalget for Den Europæiske Socialfond, Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed og i Styrelsesrådet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (indtil 1989); dommer ved Retten i Første Instans fra 25. september 1989 til 11. juli 1996; dommer ved Domstolen fra den 12. juli 1996 til den 14. januar 2008.

Krateros IOANNOU
Krateros IOANNOU

Født den 3. juni 1935; græsk statsborger; advokatbestalling i Thessaloniki i 1963; Ph.D. i international ret fra universitetet i Thessaloniki i 1971; professor i folkeret og fællesskabsret ved Det Juridiske Fakultet ved Thrakiens universitet; juridisk konsulent ved Udenrigsministeriet; medlem af den græske delegation ved FNۥs generalforsamling siden 1983; formand for Europarådets ekspertkomité for forbedring af proceduren efter den europæiske menneskerettighedskonvention (1989-1992); dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1997 til sin død den 10. marts 1999.

Siegbert ALBER
Siegbert ALBER

Født den 27. juli 1936; tysk statsborger; jurastudier ved universiteterne i Tübingen, Berlin, Paris, Hamburg, Wien, Torino og Cambridge; medlem af Bundestag (1969-1980); medlem af Europa-Parlamentet (fra 1977); medlem af talrige udvalg, herunder - som formand i 1993-1994 - Udvalget for Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder; formand for Delegationen for Forbindelserne med de Baltiske Lande og for Underudvalget for Databeskyttelse samt Underudvalget for Giftige og Farlige Stoffer; næstformand for Europa-Parlamentet (1984-1992); generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 1997 til den 6. oktober 2003; afgået ved døden den 4. juni 2021.

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

Født den 19. februar 1934; italiensk statsborger; dommer ved Tribunale di Napoli; dommer ved Appelretten i Rom og Corte di Cassazione (kassationsdomstol); tilknyttet Justitsministeriets Lovkontor; formand for hovedudvalget ved den diplomatiske konference til udarbejdelse af Lugano-konventionen; referendar hos den italienske generaladvokat ved Domstolen; professor ved Scuola superiore della publica amministrazione di Roma (Forvaltningshøjskolen i Rom); dommer ved Retten i Første Instans fra den 25. september 1989 til den 17. september 1995; præsident for Retten i Første Instans fra den 18. september 1995 til den 4. marts 1998; generaladvokat ved Domstolen fra den 5. marts 1998 til den 6. oktober 2000; afgået ved døden den 26. januar 2010.

Vassilios SKOURIS
Vassilios SKOURIS

Født i 1948; juridisk eksamen fra det frie universitet i Berlin (1970); dr.jur. i forfatningsret og forvaltningsret ved Hamburgs universitet (1973); lektor ved Hamburgs universitet (1972-1977); professor i offentlig ret ved Bielefeld universitet (1978); professor i offentlig ret ved Thessalonikis universitet (1982); indenrigsminister (i 1989 og i 1996); medlem af bestyrelsen for Kretas universitet (1983-1987); direktør for Center for International Økonomisk og Europæisk Ret, Thessaloniki (fra 1997-2005); formand for Græsk Selskab for Europæisk Ret (1992-1994); medlem af det græske forskningsråd (1993-1995); medlem af det øverste udvalg for udvælgelse af græske tjenestemænd (1994-1996); medlem af det videnskabelige råd ved akademiet for europæisk ret i Trier (fra 1995); medlem af bestyrelsen for den græske nationale dommerskole (1995-1996); medlem af udenrigsministeriets videnskabelige råd (1997-1998); formand for det græske økonomiske og sociale råd i 1998; dommer ved Domstolen siden den 8. juni 1999; Domstolens præsident fra den 7. oktober 2003 til den 8. oktober 2015.

Fidelma O’KELLY MACKEN
Fidelma O’KELLY MACKEN

Født den 28. februar 1942; irsk statsborger; advokatbestalling (barrister) i Irland (1972); juridisk konsulent i patent- og varemærkeret (1973-1979); barrister (1979-1995) og Senior Counsel (1995-1998) i Irland; tillige praktiserende advokat i England og Wales; dommer ved High Court in Ireland (1998); lektor i retssystemer og juridisk metode og indehaver af et »Averil Deverell«-lektorat i handelsret (Trinity College, Dublin); Bencher of the Honourable Society of King's Inns; dommer ved Domstolen fra den 6. oktober 1999 til den 13. oktober 2004.

Ninon COLNERIC
Ninon COLNERIC

Født i 1948; universitetsstudier i Tübingen, München et Genève; efter forskningsophold i London dr. jur. ved Universität München; dommer ved Arbeitsgericht Oldenburg; autorisation fra Universität Bremen indenfor retsområderne arbejdsret, retssociologi og socialret; midlertidig professor ved det juridiske fakultet på universiteterne i Frankfurt og Bremen; præsident for Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (1989); ekspert i et projekt under European Expertise Service (EU) vedrørende arbejdsretsreformen i Kirgisistan (1994-1995); æresprofessor i arbejdsret ved Universität Bremen, særligt i europæisk arbejdsret; dommer ved EF-Domstolen fra den 15. juli 2000 til den 6. oktober 2006.

Stig von BAHR
Stig von BAHR

Født i 1939; har arbejdet for Rigsdagens ombudsmand, for den svenske regerings sekretariat og i ministerierne, navnlig som kontorchef i Finansministeriet; udnævnt til dommer ved Kammarrätten i Göteborg i 1981, derefter udnævnt til dommer ved Regeringsrätten i 1985; har deltaget i udarbejdelsen af adskillige officielle rapporter, navnlig om skatte- og regnskabslovgivning; har bl.a. været formand for udvalget for inflationstilpasset indkomstbeskatning, formand for regnskabsudvalget og særlig rapportør i udvalget for regler om beskatning af private selskabsejere; har også været formand for udvalget for regnskabsmæssige standarder og medlem af bestyrelsen for den nationale domstolsstyrelse og for det finansielle tilsynsråd; har offentliggjort adskillige artikler, navnlig på det skatteretlige område; dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 2000 til den 6. oktober 2006.

José Narciso DA CUNHA RODRIGUES
José Narciso DA CUNHA RODRIGUES

Født i 1940; forskellige dommerfunktioner (1964-1977); tildelt forskellige opgaver af regeringen med henblik på gennemførelsen og samordningen af undersøgelser om reformen af domstolssystemet; regeringens repræsentant ved Den Europæiske Menneskerettigheds­kommission og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (1980-1984); ekspert ved Europarådets styringsudvalg for menneskerettigheder (1980-1985); medlem af udvalget for revision af straffeloven og af lov om strafferetsplejen; Procurador-Geral da República (1984-2000); medlem af overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (1999-2000); dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 2000 til den 8. oktober 2012.

Antonio TIZZANO
Antonio TIZZANO

Født i 1940; professor i EU-ret ved universitetet La Sapienza i Rom; professor ved universiteterne »Istituto Orientale« (1969-1979) og »Federico II« i Napoli (1979-1992), ved universitetet i Catania (1969-1977) og ved universitetet i Mogadishu (1967-1972); advokat med møderet for den italienske kassationsret; juridisk konsulent ved Den Italienske Republiks Faste Repræsentation ved De Europæiske Fællesskaber (1984-1992); medlem af den italienske delegation ved forhandlingerne om Kongeriget Spaniens og Den Portugisiske Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber, om den europæiske fælles akt og om traktaten om Den Europæiske Union; forfatter af mange publikationer, herunder kommentarer til de europæiske traktater og værker om Den Europæiske Union; grundlægger af og siden 1996 direktør for tidsskriftet »Il Diritto dell'Unione Europea«; medlem af bestyrelsen eller redaktionskomitéen for flere juridiske tidsskrifter; rapportør ved mange internationale kongresser; konferencer og kurser ved flere internationale institutioner, herunder ved Hague Academy of International Law (1987), medlem af en uafhængig gruppe af eksperter, som blev udpeget til at undersøge Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers finanser (1999); generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 2000 til den 3. maj 2006; dommer ved Domstolen fra den 4. maj 2006 til den 8. oktober 2018; vicepræsident for Den Europæiske Unions Domstol fra den 8. oktober 2015 til den 8. oktober 2018.

Christiaan Willem Anton TIMMERMANS
Christiaan Willem Anton TIMMERMANS

Født i 1941; referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1966-1969); tjenestemand ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (1969-1977); dr.jur. (Leidens Universitet); professor i EF-ret ved Groningens Universitet (1977-1989); assisterende dommer ved appelretten i Arnhem; har udgivet forskellige publikationer; vicegeneraldirektør ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers Juridiske Tjeneste (1989-2000); professor i fællesskabsret ved Amsterdams Universitet; dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 2000 til den 10 juni 2010.

Leendert A. GEELHOED
Leendert A. GEELHOED

Født i 1942; forskningsmedarbejder på Utrecht's Universitet (1970-1971); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1971-1974); ledende konsulent i justitsministeriet (1975-1982); medlem af det rådgivende udvalg for regeringspolitikken (1983-1990); forskellige undervisningsopgaver; direktør i Økonomiministeriet (1990-1997); direktør i Ministeriet for Almindelige Anliggender (1997-2000); generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 2000 til den 6. oktober 2006; afgået ved døden den 20. april 2007.

Christine STIX-HACKL
Christine STIX-HACKL

Født i 1957; dr. jur. (Wien's universitet); studier i EF-ret efter kandidateksamen (Europakollegiet, Brugge); i Østrigs udenrigstjeneste (siden 1982); rådgiver i EF-spørgsmål i Udenrigsministeriets Direktorat for Juridiske Anliggender (1985-1988); EF-Kommissionens Juridiske Tjeneste (1989); chef for "Juridisk tjeneste, Afdelingen for EF-ret" i Udenrigsministeriet (1992-2000, befuldmægtiget minister); deltagelse i forhandlingerne om EØS og Østrigs tiltrædelse af EU; befuldmægtiget for Republikken Østrig i sager for EF-Domstolen fra 1995; Østrigs generalkonsul i Zürich (2000); forskellige undervisningsopgaver og publikationer; generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 2000 til den 6. oktober 2006; afgået ved døden i oktober 2018.

Allan ROSAS
Allan ROSAS

Født i 1948; juridisk kandidateksamen fra Turkus universitet (Finland); underviser i retsvidenskab ved Turkus universitet (1978-1981) og ved Åbo akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); direktør for dettes institut for menneskerettigheder (1985-1995); forskellige ledende nationale og internationale universitetsstillinger; medlem af videnskabelige selskaber; samordning af flere nationale og internationale projekter og forskningsprogrammer, navnlig på følgende områder: fællesskabsret, international ret, menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder, forfatningsret og komparativ offentlig ret; den finske regerings repræsentant som medlem af eller konsulent for finske delegationer ved forskellige internationale konferencer og møder; har virket som ekspert i finsk ret navnlig i juridiske udvalg under Finlands regering og parlament samt ved De Forenede Nationer, Unesco, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Europarådet; siden 1995 ledende juridisk konsulent i Europa-Kommissionens Juridiske Tjeneste med ansvar for forbindelser udadtil; siden marts 2001 vicegeneraldirektør for Europa-Kommissionens Juridiske Tjeneste; dommer ved Domstolen fra den 17. januar 2002 til den 7. oktober 2019.

Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO
Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO

Født i 1967; cand. jur. (Lissabon Universitet, 1990); undervisningsassistent (Instituto Universitário Europeu, 1991); dr. jur. (Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, 1996); gæsteprofessor (London School of Economics; Europakollegiet i Natolin; Instituttet Ortega y Gasset i Madrid; Det Portugisiske Katolske Universitet; Instituttet for Europæiske Studier i Macao); professor (Universidade Nova de Lisboa, 1997); Fulbright Visiting Research Fellow (Harvard Universitet, 1998); meddirektør for Academy of International Trade Law; medredaktør (Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal) og medlem af redaktionsudvalget for flere juridiske tidsskrifter; generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 2003 til den 6. oktober 2009.

Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN
Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN

Født i 1937; jurastudier i Cambridge; barrister (1964-1980); Queen's Counsel (1980-1986); dommer ved High Court of England and Wales (1986-1995); Lord Justice of Appeal (1995-2003); siden 1985 seniormedlem og i 2003 kasserer i Honourable Society of the Inner Temple; dommer ved Domstolen fra den 8. januar 2004 til den 8. oktober 2012.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta
Født i 1954; cand.jur. (Universidad Complutense de Madrid); abogado del Estado i Malaga; abogado del Estado i transport-, turist- og kommunikationsministeriets juridiske afdeling og derefter i udenrigsministeriets juridiske afdeling; abogado del Estado for statens juridiske tjeneste i relation til sager for EF-Domstolen og vicegeneraldirektør i Abogacías General del Estados afdeling for EF-ret og international ret (justitsministeriet); medlem af Kommissionens arbejdsgruppe vedrørende EF-domstolssystemets fremtid; chef for den spanske delegation i arbejdsgruppen »Formandskabets Venner« med henblik på reformen af EF-domstolssystemet i Nicetraktaten og formand for Rådets ad hoc-udvalg vedrørende »EF-Domstolen«; underviser i EF-ret på Escuela Diplomática i Madrid; medredaktør af tidsskriftet »Noticias de la Unión Europea«. Dommer ved Domstolen siden den 7. oktober 2003; Domstolens vicepræsident siden den 9. oktober 2018 til den 7. oktober 2021.
Jerzy MAKARCZYK
Jerzy MAKARCZYK

Født i 1938; dr. jur. (1966); professor i folkeret (1974); Senior Visiting Fellow ved Oxford University (1985); professor ved International Christian University (ICU) i Tokyo (1988); forfatter af flere værker om folkeret, fællesskabsret og menneskerettigheder; medlem af flere videnskabelige selskaber inden for folkeret, fællesskabsret og menneskerettigheder; delegeret for den polske regering i forhandlingerne om de russiske troppers tilbagetrækning fra polsk territorium; vice-udenrigsminister og senere udenrigsminister (1989-1992); leder af den polske delegation i De Forenede Nationers Generalforsamling; Dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (1992-2002); formand for Institut de Droit International (2003); rådgiver for Republikken Polens præsident i udenrigspolitiske og menneskeretlige anliggender (2002-2004); Dommer ved Domstolen fra den 11. maj 2004 til den 6. oktober 2009.

Pranas KŪRIS
Pranas KŪRIS

Født i 1938; juridisk eksamen fra universitetet i Vilnius (1961); juridisk kandidat fra Moskvas Universitet (1965); dr.jur. (med forelæsningsret) ved Moskvas Universitet (1973); praktikant ved Institut des Hautes Études Internationales (direktør: prof. Ch. Rousseau), Université de Paris (1967-1968); fungerende medlem af Litauens videnskabelige akademi (1996); æresdoktor ved det juridiske universitet i Litauen (2001); forskellige opgaver inden for undervisning og administration ved universitetet i Vilnius (1961-1990); lektor, adjungeret professor, professor i international ret, dekan ved det juridiske fakultet, flere regeringsposter inden for Litauens udenrigstjeneste og retsvæsen; justitsminister (1990-1991), dommer (1991), Litauens ambassadør i Belgien, Luxembourg og Nederlandene (1992-1994); dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (før reformen) (juni 1994 - oktober 1998); dommer ved Litauens Højesteret og præsident samme sted (december 1994 - oktober 1998); dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (siden november 1998); deltager i adskillige internationale konferencer; medlem af Republikken Litauens delegation i forhandlingerne med USSR (1990-1992); forfatter af adskillige publikationer (ca. 200); dommer ved Domstolen fra den 11. maj 2004 til den 6. oktober 2010.

Endre Juhász
Endre Juhász

Født i 1944; juridisk eksamen fra universitetet i Szeged, Ungarn (1967); ungarsk advokateksamen (1970); studier i komparativ ret ved universitetet i Strasbourg, Frankrig (1969, 1970, 1971 og 1972); embedsmand i det juridiske kontor i ministeriet for udenrigshandel (1966-1974); direktør for lovgivningsmæssige anliggender (1973-1974); første handelsattaché ved Ungarns ambassade i Bruxelles med ansvar for fællesskabsretlige anliggender (1974-1979); direktør i ministeriet for udenrigshandel (1979-1983); første handelsattaché, senere handelsråd, ved Ungarns ambassade i Washington D.C., De Forenede Stater (1983-1989); generaldirektør i handelsministeriet og ministeriet for udenrigshandel (1989-1991); Ungarns chefforhandler i forbindelse med den associeringsaftale, der blev indgået mellem Ungarn, De Europæiske Fællesskaber og medlemsstaterne (1990-1991); generalsekretær i ministeriet for internationale økonomiske relationer; direktør for kontoret for europæiske anliggender (1992); statssekretær, ministeriet for internationale økonomiske relationer (1993-1994); statssekretær, ministeriet for industri og handel, leder af kontoret for europæiske anliggender (1994); overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, chef for Republikken Ungarns diplomatiske mission ved Den Europæiske Union (januar 1995 - maj 2003); chefforhandler i forbindelse med Republikken Ungarns tiltrædelse af Den Europæiske Union (juli 1998 - april 2003); minister uden portefølje for koordineringen af spørgsmål vedrørende europæisk integration (siden maj 2003); dommer ved Domstolen siden den 11. maj 2004 til den 7. oktober 2021.

George ARESTIS
George ARESTIS

Født i 1945; juridisk eksamen fra universitetet i Athen (1968); MA i Comparative Politics and Government fra University of Kent, Canterbury (1970); advokat på Cypern (1972-1982); udnævnt til District Court Judge (1982); forfremmet til President District Court (1995); Administrative President District Court i Nicosia (1997-2003); dommer ved Cyperns Højesteret (2003); dommer ved Domstolen siden den 11. maj 2004 til den 6. oktober 2014.

Anthony BORG BARTHET U.O.M.
Anthony BORG BARTHET U.O.M.

Født i 1947; juridisk kandidateksamen ved det kongelige universitet på Malta i 1973; ansat i den maltesiske centraladministration som Notary to Government i 1975; rådgiver for Republikken Malta i 1978, førsterådgiver for Republikken Malta i 1979, assisterende Attorney General i 1988 og af Maltas præsident udnævnt til Attorney General i 1989; ekstern lektor i civilret ved universitetet på Malta (1985-1989), medlem af bestyrelsen for universitetet på Malta (1998-2004); medlem af kommissionen for justitsforvaltningen (1994-2004); medlem af Committee of Governors for Maltas voldgiftsdomstol (1998-2004); Dommer ved Domstolen fra 11. maj 2004 til 8. oktober 2018.

Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

Født i 1950; juridisk kandidateksamen fra Karlova universitet i Prag (1975); assisterende professor (1974-1990); pro-dekan (1989-1991) og leder for afdelingen for international og europæisk ret (1990-1992) ved Masaryk universitet i Brno; dommer ved Tjekkoslovakiets forfatningsdomstol (1992); ambassadør ved Europarådet (1993-1998); formand for komitéen af delegerede til Europarådet (1995); generaldirektør i udenrigsministeriet (1998-2000); formand for den tjekkiske og slovakiske afdeling af International Law Association (1999-2001); dommer ved forfatningsdomstolen (2000-2004); medlem af det lovgivende råd (1998-2000); medlem af den permanente voldgiftsdomstol i Haag (siden 2000); professor i international ret ved Masaryk universitet i Brno (2001); dommer ved Domstolen fra den 11. maj 2004 til den 6. oktober 2020.

Ján KLUČKA
Ján KLUČKA

Født i 1951; dr. jur. ved universitetet i Bratislava (1974); professor i international ret ved universitetet i Kosice (siden 1975); dommer ved forfatningsdomstolen (1993); medlem af den permanente voldgiftsdomstol i Haag (1994); medlem af Venedigkommissionen (1994); formand for den slovakiske forening for international ret (2002); dommer ved Domstolen fra den 11. maj 2004 til den 6. oktober 2009.

Uno LÕHMUS
Uno LÕHMUS

Født i 1952; dr.jur. i 1986; advokat (1977-1998); gæsteprofessor i strafferet ved universitetet i Tartu; dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (1994-1998); præsident for Estlands højesteret (1998-2004); medlem af den juridiske forfatningskommission; rådgiver for straffelovskommissionen; medlem af arbejdsgruppen til udarbejdelse af strafferetsplejeloven; forfatter af flere værker om menneskerettigheder og statsforfatningsret; dommer ved Domstolen  fra den 11. maj 2004 til den 23. oktober 2013.

Egils LEVITS
Egils LEVITS
Født i 1955; juridisk og politologisk eksamen fra universitetet i Hamburg; videnskabelig medarbejder ved det juridiske fakultet ved universitetet i Kiel; rådgiver for det lettiske parlament i spørgsmål om international ret, statsforfatningsret og lovgivningsreformer; Republikken Letlands ambassadør i Tyskland og Schweiz (1992-1993), og i Østrig, Schweiz og Ungarn (1994-1995); vicestatsminister og justitsminister samt fungerende udenrigsminister (1993-1994); rådgiver for den internationale mæglings- og voldgiftsdomstol under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) (siden 1997); medlem af den permanente voldgiftsdomstol (siden 2001); valgt til dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 1995 og genvalgt i 1998 og 2001; adskillige publikationer inden for statsforfatningsret, forvaltningsret, lovgivningsreformer og fællesskabsret; dommer ved Domstolen siden den 11. maj 2004 til den 17 juni 2019.
Aindrias Ó CAOIMH
Aindrias Ó CAOIMH

Født i 1950; bachelor i civilret (National University of Ireland, University College Dublin 1971); barrister (King's Inns, 1972); eksamensbevis efter videregående studier i fællesskabsret (University College Dublin, 1977); barrister i Irland (1972-1999); lektor i fællesskabsret (King's Inns, Dublin); Senior Counsel (1994-1999); Irlands repræsentant i en række sager for De Europæiske Fællesskabers Domstol, dommer ved High Court, Irland (fra 1999); Bencher (bestyrelsesmedlem) af Honorable Society of King's Inns (fra 1999); næstformand for det irske selskab for fællesskabsret; medlem af Foreningen for International Ret (den irske afdeling); søn af Andreas O'Keeffe (Aindrias Ó Caoimh), der var dommer ved Domstolen (1974-1985); dommer ved Domstolen fra den 13. oktober 2004 til den 7. oktober 2015.

 

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

Født i 1955; studier i økonomi, sprog og retsvidenskab ved King's College, Cambridge (1973-1977); assistent og forsker ved Corpus Christi College, Oxford (1977-1980); advokatbestalling (Middle Temple, 1980); barrister (1980-1987 og 1990-2005); referendar for generaladvokat, derefter dommer Sir Gordon Slynn (1987-1990); lektor i europæisk og komparativ ret (Director of European Legal Studies) ved University College London (1990-1992); lektor (Lecturer) ved juridisk fakultet (1992-1998), herefter ekstern lektor (Affiliated Lecturer) (1998-2005) ved Cambridge Universitet; Fellow of King's College, Cambridge (1992-2010); Emeritus Fellow of King's College, Cambridge (siden 2011), ekstern lektor og forsker (Senior Research Fellow) ved Centre for European Legal Studies, Cambridge Universitet (1998-2005); King's Counsel; Bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010); LL.D (h.c.) Glasgow (2010), Nottingham Trent (2011) og Stockholm (2014); generaladvokat ved Domstolen fra den 11. januar 2006 til den 10. september 2020.

Paolo MENGOZZI
Paolo MENGOZZI

Født i 1938; professor i international ret og indehaver af Jean Monnet-lærestolen i fællesskabsret ved universitetet i Bologna; æresdoktor ved universitetet Carlos III i Madrid; gæsteprofessor ved følgende universiteter: John Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris-II, Georgia (Athens) og Institut universitaire international (Luxembourg); koordinator af European Business Law Pallas Program på universitetet i Nijmegen; medlem af Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler; statssekretær for industri og handel under det italienske formandskab for Rådet; medlem af Det Europæiske Fællesskabs arbejdsgruppe vedrørende Verdenshandelsorganisationen (WTO) og leder af 1997-konferencen om Verdenshandelsorganisationen på forskningscentret ved Hague Academy of International Law; dommer ved Retten i Første Instans fra den 4. marts 1998 til den 3. maj 2006; Generaladvokat ved Domstolen fra 4. maj 2006 til 8. oktober 2018.

Pernilla LINDH
Pernilla LINDH

Født i 1945; cand.jur. fra Lunds universitet; referendar og dommer ved Tingsrätten i Trollhättan (1971-1974); referendar ved Svea Hovrätt (1974-1975); dommer ved Stockholms Tingsrätt (1975); rådgiver i juridiske og administrative spørgsmål for præsidenten ved Svea Hovrätt (1975-1978); fuldmægtig ved Domstolverket (1977); rådgiver ved justitskanslerens kontor (1979-1980); hovrättsassessor ved Svea Hovrätt (1980-1981); juridisk rådgiver i handelsministeriet (1981-1982); juridisk rådgiver, derefter departementschef og departementsråd i juridiske spørgsmål i udenrigsministeriet (1982-1995); udnævnt til ambassadør i 1992; vice-præsident ved Marknadsdomstolen; ansvarlig for juridiske og institutionnelle spørgsmål under EØS-forhandlingerne (vicepræsident, derefter præsident for EFTA-gruppen) og under forhandlingerne i forbindelse med Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union; dommer ved Retten i Første Instans fra den 18. januar 1995 til den 6. oktober 2006; dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 2006 til den 6. oktober 2011.

Yves BOT
Yves BOT

Født i 1947; cand.jur. fra Rouens universitet; dr.jur. (université de Paris II Panthéon-Assas); assisterende professor ved Mans' universitet; fuldmægtig, og siden førstefuldmægtig ved anklagemyndigheden i Mans (1974-1982); offentlig anklager ved tribunal de grande instance de Dieppe (1982-1984); assisterende offentlig anklager ved tribunal de grande instance de Strasbourg (1984-1986); offentlig anklager ved tribunal de grande instance de Bastia (1986-1988); generaladvokat ved cour d'appel de Caen (1988-1991); offentlig anklager ved tribunal de grande instance du Mans (1991-1993); tildelt forskellige opgaver af det franske justitsministeriums kabinet (1993-1995); offentlig anklager ved tribunal de grande instance de Nanterre (1995-2002); offentlig anklager ved tribunal de grande instance de Paris (2002-2004); offentlig anklager ved cour d'appel de Paris (2004-2006); generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 2006 til sin død den 9. juni 2019.

Ján MAZÁK
Ján MAZÁK

Født i 1954; juridisk kandidateksamen (Pavol Jozef Safarik-universitetet, Košice, 1978); professor i civilret (1994) fællesskabsret (2004); direktør for instituttet for fællesskabsret ved Košices universitet (2004); dommer ved Krajský súd (landsret) i Košice (1980); vicepræsident (1982) og præsident (1990) for Mestský súd (byret) i Košice; medlem af den slovakiske advokatsammenslutning (1991); juridisk rådgiver for forfatningsdomstolen (1993-1998); vicejustitsminister (1998-2000); præsident for forfatningsdomstolen (2000-2006); medlem af Venedig-kommissionen (2004); generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 2006 til den 8. oktober 2012.

Verica TRSTENJAK
Verica TRSTENJAK

Født i 1962; cand. jur (1987); dr. jur. fra Ljubljana universitet (1995); professor (siden 1996) i rets og statsteori (retslære) og privatret; forsker; doktorstudier ved Zürich universitet, ved Institut für Rechtsvergleichung ved Wien universitet, ved Max Planck Instituttet for international privatret i Hamburg, og ved Vrije Universitet, Amsterdam; gæsteprofessor ved Wien universitet, Freiburg universitet (Tyskland) og ved Bucerius Law School i Hamburg, chef for juridisk tjeneste (1994-1996) og statssekretær for ministeren for videnskab og teknologi (1996-2000); generalsekretær for regeringen (2000); medlem af arbejdsgruppen for en europæisk civilret (Study Group on European Civil Code) siden 2003; ansvarlig for forskningsprojekt Humboldt (Humboldt Stiftung): skrevet mere end hundrede juridiske artikler og bøger inden for fællesskabsret og privatret; den slovenske juristsammenslutnings pris »Årets jurist 2003«; medlem af redaktionen på flere juridiske tidsskrifter; generalsekretær for den slovenske juristsammenslutnings; medlem af flere juridiske foreninger, herunder Gesellschaft für Rechtsvergleichung; dommer ved Retten i Første Instans fra den 7. juli 2004 til den 6. oktober 2006; generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 2006 til den 28. november 2012.

Camelia Toader
Camelia Toader

Født i 1963; juridisk kandidateksamen (1986), dr.jur. (1997) (Bukarest universitet); retsassessor ved førsteinstansretten i Buftea (1986-1988); dommer ved førsteinstansrettens femte afdeling i Bukarest (1988-1992); advokatbestalling (Bukarest 1992); ekstern lektor (1992-2005) og derefter fra 2005 professor i civilret og europæisk kontraktsret ved Bukarest universitet; flere doktorstudier samt forskning ved Max Planck Instituttet for international privatret i Hamburg (fra 1992 til 2004); afdelingschef for europæisk integration i justitsministeriet (1997-1999); dommer ved kassationsdomstolen (1999-2007); gæsteprofessor ved Wien universitet (2000 og 2011); underviser i fællesskabsret ved det nationale institut for dommerstanden (2003 og 2005-2006); medlem af redaktionskomitéer for flere juridiske tidsskrifter; fra 2010 associeret medlem og fra 2017 medlem af Det internationale akademi for komparativ ret; æresforsker ved centeret for europaretlige studier ved det rumænske akademis juridiske forskningsinstitut; dommer ved Domstolen siden den 12. januar 2007 til den 7. oktober 2021.

Jean-Jacques KASEL
Jean-Jacques KASEL

Født i 1946; juridisk kandidateksamen, overbygningsgrad i forvaltningsret (ULB, 1970); afgangseksamen fra Institut d'études politiques de Paris (Ecofin, 1972); advokatfuldmægtig; juridisk konsulent ved Banque de Paris et des Pays-Bas (1972-1973); attaché og senere legationssekretær i udenrigsministeriet (1973-1976); formand for Ministerrådets arbejdsgrupper (1976); første ambassadesekretær (Paris), assisterende fast repræsentant ved OECD (forbindelsesofficer ved UNESCO, 1976-1979); kabinetschef for regeringens viceformand (1979-1980); formand for arbejdsgrupper i EPS (Asien, Afrika, Latinamerika); rådgiver og derefter vicekabinetschef for formanden for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (1981); direktør for budgettet og vedtægten ved Ministerrådets Generalsekretariat (1981-1984); fuldmægtig ved den faste repræsentation ved De Europæiske Fællesskaber (1984-1985); formand for budgetkomitéen; befuldmægtiget minister, direktør for politiske og kulturelle anliggender (1986-1991); diplomatisk rådgiver for premierministeren (1986-1991); ambassadør i Grækenland (1989-1991, ikke bosat i Grækenland), formand for den politiske komité (1991); ambassadør, fast repræsentant ved De Europæiske Fællesskaber (1991-1998); formand for Coreper (1997); ambassadør (Bruxelles, 1998-2002); fast repræsentant ved NATO (1998-2002); hofmarskal og kabinetschef for hans kongelige højhed storhertugen (2002-2007); dommer ved Domstolen fra den 15. januar 2008 til den 7. oktober 2013.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Født i 1951; juridisk kandidateksamen (Bratislava universitet); dommer ved førsteinstansretten i Bratislava; dommer ved appelretten med civile retssager som ansvarsområde og vicepræsident for appelretten i Bratislava; medlem af afdelingen for civil- og familieret ved justitsministeriets juridiske tjeneste; konstitueret dommer ved højesteret med erhvervsret som ansvarsområde; medlem af Den Europæiske Menneskerettighedskommission (Strasbourg); dommer ved forfatningsdomstolen (2000-2004); dommer ved Retten i Første Instans fra den 12. maj 2004 til den 6. oktober 2009, dommer ved Domstolen siden den 7. oktober 2009 til den 7. oktober 2021.

Maria BERGER
Maria BERGER

Født i 1956; jura- og økonomistudier (1975-1979); juridisk kandidateksamen; assistent og ansvarlig for undervisningen ved institut for offentlig ret og statskundskab ved Innsbruck Universitet (1979-1984); fuldmægtig i Forbundsministeriet for videnskab og forskning, senest vicekontorchef (1984-1988); ansvarlig for spørgsmål vedrørende Den Europæiske Union ved Forbundskancelliet (1988-1989); kontorchef for »Europæisk Integration« i Forbundskancelliet (forberedelse af Østrigs tiltrædelse af Den Europæiske Union) (1989-1992); direktør for EFTA-Tilsynsmyndigheden i Genève og i Bruxelles (1993-1994); vicerektor for Donau universitet i Krems (1995-1996); medlem af Europa-Parlamentet (november 1996 - januar 2007 og december 2008 - juli 2009); medlem af Udvalget om Retlige Anliggender og suppleant ved Det Europæiske Konvent om Europas fremtid (februar 2002 - juli 2003); medlem af kommunalbestyrelsen i Perg (september 1997 - september 2009); forbundsjustitsminister (januar 2007 - december 2008); forfatter af publikationer om diverse EU-retlige emner; honorarprofessor i EU-ret ved Wien universitet; Ehrensenatorin ved Innsbruck universitet; Dommer ved Domstolen fra 7. oktober 2009 til 20. marts 2019.

Pedro CRUZ VILLALÓN
Pedro CRUZ VILLALÓN

Født i 1946; juridisk eksamen (1963-1968) og dr.jur. (1975) fra Sevillas universitet; studier ved universitetet i Freiburg im Breisgau (1969-1971); lektor i politisk ret ved Sevillas universitet (1978-1986); indehaver af lærestolen i forfatningsret ved Sevillas universitet (1986-1992); referendar ved Tribunal Constitucional (1986-1987); Letrado ved Tribunal Constitucional (1992-1998); præsident for Tribunal Constitucional (1998-2001); Fellow ved Wissenschaftskolleg i Berlin (2001-2002); indehaver af lærestolen i forfatningsret ved Universidad Autónoma i Madrid (2002-2009); valgt medlem af Consejo de Estado (2004-2009); forfatter af adskillige publikationer; generaladvokat ved Domstolen siden den 14. december 2009 til den 7. oktober 2015.

Egidijus JARAŠIŪNAS
Egidijus JARAŠIŪNAS

Født i 1952; juridisk kandidateksamen fra universitetet i Vilnius (1974-1979); doktor i juridisk videnskab ved Litauens Akademi for Retsvidenskab (1999); advokat i Litauen (1979-1990); parlamentsmedlem i Republikken Litauens parlament (1990-1992), herefter medlem af Republikken Litauens parlament Seimas og medlem af Rådet for stat og ret (1992-1996); dommer ved Republikken Litauens forfatningsdomstol (1996-2005), herefter rådgiver for præsidenten for Republikken Litauens forfatningsdomstol (siden 2006); assistent for lærestolen i forfatningsret ved det juridiske fakultet ved universitetet Mykolas Romeris (1997-2000), herefter assisterende professor (2000-2004), dernæst professor ved lærestolen (siden 2004) og endelig formand for denne lærestol i forfatningsret (2005-2007); dekan for det juridiske fakultet ved universitetet Mykolas Romeris (2007-2010); medlem af Venedig-kommissionen (2006-2010); underskriver af retsakten af 11. marts 1990 om genopretning af Litauens selvstændighed; forfatter af adskillige juridiske publikationer; Dommer ved Domstolen fra 6. oktober 2010 til 8. oktober 2018.

Carl Gustav FERNLUND
Carl Gustav FERNLUND

Født i 1950; juridisk kandidateksamen fra Lunds Universitet (1975); justitssekretær ved Landskrona tingsrätt (1976-1978); kammarrättsfiskal (1978-1982); kammarrättsassessor (1982); juridisk rådgiver for det faste udvalg Konstitutionsutskottet i Sveriges riksdag (1983-1985); juridisk rådgiver i finansministeriet (1985-1990); departementsråd og leder af finansministeriets afdeling for personlig indkomstskat (1990-1996); leder af finansministeriets afdeling for punktafgifter (1996-1998); økonomisk råd ved Sveriges faste repræsentation ved Den Europæiske Union (1998-2000); finansråd og leder af finansministeriets skatte- og tolddepartementet (2000-2005); regeringsråd (2005-2009); præsident for Kammarrätten i Göteborg (2009-2011); dommer ved Domstolen fra den 6. oktober 2011 til den 7. oktober 2019.

Christopher VAJDA
Christopher VAJDA

Født i 1955; juridisk kandidateksamen fra Cambridge universitet; eksamensbevis efter videregående studier i EU-ret ved det frie universitet i Bruxelles (licence spéciale) (med særlig udmærkelse); bestalling fra the Bar of England and Wales (Gray's Inn, 1979); barrister (1979-2012); bestalling fra the Bar of Northern Ireland (1996); King's Counsel; medlem af bestyrelsen for Gray's Inn (2003); dommer ved Crown Court (2003-2012); kasserer for United Kingdom Association for European Law (2001-2012); bidragyder til European Community Law of Competition (Bellamy & Child, 3.-6. udgave); dommer ved Domstolen fra den 8. oktober 2012 til den 31. januar 2020.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

Født i 1950; juridisk embedseksamen fra universitetet i Athen (1973); eksamensbevis for overbygningsstudier (DEA) i socialret ved université de Paris-II Panthéon-Sorbonne (1977); advokat (1974-1980); national ekspert ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers juridiske tjeneste (1988-1990), og derefter ledende medarbejder ved Generaldirektorat V »Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender« (1990-1994); revisor, befuldmægtiget og fra 1999 rådgiver for det græske statsråd; associeret medlem af Grækenlands særlige højesteret; medlem af centraludvalget for udarbejdelse af lovforslag i Grækenland (1996-1998); direktør for den juridiske tjeneste ved den græske regerings generalsekretariat (1996-1998); dommer ved Den Europæiske Unions Ret (1998-2010); afdelingsformand (2004-2010); medlem af det højeste råd for forvaltningsretterne (2011-2012); medlem af særdomstolen for tvister vedrørende vederlag til dommerne og specialdomstolen for sager vedrørende destitution af dommere som følge af embedsmisbrug (2013-2014); medlem af det rådgivende ekspertpanel vedrørende kandidaterne til et dommerembede ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (2014-2015); medlem af det kompetente udvalg til afgivelse af udtalelse om kandidaternes kvalifikationer til at udøve embedet som dommer ved Retten for EU-personalesager (2012-2015); underviser i europæiske ret ved den statslige skole for dommere og anklagere (1995-1996 og 2012-2015); dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 2015 til den 7. oktober 2021

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

Født i 1964; juridisk embedseksamen fra Aarhus Universitet (1991); mastergrad i europæisk ret ved Europa-Kollegiet, Brugge (1993); underviser ved Aarhus Universitet (1991-1993) og Københavns Universitet (1999-2001); gæsteforelæser ved Københavns Universitet og Aalborgs Universitet (siden 2008); advokatbestalling (1995); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (1994-1999); medhjælper hos Statsadvokaten for København (1999-2000) og kasseinspektør (2004-2006); juridisk rådgiver for den danske statsministers personlige repræsentant under forhandlingerne om udarbejdelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (1999-2000); fuldmægtig i Justitsministeriets EU-kontor (1999-2000); chefkonsulent i Justitsministeriets EU- og Menneskeretskontor (2000-2001) og kontorchef i Justitsministeriets Formueretskontor (2001-2006); forbrugerombudsmand udpeget af den danske regering (2006-2014); dommer ved Østre Landsret, København (2015); generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 2015 til den 7. oktober 2021.

Michal Bobek
Michal Bobek

Født i 1977; mastergrad i jura og mastergrad i internationale forbindelser (Charles universitetet i Prag); juridisk eksamen i engelsk ret og EU-ret (universitetet i Cambridge); Magister Juris (universitetet i Oxford, St. Edmund Hall); dr. jur. (Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze); studier ved Université libre de Bruxelles og universitetet i Queensland (Australien); referendar for præsidenten for den øverste forvaltningsdomstol i Den Tjekkiske Republik (2005-2009), derefter chef for samme domstols efterforsknings- og dokumentationstjeneste (2008-2009); egnethed til at udøve embedet som dommer i Den Tjekkiske Republik (2009); underviser (2011-2012) og forsker (2013-2016) ved instituttet for europæiske ret og komparativ ret ved universitetet i Oxford; lektor ved Europa-Kollegiet, Brugge (2013-2015); medlem af den tjekkiske nationalbanks appelkammer (2013-2015); ad hoc dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (2013-2015); medstifter af og præsident for den tjekkiske sammenslutning for europæisk ret og komparativ ret; forelæser og gæstelektor ved flere universiteter i Europa og andre steder; forfatter af adskillige publikationer om EU-ret, om de europæiske menneskerettigheder, komparativ (offentlig) ret og retsteori; generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 2015 til den 7. oktober 2021.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

Født i 1952; juridisk embedseksamen fra universitetet St. Kliment Ohridsk i Sofia (1975); dr. jur. (1979); underviser (1977-1984), lektor (1984-1990), og professor ved universitetet St. Kliment Ohridsk i Sofia (1990-2013); dekan for det juridiske fakultet ved universitetet St. Kliment Ohridsk i Sofia (1988-1991); medlem af lovgivningsrådet ved den bulgarske nationalforsamling (1995-1997); leder af Jean Monnet-professorraterne ved det nye bulgarske universitet (2002-2005); formand for det juridiske råd under Bulgariens præsident (2002-2003); dommer (2003-2009) ved og dernæst præsident (2009-2012) for den bulgarske forfatningsdomstol; professor i forfatningsret ved det juridiske fakultet ved universitetet St. Kliment Ohridsk i Sofia (2013-2016); medlem af (2006-2016) og vicepræsident for Europarådets Venedigkommission (2013-2015); medlem af forfatningsrådet under den bulgarske ombudsmand (2015-2016); redaktør på flere juridiske tidsskrifter; forfatter til talrige juridiske udgivelser; generaladvokat ved Domstolen siden den 19. september 2016 til den 7. oktober 2021.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

Født i 1958; juridisk embedseksamen fra University College Dublin (LL.M. i 1981); juridisk doktorgrad fra University College, Dublin (LL.D. i 1997); mastergrad i retsvidenskab fra University of Pennsylvania (LL.M. i 1982); barrister-at-law ved Honorable Society of King’s Inns i Dublin (1984); ph.d. fra Trinity College, Dublin (ph.d. 2001); lektor i retsvidenskab ved Trinity College, Dublin (1982-2007); junior counsel ved Bar of Ireland (1987-1997); senior counsel ved Bar of Ireland (1997-2010); dommer ved High Court i Irland (2010-2014); dommer ved Court of Appeal i Irland (2014-2018); forfatter til talrige publikationer; generaladvokat ved Domstolen siden den 8. oktober 2018 til den 7. oktober 2021.

Albert VAN HOUTTE
Albert VAN HOUTTE

Født den 12. november 1914 i Nieuwkapelle; belgisk statsborger; juridisk kandidat (1938); universitetseksamen i nationaløkonomi (1940) fra université catholique de Louvain; adjunkt ved Institut des sciences économiques ved université catholique de Louvain (1939-1940); advokat (1938-1940); økonomisk rådgiver og skatterådgiver for Boerenbond (landboforening); landbrugsministerens kabinetschef (1944-1945); sekretær for FAO's europæiske afdeling i Rom, ansvarlig for afviklingen af Det Internationale Landbrugsinstitut (1946-1949); formand for den belgiske komité ved FAO, medlem af FAO's Råd og en række komitéer (1950-1953); justitssekretær ved EKSF-Domstolen fra den 26. marts 1953 til den 6. oktober 1958 og ved De Europæiske Fællesskabers Domstol fra den 7. oktober 1958 til den 9. februar 1982; afgået ved døden den 15. maj 2002.

Paul HEIM
Paul HEIM

Født den 23. maj 1932 i Wien; britisk statsborger; juridiske studier ved Kingۥs College, University of Durham og Lincolnۥs Inn (1950-1955); advokatbestalling i London; assisterende justitssekretær ved Supreme Court of Kenya (1955); praktiserende advokat (1957-1958 og 1961-1962); underretsdommer (1958); ledende assisterende justitssekretær ved Supreme Court of Kenya (1963); sekretær ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols Justitskontor, Strasbourg (1965); fuldmægtig ved sekretariatet for Den Europæiske Menneskerettighedskommission (1966); fuldmægtig (1967), ekspeditionssekretær (1969) og vicesekretariatschef ved Europarådet (1969-1973); kontorchef (1973) og direktør (1980) ved Europa-Parlamentets mødesekretariat; justitssekretær ved Domstolen fra den 10. februar 1982 til den 9. februar 1988; afgået ved døden den 23. september 2020.

Jean-Guy GIRAUD
Jean-Guy GIRAUD

Født i 1944; fransk statsborger; juridisk eksamen fra université de Paris I, eksamen fra Institut d'études politiques de Paris og fra School of advanced international studies ved John Hopkins University; fuldmægtig ved Europa-Parlamentets Generalsekretariat; ekspeditionssekretær ved Budgetudvalgets sekretariat; kontorchef ved sekretariatet dels for Udvalget for Institutionelle Spørgsmål, dels for Budgetudvalget; konsulent og direktør hos formanden for Europa-Parlamentet (institutionelle, juridiske og budgetmæssige spørgsmål); konstitueret direktør i Generaldirektoratet for Udvalgene; Domstolens justitssekretær fra den 10. februar 1988 til den 9. februar 1994.

Roger GRASS
Roger GRASS

Født i 1948; afgangseksamen fra Institut d'études politiques de Paris og kandidateksamen i politisk videnskab og offentlig ret; statsadvokatfuldmægtig ved tribunal de grande instance de Versailles; ekspeditionssekretær ved Domstolen; generalsekretær for anklagemyndigheden ved cour d'appel de Paris; ansat i den franske justitsministers kabinet; referendar hos Domstolens præsident; Domstolens justitssekretær fra den 10. februar 1994 til den 6. oktober 2010.