Historiske arkiver

Præsentation

EU-institutionerne er i overensstemmelse med den ordning, der i 1983, 2003 og 2015 blev vedtaget om åbning for offentligheden af Den Europæiske Unions institutioners historiske arkiver, forpligtede til at oprette deres historiske arkiver og sikre, at de åbnes for offentligheden.
Domstolen har i denne forbindelse besluttet at deponere sine arkiver hos Det Europæiske Universitetsinstitut (EUI) i Firenze og således stille dem til rådighed for universitetsforskere, og historikere samt unionsborgerne i almindelighed.
Regelsættet for overførslen af de historiske arkiver til EUI i Firenze og bestemmelserne for offentlighedens adgang er defineret ved Den Europæiske Unions Domstols afgørelse af 10. juni 2014 om deponering af Den Europæiske Unions Domstols historiske arkiver i Den Europæiske Unions historiske arkiver (Det Europæiske Universitetsinstitut).

Interesserede opfordres til at konsultere siden Den Europæiske Unions historiske arkiver.

Hvilke dokumenter er omfattet?

De historiske arkiver udgøres af de dokumenter, som affattes eller modtages af institutionerne som led i udførelsen af deres opgave, forudsat at de er blevet udvalgt til permanent opbevaring og er mere end tredive år gamle.
Domstolen har besluttet, at adgangen ikke kun er til administrative dokumenter, men tillige til dokumenter af retslig karakter. De af DomstolenS arkiver, som er tilgængelige for offentligheden, er alle opført i kataloget over Den Europæiske Unions Historiske Arkiver.
Adgangen til de historiske arkiver er imidlertid undergivet en forudgående undersøgelse af anmodningen.

Kontakt

Det er muligt at anmode om adgang til et eller flere dossierer i de historiske arkiver ved henvendelse til Den Europæiske Unions historiske arkiver.
Anmodning om adgang undergives en nærmere undersøgelse, f.eks. med hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred, erhvervsinteresser og voteringens fortrolighed. Fristen for behandling af anmodningen kan derfor variere alt efter, hvor kompleks og omfangsrigt dossieret er.

Hvordan konsulteres arkiverne?

Såfremt der meddeles adgang, får den anmodende part mulighed for gratis at konsultere dokumenterne hos Det Europæiske Universitetsinstitut (EUI) i Firenze.
Flere oplysninger om de nærmere bestemmelser om konsultationen findes i Domstolens afgørelse af 10. juni 2014, der er nævnt ovenfor.

Oplysninger og kontakt

Yderligere oplysninger kan fås via e-mail ved henvendelse til den tjeneste, der er ansvarlig for de historiske arkiver ved Den Europæiske Unions Domstol.