Ιστορικά αρχεία

Παρουσίαση

Τα ευρωπαϊκά όργανα, σύμφωνα με τη ρύθμιση που θεσπίστηκε τα έτη 1983, 2003 και 2015 σχετικά με την παροχή προσβάσεως στο κοινό στα ιστορικά αρχεία των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να συνιστούν ιστορικά αρχεία και να τα καθιστούν προσβάσιμα στο κοινό.
Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο αποφάσισε να καταθέσει τα αρχεία του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (IUE) της Φλωρεντίας και να τα θέσει, με τον τρόπο αυτόν, στη διάθεση των πανεπιστημιακών ερευνητών, των ιστορικών και, γενικότερα, των πολιτών της Ένωσης.
Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη μεταφορά των ιστορικών αρχείων στο IUE της Φλωρεντίας, καθώς και οι λεπτομέρειες προσβάσεως του κοινού, διέπονται από την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Ιουνίου 2014, σχετικά με  την κατάθεση των ιστορικών αρχείων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ιστορικά αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται επίσης να μελετήσουν τη σελίδα των Ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποια έγγραφα αφορά η σχετική ρύθμιση;

Τα ιστορικά αρχεία αποτελούνται από τα έγγραφα που προσκομίζουν ή παραλαμβάνουν τα θεσμικά όργανα στο πλαίσιο της εκτελέσεως της αποστολής τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχει αποφασιστεί η μόνιμη αρχειοθέτησή τους και ότι ανατρέχουν σε χρονικό διάστημα τριάντα ετών τουλάχιστον.
Το Δικαστήριο αποφάσισε να παράσχει πρόσβαση όχι μόνο στα έγγραφα διοικητικής φύσεως, αλλά και στα αρχεία δικαιοδοτικού χαρακτήρα. Όλα τα προσβάσιμα ιστορικά αρχεία του Δικαστηρίου περιλαμβάνονται στον Κατάλογο των Ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AHUE).
Εντούτοις, η δυνατότητα προσβάσεως στα ιστορικά αρχεία εξαρτάται από προηγούμενη εξέταση του σχετικού αιτήματος.

Σε ποιον μπορείτε να αποταθείτε;

Η πρόσβαση σε έναν ή σε περισσότερους φακέλους των ιστορικών αρχείων μπορεί να ζητηθεί μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το αίτημα προσβάσεως θα εξεταστεί εμπεριστατωμένα, λαμβανομένης υπόψη για παράδειγμα της προστασίας της προσωπικής σφαίρας, των εμπορικών συμφερόντων και του απορρήτου των δικαστηριακών διασκέψεων. Κατά συνέπεια, ο χρόνος επεξεργασίας του αιτήματος μπορεί να ποικίλλει σε συνάρτηση με την περιπλοκότητα ή τον όγκο του σχετικού φακέλου.

Πώς γίνεται η μελέτη των αρχείων;

Σε περίπτωση που παρασχεθεί η πρόσβαση, ο αιτών έχει τη δυνατότητα να μελετήσει τα έγγραφα, δωρεάν, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (IUE) της Φλωρεντίας.
Για περισσότερες διευκρινίσεις επί των λεπτομερειών σχετικά με τη μελέτη των εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση της αποφάσεως του Δικαστηρίου της 10ης Ιουνίου 2014, που αναφέρεται ανωτέρω.

Πληροφορίες και επικοινωνία

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των ιστορικών αρχείων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.