Δικαστικές διακοπές

Περίοδοι κατά τις οποίες δεν διεξάγονται συνεδριάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου, το Δικαστήριο παραμένει διαρκώς σε λειτουργία. Κάθε δικαιοδοτικό όργανο ορίζει τις περιόδους δικαστικών διακοπών, καθώς και τις περιόδους κατά τις οποίες δεν διεξάγονται, καταρχήν, συνεδριάσεις.

Εντούτοις, τα δικαιοδοτικά όργανα και οι υπηρεσίες τους εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά κατά τις περιόδους αυτές και, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις της υποθέσεως, διεξάγονται συνεδριάσεις.

Οι περίοδοι κατά τις οποίες δεν διεξάγονται, καταρχήν, συνεδριάσεις για το δικαστικό έτος 2022/2023, είναι οι εξής: 

- Αγίων Πάντων: 31.10.2022 > 06.11.2022
- Χριστούγεννα: 19.12.2022 > 08.01.2023
- Καρναβάλι: 20.02.2023 > 26.02.2023
- Πάσχα:  03.04.2023 > 16.04.2023
- Ανάληψη: 29.05.2023 > 04.06.2023
- Καλοκαίρι: 16.07.2023 > 31.08.2023

 

Οι περίοδοι κατά τις οποίες δεν διεξάγονται, καταρχήν, συνεδριάσεις για το δικαστικό έτος 2023/2024, είναι οι εξής: 

- Αγίων Πάντων: 30.10.2023 > 05.11.2023
- Χριστούγεννα: 18.12.2023 > 07.01.2024
- Καρναβάλι: 12.02.2024 > 18.02.2024
- Πάσχα:  25.03.2024 > 07.04.2024
- Ανάληψη: 20.05.2024 > 26.05.2024
- Καλοκαίρι: 16.07.2024 > 31.08.2024


Τα δικαιοδοτικά όργανα αργούν σε όλες τις κατά νόμον εορτάσιμες ημέρες στο Λουξεμβούργο όπου εδρεύουν.