Δικαστικές διακοπές

Περίοδοι κατά τις οποίες δεν διεξάγονται συνεδριάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου, το Δικαστήριο παραμένει διαρκώς σε λειτουργία. Κάθε δικαιοδοτικό όργανο ορίζει τις περιόδους δικαστικών διακοπών, καθώς και τις περιόδους κατά τις οποίες δεν διεξάγονται, καταρχήν, συνεδριάσεις.

Εντούτοις, τα δικαιοδοτικά όργανα και οι υπηρεσίες τους εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά κατά τις περιόδους αυτές και, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις της υποθέσεως, διεξάγονται συνεδριάσεις.

Οι περίοδοι κατά τις οποίες δεν διεξάγονται, καταρχήν, συνεδριάσεις για το δικαστικό έτος 2017/2018 και 2018/2019, είναι οι εξής:

 

2017/2018

2018/2019

- Αγίων Πάντων:
- Χριστούγεννα:
- Καρναβάλι:
- Πάσχα:
- Ανάληψη:
- Καλοκαίρι:

30.10.2017 > 05.11.2017
18.12.2017 > 07.01.2018
12.02.2018 > 18.02.2018
26.03.2018 > 08.04.2018
21.05.2018 > 27.05.2018
16.07.2018 > 31.08.2018

29.10.2018 > 04.11.2019
17.12.2018 > 06.01.2019
18.02.2019 > 24.02.2019
15.04.2019 > 28.04.2019
27.05.2019 > 02.06.2019
16.07.2019 > 31.08.2019

 

Τα δικαιοδοτικά όργανα αργούν σε όλες τις κατά νόμον εορτάσιμες ημέρες στο Λουξεμβούργο όπου εδρεύουν.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες:

Αποφαση του δικαστηριου της 13ης Μαρτίου 2018 περί των επισήμων αργιών και των δικαστικών διακοπών