Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης
Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

Γεννήθηκε το 1946· νοµικές σπουδές (Master of Arts, Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, 1967· Master of Laws, University College London, 1969)· λέκτορας στο University College London (1967-1973)· barrister (Λονδίνο, 1972-1974)· υπάλληλος διοικήσεως, κύριος υπάλληλος διοικήσεως στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (1974-1990)· προσκεκληµένος καθηγητής της Νοµικής στο Πανεπιστήµιο του Saskatchewan, Saskatoon, Καναδάς (1988)· προϊστάµενος προσωπικού στο Συµβούλιο της Ευρώπης (1990-1993)· προϊστάµενος τµήµατος (1993-1995), βοηθός γραµ-µατέας (1995-2001), γραµµατέας στο ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ι-καιωµάτων (2001-Σεπτέµβριος 2005)· Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2005 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2011.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

Γεννήθηκε το 1956· πτυχιούχος Νομικής (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, 1979)· ειδικό δίπλωμα διεθνούς δικαίου (Βρυξέλλες, 1980)· διδάκτωρ Νομικής (1989)· υπεύθυνος της νομικής υπηρεσίας της Société anonyme du canal και des installations maritimes de Bruxelles (1979-1984). υπάλληλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Γενική Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων, 1984-1988)· μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1988-1994)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1994-2005)· εντεταλμένος διδασκαλίας στο Πανεπιστημιακό Κέντρο του Charleroi (Διεθνές και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο, 1989-1991), και του Πανεπιστημίου της Mons-Hainaut (Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 1991-1997), του Πανεπιστημίου της Λιέγης (Ευρωπαϊκό Δίκαιο Δημόσιας Διοίκησης, 1989-1991· Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1995-2005· Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο, 2004-2005)· πολυάριθμες δημοσιεύσεις για θέματα ευρωπαϊκού κοινωνικού δικαίου και θεσμικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2005· Πρόεδρος του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης 7 Οκτωβρίου 2011 μέχρι 31ης Αυγούστου, 2016

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Γεννήθηκε το 1952· πτυχιούχος της Σχολής Ανώτατων Εµπορικών Σπουδών του Ελσίνκι και της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου του Ελσίνκι· εισηγητής στο Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο της Φινλανδίας· γενικός γραµµατέας της επιτροπής για τη µεταρρύθµιση των κανόνων περί έννοµης προστασίας στη δηµόσια διοίκηση· κύριος υπάλληλος διοικήσεως στο Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο· γενικός γραµµατέας της επιτροπής για τη µεταρρύθµιση της διοικητικής δικονοµίας, σύµβουλος στη νοµοπαρασκευαστική υπηρεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης· βοηθός γραµµατέας στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο ∆ικαστήριο· δικαστής στο Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο (1998-2005)· µέλος του τµήµατος προσφυγών για τους πρόσφυγες· δικαστής στο ∆ικαστήριο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2005 µέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2009· δικαστής στο Γενικό ∆ικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2009· αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου από τις 17 Σεπτεμβρίου 2013.

Haris Tagaras
Χάρης Ταγαράς

Γεννήθηκε το 1955· πτυχιούχος Νοµικής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονί-κης, 1977)· ειδικό δίπλωµα ευρωπαϊκού δικαίου (Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου των Βρυξελλών, 1980)· διδάκτωρ Νοµικής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 1984)· γλωσσοµαθής νοµικός στο Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1980-1982)· ερευνητής στο Κέντρο ∆ιεθνούς Οικονοµικού και Ευρωπαϊκού ∆ικαίου της Θεσσαλονίκης (1982-1984)· υπάλληλος διοικήσεως στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1986-1990)· καθηγητής κοινοτικού δικαίου, ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Πάντειο Πανεπιστήµιο των Αθηνών (από το 1990)· εξωτερικός συνεργάτης για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και µέλος της Μόνιµης Επιτροπής της Συµβάσεως του Λουγκάνο (1991-2004)· µέλος της Εθνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού (1999-2005)· µέλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (2000-2002)· µέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο· ιδρυτικό µέλος της Ενώσεως Ευρωπαίων ∆ικηγόρων (ΕΕ∆)· αντεπιστέλλον µέλος της ∆ιεθνούς Ακαδηµίας Συγκριτικού ∆ικαίου· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2005 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2011.

Irena Boruta
Irena Boruta

Γεννήθηκε το 1950· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Wrocław (1972), διδάκτωρ Νομικής (Łodz 1982)· δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Δημοκρατίας της Πολωνίας (από το 1977)· προσκεκλημένη ερευνήτρια (Πανεπιστήμιο Paris X, 1987-1988· Πανεπιστήμιο της Νάντης, 1993-1994)· εμπειρογνώμων της «Solidarnosc» (1995-2000)· καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Lodz (1997-1998 και 2001-2005), καθηγήτρια στην Ανωτάτη Εμπορική Σχολή της Βαρσοβίας (2002), καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως στο Πανεπιστήμιο «Cardinal Stefan Wyszynski» της Βαρσοβίας (2002-2005)· υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (1998-2001)· μέλος της αρμόδιας επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1998-2001)· εκπρόσωπος της Πολωνικής Κυβέρνησης στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (1998-2001)· πολυάριθμες δημοσιεύσεις στους τομείς του εργατικού δικαίου και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικαίου· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2005 έως τις 7 Οκτωβρίου 2013.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Γεννήθηκε το 1967· απόφοιτος του Ινστιτούτου πολιτικών μελετών της Grenoble (1988) και της Εθνικής Σχολής Διοικήσεως (ΕΝΑ) (1993)· εισηγητής στο Conseil d'État (εισηγητής δικαστής στο τμήμα δικαστικών διαφορών, 1993-1997, και μέλος του τμήματος διαφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, 1996-1997· πάρεδρος στο Conseil d'État (1996-2008)· λέκτορας στο Ινστιτούτο πολιτικών μελετών του Παρισιού (1993-1995)· κυβερνητικός επίτροπος στην ειδική επιτροπή αναιρέσεων για θέματα συντάξεων (1994- 1996)· νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και στον Δήμο του Παρισιού (1995-1997)· γενικός γραμματέας της Νομαρχίας του διοικητικού διαμερίσματος της Yonne, βοηθός νομάρχης της περιοχής της Auxerre (1997-1999)· γενικός γραμματέας της Νομαρχίας του διοικητικού διαμερίσματος της Σαβοΐας, βοηθός νομάρχης της περιοχής του Chambéry (1999-2001)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Σεπτέμβριος 2001-Σεπτέμβριος 2005)· μόνιμο μέλος της επιτροπής προσφυγών του ΝΑΤΟ (2001-2005)· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005-2011, πρόεδρος τμήματος από το 2008 έως το 2011)· σύμβουλος επικρατείας (αναπληρωτής πρόεδρος του ογδόου τμήματος δικαστικών διαφορών 2011-2013)· μέλος της επιτροπής προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (2011-2013)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 16 Σεπτεμβρίου 2013

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

Γεννήθηκε το 1945· πανεπιστημιακές σπουδές στο Βερολίνο, στο Μόναχο, στη Φρανκφούρτη επί του Μάιν (1966-1972)· πρώτη κρατική εξέταση (1972)· δόκιμος δικαστικός στη Φρανκφούρτη του Μάιν (1972-1973 και 1974-1975)· Κολέγιο της Ευρώπης στην Bruges (1973-1974)· δεύτερη κρατική εξέταση (Φρανκφούρτη επί του Μάιν, 1976)· υπάλληλος της ομοσπονδιακής υπηρεσίας απασχολήσεως και δικηγόρος (1976)· δικαστής στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών (ομόσπονδο κράτος της Έσσης, 1977-1993)· εντεταλμένος διδασκαλίας στη Fachhochschule für Sozialarbeit της Φρανκφούρτης επί του Μάιν και στη Verwaltungsfachhochschule του Wiesbaden (1979-1990)· εθνικός εμπειρογνώμονας στη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1993-1996 και 2001-2005)· ακόλουθος κοινωνικών υποθέσεων στην Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Μαδρίτη (1996-2001)· δικαστής στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών της Φρανκφούρτης επί του Μάιν (Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος 2005)· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2005 έως τις 13 Οκτωβρίου 2016. 

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

Γεννήθηκε το 1956· νομικές σπουδές (licenciatura en derecho, Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, 1981)· ειδίκευση στο διεθνές εμπόριο (Μεξικό, 1983)· σπουδές στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαρκελώνης, 1985) και στο κοινοτικό δίκαιο (Escola d'Administació Pública de Catalunya, 1986)· υπάλληλος στην Generalitat de Catalunya (μέλος της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας, Απρίλιος 1984-Αύγουστος 1986)· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Βαρκελώνης (1985-1897)· υπάλληλος διοικήσεως, εν συνεχεία κύρια υπάλληλος διοικήσεως στο τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1986-1994)· εισηγήτρια στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα στο Δικαστήριο D. Ruiz-Jarabo Colomer (Ιανουάριος 1995-Απρίλιος 2004) και στο γραφείο του δικαστή στο Δικαστήριο U. Lõhmus (Μάιος 2004-Αύγουστος 2009)· εντεταλμένη διδασκαλίας του Κοινοτικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Universitat Autònoma de Barcelona (1993-2000)· πολυάριθμες δημοσιεύσεις και παραδόσεις μαθημάτων στον τομέα του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου· μέλος του τμήματος προσφυγών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (2006-2009)· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 7 Οκτωβρίου 2009 έως τις 13 Οκτωβρίου 2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

Γεννήθηκε το 1950· διδάκτωρ νομικής και δικηγόρος Πάδοβας· βοηθός και, στη συνέχεια, ερευνητής στο αστικό και το συγκριτικό δίκαιο στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (1977-1982)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία του κοινοτικού δικαίου στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο (Πάρμα, 1990-1998), στις νομικές σχολές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (1985-1987), της Macerata (1991-1994), της Νάπολης (1995) και στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (2000-2001)· μέλος της επιστημονικής επιτροπής του "Master in European integration" στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας· μόνιμος υπάλληλος στη διεύθυνση Βιβλιοθήκης, Έρευνας και Τεκμηριώσεως του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1982-1984)· εισηγητής στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα G. F. Mancini (1984-1988)· νομικός σύμβουλος του γενικού γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου E. Vinci (1988-1993)· προϊστάμενος τμήματος στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1995-1999)· διευθυντής νομοθετικών υποθέσεων και συμβιβαστικής επιλύσεως διαφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας συναποφάσεως, σχέσεων μεταξύ θεσμικών οργάνων και σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1999-2004)· διευθυντής εξωτερικών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2004-2006)· διευθυντής νομοθετικών υποθέσεων στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2006-2011)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιευμάτων σχετικών με το ιταλικό αστικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2011 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από την 19 Σεπτεμβρίου 2016 τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

René Barents
René Barents

Γεννήθηκε το 1951· πτυχιούχος νομικής και κάτοχος ειδικού πτυχίου οικονομίας (πανεπιστήμιο Erasmus του Rotterdam, 1973)· διδάκτωρ νομικής (πανεπιστήμιο Ουτρέχτης, 1981)· ερευνητής στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στο διεθνές οικονομικό δίκαιο (1973-1974) και λέκτορας ευρωπαϊκού δικαίου και οικονομικού δικαίου στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης (1974-1979) και στο Πανεπιστήμιο του Leiden (1979-1981)· εισηγητής στο γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1981-1986)· προϊστάμενος του τμήματος Δικαιωμάτων των Υπαλλήλων στη διεύθυνση προσωπικού του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1986-1987)· μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1987-1991)· εισηγητής στο γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1991-2000)· προϊστάμενος τμήματος (2000-2009) και, στη συνέχεια, διευθυντής (2009-2011) στη διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηριώσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τακτικός καθηγητής (1988-2003) και επίτιμος καθηγητής (από το 2003) ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Maastricht· σύμβουλος στο εφετείο του Bois-le-Duc (1993-2011)· μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών των Κάτω Χωρών (από το 1993)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιευμάτων στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2011 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Kieran Bradley
Kieran Bradley

Γεννήθηκε το 1957· πτυχιούχος Νομικής (Trinity College, Δουβλίνο, 1975-1979)· βοηθός επιστημονικών ερευνών της γερουσιαστή Mary Robinson (1978/79 και 1980)· υποτροφία «Pádraig Pearse» για σπουδές στο Κολέγιο της Ευρώπης (Bruges, 1979)· μεταπτυχιακές σπουδές Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Κολέγιο της Ευρώπης (1979-1980)· μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (1980-1981)· ασκούμενος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Λουξεμβούργο, 1981)· υπάλληλος διοικήσεως στη γραμματεία της Νομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Λουξεμβούργο, 1981-1988)· μέλος της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, 1988-1995)· εισηγητής στο γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο (1995-2000)· λέκτορας Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Harvard Law School (2000)· μέλος της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2000-2003), στη συνέχεια προϊστάμενος τμήματος (2003-2011) και διευθυντής (2011)· πολυάριθμες δημοσιεύσεις· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου του 2011 μέχρι τις 31 Αυγούστου, το 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

Γεννήθηκε το 1966· σπουδές νομικής (Candidatus juris), Πανεπιστήμιο του Aarhus (1989)· ασκούμενος δικηγόρος στην υπηρεσία του νομικού συμβούλου της Δανικής Κυβερνήσεως (1989-1991)· εισηγητής στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα C.C. Gulmann στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1991-1993)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου Δανίας (1993)· δικηγόρος στην υπηρεσία του νομικού συμβούλου της Δανικής Κυβερνήσεως (1993-1995)· εντεταλμένος με τη διδασκαλία του ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης· λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (IEAP) (Λουξεμβούργο, 1995-1997)· δικηγόρος Βρυξελλών (1997)· λέκτορας και, στη συνέχεια, ασκών καθήκοντα διευθυντή στο IEAP (Λουξεμβούργο, 1997-1999)· υπάλληλος διοικήσεως στη Νομική Υπηρεσία της Εποπτεύουσας Αρχής της Ευρωπαϊκής Ζώνης ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (1999-2000)· εισηγητής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο γραφείο του δικαστή C.C. Gulmann (2003-2006), στη συνέχεια του δικαστή L. Bay Larsen (2006-2013)· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης τις 7 Οκτωβρίου 2013 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

João Sant
João Sant'Anna

Γεννήθηκε το 1957· πτυχίο νομικής του κλασικού πανεπιστημίου της Λισσαβώνας (1980)· βοηθός διδασκαλίας διοικητικού δικαίου στο κλασικό πανεπιστήμιο της Λισσαβώνας (1979-1980)· σπουδές στην πνευματική ιδιοκτησία στο Ινστιτούτο Max-Planck του Μονάχου (1982-1984)· υπάλληλος και στη συνέχεια προϊστάμενος τμήματος στο υπουργείο εσωτερικών (1980-1986)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου Λισσαβώνας (1981-1986)· υπάλληλος στη γενική διεύθυνση πληροφοριών και δημοσίων σχέσεων (1986-1987), στη γενική διεύθυνση έρευνας και μελετών (1987-1992), στη γενική διεύθυνση προσωπικού, προϋπολογισμού και οικονομικών (1992-1996) και στη νομική υπηρεσία (1996-2000) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· προϊστάμενος του τμήματος διοικητικών και οικονομικών θεμάτων (2000-2007) και στη συνέχεια διευθυντής του νομικού τμήματος (2007-2011) και της διευθύνσεως A (2012-2015) στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 13 Απρίλιος - 31 Αύγουστος, 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

Γεννήθηκε το 1978· πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski της Σόφιας (2002) και Master of Laws ευρωπαϊκού δικαίου στο Κολλέγιο της Ευρώπης (Bruges, 2004)· διδάκτωρ νομικής (2008)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου Βρυξελλών (2004-2006)· λέκτορας δικονομικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας της Σόφιας (2008-2012) και στο Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski της Σόφιας (2010-2013)· συνεργαζόμενος καθηγητής δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στη βουλγαρική Aκαδημία Eπιστημών (από το 2014)· επισκέπτης εντεταλμένος διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και στο K.U. Leuven· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2016)· ιδρυτής της βουλγαρικής ενώσεως ευρωπαϊκού δικαίου και μέλος της διευθύνουσας επιτροπής· αρχισυντάκτης της επιθεώρησης ευρωπαϊκού δικαίου Evropeiski praven pregled· συγγραφέας πολλών δημοσιεύσεων για το ευρωπαϊκό δίκαιο· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 13 Απριλίου 2016 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

Γεννήθηκε το 1955· νομικές σπουδές στο Ρέγκενσµπουργκ και στη Γενεύη (1974-1979)· πτυχίο Νομικής (1979)· πρώτη κρατική εξέταση (1979)· μεταπτυχιακές σπουδές κοινοτικού δικαίου στο Κολέγιο της Ευρώπης στην Bruges (1979-1980)· ασκούμενη δικαστής στο Ρέγκενσµπουργκ (1980-1983)· διδάκτωρ Νομικής (1982)· δεύτερη κρατική εξέταση (1983)· δικηγόρος στο Μόναχο και στο Παρίσι (1983-1989)· υπάλληλος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1990-2005)· εισηγήτρια στο γραφείο του δικαστή P. Jann στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1995-2005)· δίδαξε σε διάφορα πανεπιστήμια της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ελβετίας και της Ρωσίας· επίτιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σάαρ (από το 1999)· µέλος διαφόρων νομικών επιτροπών, νομικών ενώσεων και εξεταστικών επιτροπών· πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε θέματα κοινοτικού δικαίου· Γραμματέας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 30 Νοεμβρίου του 2005 έως 31η Αυγούστου 2016.