Σύνθεση των τμημάτων

20.03.2019

Πρώτο τμήμα :
  

 
  

Δεύτερο τμήμα :

  
   
 

Τρίτο τμήμα :
  

 
  

Τέταρτο τμήμα :

  
    
   

Πέμπτο τμήμα :
  
  
   

Έκτο τμήμα :
  

  
  
  
   

Έβδομο τμήμα :


  
     

Όγδοο τμήμα :
  

  
  
  
   

Ένατο τμήμα :
  

  
  
  
   

 

I. Pelikánová
a) P. Nihoul
    J. Svenningsen
b) V. Valančius
    U. Öberg

M. Prek
a) F. Schalin
    M. J. Costeira
b) E. Buttigieg
    B. Berke

S. Frimodt Nielsen
a) I. S. Forrester
    E. Perillo,
b) V. Kreuschitz
    N. Półtorak

H. Kanninen
a) J. Schwarcz
Κ. Ηλιόπουλος
b) L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
    I. Reine

Δ. Γρατσίας
a) A. Dittrich
    R. Frendo
b) I. Labucka
    I. Ulloa Rubio

G. Berardis
a) Σ. Παπασάββας
    O. Spineanu-Matei
b) D. Spielmann
    Z. Csehi

V. Tomljenović
a) E. Bieliūnas
    A. Kornezov
b) E. Bieliūnas
    Ά. Μαρκουλλή
c) Ά. Μαρκουλλή
    A. Kornezov

A. M. Collins
a) R. Barents
    J. Passer
b) M. Kancheva
    G. De Baere

S. Gervasoni
a) L. Madise
    R. da Silva Passos
b) K. Kowalik-Bańczyk
    C. Mac Eochaidh

Πρώτο πενταμελές τμήμα :
  
  
 

Δεύτερο πενταμελές τμήμα :
  
  
   
 

Τρίτο πενταμελές τμήμα :
  
  
 

Τέταρτο πενταμελές τμήμα :
  
   
  
 

Πέμπτο πενταμελές τμήμα :
  

  
    

Έκτο πενταμελές τμήμα :
   
  

  
    
 

Έβδομο πενταμελές τμήμα :
  
  
  
 

Όγδοο πενταμελές τμήμα :
  
  
  

  
    

Ένατο πενταμελές τμήμα :
  

 

I. Pelikánová
V. Valančius
P. Nihoul
J. Svenningsen
U. Öberg

M. Prek
E. Buttigieg
F. Schalin
B. Berke
M. J. Costeira

S. Frimodt Nielsen
V. Kreuschitz
I. S. Forrester
N. Półtorak
E. Perillo

H. Kanninen
J. Schwarcz
Κ. Ηλιόπουλος
L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
I. Reine

Δ. Γρατσίας
I. Labucka
A. Dittrich
I. Ulloa Rubio
R. Frendo

G. Berardis
Σ. Παπασάββας
D. Spielmann
Z. Csehi
O. Spineanu-Matei

V. Tomljenović
E. Bieliūnas
Ά. Μαρκουλλή
J. Passer
A. Kornezov

A. M. Collins
M. Kancheva
R. Barents
J. Passer
G. De Baere

S. Gervasoni
L. Madise
R. da Silva Passos
K. Kowalik-Bańczyk
C. Mac Eochaidh