Το Δικαστήριο σε αριθμούς

Τα σχετικά στοιχεία ως είχαν την 31.12.2020

membresΤα μέλη


fleche D 255 μέλη από το 1952:

- 153 μέλη, Δικαστήριο 
- 106 μέλη, Γενικό Δικαστήριο ΕΕ (ΓΔΕΕ) (από το 1989) 
- 15 μέλη, Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔΔ) (2005 - 2016)

squaresCJUE Δικαστήριο: 
- 27 δικαστές 
- 11 γενικοί εισαγγελείς 
- 1 γραμματέας

squaresTUE Γενικό Δικαστήριο: 
- 49 δικαστές 
- 1 Γραμματέας

affairesΟι υποθέσεις


fleche D 40 406 αποφάσεις και διατάξεις εκδοθείσες από το 1952:

- ΔΕΕ, περίπου 23 360
- ΓΔΕΕ, περίπου 15 497 (από το 1989) 
- ΔΔΔ, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Δικαστήριο: 
- 735 εισαχθείσες υποθέσεις 
- 792 περατωθείσες υποθέσεις
1 045 εκκρεμείς υποθέσεις
- Μέση διάρκεια των διαδικασιών: 14,4 Μήνες

squaresTUE Γενικό Δικαστήριο: 
- 847 εισαχθείσες υποθέσεις 
- 748 περατωθείσες υποθέσεις
- 1 497 εκκρεμείς υποθέσεις
- Μέση διάρκεια των διαδικασιών: 16,9 Μήνες

visiteursΟι επισκέπτες


fleche D 481 719 επισκέπτες από το 1968: 
- 127 ομάδες επισκεπτών ετησίως 
3 729 άτομα

personnelΤο προσωπικό


fleche D 6 003 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι από το 1952: 
- 2 235 θέσεις εργασίας = 1 359 γυναίκες και 876 άνδρες (μόνιμοι υπάλληλοι, έκτακτοι υπάλληλοι και υπάλληλοι επί συμβάσει) 
- 61 % γυναίκες 
- μέση ηλικία: 46 έτη

bibliothequeΗ Βιβλιοθήκη


fleche D 285 000 τόμοι:
- 12 km βιβλίων στα ράφια 
- 24 επίσημες γλώσσες της Ένωσης και ορισμένες γλώσσες τρίτων κρατών

budgetΟ Προϋπολογισμός


fleche D 444 εκατομ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2021

batimentsΤα κτίρια


fleche D Μέγαρο του Δικαστηρίου:
- Εμβαδόν του οικοδομήματος: 138 850 m2 
- Παλαιό Μέγαρο (χώρος προσβάσιμος στο κοινό: 5 αίθουσες συνεδριάσεων και αίθουσα τύπου) 
- Δακτύλιος, 2 όροφοι (γραφεία των μελών του Δικαστηρίου) 
- 3 Πύργοι:

2 x 24 όροφοι, 100 m (1 αίθουσα συνεδριάσεων, μεταφραστικά τμήματα, διοικητικές υπηρεσίες)
1 x 29 όροφοι, 115 m (εγκαίνια: Σεπτέμβριος 2019) 

fleche D Άλλα κτίρια:
- Κτίριο Annexe C (1 αίθουσα συνεδριάσεων, γραφεία των μελών του Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ)
- Κτίριο Thomas More (2 αίθουσες συνεδριάσεων, γραφεία των μελών του Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ)
- Κτίριο Erasmus (2 αίθουσες συνεδριάσεων, γραφεία των μελών του Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ)
- Στοά συνδέουσα τα διάφορα κτίρια

linguismeΟι γλωσσικές υπηρεσίες


fleche D 957 θέσεις εργασίας = 42 % του προσωπικού του θεσμικού οργάνου 
- 601 γλωσσομαθείς νομικοί, 70 διερμηνείς 
- 24 επίσημες γλώσσες της Ένωσης 
- 552 γλωσσικοί συνδυασμοί 
- 1 170 000σελίδες η παραγωγή της μεταφραστικής υπηρεσίας + 445 συνεδριάσεις και συσκέψεις με ταυτόχρονη διερμηνεία κατ' έτος