Ετήσια έκθεση

Η ετήσια έκθεση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από δύο μέρη, με τίτλο Δικαιοδοτικό έργο και Έκθεση διαχείρισης. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύει επίσης μια Ανασκόπηση του έτους, που αποτελεί περιληπτική απόδοση της Ετήσιας εκθέσεως.

         

2019

 

Ανασκόπηση του έτους

Η Ανασκόπηση του έτους περιέχει μια συνοπτική επισκόπηση των τριών πτυχών της δραστηριότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι της δικαιοδοτικής, της θεσμικής και της διοικητικής. Περιλαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις του, επεξηγώντας το περιεχόμενό τους για τους ευρωπαίους πολίτες, και δίδει μια γενική ιδέα των σημαντικών συμβάντων του έτους, με εικόνες, σχεδιαγράμματα και στατιστικές.

RA 2019 panorama

pdf icon  Ανασκόπηση του έτους

pdf icon Προηγούμενες εκδόσεις

 

 

 

pixel-gold2

     

Δικαιοδοτικό έργο

Στο τμήμα αυτό της Ετήσιας έκθεσης γίνεται μια λεπτομερής επισκόπηση του δικαιοδοτικού έργου του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, με ανάλυση της νομολογίας, συνοδευόμενη από υπερσυνδέσμους (hyperlinks) προς το πλήρες κείμενο των αντίστοιχων αποφάσεων, και παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων του έτους.

RA 2019 judiciaire

pdf icon Δικαιοδοτικό έργο

pdf icon Προηγούμενες εκδόσεις

 

pixel-gold

Έκθεση διαχείρισης
(Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του αρμόδιου διατάκτη)

Κάθε έτος, ο αρμόδιος διατάκτης του θεσμικού οργάνου προβαίνει σε απολογισμό, έναντι των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό αρχών της Ένωσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες, της διαχειρίσεως των πιστώσεων και των δαπανών του θεσμικού οργάνου υπό τη μορφή ετήσιας εκθέσεως δραστηριοτήτων. Η εν λόγω έκθεση, καλούμενη Έκθεση διαχείρισης, παρουσιάζει ιδίως τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει το θεσμικό όργανο χάρη στους πόρους που έχουν τεθεί τη διάθεσή του, καθώς και τη λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

RA 2019 gestion

pdf icon Version française

pdf icon English version