Ετήσια έκθεση

Η ετήσια έκθεση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από δύο μέρη, με τίτλο Δικαιοδοτικό έργο και Έκθεση διαχείρισης. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύει επίσης μια Ανασκόπηση του έτους, που αποτελεί περιληπτική απόδοση της Ετήσιας εκθέσεως.

         

2017

 

Ανασκόπηση του έτους

Η Ανασκόπηση του έτους περιέχει μια συνοπτική επισκόπηση των τριών πτυχών της δραστηριότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι της δικαιοδοτικής, της θεσμικής και της διοικητικής. Περιλαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις του, επεξηγώντας το περιεχόμενό τους για τους ευρωπαίους πολίτες, και δίδει μια γενική ιδέα των σημαντικών συμβάντων του έτους, με εικόνες, σχεδιαγράμματα και στατιστικές.

ra panorama 2017

pdf icon Ανασκόπηση του έτους
      

pdf icon Προηγούμενες εκδόσεις

 

 

 

pixel-gold2

     

Δικαιοδοτικό έργο

Το εν λόγω μέρος της εκθέσεως περιέχει μια λεπτομερή ανάπτυξη του δικαιοδοτικού έργου του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, με ανάλυση της νομολογίας, συνοδευόμενη από συνδέσμους «hyperlinks» προς τα πλήρη κείμενα, περιλαμβάνει δε τις δικαστικές στατιστικές του έτους.

ra activite judiciaire2017

pdf icon Δικαιοδοτικό έργο

pdf icon Προηγούμενες εκδόσεις

 

pixel-gold

Έκθεση διαχείρισης
(Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του αρμόδιου διατάκτη)

Κάθε έτος, ο αρμόδιος διατάκτης του θεσμικού οργάνου προβαίνει σε απολογισμό, έναντι των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό αρχών της Ένωσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες, της διαχειρίσεως των πιστώσεων και των δαπανών του θεσμικού οργάνου υπό τη μορφή ετήσιας εκθέσεως δραστηριοτήτων. Η εν λόγω έκθεση, καλούμενη Έκθεση διαχείρισης, παρουσιάζει ιδίως τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει το θεσμικό όργανο χάρη στους πόρους που έχουν τεθεί τη διάθεσή του, καθώς και τη λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

GESTION 2017 for INTERNET

pdf icon Version française

pdf icon English version